Siirry suoraan sisältöön

Kuntoutuksen ja liikunnan integraatio (YAMK)

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Kätilö (ylempi AMK)
Toimintaterapeutti (ylempi AMK)
Kuntoutuksen ohjaaja (ylempi AMK)
Sosionomi (ylempi AMK), sosiaaliala
Fysioterapeutti (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Osaamiskuvaus

Kuntoutuksen ja liikunnan integraation koulutuksessa hankit osaamista innovoida, palvelumuotoilla, toteuttaa ja johtaa käyttäjä- ja tarvelähtöisiä palveluja kuntoutuksen ja liikunta-alan yhdyspinnoilla. Opinnoissa perehdyt vahvaan tutkimusnäyttöön liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden hyödyistä terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä, sairauksien ehkäisyssä ja niistä toipumisessa sekä kuntoutumisessa. Opintojesi keskeisiä teemoja ovat lasten ja nuorten sekä ikääntyneiden hyvinvoinnin edistäminen kestävästi, käyttäjälähtöisten kuntoutus- ja liikuntapalveluiden vastuullinen kehittäminen sekä digiosaaminen kuntoutus- ja liikunta-alalla. Koulutuksessa syvennyt myös ympäristön merkitykseen fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn tukijana sekä taidon oppimisen ja opettamisen teemoihin.

Koulutuksen sisältö ja osaamisen rakentuminen

Koulutuksen laajuus on 90 opintopistettä. Opiskelusi koostuu kuntoutuksen ja liikunnan asiantuntijuutta lisäävistä opinnoista (60 op) sekä niitä täydentävistä johtamis- ja kehittämisopinnoista (15 op) sekä vapaasti valittavista opinnoista (15 op). Asiantuntijuutta lisäävistä opinnoista 30 op toteutuu kuntoutuksen ja liikunnan integraatioon liittyvän ammattikorkeakouluverkoston toteuttamana. Opinnäytetyönäsi voit ratkaista työelämästä nousevan kehittämiskohteen soveltamalla tutkittua tietoa ja omaa asiantuntemustasi. Opettajatutorin kanssa käytävissä yhteisissä keskusteluissa saat ohjausta urasuunnitelmiesi mukaisen yksilöllisen opintopolun suunnitteluun.

Opintojen joustava toteuttaminen

Opiskelu tutkinto-ohjelmassasi on verkkopainotteista sisältäen itsenäisesti ja tiimityönä työstettäviä tehtäviä, webinaareja, verkkoluentoja, työpajoja ja seminaareja.

Sinulle on tarjolla vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia opintoja EduFutura-yhteistyöoppilaitoksissa (Jyväskylän yliopisto ja Gradia) ja kansainvälisiä opintoja eurooppalaisissa EUDRES-korkeakouluissa. Voit lisäksi valita opintoja suomalaisista ja ulkomaisista kumppanikorkeakouluista, esimerkiksi muista ammattikorkeakouluista ja yliopistoista. Voit hakea hyväksilukua muualla suoritetuista korkeakouluopinnoista.

Opintojen suunnitteluun ja opinnoissa etenemiseen on tarjolla ohjausta ja tukea koko opintojen ajan tutoropettajien ja opintojaksojen opettajien toimesta.

Työelämäläheinen oppiminen

Opintoihin liittyvät oppimis- ja kehittämistehtävät integroidaan työelämään. Voit tuoda monia työyhteisösi kehittämistehtäviä suunniteltavaksi, jalostettavaksi ja ratkaistavaksi oppimistehtävinä. Oppimisessa hyödynnetään ryhmän jäsenten osaamista ja asiantuntemusta koko ryhmän hyväksi aktiivisen vuorovaikutuksen kautta.

Opinnäytetyösi on kuntoutusta ja liikunta-alaa koskeva työelämän tutkimuksellinen kehittämistehtävä tai soveltava tutkimus. Opinnäytetyön kautta sinun on mahdollista kehittää omaa osaamistasi ja viedä uratavoitteitasi haluamaasi suuntaan. Opinnäytetyö voi olla työyhteisösi tai oman yrityksesi toimintaa kehittävä, uutta oivaltava ja uusia ratkaisuja tuottava tutkimus- ja kehittämisprojekti. Voit myös kohdistaa opinnäytetyösi muuhun kuin nykyiseen toimintaan, jolloin sinun on mahdollista kartuttaa osaamistasi uudelle toimialalle ja vahvistaa asiantuntijuuttasi uudenlaisiin työtehtäviin. Voit myös halutessasi tehdä opinnäytetyön Jamkin tutkimus- ja kehittämisprojekteihin.

Uramahdollisuudet ja työllistyminen

Tutkinto antaa sinulle hakukelpoisuuden julkisiin virkoihin tai toimiin sekä muihin tehtäviin, joissa kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. 

Sosiaali- ja terveysalan ylemmistä AMK-tutkinto-ohjelmista valmistuneet ovat työllistyneet erilaisiin asiantuntija-, esihenkilö-, kehittämis-, johtamis- ja koordinointitehtäviin sosiaali- ja terveysalan julkisiin, yksityisiin ja kolmannen sektorin organisaatioihin, kehittämishankkeisiin projektipäälliköiksi ja asiantuntijoiksi. Valmistuttuasi voit toimia myös yrittäjänä.

Kelpoisuudet

Ammattialalla ei ole tutkintoon liittyviä ja säädöksiin perustuvia erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

Jatko-opinnot

Voit valmistuttuasi hakeutua yliopistojen jatko-opintoihin tai ammatillisen opettajakorkeakoulun opintoihin. Voit jatkaa opintojasi myös hakeutumalla esimerkiksi vastaaviin jatkokoulutusohjelmiin ulkomaisissa korkeakouluissa, esimerkiksi EUDRES-korkeakouluissa. Ammattikorkeakoulu tarjoaa osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia mm. avoimessa ammattikorkeakoulussa, erikoistumiskoulutuksissa ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa.

Koulutuksen suunnittelu

Opetussuunnitelman laadinnassa on otettu huomioon kuntoutuksen ja liikunta-alan työelämäedustajien, korkeakoulun asiantuntijoiden, alumnien ja opiskelijoiden näkemyksiä ja hyödynnetty osaamistarpeiden ennakointiin liittyviä aineistoja. Koulutusta kehitetään myös työelämässä toimivien opiskelijoiden jatkuvan palautteen perusteella. Tutkinto-ohjelman suunnittelussa on huomioitu kansallisten ja kansainvälisten verkostojen ja yhteistyökumppaneiden näkemyksiä osaamisen kehittämisestä. Verkostototeutus on suunniteltu yhteistyössä kuuden ammattikorkeakoulun kesken, joista jokainen tarjoaa yhden 5 opintopisteen opintojakson osana ydinopintojen opintokokonaisuutta. Suunnittelussa on huomioitu myös hyvinvointialueiden uudet osaamis- ja kehittämistarpeet.

Vastuuhenkilö

Sanna Sihvonen
Yliopettaja, Kuntoutusinstituutti
+358407274085
etunimi.sukunimi@jamk.fi

Kuntoutuksen ja liikunnan integraatio (YAMK)
Tunnus
(YSF2024SS)