Siirry suoraan sisältöön

Palliatiivisen hoidon kliinisenä asiantuntijana kehittyminenLaajuus (5 op)

Tunnus: YSAP0101

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

 • Annina Kangas-Niemi, Hyvinvointiyksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija
• analysoi ja vertailee kansainvälisiä ja kansallisia palliatiivisen hoidon asiantuntijatehtävien osaamista uudistuvissa toimintaympäristöissä
• reflektoi oman asiantuntijuuteensa ja kliinisen osaamisensa vahvuuksia ja kehittymisen tarpeita
• laatii henkilökohtaisen palliatiivisen hoidon osaamisen ja asiantuntijuuden kehittymissuunnitelman yhdessä oman amk:n tutoropettajansa kanssa
• arvioi näyttöön perustuen palliatiivisen hoidon ja palveluiden muutoksia sekä niiden merkitystä omaan ja työyhteisön osaamiseen ja kehittämiseen.
• on sitoutunut asiantuntijuuden ja osaamisensa jatkuvaan kehittämiseen vertaisoppimiseen ja asiantuntijuuden jakamiseen monialaisissa ja monitoimijaisissa verkostoissa
• selittää palliatiivisen hoidon filosofiset ja eettiset lähtökohdat kliinisessä päätöksenteossa palliatiivisessa hoidossa sekä edistää niiden toteutumista käytännössä

Sisältö

• Laajavastuiset tehtävänkuvat terveydenhuollossa; palliatiivisen hoidon kliininen asiantuntijuus, osaamisen kehittäminen ja jatkuva oppiminen
• Palliatiivisen hoidon osaamisen ja asiantuntijuuden arviointi - lähtökohdat ja kehittämistavoitteet
• Palliatiivista hoitoa ja osaamista ohjaavat kansainväliset ja kansalliset säädökset ja suositukset
• Filosofiset ja eettiset lähtökohdat kliinisessä päätöksenteossa
• Kansainväliset ja kansalliset trendit ja haasteet palliatiivisessa hoidossa ja niiden yhteys tulevaisuuden osaamiseen

Esitietovaatimukset

Perustason (A-taso) osaaminen palliatiivisesta hoitotyöstä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

S (Hyväksytty9:
Opiskelija ymmärtää palliatiivisen hoidon asiantuntijuuden kansainväliset ja kansalliset osaamisvaatimukset ja hyödyntää niitä oman asiantuntijuutensa arvioinnissa ja kehittämisessä. Hän arvioi kriittisesti ja näyttöön perustuen palliatiivisen hoidon ja palveluiden muutoksia sekä niiden merkitystä osaamiseen ja sen kehittämiseen. Opiskelija osallistuu aktiivisesti yhdessä oppimiseen ja asiantuntijuuden jakamiseen monialaisissa verkostoissa. Hän ymmärtää palliatiivisen hoidon filosofiset ja eettiset lähtökohdat kliinisessä päätöksenteossa palliatiivisessa hoidossa ja edistää niiden toteutumista käytännössä.

Hylätty (0):
Opiskelija ei saavuta opintojakson osaamistavoitteita arviontikriteereiden hyväksytyllä tasolla.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Opiskelija ymmärtää palliatiivisen hoidon asiantuntijuuden kansainväliset ja kansalliset osaamisvaatimukset ja hyödyntää niitä oman asiantuntijuutensa arvioinnissa ja kehittämisessä. Hän arvioi kriittisesti ja näyttöön perustuen palliatiivisen hoidon ja palveluiden muutoksia sekä niiden merkitystä osaamiseen ja sen kehittämiseen. Opiskelija osallistuu aktiivisesti yhdessä oppimiseen ja asiantuntijuuden jakamiseen monialaisissa verkostoissa. Hän ymmärtää palliatiivisen hoidon filosofiset ja eettiset lähtökohdat kliinisessä päätöksenteossa palliatiivisessa hoidossa ja edistää niiden toteutumista käytännössä.

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

06.09.2023 - 10.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK (YAMK)
Opettaja
 • Annina Kangas-Niemi
Vastuuopettaja

Annina Kangas-Niemi

Ryhmät
 • YSY22ST
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen
 • YSY22SK
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kliininen asiantuntija
 • YSV22S1
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, verkostojohtaminen
 • ZJAYSB22S1
  Avoin AMK, sote, Projektijohtaminen, YAMK-polku
 • ZJAYSV22S1
  Avoin AMK, sote, Verkostojohtaminen, YAMK-polku
 • YSB22S1
  Projektijohtaminen YAMK
 • ZJAYSY22ST
  Avoin AMK, sote, Terveyden edistäminen, YAMK-polku
 • YSY22SJ
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Sosiaali- ja terveysalan johtaminen
 • ZJAYSY22SK
  Avoin AMK, sote, Kliininen asiantuntija, YAMK-polku

Tavoitteet

Opiskelija
• analysoi ja vertailee kansainvälisiä ja kansallisia palliatiivisen hoidon asiantuntijatehtävien osaamista uudistuvissa toimintaympäristöissä
• reflektoi oman asiantuntijuuteensa ja kliinisen osaamisensa vahvuuksia ja kehittymisen tarpeita
• laatii henkilökohtaisen palliatiivisen hoidon osaamisen ja asiantuntijuuden kehittymissuunnitelman yhdessä oman amk:n tutoropettajansa kanssa
• arvioi näyttöön perustuen palliatiivisen hoidon ja palveluiden muutoksia sekä niiden merkitystä omaan ja työyhteisön osaamiseen ja kehittämiseen.
• on sitoutunut asiantuntijuuden ja osaamisensa jatkuvaan kehittämiseen vertaisoppimiseen ja asiantuntijuuden jakamiseen monialaisissa ja monitoimijaisissa verkostoissa
• selittää palliatiivisen hoidon filosofiset ja eettiset lähtökohdat kliinisessä päätöksenteossa palliatiivisessa hoidossa sekä edistää niiden toteutumista käytännössä

Sisältö

• Laajavastuiset tehtävänkuvat terveydenhuollossa; palliatiivisen hoidon kliininen asiantuntijuus, osaamisen kehittäminen ja jatkuva oppiminen
• Palliatiivisen hoidon osaamisen ja asiantuntijuuden arviointi - lähtökohdat ja kehittämistavoitteet
• Palliatiivista hoitoa ja osaamista ohjaavat kansainväliset ja kansalliset säädökset ja suositukset
• Filosofiset ja eettiset lähtökohdat kliinisessä päätöksenteossa
• Kansainväliset ja kansalliset trendit ja haasteet palliatiivisessa hoidossa ja niiden yhteys tulevaisuuden osaamiseen

Aika ja paikka

Syksyn opintojaksojen yhteinen aloituswebinaari Ke. 6.9.2023 klo 16-18.

Ei muita pakollisia aikataulutettuja webinaareja aloituksen lisäksi.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

ETENE. 2003. Saattohoito – Valtakunnallisen terveydenhuollon eettisen neuvottelukunnan muistio. Työryhmäraportti. Viitattu 28.8.2019 https://etene.fi/documents/1429646/1559090/Työryhmän+raportti+saattohoidosta.pdf/

Kotila, J., Axelin, A., Fageström, L., Flinkman, M., Heikkinen, K., Jokiniemi, K., Meretoja, R. & Suutarla, A. 2016. Sairaanhoitajien uudet työnkuvat – laatua tulevaisuuden sote-palveluihin. Sairaanhoitajat/Fioca e-julkaisu. Viitattu 1.5.2019. https://sairaanhoitajat.fi/2016/laajavastuinen-sairaanhoitaja-muuttaa-sote-palveluita/

Oxford Textbook of Palliative Nursing. 2019. Toim. B. R. Ferrell & J. A. Paice. New York: Oxford University Press. Julkaistu myös e-kirjana. Section VII: Special Issues for Nurse in End-of-Life Care, 809-880. TAI

Advanced Practice Palliative Nursing. 2016. Toim. Dahlin, C., Coyne, P. J. & Ferrell, B. R. New York: Oxford University Press. Part One: The Palliative Advanced Practice Registered Nurse, s. 3-56.

Pihlainen, A. 2010. Hyvä saattohoito Suomessa. Asiantuntijakuulemiseen perustuvat saattohoitosuositukset. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2010:6. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. Kappaleet; 1-3, 7-8. Viitattu 28.8.2019. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3033-9

Saarto, T. & Finne-Soveri, H. 2019. Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon tila Suomessa. Alueellinen kartoitus ja suositusehdotukset laadun ja saatavuuden parantamiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2019:14. Viitattu 2.4.2019. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4041-3

Saarto, T., Lyytikäinen, M., Ahtiluoto, S., Junttila, K., Lehto, J., Finne-Soveri, H., Hammar, T. & Forsius, P. 2022. Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon kansallinen laatusuositus. Ohjaus 4/2022. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-824-8

Sairaanhoitajien uudet työnkuvat - laatua tulevaisuuden sote-palveluihin. 2016. Sairaanhoitajaliitto. https://sairaanhoitajat.fi/wp-content/uploads/2016/04/Laajavastuinen-sairaanhoitaja-muuttaa-sote-palveluita.pdf

Yhtenäiset kiireettömän hoidon perusteet 2019. 2019. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2019:2. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. Sivut 297-302. Viitattu 28.8.2019. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4036-9

Ajankohtaiset artikkelit ilmoitetaan oppimistehtävien yhteydessä.

Opetusmenetelmät

Verkko-oppiminen, webinaarit, oppimistehtävät, verkkoluennot, verkkokeskustelu, itsenäinen opiskelu

Palliatiivisen kliinisen asiantuntijan opintojaksot toteutetaan konsortioyhteistyönä. Osallistujia Jamk opiskelijoiden lisäksi Turun, Metropolian, Savonian, KAMKin ja Oulun ammatikorkeakouluista.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Toteutus KAMK Moodlessa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus 5 op = 135 opiskelijan työtuntia

Sisällön jaksotus

Opintojakso etenee moduleittain, joissa kussakin on omat oppimistehtävänsä.
Opintojakso alkaa palliatiivisen hoidon asiantuntijuuden ja osaamisen tarkastelulla,
toisena moduulina on palliatiivisen hoidon säädöksiin ja suosituksiin perehtyminen, kolmannen moduulin sisältö painottuu palliatiivisen hoidon filosofisiin ja eettisiin kysymyksiin ja viimeisenä näkökulmana on palliatiivisen hoidon trendien ja haasteiden tarkastelu.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 5 paikkaa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

S (Hyväksytty9:
Opiskelija ymmärtää palliatiivisen hoidon asiantuntijuuden kansainväliset ja kansalliset osaamisvaatimukset ja hyödyntää niitä oman asiantuntijuutensa arvioinnissa ja kehittämisessä. Hän arvioi kriittisesti ja näyttöön perustuen palliatiivisen hoidon ja palveluiden muutoksia sekä niiden merkitystä osaamiseen ja sen kehittämiseen. Opiskelija osallistuu aktiivisesti yhdessä oppimiseen ja asiantuntijuuden jakamiseen monialaisissa verkostoissa. Hän ymmärtää palliatiivisen hoidon filosofiset ja eettiset lähtökohdat kliinisessä päätöksenteossa palliatiivisessa hoidossa ja edistää niiden toteutumista käytännössä.

Hylätty (0):
Opiskelija ei saavuta opintojakson osaamistavoitteita arviontikriteereiden hyväksytyllä tasolla.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Opiskelija ymmärtää palliatiivisen hoidon asiantuntijuuden kansainväliset ja kansalliset osaamisvaatimukset ja hyödyntää niitä oman asiantuntijuutensa arvioinnissa ja kehittämisessä. Hän arvioi kriittisesti ja näyttöön perustuen palliatiivisen hoidon ja palveluiden muutoksia sekä niiden merkitystä osaamiseen ja sen kehittämiseen. Opiskelija osallistuu aktiivisesti yhdessä oppimiseen ja asiantuntijuuden jakamiseen monialaisissa verkostoissa. Hän ymmärtää palliatiivisen hoidon filosofiset ja eettiset lähtökohdat kliinisessä päätöksenteossa palliatiivisessa hoidossa ja edistää niiden toteutumista käytännössä.

Esitietovaatimukset

Perustason (A-taso) osaaminen palliatiivisesta hoitotyöstä.