Siirry suoraan sisältöön

HenkilöstöjohtaminenLaajuus (5 op)

Tunnus: YZ00CL59

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi
 • englanti

Vastuuhenkilö

 • Kari Jaatinen
 • Marianne Ekonen, Liiketalous
 • Pia Kreus, IBM/SBM

Osaamistavoitteet

Henkilöstö eli ihmiset ovat organisaation menestyksen kannalta tärkein voimavara ja kriittisin menestystekijä. Henkilöstöjohtaminen vaatii monipuolista ja ajantasaista osaamista erityisesti alati muuttuvassa työelämässä, jossa mm. työntekijöiden moninaisuus, työn monipaikkaisuus ja työhyvinvointi ovat nousseet erittäin keskeisiksi asioiksi. Henkilöstöjohtaminen on olennainen osa organisaation strategista johtamista ja organisaatiokulttuurin rakentamista. Oikein toteutettuna henkilöstöjohtaminen luo merkittävää arvoa organisaatiolle ja sen työntekijöille.

Opintojakson osaamiset:
Eettisyys; edistää moninaisuuden ja saavutettavuuden toteutumista
Työelämässä toimiminen; osaa kehittää ja johtaa työyhteisön kokonaisvaltaista hyvinvointia, osaa kehittää ja johtaa monialaisia tiimejä ja työyhteisöjä
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus; osaa kehittää monikulttuurisuutta huomioivia toimintatapoja työyhteisössään
Kestävä kehitys; kykenee johtamaan työyhteisössään kestävien ratkaisujen ja toimintamallien etsimistä, käyttöönottamista ja vakiinnuttamista

Opintojakson tavoitteet:
Opintojakson suoritettuasi ymmärrät henkilöstöjohtamisen keskeiset käsitteet, teoriat ja päätehtävät. Osaat jäsentää henkilöstöjohtamisen ja työhyvinvoinnin johtamisen keskeisiä haasteita omassa toimintaympäristössäsi. Opintojakson jälkeen osaat tarkastella henkilöstöjohtamisen käytäntöjä ja prosesseja organisaatiosi strategiaan perustuen. Osaat kehittää henkilöstöjohtamista organisaation kilpailukyvyn ja kestävyyden näkökulmasta ja arvioida työhyvinvoinnin merkitystä osana henkilöstöjohtamista ja työyhteisön tuloksekkaan toiminnan välttämättömänä elementtinä.

Sisältö

Henkilöstöjohtamisen keskeiset käsitteet, teoriat, prosessit ja päätehtävät.

Oman toimintaympäristön keskeiset haasteet henkilöstöjohtamiselle.

Työelämän kestävä kehittäminen ja sosiaalinen vastuu.

Työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät sekä työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamisen mallit.

Dialogisuus henkilöstöjohtamisessa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty

Ymmärrät henkilöstöjohtamisen keskeiset käsitteet, teoriat ja päätehtävät.

Osaat jäsentää henkilöstöjohtamisen ja työhyvinvoinnin johtamisen keskeisiä haasteita omassa toimintaympäristössäsi.

Osaat tarkastella henkilöstöjohtamisen käytäntöjä ja prosesseja organisaatiosi strategiaan perustuen.

Osaat kehittää henkilöstöjohtamista organisaation kilpailukyvyn ja kestävyyden näkökulmasta.

Osaat arvioida työhyvinvoinnin merkitystä osana henkilöstöjohtamista ja työyhteisön tuloksekkaan toiminnan välttämättömänä elementtinä.


Hylätty

Opiskelija ei saavuta opintojakson osaamistavoitteita

Ajoitus

27.01.2025 - 01.06.2025

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Projektijohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK), sosiaali- ja terveysala
 • Projektijohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK), restonomi
 • Johtamisen tutkinto-ohjelma, ylempi AMK, Sosiaali- ja terveysala
 • Projektijohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK), tradenomi
Opettaja
 • Asta Suomi
 • Kari Jaatinen
Vastuuopettaja

Kari Jaatinen

Ryhmät
 • YHP24S1
  Projektijohtaminen ylempi AMK, tradenomi
 • YSB24S1
  Projektijohtaminen ylempi AMK, sosiaali- ja terveysala
 • YSB23S1
  Projektijohtaminen YAMK
 • YSH23S1
  Sosiaali- ja terveysalan johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • YMB24S1
  Projektijohtaminen ylempi AMK, marata
 • YJS24S1
  Johtamisen tutkinto-ohjelma, ylempi AMK, sosiaali-ja terveysala

Tavoitteet

Henkilöstö eli ihmiset ovat organisaation menestyksen kannalta tärkein voimavara ja kriittisin menestystekijä. Henkilöstöjohtaminen vaatii monipuolista ja ajantasaista osaamista erityisesti alati muuttuvassa työelämässä, jossa mm. työntekijöiden moninaisuus, työn monipaikkaisuus ja työhyvinvointi ovat nousseet erittäin keskeisiksi asioiksi. Henkilöstöjohtaminen on olennainen osa organisaation strategista johtamista ja organisaatiokulttuurin rakentamista. Oikein toteutettuna henkilöstöjohtaminen luo merkittävää arvoa organisaatiolle ja sen työntekijöille.

Opintojakson osaamiset:
Eettisyys; edistää moninaisuuden ja saavutettavuuden toteutumista
Työelämässä toimiminen; osaa kehittää ja johtaa työyhteisön kokonaisvaltaista hyvinvointia, osaa kehittää ja johtaa monialaisia tiimejä ja työyhteisöjä
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus; osaa kehittää monikulttuurisuutta huomioivia toimintatapoja työyhteisössään
Kestävä kehitys; kykenee johtamaan työyhteisössään kestävien ratkaisujen ja toimintamallien etsimistä, käyttöönottamista ja vakiinnuttamista

Opintojakson tavoitteet:
Opintojakson suoritettuasi ymmärrät henkilöstöjohtamisen keskeiset käsitteet, teoriat ja päätehtävät. Osaat jäsentää henkilöstöjohtamisen ja työhyvinvoinnin johtamisen keskeisiä haasteita omassa toimintaympäristössäsi. Opintojakson jälkeen osaat tarkastella henkilöstöjohtamisen käytäntöjä ja prosesseja organisaatiosi strategiaan perustuen. Osaat kehittää henkilöstöjohtamista organisaation kilpailukyvyn ja kestävyyden näkökulmasta ja arvioida työhyvinvoinnin merkitystä osana henkilöstöjohtamista ja työyhteisön tuloksekkaan toiminnan välttämättömänä elementtinä.

Sisältö

Henkilöstöjohtamisen keskeiset käsitteet, teoriat, prosessit ja päätehtävät.

Oman toimintaympäristön keskeiset haasteet henkilöstöjohtamiselle.

Työelämän kestävä kehittäminen ja sosiaalinen vastuu.

Työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät sekä työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamisen mallit.

Dialogisuus henkilöstöjohtamisessa.

Aika ja paikka

Webinaarit Zoom ja/tai Teams-yhteydellä.

Opiskelijoiden itsenäisesti organisoima työskentely pienryhmissä ja lukupiirissä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

978-951-37-7838-5 Viitala, R. 2021. Henkilöstöjohtaminen. Keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit. Helsinki: Edita. (myös eKirjana)

Opetusmenetelmät

Henkilöstöjohtaminen on monialainen verkossa toteutettava opintojakso. Opiskelet Moodle-oppimisympäristössä, josta löydät opintojakson ohjeistukset, aikataulut, tehtävät ja opiskelumateriaalit. Osallistut myös webinaareihin, missä reflektoit ja jaat oppimaasi yhteisöllisen oppimisen ja dialogin menetelmin.
Teet itsenäistä tiedonhankintaa ja sovellat oppimaasi yksilötehtävissä ja ryhmätehtävissä sekä erilaisissa dialogisissa keskusteluissa.

Ohjaus:
Ohjaus tapahtuu webinaareissa ja Moodle-oppimisympäristön kysymys- ja vastauspalstalla.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opiskelijaryhmäsi muodostaa työelämälähtöisen vertaisoppimisverkoston.

Työskentelet opintojakson ajan myös 3-5 opiskelijan monialaisessa pienryhmässä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla hyödynnät kansainvälistä tutkimuskirjallisuutta ja tehtävissä pohdit mm. johtajuuden monikulttuurisia ulottuvuuksia.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Voit tutustua Jamkin tutkintosäännön 17§:ään harkitessasi opintojakson osaamisen tunnistamista ja tunnustamista (hyväksilukemista) perustuen aiemmin hankkimaasi osaamiseen ja opintojakson tavoitteisiin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ohjeellinen ajankäyttösi viiden opintopisteen opintojaksolla on 135 työtuntia, joka jakautuu seuraavasti:

Verkkoluennot ja webinaarit 15 tuntia
Opiskelumateriaaliin perehtyminen 67 tuntia
Yksilötehtävät 25 tuntia
Yhteisöllinen oppiminen 25 tuntia
Vertais- ja itsearviointi 3 tuntia

Sisällön jaksotus

1,5 op Henkilöstöjohtamisen keskeiset käsitteet, teoriat ja päätehtävät; työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät

1,5 op Organisaation toimintaympäristön keskeiset haasteet henkilöstöjohtamiselle; henkilöstöjohtamisen käytännöt ja prosessit organisaation strategiaan perustuen

2 op Työelämän kestävä kehittäminen ja sosiaalinen vastuu; työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamisen mallit.

Opintojakson osallistujat tarkistetaan ensimmäisen yksilötehtävän palautuksen yhteydessä. Yksilötehtävän aikataulun mukaan palauttaneista opiskelijoista muodostetaan 3-5 opiskelijan pienryhmiä. Osa opintojakson myöhemmistä oppimistehtävistä ja työskentelystä organisoidaan näiden pienryhmien kautta.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla oppimaasi arvioidaan laadullisesti osaamistavoitteisiin pohjautuen hyödyntäen monia eri menetelmiä: opettajan antama palaute, opiskelijan oma itsearviointi sekä vertaisilta saatu palaute webinaareissa, pienryhmissä ja Moodle-oppimisympäristössä.

Saat formatiivista ja summatiivista arviointia (opettaja-/vertaisarviointi) sisällön jaksotuksen sekä tehtävien mukaisesti.

Opintojaksolla tekoälyn hyödyntämisessä, ohjeistuksissa ja mahdollisissa eettisissä kysymyksissä noudatetaan päivitettyjä Arenen suosituksia ja Jamkin sääntöjä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty

Ymmärrät henkilöstöjohtamisen keskeiset käsitteet, teoriat ja päätehtävät.

Osaat jäsentää henkilöstöjohtamisen ja työhyvinvoinnin johtamisen keskeisiä haasteita omassa toimintaympäristössäsi.

Osaat tarkastella henkilöstöjohtamisen käytäntöjä ja prosesseja organisaatiosi strategiaan perustuen.

Osaat kehittää henkilöstöjohtamista organisaation kilpailukyvyn ja kestävyyden näkökulmasta.

Osaat arvioida työhyvinvoinnin merkitystä osana henkilöstöjohtamista ja työyhteisön tuloksekkaan toiminnan välttämättömänä elementtinä.


Hylätty

Opiskelija ei saavuta opintojakson osaamistavoitteita

Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 25.08.2024

Ajoitus

11.11.2024 - 23.02.2025

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Projektijohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK), sosiaali- ja terveysala
 • Johtamisen tutkinto-ohjelma, ylempi AMK, Sosiaali- ja terveysala
Opettaja
 • Asta Suomi
 • Kari Jaatinen
Vastuuopettaja

Kari Jaatinen

Ryhmät
 • ZJAYJS24S1
  Avoin AMK, sote, YAMK-väylät, Johtamisen tutkinto-ohjelma
 • ZJAYSB24S1
  Avoin AMK, sote, YAMK-väylät, Projektijohtaminen
 • YSB24S1
  Projektijohtaminen ylempi AMK, sosiaali- ja terveysala
 • YJS24S1
  Johtamisen tutkinto-ohjelma, ylempi AMK, sosiaali-ja terveysala

Tavoitteet

Henkilöstö eli ihmiset ovat organisaation menestyksen kannalta tärkein voimavara ja kriittisin menestystekijä. Henkilöstöjohtaminen vaatii monipuolista ja ajantasaista osaamista erityisesti alati muuttuvassa työelämässä, jossa mm. työntekijöiden moninaisuus, työn monipaikkaisuus ja työhyvinvointi ovat nousseet erittäin keskeisiksi asioiksi. Henkilöstöjohtaminen on olennainen osa organisaation strategista johtamista ja organisaatiokulttuurin rakentamista. Oikein toteutettuna henkilöstöjohtaminen luo merkittävää arvoa organisaatiolle ja sen työntekijöille.

Opintojakson osaamiset:
Eettisyys; edistää moninaisuuden ja saavutettavuuden toteutumista
Työelämässä toimiminen; osaa kehittää ja johtaa työyhteisön kokonaisvaltaista hyvinvointia, osaa kehittää ja johtaa monialaisia tiimejä ja työyhteisöjä
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus; osaa kehittää monikulttuurisuutta huomioivia toimintatapoja työyhteisössään
Kestävä kehitys; kykenee johtamaan työyhteisössään kestävien ratkaisujen ja toimintamallien etsimistä, käyttöönottamista ja vakiinnuttamista

Opintojakson tavoitteet:
Opintojakson suoritettuasi ymmärrät henkilöstöjohtamisen keskeiset käsitteet, teoriat ja päätehtävät. Osaat jäsentää henkilöstöjohtamisen ja työhyvinvoinnin johtamisen keskeisiä haasteita omassa toimintaympäristössäsi. Opintojakson jälkeen osaat tarkastella henkilöstöjohtamisen käytäntöjä ja prosesseja organisaatiosi strategiaan perustuen. Osaat kehittää henkilöstöjohtamista organisaation kilpailukyvyn ja kestävyyden näkökulmasta ja arvioida työhyvinvoinnin merkitystä osana henkilöstöjohtamista ja työyhteisön tuloksekkaan toiminnan välttämättömänä elementtinä.

Sisältö

Henkilöstöjohtamisen keskeiset käsitteet, teoriat, prosessit ja päätehtävät.

Oman toimintaympäristön keskeiset haasteet henkilöstöjohtamiselle.

Työelämän kestävä kehittäminen ja sosiaalinen vastuu.

Työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät sekä työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamisen mallit.

Dialogisuus henkilöstöjohtamisessa.

Aika ja paikka

Webinaarit Zoom ja/tai Teams-yhteydellä.

Opiskelijoiden itsenäisesti organisoima työskentely pienryhmissä ja lukupiirissä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

978-951-37-7838-5 Viitala, R. 2021. Henkilöstöjohtaminen. Keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit. Helsinki: Edita. (myös eKirjana)

Opetusmenetelmät

Henkilöstöjohtaminen on monialainen verkossa toteutettava opintojakso. Opiskelet Moodle-oppimisympäristössä, josta löydät opintojakson ohjeistukset, aikataulut, tehtävät ja opiskelumateriaalit. Osallistut myös webinaareihin, missä reflektoit ja jaat oppimaasi yhteisöllisen oppimisen ja dialogin menetelmin.
Teet itsenäistä tiedonhankintaa ja sovellat oppimaasi yksilötehtävissä ja ryhmätehtävissä sekä erilaisissa dialogisissa keskusteluissa.

Ohjaus:
Ohjaus tapahtuu webinaareissa ja Moodle-oppimisympäristön kysymys- ja vastauspalstalla.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opiskelijaryhmäsi muodostaa työelämälähtöisen vertaisoppimisverkoston.

Työskentelet opintojakson ajan myös 3-5 opiskelijan monialaisessa pienryhmässä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla hyödynnät kansainvälistä tutkimuskirjallisuutta ja tehtävissä pohdit mm. johtajuuden monikulttuurisia ulottuvuuksia.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Voit tutustua Jamkin tutkintosäännön 17§:ään harkitessasi opintojakson osaamisen tunnistamista ja tunnustamista (hyväksilukemista) perustuen aiemmin hankkimaasi osaamiseen ja opintojakson tavoitteisiin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ohjeellinen ajankäyttösi viiden opintopisteen opintojaksolla on 135 työtuntia, joka jakautuu seuraavasti:

Verkkoluennot ja webinaarit 15 tuntia
Opiskelumateriaaliin perehtyminen 67 tuntia
Yksilötehtävät 25 tuntia
Yhteisöllinen oppiminen 25 tuntia
Vertais- ja itsearviointi 3 tuntia

Sisällön jaksotus

1,5 op Henkilöstöjohtamisen keskeiset käsitteet, teoriat ja päätehtävät; työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät

1,5 op Organisaation toimintaympäristön keskeiset haasteet henkilöstöjohtamiselle; henkilöstöjohtamisen käytännöt ja prosessit organisaation strategiaan perustuen

2 op Työelämän kestävä kehittäminen ja sosiaalinen vastuu; työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamisen mallit.

Opintojakson osallistujat tarkistetaan ensimmäisen yksilötehtävän palautuksen yhteydessä. Yksilötehtävän aikataulun mukaan palauttaneista opiskelijoista muodostetaan 3-5 opiskelijan pienryhmiä. Osa opintojakson myöhemmistä oppimistehtävistä ja työskentelystä organisoidaan näiden pienryhmien kautta.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla oppimaasi arvioidaan laadullisesti osaamistavoitteisiin pohjautuen hyödyntäen monia eri menetelmiä: opettajan antama palaute, opiskelijan oma itsearviointi sekä vertaisilta saatu palaute webinaareissa, pienryhmissä ja Moodle-oppimisympäristössä.

Saat formatiivista ja summatiivista arviointia (opettaja-/vertaisarviointi) sisällön jaksotuksen sekä tehtävien mukaisesti.

Opintojaksolla tekoälyn hyödyntämisessä, ohjeistuksissa ja mahdollisissa eettisissä kysymyksissä noudatetaan päivitettyjä Arenen suosituksia ja Jamkin sääntöjä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty

Ymmärrät henkilöstöjohtamisen keskeiset käsitteet, teoriat ja päätehtävät.

Osaat jäsentää henkilöstöjohtamisen ja työhyvinvoinnin johtamisen keskeisiä haasteita omassa toimintaympäristössäsi.

Osaat tarkastella henkilöstöjohtamisen käytäntöjä ja prosesseja organisaatiosi strategiaan perustuen.

Osaat kehittää henkilöstöjohtamista organisaation kilpailukyvyn ja kestävyyden näkökulmasta.

Osaat arvioida työhyvinvoinnin merkitystä osana henkilöstöjohtamista ja työyhteisön tuloksekkaan toiminnan välttämättömänä elementtinä.


Hylätty

Opiskelija ei saavuta opintojakson osaamistavoitteita

Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 22.08.2024

Ajoitus

30.09.2024 - 15.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 45

Koulutus
 • Johtamisen tutkinto-ohjelma, ylempi AMK, Restonomi
 • Johtamisen tutkinto-ohjelma, ylempi AMK, Tradenomi
Opettaja
 • Sami Kalliomaa
Ryhmät
 • ZJAYJH24S1
  Avoin AMK, lita, YAMK-väylät, Johtaminen, ylempi amk, Organisaation ja talouden johtaminen
 • ZJAYJM24S1
  Avoin AMK, marata, YAMK-väylät, Johtaminen, ylempi amk, Vastuullisuuden ja palveluiden johtaminen
 • YJH24S1
  Johtamisen tutkinto-ohjelma, ylempi AMK, tradenomi
 • YJM24S1
  Johtamisen tutkinto-ohjelma, ylempi AMK, restonomi

Tavoitteet

Henkilöstö eli ihmiset ovat organisaation menestyksen kannalta tärkein voimavara ja kriittisin menestystekijä. Henkilöstöjohtaminen vaatii monipuolista ja ajantasaista osaamista erityisesti alati muuttuvassa työelämässä, jossa mm. työntekijöiden moninaisuus, työn monipaikkaisuus ja työhyvinvointi ovat nousseet erittäin keskeisiksi asioiksi. Henkilöstöjohtaminen on olennainen osa organisaation strategista johtamista ja organisaatiokulttuurin rakentamista. Oikein toteutettuna henkilöstöjohtaminen luo merkittävää arvoa organisaatiolle ja sen työntekijöille.

Opintojakson osaamiset:
Eettisyys; edistää moninaisuuden ja saavutettavuuden toteutumista
Työelämässä toimiminen; osaa kehittää ja johtaa työyhteisön kokonaisvaltaista hyvinvointia, osaa kehittää ja johtaa monialaisia tiimejä ja työyhteisöjä
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus; osaa kehittää monikulttuurisuutta huomioivia toimintatapoja työyhteisössään
Kestävä kehitys; kykenee johtamaan työyhteisössään kestävien ratkaisujen ja toimintamallien etsimistä, käyttöönottamista ja vakiinnuttamista

Opintojakson tavoitteet:
Opintojakson suoritettuasi ymmärrät henkilöstöjohtamisen keskeiset käsitteet, teoriat ja päätehtävät. Osaat jäsentää henkilöstöjohtamisen ja työhyvinvoinnin johtamisen keskeisiä haasteita omassa toimintaympäristössäsi. Opintojakson jälkeen osaat tarkastella henkilöstöjohtamisen käytäntöjä ja prosesseja organisaatiosi strategiaan perustuen. Osaat kehittää henkilöstöjohtamista organisaation kilpailukyvyn ja kestävyyden näkökulmasta ja arvioida työhyvinvoinnin merkitystä osana henkilöstöjohtamista ja työyhteisön tuloksekkaan toiminnan välttämättömänä elementtinä.

Sisältö

Henkilöstöjohtamisen keskeiset käsitteet, teoriat, prosessit ja päätehtävät.

Oman toimintaympäristön keskeiset haasteet henkilöstöjohtamiselle.

Työelämän kestävä kehittäminen ja sosiaalinen vastuu.

Työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät sekä työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamisen mallit.

Dialogisuus henkilöstöjohtamisessa.

Aika ja paikka

Webinaarit Zoom ja/tai Teams-yhteydellä.

Opiskelijoiden itsenäisesti organisoima työskentely pienryhmissä ja lukupiirissä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

978-951-37-7838-5 Viitala, R. 2021. Henkilöstöjohtaminen. Keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit. Helsinki: Edita. (myös eKirjana)

Opetusmenetelmät

Henkilöstöjohtaminen on monialainen verkossa toteutettava opintojakso. Opiskelet Moodle-oppimisympäristössä, josta löydät opintojakson ohjeistukset, aikataulut, tehtävät ja opiskelumateriaalit. Osallistut myös webinaareihin, missä reflektoit ja jaat oppimaasi yhteisöllisen oppimisen ja dialogin menetelmin.
Teet itsenäistä tiedonhankintaa ja sovellat oppimaasi yksilötehtävissä ja ryhmätehtävissä sekä erilaisissa dialogisissa keskusteluissa.

Ohjaus:
Ohjaus tapahtuu webinaareissa ja Moodle-oppimisympäristön kysymys- ja vastauspalstalla.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opiskelijaryhmäsi muodostaa työelämälähtöisen vertaisoppimisverkoston.

Työskentelet opintojakson ajan myös 3-5 opiskelijan monialaisessa pienryhmässä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla hyödynnät kansainvälistä tutkimuskirjallisuutta ja tehtävissä pohdit mm. johtajuuden monikulttuurisia ulottuvuuksia.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Voit tutustua Jamkin tutkintosäännön 17§:ään harkitessasi opintojakson osaamisen tunnistamista ja tunnustamista (hyväksilukemista) perustuen aiemmin hankkimaasi osaamiseen ja opintojakson tavoitteisiin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ohjeellinen ajankäyttösi viiden opintopisteen opintojaksolla on 135 työtuntia, joka jakautuu seuraavasti:

Verkkoluennot ja webinaarit 15 tuntia
Opiskelumateriaaliin perehtyminen 67 tuntia
Yksilötehtävät 25 tuntia
Yhteisöllinen oppiminen 25 tuntia
Vertais- ja itsearviointi 3 tuntia

Sisällön jaksotus

1,5 op Henkilöstöjohtamisen keskeiset käsitteet, teoriat ja päätehtävät; työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät

1,5 op Organisaation toimintaympäristön keskeiset haasteet henkilöstöjohtamiselle; henkilöstöjohtamisen käytännöt ja prosessit organisaation strategiaan perustuen

2 op Työelämän kestävä kehittäminen ja sosiaalinen vastuu; työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamisen mallit.

Opintojakson osallistujat tarkistetaan ensimmäisen yksilötehtävän palautuksen yhteydessä. Yksilötehtävän aikataulun mukaan palauttaneista opiskelijoista muodostetaan 3-5 opiskelijan pienryhmiä. Osa opintojakson myöhemmistä oppimistehtävistä ja työskentelystä organisoidaan näiden pienryhmien kautta.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 7 (sis. max-määrään)
Opintojaksolla oppimaasi arvioidaan laadullisesti osaamistavoitteisiin pohjautuen hyödyntäen monia eri menetelmiä: opettajan antama palaute, opiskelijan oma itsearviointi sekä vertaisilta saatu palaute webinaareissa, pienryhmissä ja Moodle-oppimisympäristössä.

Saat formatiivista ja summatiivista arviointia (opettaja-/vertaisarviointi) sisällön jaksotuksen sekä tehtävien mukaisesti.

Opintojaksolla tekoälyn hyödyntämisessä, ohjeistuksissa ja mahdollisissa eettisissä kysymyksissä noudatetaan päivitettyjä Arenen suosituksia ja Jamkin sääntöjä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty

Ymmärrät henkilöstöjohtamisen keskeiset käsitteet, teoriat ja päätehtävät.

Osaat jäsentää henkilöstöjohtamisen ja työhyvinvoinnin johtamisen keskeisiä haasteita omassa toimintaympäristössäsi.

Osaat tarkastella henkilöstöjohtamisen käytäntöjä ja prosesseja organisaatiosi strategiaan perustuen.

Osaat kehittää henkilöstöjohtamista organisaation kilpailukyvyn ja kestävyyden näkökulmasta.

Osaat arvioida työhyvinvoinnin merkitystä osana henkilöstöjohtamista ja työyhteisön tuloksekkaan toiminnan välttämättömänä elementtinä.


Hylätty

Opiskelija ei saavuta opintojakson osaamistavoitteita

Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 22.08.2024

Ajoitus

30.09.2024 - 15.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Projektijohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK), sosiaali- ja terveysala
 • Johtamisen tutkinto-ohjelma, ylempi AMK, Sosiaali- ja terveysala
 • Johtamisen tutkinto-ohjelma, ylempi AMK, Tradenomi
Opettaja
 • Sami Kalliomaa
 • Marianne Ekonen
Ryhmät
 • ZJAYJH24S1
  Avoin AMK, lita, YAMK-väylät, Johtaminen, ylempi amk, Organisaation ja talouden johtaminen
 • YJH24S1
  Johtamisen tutkinto-ohjelma, ylempi AMK, tradenomi

Tavoitteet

Henkilöstö eli ihmiset ovat organisaation menestyksen kannalta tärkein voimavara ja kriittisin menestystekijä. Henkilöstöjohtaminen vaatii monipuolista ja ajantasaista osaamista erityisesti alati muuttuvassa työelämässä, jossa mm. työntekijöiden moninaisuus, työn monipaikkaisuus ja työhyvinvointi ovat nousseet erittäin keskeisiksi asioiksi. Henkilöstöjohtaminen on olennainen osa organisaation strategista johtamista ja organisaatiokulttuurin rakentamista. Oikein toteutettuna henkilöstöjohtaminen luo merkittävää arvoa organisaatiolle ja sen työntekijöille.

Opintojakson osaamiset:
Eettisyys; edistää moninaisuuden ja saavutettavuuden toteutumista
Työelämässä toimiminen; osaa kehittää ja johtaa työyhteisön kokonaisvaltaista hyvinvointia, osaa kehittää ja johtaa monialaisia tiimejä ja työyhteisöjä
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus; osaa kehittää monikulttuurisuutta huomioivia toimintatapoja työyhteisössään
Kestävä kehitys; kykenee johtamaan työyhteisössään kestävien ratkaisujen ja toimintamallien etsimistä, käyttöönottamista ja vakiinnuttamista

Opintojakson tavoitteet:
Opintojakson suoritettuasi ymmärrät henkilöstöjohtamisen keskeiset käsitteet, teoriat ja päätehtävät. Osaat jäsentää henkilöstöjohtamisen ja työhyvinvoinnin johtamisen keskeisiä haasteita omassa toimintaympäristössäsi. Opintojakson jälkeen osaat tarkastella henkilöstöjohtamisen käytäntöjä ja prosesseja organisaatiosi strategiaan perustuen. Osaat kehittää henkilöstöjohtamista organisaation kilpailukyvyn ja kestävyyden näkökulmasta ja arvioida työhyvinvoinnin merkitystä osana henkilöstöjohtamista ja työyhteisön tuloksekkaan toiminnan välttämättömänä elementtinä.

Sisältö

Henkilöstöjohtamisen keskeiset käsitteet, teoriat, prosessit ja päätehtävät.

Oman toimintaympäristön keskeiset haasteet henkilöstöjohtamiselle.

Työelämän kestävä kehittäminen ja sosiaalinen vastuu.

Työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät sekä työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamisen mallit.

Dialogisuus henkilöstöjohtamisessa.

Aika ja paikka

Webinaarit Zoom ja/tai Teams-yhteydellä.

Opiskelijoiden itsenäisesti organisoima työskentely pienryhmissä ja lukupiirissä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

978-951-37-7838-5 Viitala, R. 2021. Henkilöstöjohtaminen. Keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit. Helsinki: Edita. (myös eKirjana)

Opetusmenetelmät

Henkilöstöjohtaminen on monialainen verkossa toteutettava opintojakso. Opiskelet Moodle-oppimisympäristössä, josta löydät opintojakson ohjeistukset, aikataulut, tehtävät ja opiskelumateriaalit. Osallistut myös webinaareihin, missä reflektoit ja jaat oppimaasi yhteisöllisen oppimisen ja dialogin menetelmin.
Teet itsenäistä tiedonhankintaa ja sovellat oppimaasi yksilötehtävissä ja ryhmätehtävissä sekä erilaisissa dialogisissa keskusteluissa.

Ohjaus:
Ohjaus tapahtuu webinaareissa ja Moodle-oppimisympäristön kysymys- ja vastauspalstalla.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opiskelijaryhmäsi muodostaa työelämälähtöisen vertaisoppimisverkoston.

Työskentelet opintojakson ajan myös 3-5 opiskelijan monialaisessa pienryhmässä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla hyödynnät kansainvälistä tutkimuskirjallisuutta ja tehtävissä pohdit mm. johtajuuden monikulttuurisia ulottuvuuksia.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Voit tutustua Jamkin tutkintosäännön 17§:ään harkitessasi opintojakson osaamisen tunnistamista ja tunnustamista (hyväksilukemista) perustuen aiemmin hankkimaasi osaamiseen ja opintojakson tavoitteisiin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ohjeellinen ajankäyttösi viiden opintopisteen opintojaksolla on 135 työtuntia, joka jakautuu seuraavasti:

Verkkoluennot ja webinaarit 15 tuntia
Opiskelumateriaaliin perehtyminen 67 tuntia
Yksilötehtävät 25 tuntia
Yhteisöllinen oppiminen 25 tuntia
Vertais- ja itsearviointi 3 tuntia

Sisällön jaksotus

1,5 op Henkilöstöjohtamisen keskeiset käsitteet, teoriat ja päätehtävät; työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät

1,5 op Organisaation toimintaympäristön keskeiset haasteet henkilöstöjohtamiselle; henkilöstöjohtamisen käytännöt ja prosessit organisaation strategiaan perustuen

2 op Työelämän kestävä kehittäminen ja sosiaalinen vastuu; työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamisen mallit.

Opintojakson osallistujat tarkistetaan ensimmäisen yksilötehtävän palautuksen yhteydessä. Yksilötehtävän aikataulun mukaan palauttaneista opiskelijoista muodostetaan 3-5 opiskelijan pienryhmiä. Osa opintojakson myöhemmistä oppimistehtävistä ja työskentelystä organisoidaan näiden pienryhmien kautta.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 7 (sis. max-määrään)
Opintojaksolla oppimaasi arvioidaan laadullisesti osaamistavoitteisiin pohjautuen hyödyntäen monia eri menetelmiä: opettajan antama palaute, opiskelijan oma itsearviointi sekä vertaisilta saatu palaute webinaareissa, pienryhmissä ja Moodle-oppimisympäristössä.

Saat formatiivista ja summatiivista arviointia (opettaja-/vertaisarviointi) sisällön jaksotuksen sekä tehtävien mukaisesti.

Opintojaksolla tekoälyn hyödyntämisessä, ohjeistuksissa ja mahdollisissa eettisissä kysymyksissä noudatetaan päivitettyjä Arenen suosituksia ja Jamkin sääntöjä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty

Ymmärrät henkilöstöjohtamisen keskeiset käsitteet, teoriat ja päätehtävät.

Osaat jäsentää henkilöstöjohtamisen ja työhyvinvoinnin johtamisen keskeisiä haasteita omassa toimintaympäristössäsi.

Osaat tarkastella henkilöstöjohtamisen käytäntöjä ja prosesseja organisaatiosi strategiaan perustuen.

Osaat kehittää henkilöstöjohtamista organisaation kilpailukyvyn ja kestävyyden näkökulmasta.

Osaat arvioida työhyvinvoinnin merkitystä osana henkilöstöjohtamista ja työyhteisön tuloksekkaan toiminnan välttämättömänä elementtinä.


Hylätty

Opiskelija ei saavuta opintojakson osaamistavoitteita

Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 22.08.2024

Ajoitus

30.09.2024 - 15.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Projektijohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK), sosiaali- ja terveysala
 • Johtamisen tutkinto-ohjelma, ylempi AMK, Sosiaali- ja terveysala
 • Johtamisen tutkinto-ohjelma, ylempi AMK, Restonomi
Opettaja
 • Marianne Ekonen
Ryhmät
 • ZJAYJM24S1
  Avoin AMK, marata, YAMK-polut, Johtaminen, ylempi amk, Vastuullisuuden ja palveluiden johtaminen
 • YJM24S1
  Johtamisen tutkinto-ohjelma, ylempi AMK, restonomi

Tavoitteet

Henkilöstö eli ihmiset ovat organisaation menestyksen kannalta tärkein voimavara ja kriittisin menestystekijä. Henkilöstöjohtaminen vaatii monipuolista ja ajantasaista osaamista erityisesti alati muuttuvassa työelämässä, jossa mm. työntekijöiden moninaisuus, työn monipaikkaisuus ja työhyvinvointi ovat nousseet erittäin keskeisiksi asioiksi. Henkilöstöjohtaminen on olennainen osa organisaation strategista johtamista ja organisaatiokulttuurin rakentamista. Oikein toteutettuna henkilöstöjohtaminen luo merkittävää arvoa organisaatiolle ja sen työntekijöille.

Opintojakson osaamiset:
Eettisyys; edistää moninaisuuden ja saavutettavuuden toteutumista
Työelämässä toimiminen; osaa kehittää ja johtaa työyhteisön kokonaisvaltaista hyvinvointia, osaa kehittää ja johtaa monialaisia tiimejä ja työyhteisöjä
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus; osaa kehittää monikulttuurisuutta huomioivia toimintatapoja työyhteisössään
Kestävä kehitys; kykenee johtamaan työyhteisössään kestävien ratkaisujen ja toimintamallien etsimistä, käyttöönottamista ja vakiinnuttamista

Opintojakson tavoitteet:
Opintojakson suoritettuasi ymmärrät henkilöstöjohtamisen keskeiset käsitteet, teoriat ja päätehtävät. Osaat jäsentää henkilöstöjohtamisen ja työhyvinvoinnin johtamisen keskeisiä haasteita omassa toimintaympäristössäsi. Opintojakson jälkeen osaat tarkastella henkilöstöjohtamisen käytäntöjä ja prosesseja organisaatiosi strategiaan perustuen. Osaat kehittää henkilöstöjohtamista organisaation kilpailukyvyn ja kestävyyden näkökulmasta ja arvioida työhyvinvoinnin merkitystä osana henkilöstöjohtamista ja työyhteisön tuloksekkaan toiminnan välttämättömänä elementtinä.

Sisältö

Henkilöstöjohtamisen keskeiset käsitteet, teoriat, prosessit ja päätehtävät.

Oman toimintaympäristön keskeiset haasteet henkilöstöjohtamiselle.

Työelämän kestävä kehittäminen ja sosiaalinen vastuu.

Työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät sekä työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamisen mallit.

Dialogisuus henkilöstöjohtamisessa.

Aika ja paikka

Webinaarit Zoom ja/tai Teams-yhteydellä.

Opiskelijoiden itsenäisesti organisoima työskentely pienryhmissä ja lukupiirissä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

978-951-37-7838-5 Viitala, R. 2021. Henkilöstöjohtaminen. Keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit. Helsinki: Edita. (myös eKirjana)

Opetusmenetelmät

Henkilöstöjohtaminen on monialainen verkossa toteutettava opintojakso. Opiskelet Moodle-oppimisympäristössä, josta löydät opintojakson ohjeistukset, aikataulut, tehtävät ja opiskelumateriaalit. Osallistut myös webinaareihin, missä reflektoit ja jaat oppimaasi yhteisöllisen oppimisen ja dialogin menetelmin.
Teet itsenäistä tiedonhankintaa ja sovellat oppimaasi yksilötehtävissä ja ryhmätehtävissä sekä erilaisissa dialogisissa keskusteluissa.

Ohjaus:
Ohjaus tapahtuu webinaareissa ja Moodle-oppimisympäristön kysymys- ja vastauspalstalla.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opiskelijaryhmäsi muodostaa työelämälähtöisen vertaisoppimisverkoston.

Työskentelet opintojakson ajan myös 3-5 opiskelijan monialaisessa pienryhmässä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla hyödynnät kansainvälistä tutkimuskirjallisuutta ja tehtävissä pohdit mm. johtajuuden monikulttuurisia ulottuvuuksia.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Voit tutustua Jamkin tutkintosäännön 17§:ään harkitessasi opintojakson osaamisen tunnistamista ja tunnustamista (hyväksilukemista) perustuen aiemmin hankkimaasi osaamiseen ja opintojakson tavoitteisiin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ohjeellinen ajankäyttösi viiden opintopisteen opintojaksolla on 135 työtuntia, joka jakautuu seuraavasti:

Verkkoluennot ja webinaarit 15 tuntia
Opiskelumateriaaliin perehtyminen 67 tuntia
Yksilötehtävät 25 tuntia
Yhteisöllinen oppiminen 25 tuntia
Vertais- ja itsearviointi 3 tuntia

Sisällön jaksotus

1,5 op Henkilöstöjohtamisen keskeiset käsitteet, teoriat ja päätehtävät; työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät

1,5 op Organisaation toimintaympäristön keskeiset haasteet henkilöstöjohtamiselle; henkilöstöjohtamisen käytännöt ja prosessit organisaation strategiaan perustuen

2 op Työelämän kestävä kehittäminen ja sosiaalinen vastuu; työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamisen mallit.

Opintojakson osallistujat tarkistetaan ensimmäisen yksilötehtävän palautuksen yhteydessä. Yksilötehtävän aikataulun mukaan palauttaneista opiskelijoista muodostetaan 3-5 opiskelijan pienryhmiä. Osa opintojakson myöhemmistä oppimistehtävistä ja työskentelystä organisoidaan näiden pienryhmien kautta.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla oppimaasi arvioidaan laadullisesti osaamistavoitteisiin pohjautuen hyödyntäen monia eri menetelmiä: opettajan antama palaute, opiskelijan oma itsearviointi sekä vertaisilta saatu palaute webinaareissa, pienryhmissä ja Moodle-oppimisympäristössä.

Saat formatiivista ja summatiivista arviointia (opettaja-/vertaisarviointi) sisällön jaksotuksen sekä tehtävien mukaisesti.

Opintojaksolla tekoälyn hyödyntämisessä, ohjeistuksissa ja mahdollisissa eettisissä kysymyksissä noudatetaan päivitettyjä Arenen suosituksia ja Jamkin sääntöjä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty

Ymmärrät henkilöstöjohtamisen keskeiset käsitteet, teoriat ja päätehtävät.

Osaat jäsentää henkilöstöjohtamisen ja työhyvinvoinnin johtamisen keskeisiä haasteita omassa toimintaympäristössäsi.

Osaat tarkastella henkilöstöjohtamisen käytäntöjä ja prosesseja organisaatiosi strategiaan perustuen.

Osaat kehittää henkilöstöjohtamista organisaation kilpailukyvyn ja kestävyyden näkökulmasta.

Osaat arvioida työhyvinvoinnin merkitystä osana henkilöstöjohtamista ja työyhteisön tuloksekkaan toiminnan välttämättömänä elementtinä.


Hylätty

Opiskelija ei saavuta opintojakson osaamistavoitteita