Siirry suoraan sisältöön

Asiantuntijana kehittyminen mielenterveys ja päihdetyössäLaajuus (5 op)

Tunnus: YSSK0101

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

 • Katja Kokkinen

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on luoda ymmärrystä mielenterveys- ja päihdetyön asiantuntijuudesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä.

Opintojakson jälkeen osaat kriittisesti arvioida ja kehittää sekä omaa asiantuntija-identiteettiäsi mielenterveys- ja päihdetyön alueella, että työtä ja työyhteisöjen toimintaa omalla asiantuntijuusalueellasi. Osaat analysoida kehittyvää mielenterveys- ja päihdetyön palvelujärjestelmää laaja-alaisesti ja syvällisesti. Lisääksi osaat analysoida kriittisesti ja laaja-alaisesti toiminnan muutostarpeita sekä johtaa muutosta eettisesti ja kustannustehokkaasti omalla asiantuntijuusalueellasi.

Sisältö

- Asiantuntija-identiteetin kehittyminen, kriittisen ajattelun kehittyminen, eettinen reflektointi, reflektiivisen työotteen vahvistaminen, työnohjauksen merkitys
- Toiminnan ja työn kehittäminen, näyttöön perustuvat toimintamallit, esimerkiksi Safewards
- Laatu, kustannustehokkuus, kehittyvä palvelujärjestelmä
- Laadukas ja eettinen toiminnan johtaminen muutoksessa

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opintojakson arvosana muodostuu opintojakson kirjallisen tehtävän perusteella. Tehtävien arvoinnissa käytetään mielenterveys- päihdetyön opintokokonaisuuden yhteisiä arviointikriteereitä. Mikäli opiskelija ei osallistu intensiivipäiville, arvosana alenee yhdellä numerolla.

Saadaksesi arvosanan 1 tai 2 kykenet hakemaan tietoa opintojakson aihealueeseen liittyen ja käyttämään kansallisia ja kansainvälisiä lähteitä. Kykenet soveltamaan kuvailevalla tasolla keräämäänsä tietoa nykyisten käytäntöjen ja toimintatapojen tarkastelussa, mutta et osoita aihealueen kriittistä arviointia. Osallistumisesi opintojaksolle on vaihtelevaa ja kirjallisissa tehtävissä tuotat vain osin tutkimusperustaista asiantuntijatekstiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opintojen arvosana muodostuu opintojakson kirjallisten tehtävien perusteella. Tehtävien arvoinnissa käytetään mielenterveys- päihdetyön opintokokonaisuuden yhteisiä arviointikriteereitä. Mikäli opiskelija ei osallistu intensiivipäiville, arvosana alenee yhdellä numerolla.

Saadaksesi arvosanan 3 tai 4 kykenet hakemaan näyttöön perustuvaa tietoa sekä kansallisista, että kansainvälisistä tietolähteistä sekä arvioimaan lähteitä kriittisellä otteella. Osaat tehdä analyysiä ja synteesiä aihealueesta ja osoitat kykeneväsi käyttämään hankkimaasi tietoa nykyisten toimintatapojen kriittisessä arvioinnissa ja kehittämisessä. Osallistumisesi opintojaksolla kokonaisuutena on aktiivista ja ammatillista. Kirjallisissa tehtävissä tuotat tutkimusperustaista asiantuntijatekstiä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opintojen arvosana muodostuu opintojakson kirjallisten tehtävien perusteella. Tehtävien arvoinnissa käytetään mielenterveys- päihdetyön opintokokonaisuuden yhteisiä arviointikriteereitä. Mikäli opiskelija ei osallistu intensiivipäiville, arvosana alenee yhdellä numerolla.

Saadaksesi arvosanan 5 kykenet hakemaan näyttöön perustuvaa tietoa useista kansallisista ja kansainvälisistä tiedonlähteistä, arvioimaan tutkimuksia kriittisellä otteella ja muodostamaan kerätystä tiedosta synteesin. Osoitat syvällisen näkemyksen aihealueesta ja kykenet kriittisesti arvioimaan nykyisiä käytäntöjä ja luomaan uusia, tutkimukseen perustuvia toimintatapoja. Osallistumisesi opintojaksolla kokonaisuutena on aktiivista ja ammatillista. Kirjallisissa tehtävissä tuotat selkeää, tutkimusperustaista asiantuntijatekstiä.

Ilmoittautumisaika

01.08.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 11.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK (YAMK)
Opettaja
 • Katja Kokkinen
Vastuuopettaja

Katja Kokkinen

Ryhmät
 • YSY22ST
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen
 • YSY22SK
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kliininen asiantuntija
 • YSY21SK
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kliininen asiantuntija
 • ZJAYSY22ST
  Avoin AMK, sote, Terveyden edistäminen, YAMK-polku
 • YSY21ST
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen
 • ZJAYSY22SK
  Avoin AMK, sote, Kliininen asiantuntija, YAMK-polku

Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on luoda ymmärrystä mielenterveys- ja päihdetyön asiantuntijuudesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä.

Opintojakson jälkeen osaat kriittisesti arvioida ja kehittää sekä omaa asiantuntija-identiteettiäsi mielenterveys- ja päihdetyön alueella, että työtä ja työyhteisöjen toimintaa omalla asiantuntijuusalueellasi. Osaat analysoida kehittyvää mielenterveys- ja päihdetyön palvelujärjestelmää laaja-alaisesti ja syvällisesti. Lisääksi osaat analysoida kriittisesti ja laaja-alaisesti toiminnan muutostarpeita sekä johtaa muutosta eettisesti ja kustannustehokkaasti omalla asiantuntijuusalueellasi.

Sisältö

- Asiantuntija-identiteetin kehittyminen, kriittisen ajattelun kehittyminen, eettinen reflektointi, reflektiivisen työotteen vahvistaminen, työnohjauksen merkitys
- Toiminnan ja työn kehittäminen, näyttöön perustuvat toimintamallit, esimerkiksi Safewards
- Laatu, kustannustehokkuus, kehittyvä palvelujärjestelmä
- Laadukas ja eettinen toiminnan johtaminen muutoksessa

Aika ja paikka

Intensiivipäivät 29.-30.9.2022 Porissa (SAMK)

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kirjasta: Santos, J.C. & Cutcliffe, J.R. 2018. European Psychiatric/ Mental Health Nursing in 21st Century. A Person-Centered Evidence-based Approach. Springer. Luvut 2, 3, 10, 11 ja 35.

Syvänen,S., Kasvio A., Loppela K., Lundell, S., Tappura, S. & Tikkamäki, K. 2012. Dialoginen johtaminen innovatiivisuuden tekijänä. Työterveyslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-261-185-7.
Wahlbeck, K. ym. 2018. Toimivat mielenterveys- ja päihdepalvelut. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja: 98/2017. www.julkari.fi/handle/10024/136063.

Opetusmenetelmät

Ennakkotehtävä, kaksi peräkkäistä intensiivipäivää Porissa (sisältää luentoja, ryhmätöitä), kirjallinen tehtävä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ennakkotehtävä 1 op, intensiivipäivät 1 op, opintojakson kirjallinen tehtävä 3 op

Sisällön jaksotus

Opintojakson ennakkotehtävä annetaan noin kuukausi ennen intensiivipäiviä. Kirjallinen tehtävä annetaan intensiivipäivillä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on osa Mielenterveys- ja päihdetyön syventävät YAMK-opinnot opintokokonaisuutta eikä sitä voi suorittaa erillisenä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opintojakson arvosana muodostuu opintojakson kirjallisen tehtävän perusteella. Tehtävien arvoinnissa käytetään mielenterveys- päihdetyön opintokokonaisuuden yhteisiä arviointikriteereitä. Mikäli opiskelija ei osallistu intensiivipäiville, arvosana alenee yhdellä numerolla.

Saadaksesi arvosanan 1 tai 2 kykenet hakemaan tietoa opintojakson aihealueeseen liittyen ja käyttämään kansallisia ja kansainvälisiä lähteitä. Kykenet soveltamaan kuvailevalla tasolla keräämäänsä tietoa nykyisten käytäntöjen ja toimintatapojen tarkastelussa, mutta et osoita aihealueen kriittistä arviointia. Osallistumisesi opintojaksolle on vaihtelevaa ja kirjallisissa tehtävissä tuotat vain osin tutkimusperustaista asiantuntijatekstiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opintojen arvosana muodostuu opintojakson kirjallisten tehtävien perusteella. Tehtävien arvoinnissa käytetään mielenterveys- päihdetyön opintokokonaisuuden yhteisiä arviointikriteereitä. Mikäli opiskelija ei osallistu intensiivipäiville, arvosana alenee yhdellä numerolla.

Saadaksesi arvosanan 3 tai 4 kykenet hakemaan näyttöön perustuvaa tietoa sekä kansallisista, että kansainvälisistä tietolähteistä sekä arvioimaan lähteitä kriittisellä otteella. Osaat tehdä analyysiä ja synteesiä aihealueesta ja osoitat kykeneväsi käyttämään hankkimaasi tietoa nykyisten toimintatapojen kriittisessä arvioinnissa ja kehittämisessä. Osallistumisesi opintojaksolla kokonaisuutena on aktiivista ja ammatillista. Kirjallisissa tehtävissä tuotat tutkimusperustaista asiantuntijatekstiä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opintojen arvosana muodostuu opintojakson kirjallisten tehtävien perusteella. Tehtävien arvoinnissa käytetään mielenterveys- päihdetyön opintokokonaisuuden yhteisiä arviointikriteereitä. Mikäli opiskelija ei osallistu intensiivipäiville, arvosana alenee yhdellä numerolla.

Saadaksesi arvosanan 5 kykenet hakemaan näyttöön perustuvaa tietoa useista kansallisista ja kansainvälisistä tiedonlähteistä, arvioimaan tutkimuksia kriittisellä otteella ja muodostamaan kerätystä tiedosta synteesin. Osoitat syvällisen näkemyksen aihealueesta ja kykenet kriittisesti arvioimaan nykyisiä käytäntöjä ja luomaan uusia, tutkimukseen perustuvia toimintatapoja. Osallistumisesi opintojaksolla kokonaisuutena on aktiivista ja ammatillista. Kirjallisissa tehtävissä tuotat selkeää, tutkimusperustaista asiantuntijatekstiä.