Siirry suoraan sisältöön

Vastuullinen palvelujen johtaminenLaajuus (5 op)

Tunnus: YMRJ3120

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

 • Anne Törn-Laapio, Liiketoiminta
 • Tarja Niemelä, Liiketoiminta

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on, että ymmärrät palvelujen johtamisen ja markkinoinnin teoreettisen viitekehyksen ja osaat soveltaa tätä strategisessa johtamisessa ja kehittämistyössä.

Opintojakson osaamiset
Palveluliiketoiminnan johtamisosaaminen
Oppimaan oppiminen
Työelämässä toimiminen
Eettisyys
Kestävä kehitys

Opintojakson tavoitteet
Opintojakson suoritettuasi osaat tehdä yhteenvedon palvelujen johtamisen ja markkinoinnin teoreettisesta viitekehyksestä. Ymmärrät palvelujen johtamisen ja markkinoinnin strategisen merkityksen. Tunnistat tuottavuuden ja toimintojen merkityksen palvelujen johtamisessa. Osaat määritellä, mitä on palvelun laadun johtaminen. Osaat analysoida ja arvioida, kuinka palveluyrityksiä on mahdollista johtaa kilpailukyisesti ja vastuullisesti. Tämän lisäksi opit monipuolista tiedonhakua, oman osaamisesi sanoittamista ja jakamista, sekä modernien viestintätyökalujen ja tekniikoiden hyödyntämistä.

Sisältö

Palvelujen johtamisen teoria, periaatteet ja soveltaminen käytännössä
Palvelujen markkinoinnin teoria ja periaatteet
Vastuullisuusnäkökulma palvelujen johtamisessa ja markkinoinnissa

Monikanavaisen viestinnän eri muotojen ja modernien työkalujen hyödyntäminen: kirjaesseen kirjoittaminen, käsitekartan rakentaminen, blogin kirjoittaminen, podcastin tekeminen, itsereflektointi.

Esitietovaatimukset

AMK-tutkinto

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Välttävä 1
Ymmärrät eri johtajuusteorioiden ja mallien eroja. Erottelet ja luokittelet johtajuuden keskeisiä käsitteitä. Käsittelet aihetta eri näkökulmista. Tunnistat tunneälykkyyden keskeiset taidot ja hyödyt sekä kehittämisen menetelmiä. Määrittelet keskeisiä johtajuuden käytäntöjä ja kuvaat niitä työroolisi näkökulmasta Ymmärrät tasa-arvoisen ja eettisen johtajuuden merkityksen. Arvioit johtajuus- ja vuorovaikutusosaamistasi ja tunnistat keskeisen kehittämiskohteesi. Kirjoitat havainnollisesti, mutta teksti sisältää epäloogisuuksia ja puutteita.

Tyydyttävä 2
Sovellat rajaamaasi johtajuuden teoriaa. Valitset ja määrittelet keskeiset käsitteet. Hyödynnät tunneälykkyyden keskeisiä taitoja ja kehittämisen menetelmiä. Löydät ongelmaan ratkaisun ja havainnollistat tuloksia esimerkkien avulla. Esimerkit osoittavat ymmärtämistä ja omaa ajattelua, joilla on yhteys teoriaan. Osaat tehdä yhteistyötä vastuullisesti ongelmanratkaisutilanteessa ja otat vastuuta vertaisen työstä. Ymmärrät tasa-arvoisen ja eettisen johtajuuden merkityksen. Arvioit omaa johtajuus- ja vuorovaikutusosaamista esimerkein ja perusteluin. Kirjoitat johdonmukaisesti ja havainnollisesti, mutta siinä on puutteita. Kirjoitat osittain jäsentymätöntä tekstiä, jossa on erilaisia kieli- ja tyylivirheitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
Analysoit aihealueen olennaista ja rajattua teoriaa ja käsitteitä, joiden valinnat perustelet. Osoitat kykyä analysoida, seurata ja eritellä asiantuntijuusalueen kehitystä ja/tai tutkimustietoa. Kehität toimialasi toimintaa löytäen ratkaisuvaihtoehtoja. Yhdistät teoriaa ja käytäntöä toisiinsa. Arvioit omaa osaamistasi perustellen ja kykenet sen kehittämiseen. Kirjoitat johdonmukaisesti, perustellusti ja havainnollisesti. Kirjoitat jäsentynyttä tekstiä, jossa on satunnaisia kieli- ja tyylivirheitä.

Kiitettävä 4
Jäsennät aihealueen keskeisestä teoriasta ja käsitteistä kokonaisuuden, jota reflektoit kriittisesti. Arvioit, seuraat ja erittelet asiantuntijuusalueen kehitystä ajantasaisesti, sisältäen myös kansainvälistä tutkimustietoa. Kehität toimialasi toimintaa ja ratkaiset käytännön ongelmia. Arvioit prosessia ja lopputulosta hyödynnettävyyteen ja teoriaan peilaten. Reflektoit omaa osaamistasi ja kehittymistäsi realistisesti ja perustellen. Kirjoitat loogisesti, analyyttisesti ja asiantuntevasti. Kirjoitat jäsentynyttä tekstiä sujuvalla ja lähes virheettömällä asiatyylillä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Tuotat uusia näkökulmia tai uutta tietoa aihealueeseen. Arvioit ja tulkitset kriittisesti eri ammattialojen kehitystä hyödyntäen myös kansainvälistä tutkimustietoa. Reflektoit aihetta myös yhteiskunnallisella tasolla. Määrittelet keskeiset alan erityisosaamiseen liittyvät käsitteet oikein ja suhteessa toisiinsa. Osoitat ottavasi vastuuta oman ammattialasi uusien tietojen ja käytäntöjen kartuttamisesta ja tavoitteellisesta oppimisesta. Uudistat toimintatapoja alasi muuttuvissa toimintaympäristöissä. Arvioit, analysoit ja vertailet perustellusti prosessia, lopputulosta ja toimenpide-ehdotuksia, joilla on yhteys asetettuihin tavoitteisiin sekä kriteereihin. Arvioit oman osaamisesi kehittymistä kriittisesti, kokonaisvaltaisesti ja monipuolisesti argumenttisi hyvin perustellen. Raportoit vakuuttavasti esittäen selkeän loogisesti etenevän kokonaisuuden, jossa yhdistät asioita uudella tavalla. Kirjoitat vakuuttavasti esittäen selkeän loogisesti etenevän kokonaisuuden, jossa yhdistät asioita uudella tavalla. Osoitat kriittistä ja argumentoivaa kykyä kirjoittaa.

Oppimateriaalit

Valitset opintojaksolla luettavaksi vähintään yhden seuraavista kurssikirjoista:
Wilson, A., Zeithaml, V. A., Bitner, M. J. & Gremler, D. D. 2016. Services marketing: integrating customer focus across the firm. 6th edition. London: McGraw-Hill Education.
Evans, N. 2015. Strategic management for tourism, hospitality and events. Routledge.
Glowik, M. 2017. Global Strategy in the service industries: dynamics, analysis, growth. Taylor & Francis Ltd.
Grönroos, C. & Tillman, M. 2009. Palvelujen johtaminen ja markkinointi. Helsinki: WSOYpro.

Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 22.08.2024

Ajoitus

02.09.2024 - 18.11.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 45

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen (YAMK)
Opettaja
 • Tarja Niemelä
Ryhmät
 • YMJ22S1
  Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen (YAMK)
 • YMJ21S1
  Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen (YAMK)
 • YMJ20S1
  Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen
 • YMJ19S1
  Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen
 • YMJ23S1
  Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen (YAMK)

Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on, että ymmärrät palvelujen johtamisen ja markkinoinnin teoreettisen viitekehyksen ja osaat soveltaa tätä strategisessa johtamisessa ja kehittämistyössä.

Opintojakson osaamiset
Palveluliiketoiminnan johtamisosaaminen
Oppimaan oppiminen
Työelämässä toimiminen
Eettisyys
Kestävä kehitys

Opintojakson tavoitteet
Opintojakson suoritettuasi osaat tehdä yhteenvedon palvelujen johtamisen ja markkinoinnin teoreettisesta viitekehyksestä. Ymmärrät palvelujen johtamisen ja markkinoinnin strategisen merkityksen. Tunnistat tuottavuuden ja toimintojen merkityksen palvelujen johtamisessa. Osaat määritellä, mitä on palvelun laadun johtaminen. Osaat analysoida ja arvioida, kuinka palveluyrityksiä on mahdollista johtaa kilpailukyisesti ja vastuullisesti. Tämän lisäksi opit monipuolista tiedonhakua, oman osaamisesi sanoittamista ja jakamista, sekä modernien viestintätyökalujen ja tekniikoiden hyödyntämistä.

Sisältö

Palvelujen johtamisen teoria, periaatteet ja soveltaminen käytännössä
Palvelujen markkinoinnin teoria ja periaatteet
Vastuullisuusnäkökulma palvelujen johtamisessa ja markkinoinnissa

Monikanavaisen viestinnän eri muotojen ja modernien työkalujen hyödyntäminen: kirjaesseen kirjoittaminen, käsitekartan rakentaminen, blogin kirjoittaminen, podcastin tekeminen, itsereflektointi.

Aika ja paikka

verkkototeutus

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Virtanen, P. 2018. Palvelujen yhteiskunta – yhteistyölähtöinen arvon tuottaminen ja palveluperustainen toimintalogiikka. Tallinna: Tietosanoma Oy.

Bordoloi, S., Fitzsimmons, J. A. & Fitzsimmons, M. J. 2019. Service Management: Operations, Strategy, Information Technology. 9th edition. New York: McGraw-Hill Education.

Fitzsimmons, J. A., Fitzsimmons, M. J. & Bordoloi, S. 2014. Service Management: Operations, Strategy, Information Technology. 8th edition. New York: McGraw-Hill Education.

Grönroos, C. 2009 (tai uudempi). Palvelujen johtaminen ja markkinointi. Helsinki: WSOYpro.

Turunen, T. 2013. Organizing Service Operations in Manufacturing. Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS. Helsinki: Unigrafia Oy.

Opetusmenetelmät

Opetusmenetelmät
Vastuullinen palveluiden johtaminen on verkossa toteutettava opintojakso. Opiskelet Moodle-oppimisympäristössä, josta löydät opintojakson ohjeistukset, aikataulut, tehtävät ja materiaalit. Teet itsenäistä tiedonhankintaa ja sovellat oppimaasi kahdessa oppimistehtävässä.

Ohjaus
Saat ohjausta webinaareissa ja Moodle-oppimisympäristössä (mm. kysymys- ja vastauspalsta). Saat ohjausta myös vertaisopiskelijoiltasi sekä oppimistehtävistä saaduilla palautteilla.

Palaute
Saat palautetta oppimistehtävistäsi.
Annat palautetta opintojaksosta (puoliväli- ja loppupalaute toteutuksesta).

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla hyödynnät toimialasi/asiantuntijuusalueesi toimintaympäristöä oppimisympäristönä, jota sovellat oppimistehtäviisi.

Opiskelijaryhmäsi muodostaa työelämälähtöisen vertaisoppimisverkoston.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Kansainvälisyys

Opintojaksolla hyödynnät kansainvälistä tutkimuskirjallisuutta.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Voit tutustua Jamkin tutkintosäännön 17§:ään harkitessasi opintojakson osaamisen tunnistamista ja tunnustamista (hyväksilukemista) perustuen aiemmin hankkimaasi osaamiseesi ja opintojakson tavoitteisiin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ohjeellinen ajankäyttösi 5 opintopisteen opintojaksolla on 135 työtuntia, joka jakautuu seuraavasti:

Verkkototeutus:
- webinaarit 6 h
- oppimistehtävät 43 tuntia
- opiskelumateriaaliin perehtyminen 40 tuntia
- blogikirjoitukset, podcastit ja keskustelut 46 tuntia

Sisällön jaksotus

2,5 op Palvelujen johtamisen ja palvelujen laadun teoria ja käsitteet
2,5 op Palveluiden liiketoiminnan johtamisen vastuullisuus

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso toteutetaan erityisjärjestelyin syksyn 2024 aikana vain YAMK-restonomiopiskelijoille. Opintojakso on viimeistä kertaa opintotarjonnassa.

Saat formatiivista ja summatiivista arviointia (opettaja-/vertaisarviointi) sisällön jaksotuksen sekä tehtävien mukaisesti.

Opintojaksolla tekoälyn hyödyntämisessä, ohjeistuksissa ja mahdollisissa eettisissä kysymyksissä noudatetaan päivitettyjä Arenen suosituksia ja Jamkin sääntöjä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Ymmärrät eri johtajuusteorioiden ja mallien eroja. Erottelet ja luokittelet johtajuuden keskeisiä käsitteitä. Käsittelet aihetta eri näkökulmista. Tunnistat tunneälykkyyden keskeiset taidot ja hyödyt sekä kehittämisen menetelmiä. Määrittelet keskeisiä johtajuuden käytäntöjä ja kuvaat niitä työroolisi näkökulmasta Ymmärrät tasa-arvoisen ja eettisen johtajuuden merkityksen. Arvioit johtajuus- ja vuorovaikutusosaamistasi ja tunnistat keskeisen kehittämiskohteesi. Kirjoitat havainnollisesti, mutta teksti sisältää epäloogisuuksia ja puutteita.

Tyydyttävä 2
Sovellat rajaamaasi johtajuuden teoriaa. Valitset ja määrittelet keskeiset käsitteet. Hyödynnät tunneälykkyyden keskeisiä taitoja ja kehittämisen menetelmiä. Löydät ongelmaan ratkaisun ja havainnollistat tuloksia esimerkkien avulla. Esimerkit osoittavat ymmärtämistä ja omaa ajattelua, joilla on yhteys teoriaan. Osaat tehdä yhteistyötä vastuullisesti ongelmanratkaisutilanteessa ja otat vastuuta vertaisen työstä. Ymmärrät tasa-arvoisen ja eettisen johtajuuden merkityksen. Arvioit omaa johtajuus- ja vuorovaikutusosaamista esimerkein ja perusteluin. Kirjoitat johdonmukaisesti ja havainnollisesti, mutta siinä on puutteita. Kirjoitat osittain jäsentymätöntä tekstiä, jossa on erilaisia kieli- ja tyylivirheitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Analysoit aihealueen olennaista ja rajattua teoriaa ja käsitteitä, joiden valinnat perustelet. Osoitat kykyä analysoida, seurata ja eritellä asiantuntijuusalueen kehitystä ja/tai tutkimustietoa. Kehität toimialasi toimintaa löytäen ratkaisuvaihtoehtoja. Yhdistät teoriaa ja käytäntöä toisiinsa. Arvioit omaa osaamistasi perustellen ja kykenet sen kehittämiseen. Kirjoitat johdonmukaisesti, perustellusti ja havainnollisesti. Kirjoitat jäsentynyttä tekstiä, jossa on satunnaisia kieli- ja tyylivirheitä.

Kiitettävä 4
Jäsennät aihealueen keskeisestä teoriasta ja käsitteistä kokonaisuuden, jota reflektoit kriittisesti. Arvioit, seuraat ja erittelet asiantuntijuusalueen kehitystä ajantasaisesti, sisältäen myös kansainvälistä tutkimustietoa. Kehität toimialasi toimintaa ja ratkaiset käytännön ongelmia. Arvioit prosessia ja lopputulosta hyödynnettävyyteen ja teoriaan peilaten. Reflektoit omaa osaamistasi ja kehittymistäsi realistisesti ja perustellen. Kirjoitat loogisesti, analyyttisesti ja asiantuntevasti. Kirjoitat jäsentynyttä tekstiä sujuvalla ja lähes virheettömällä asiatyylillä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Tuotat uusia näkökulmia tai uutta tietoa aihealueeseen. Arvioit ja tulkitset kriittisesti eri ammattialojen kehitystä hyödyntäen myös kansainvälistä tutkimustietoa. Reflektoit aihetta myös yhteiskunnallisella tasolla. Määrittelet keskeiset alan erityisosaamiseen liittyvät käsitteet oikein ja suhteessa toisiinsa. Osoitat ottavasi vastuuta oman ammattialasi uusien tietojen ja käytäntöjen kartuttamisesta ja tavoitteellisesta oppimisesta. Uudistat toimintatapoja alasi muuttuvissa toimintaympäristöissä. Arvioit, analysoit ja vertailet perustellusti prosessia, lopputulosta ja toimenpide-ehdotuksia, joilla on yhteys asetettuihin tavoitteisiin sekä kriteereihin. Arvioit oman osaamisesi kehittymistä kriittisesti, kokonaisvaltaisesti ja monipuolisesti argumenttisi hyvin perustellen. Raportoit vakuuttavasti esittäen selkeän loogisesti etenevän kokonaisuuden, jossa yhdistät asioita uudella tavalla. Kirjoitat vakuuttavasti esittäen selkeän loogisesti etenevän kokonaisuuden, jossa yhdistät asioita uudella tavalla. Osoitat kriittistä ja argumentoivaa kykyä kirjoittaa.

Esitietovaatimukset

AMK-tutkinto

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

05.02.2024 - 12.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen (YAMK)
Opettaja
 • Tarja Niemelä
Ryhmät
 • ZJAYMJ23S1
  Avoin AMK, marata, YAMK-polut, Matkailu ja palveluliiketoiminnan johtaminen
 • ZJA24KM
  Avoin amk, marata
 • YMJ23S1
  Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen (YAMK)

Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on, että ymmärrät palvelujen johtamisen ja markkinoinnin teoreettisen viitekehyksen ja osaat soveltaa tätä strategisessa johtamisessa ja kehittämistyössä.

Opintojakson osaamiset
Palveluliiketoiminnan johtamisosaaminen
Oppimaan oppiminen
Työelämässä toimiminen
Eettisyys
Kestävä kehitys

Opintojakson tavoitteet
Opintojakson suoritettuasi osaat tehdä yhteenvedon palvelujen johtamisen ja markkinoinnin teoreettisesta viitekehyksestä. Ymmärrät palvelujen johtamisen ja markkinoinnin strategisen merkityksen. Tunnistat tuottavuuden ja toimintojen merkityksen palvelujen johtamisessa. Osaat määritellä, mitä on palvelun laadun johtaminen. Osaat analysoida ja arvioida, kuinka palveluyrityksiä on mahdollista johtaa kilpailukyisesti ja vastuullisesti. Tämän lisäksi opit monipuolista tiedonhakua, oman osaamisesi sanoittamista ja jakamista, sekä modernien viestintätyökalujen ja tekniikoiden hyödyntämistä.

Sisältö

Palvelujen johtamisen teoria, periaatteet ja soveltaminen käytännössä
Palvelujen markkinoinnin teoria ja periaatteet
Vastuullisuusnäkökulma palvelujen johtamisessa ja markkinoinnissa

Monikanavaisen viestinnän eri muotojen ja modernien työkalujen hyödyntäminen: kirjaesseen kirjoittaminen, käsitekartan rakentaminen, blogin kirjoittaminen, podcastin tekeminen, itsereflektointi.

Aika ja paikka

verkkototeutus

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Virtanen, P. 2018. Palvelujen yhteiskunta – yhteistyölähtöinen arvon tuottaminen ja palveluperustainen toimintalogiikka. Tallinna: Tietosanoma Oy.

Bordoloi, S., Fitzsimmons, J. A. & Fitzsimmons, M. J. 2019. Service Management: Operations, Strategy, Information Technology. 9th edition. New York: McGraw-Hill Education.

Fitzsimmons, J. A., Fitzsimmons, M. J. & Bordoloi, S. 2014. Service Management: Operations, Strategy, Information Technology. 8th edition. New York: McGraw-Hill Education.

Grönroos, C. 2009 (tai uudempi). Palvelujen johtaminen ja markkinointi. Helsinki: WSOYpro.

Turunen, T. 2013. Organizing Service Operations in Manufacturing. Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS. Helsinki: Unigrafia Oy.

Opetusmenetelmät

Yksilölliset oppimistehtävät: esseet
webinaarit
podcast, blogikirjoitus

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Verkkototeutus:
- verkkoluennot 6 tuntia ja webinaarit
- oppimistehtävät 43 tuntia
- opiskelumateriaaliin perehtyminen 40 tuntia
- blogikirjoitukset, podcastit ja keskustelut 46 tuntia

Yhteensä 135 opiskelijan työtuntia.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 15 (max) sisältyy paikkamääriin

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Ymmärrät eri johtajuusteorioiden ja mallien eroja. Erottelet ja luokittelet johtajuuden keskeisiä käsitteitä. Käsittelet aihetta eri näkökulmista. Tunnistat tunneälykkyyden keskeiset taidot ja hyödyt sekä kehittämisen menetelmiä. Määrittelet keskeisiä johtajuuden käytäntöjä ja kuvaat niitä työroolisi näkökulmasta Ymmärrät tasa-arvoisen ja eettisen johtajuuden merkityksen. Arvioit johtajuus- ja vuorovaikutusosaamistasi ja tunnistat keskeisen kehittämiskohteesi. Kirjoitat havainnollisesti, mutta teksti sisältää epäloogisuuksia ja puutteita.

Tyydyttävä 2
Sovellat rajaamaasi johtajuuden teoriaa. Valitset ja määrittelet keskeiset käsitteet. Hyödynnät tunneälykkyyden keskeisiä taitoja ja kehittämisen menetelmiä. Löydät ongelmaan ratkaisun ja havainnollistat tuloksia esimerkkien avulla. Esimerkit osoittavat ymmärtämistä ja omaa ajattelua, joilla on yhteys teoriaan. Osaat tehdä yhteistyötä vastuullisesti ongelmanratkaisutilanteessa ja otat vastuuta vertaisen työstä. Ymmärrät tasa-arvoisen ja eettisen johtajuuden merkityksen. Arvioit omaa johtajuus- ja vuorovaikutusosaamista esimerkein ja perusteluin. Kirjoitat johdonmukaisesti ja havainnollisesti, mutta siinä on puutteita. Kirjoitat osittain jäsentymätöntä tekstiä, jossa on erilaisia kieli- ja tyylivirheitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Analysoit aihealueen olennaista ja rajattua teoriaa ja käsitteitä, joiden valinnat perustelet. Osoitat kykyä analysoida, seurata ja eritellä asiantuntijuusalueen kehitystä ja/tai tutkimustietoa. Kehität toimialasi toimintaa löytäen ratkaisuvaihtoehtoja. Yhdistät teoriaa ja käytäntöä toisiinsa. Arvioit omaa osaamistasi perustellen ja kykenet sen kehittämiseen. Kirjoitat johdonmukaisesti, perustellusti ja havainnollisesti. Kirjoitat jäsentynyttä tekstiä, jossa on satunnaisia kieli- ja tyylivirheitä.

Kiitettävä 4
Jäsennät aihealueen keskeisestä teoriasta ja käsitteistä kokonaisuuden, jota reflektoit kriittisesti. Arvioit, seuraat ja erittelet asiantuntijuusalueen kehitystä ajantasaisesti, sisältäen myös kansainvälistä tutkimustietoa. Kehität toimialasi toimintaa ja ratkaiset käytännön ongelmia. Arvioit prosessia ja lopputulosta hyödynnettävyyteen ja teoriaan peilaten. Reflektoit omaa osaamistasi ja kehittymistäsi realistisesti ja perustellen. Kirjoitat loogisesti, analyyttisesti ja asiantuntevasti. Kirjoitat jäsentynyttä tekstiä sujuvalla ja lähes virheettömällä asiatyylillä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Tuotat uusia näkökulmia tai uutta tietoa aihealueeseen. Arvioit ja tulkitset kriittisesti eri ammattialojen kehitystä hyödyntäen myös kansainvälistä tutkimustietoa. Reflektoit aihetta myös yhteiskunnallisella tasolla. Määrittelet keskeiset alan erityisosaamiseen liittyvät käsitteet oikein ja suhteessa toisiinsa. Osoitat ottavasi vastuuta oman ammattialasi uusien tietojen ja käytäntöjen kartuttamisesta ja tavoitteellisesta oppimisesta. Uudistat toimintatapoja alasi muuttuvissa toimintaympäristöissä. Arvioit, analysoit ja vertailet perustellusti prosessia, lopputulosta ja toimenpide-ehdotuksia, joilla on yhteys asetettuihin tavoitteisiin sekä kriteereihin. Arvioit oman osaamisesi kehittymistä kriittisesti, kokonaisvaltaisesti ja monipuolisesti argumenttisi hyvin perustellen. Raportoit vakuuttavasti esittäen selkeän loogisesti etenevän kokonaisuuden, jossa yhdistät asioita uudella tavalla. Kirjoitat vakuuttavasti esittäen selkeän loogisesti etenevän kokonaisuuden, jossa yhdistät asioita uudella tavalla. Osoitat kriittistä ja argumentoivaa kykyä kirjoittaa.

Esitietovaatimukset

AMK-tutkinto

Ilmoittautumisaika

01.11.2022 - 05.01.2023

Ajoitus

07.02.2023 - 07.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen (YAMK)
Opettaja
 • Tarja Niemelä
Ryhmät
 • YMJ22S1
  Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen (YAMK)
 • ZJAYMJ22S1
  Avoin AMK, marata, YAMK-polut, Matkailu ja palveluliiketoiminnan johtaminen

Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on, että ymmärrät palvelujen johtamisen ja markkinoinnin teoreettisen viitekehyksen ja osaat soveltaa tätä strategisessa johtamisessa ja kehittämistyössä.

Opintojakson osaamiset
Palveluliiketoiminnan johtamisosaaminen
Oppimaan oppiminen
Työelämässä toimiminen
Eettisyys
Kestävä kehitys

Opintojakson tavoitteet
Opintojakson suoritettuasi osaat tehdä yhteenvedon palvelujen johtamisen ja markkinoinnin teoreettisesta viitekehyksestä. Ymmärrät palvelujen johtamisen ja markkinoinnin strategisen merkityksen. Tunnistat tuottavuuden ja toimintojen merkityksen palvelujen johtamisessa. Osaat määritellä, mitä on palvelun laadun johtaminen. Osaat analysoida ja arvioida, kuinka palveluyrityksiä on mahdollista johtaa kilpailukyisesti ja vastuullisesti. Tämän lisäksi opit monipuolista tiedonhakua, oman osaamisesi sanoittamista ja jakamista, sekä modernien viestintätyökalujen ja tekniikoiden hyödyntämistä.

Sisältö

Palvelujen johtamisen teoria, periaatteet ja soveltaminen käytännössä
Palvelujen markkinoinnin teoria ja periaatteet
Vastuullisuusnäkökulma palvelujen johtamisessa ja markkinoinnissa

Monikanavaisen viestinnän eri muotojen ja modernien työkalujen hyödyntäminen: kirjaesseen kirjoittaminen, käsitekartan rakentaminen, blogin kirjoittaminen, podcastin tekeminen, itsereflektointi.

Aika ja paikka

Verkkototeutus

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Virtanen, P. 2018. Palvelujen yhteiskunta – yhteistyölähtöinen arvon tuottaminen ja palveluperustainen toimintalogiikka. Tallinna: Tietosanoma Oy.

Bordoloi, S., Fitzsimmons, J. A. & Fitzsimmons, M. J. 2019. Service Management: Operations, Strategy, Information Technology. 9th edition. New York: McGraw-Hill Education.

Fitzsimmons, J. A., Fitzsimmons, M. J. & Bordoloi, S. 2014. Service Management: Operations, Strategy, Information Technology. 8th edition. New York: McGraw-Hill Education.

Grönroos, C. 2009 (tai uudempi). Palvelujen johtaminen ja markkinointi. Helsinki: WSOYpro.

Turunen, T. 2013. Organizing Service Operations in Manufacturing. Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS. Helsinki: Unigrafia Oy.

Opetusmenetelmät

Orientaatiotehtävä
Yksilölliset oppimistehtävät: esseet
webinaarit, podcastit, blogikirjoitus
Itsearviointi

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ei tenttiä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Verkkototeutus:
- verkkoluennot 6 tuntia
- oppimistehtävät 43 tuntia
- opiskelumateriaaliin perehtyminen 40 tuntia
- blogikirjoitukset, podcastit ja keskustelut 46 tuntia

Yhteensä 135 opiskelijan työtuntia.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 10 sisältyy max-paikkoihin

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Ymmärrät eri johtajuusteorioiden ja mallien eroja. Erottelet ja luokittelet johtajuuden keskeisiä käsitteitä. Käsittelet aihetta eri näkökulmista. Tunnistat tunneälykkyyden keskeiset taidot ja hyödyt sekä kehittämisen menetelmiä. Määrittelet keskeisiä johtajuuden käytäntöjä ja kuvaat niitä työroolisi näkökulmasta Ymmärrät tasa-arvoisen ja eettisen johtajuuden merkityksen. Arvioit johtajuus- ja vuorovaikutusosaamistasi ja tunnistat keskeisen kehittämiskohteesi. Kirjoitat havainnollisesti, mutta teksti sisältää epäloogisuuksia ja puutteita.

Tyydyttävä 2
Sovellat rajaamaasi johtajuuden teoriaa. Valitset ja määrittelet keskeiset käsitteet. Hyödynnät tunneälykkyyden keskeisiä taitoja ja kehittämisen menetelmiä. Löydät ongelmaan ratkaisun ja havainnollistat tuloksia esimerkkien avulla. Esimerkit osoittavat ymmärtämistä ja omaa ajattelua, joilla on yhteys teoriaan. Osaat tehdä yhteistyötä vastuullisesti ongelmanratkaisutilanteessa ja otat vastuuta vertaisen työstä. Ymmärrät tasa-arvoisen ja eettisen johtajuuden merkityksen. Arvioit omaa johtajuus- ja vuorovaikutusosaamista esimerkein ja perusteluin. Kirjoitat johdonmukaisesti ja havainnollisesti, mutta siinä on puutteita. Kirjoitat osittain jäsentymätöntä tekstiä, jossa on erilaisia kieli- ja tyylivirheitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Analysoit aihealueen olennaista ja rajattua teoriaa ja käsitteitä, joiden valinnat perustelet. Osoitat kykyä analysoida, seurata ja eritellä asiantuntijuusalueen kehitystä ja/tai tutkimustietoa. Kehität toimialasi toimintaa löytäen ratkaisuvaihtoehtoja. Yhdistät teoriaa ja käytäntöä toisiinsa. Arvioit omaa osaamistasi perustellen ja kykenet sen kehittämiseen. Kirjoitat johdonmukaisesti, perustellusti ja havainnollisesti. Kirjoitat jäsentynyttä tekstiä, jossa on satunnaisia kieli- ja tyylivirheitä.

Kiitettävä 4
Jäsennät aihealueen keskeisestä teoriasta ja käsitteistä kokonaisuuden, jota reflektoit kriittisesti. Arvioit, seuraat ja erittelet asiantuntijuusalueen kehitystä ajantasaisesti, sisältäen myös kansainvälistä tutkimustietoa. Kehität toimialasi toimintaa ja ratkaiset käytännön ongelmia. Arvioit prosessia ja lopputulosta hyödynnettävyyteen ja teoriaan peilaten. Reflektoit omaa osaamistasi ja kehittymistäsi realistisesti ja perustellen. Kirjoitat loogisesti, analyyttisesti ja asiantuntevasti. Kirjoitat jäsentynyttä tekstiä sujuvalla ja lähes virheettömällä asiatyylillä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Tuotat uusia näkökulmia tai uutta tietoa aihealueeseen. Arvioit ja tulkitset kriittisesti eri ammattialojen kehitystä hyödyntäen myös kansainvälistä tutkimustietoa. Reflektoit aihetta myös yhteiskunnallisella tasolla. Määrittelet keskeiset alan erityisosaamiseen liittyvät käsitteet oikein ja suhteessa toisiinsa. Osoitat ottavasi vastuuta oman ammattialasi uusien tietojen ja käytäntöjen kartuttamisesta ja tavoitteellisesta oppimisesta. Uudistat toimintatapoja alasi muuttuvissa toimintaympäristöissä. Arvioit, analysoit ja vertailet perustellusti prosessia, lopputulosta ja toimenpide-ehdotuksia, joilla on yhteys asetettuihin tavoitteisiin sekä kriteereihin. Arvioit oman osaamisesi kehittymistä kriittisesti, kokonaisvaltaisesti ja monipuolisesti argumenttisi hyvin perustellen. Raportoit vakuuttavasti esittäen selkeän loogisesti etenevän kokonaisuuden, jossa yhdistät asioita uudella tavalla. Kirjoitat vakuuttavasti esittäen selkeän loogisesti etenevän kokonaisuuden, jossa yhdistät asioita uudella tavalla. Osoitat kriittistä ja argumentoivaa kykyä kirjoittaa.

Esitietovaatimukset

AMK-tutkinto

Ilmoittautumisaika

01.11.2021 - 09.01.2022

Ajoitus

21.02.2022 - 15.05.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 44

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen (YAMK)
Opettaja
 • Tarja Niemelä
Ryhmät
 • YMJ21S1
  Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen (YAMK)
 • ZJA21SMY
  Avoin AMK, marata, YAMK-polut

Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on, että ymmärrät palvelujen johtamisen ja markkinoinnin teoreettisen viitekehyksen ja osaat soveltaa tätä strategisessa johtamisessa ja kehittämistyössä.

Opintojakson osaamiset
Palveluliiketoiminnan johtamisosaaminen
Oppimaan oppiminen
Työelämässä toimiminen
Eettisyys
Kestävä kehitys

Opintojakson tavoitteet
Opintojakson suoritettuasi osaat tehdä yhteenvedon palvelujen johtamisen ja markkinoinnin teoreettisesta viitekehyksestä. Ymmärrät palvelujen johtamisen ja markkinoinnin strategisen merkityksen. Tunnistat tuottavuuden ja toimintojen merkityksen palvelujen johtamisessa. Osaat määritellä, mitä on palvelun laadun johtaminen. Osaat analysoida ja arvioida, kuinka palveluyrityksiä on mahdollista johtaa kilpailukyisesti ja vastuullisesti. Tämän lisäksi opit monipuolista tiedonhakua, oman osaamisesi sanoittamista ja jakamista, sekä modernien viestintätyökalujen ja tekniikoiden hyödyntämistä.

Sisältö

Palvelujen johtamisen teoria, periaatteet ja soveltaminen käytännössä
Palvelujen markkinoinnin teoria ja periaatteet
Vastuullisuusnäkökulma palvelujen johtamisessa ja markkinoinnissa

Monikanavaisen viestinnän eri muotojen ja modernien työkalujen hyödyntäminen: kirjaesseen kirjoittaminen, käsitekartan rakentaminen, blogin kirjoittaminen, podcastin tekeminen, itsereflektointi.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Virtanen, P. 2018. Palvelujen yhteiskunta – yhteistyölähtöinen arvon tuottaminen ja palveluperustainen toimintalogiikka. Tallinna: Tietosanoma Oy.

Bordoloi, S., Fitzsimmons, J. A. & Fitzsimmons, M. J. 2019. Service Management: Operations, Strategy, Information Technology. 9th edition. New York: McGraw-Hill Education.

Fitzsimmons, J. A., Fitzsimmons, M. J. & Bordoloi, S. 2014. Service Management: Operations, Strategy, Information Technology. 8th edition. New York: McGraw-Hill Education.

Grönroos, C. 2009 (tai uudempi). Palvelujen johtaminen ja markkinointi. Helsinki: WSOYpro.

Turunen, T. 2013. Organizing Service Operations in Manufacturing. Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS. Helsinki: Unigrafia Oy.

Opetusmenetelmät

Orientaatiotehtävä
Yksilölliset oppimistehtävät: esseet
webinaarit, podcastit, blogikirjoitus
Itsearviointi

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Verkkototeutus:
- verkkoluennot 6 tuntia
- oppimistehtävät 43 tuntia
- opiskelumateriaaliin perehtyminen 40 tuntia
- blogikirjoitukset, podcastit ja keskustelut 46 tuntia
- Yhteensä 135 opiskelijan työtuntia.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 10 sisältyy max-paikkoihin

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Ymmärrät eri johtajuusteorioiden ja mallien eroja. Erottelet ja luokittelet johtajuuden keskeisiä käsitteitä. Käsittelet aihetta eri näkökulmista. Tunnistat tunneälykkyyden keskeiset taidot ja hyödyt sekä kehittämisen menetelmiä. Määrittelet keskeisiä johtajuuden käytäntöjä ja kuvaat niitä työroolisi näkökulmasta Ymmärrät tasa-arvoisen ja eettisen johtajuuden merkityksen. Arvioit johtajuus- ja vuorovaikutusosaamistasi ja tunnistat keskeisen kehittämiskohteesi. Kirjoitat havainnollisesti, mutta teksti sisältää epäloogisuuksia ja puutteita.

Tyydyttävä 2
Sovellat rajaamaasi johtajuuden teoriaa. Valitset ja määrittelet keskeiset käsitteet. Hyödynnät tunneälykkyyden keskeisiä taitoja ja kehittämisen menetelmiä. Löydät ongelmaan ratkaisun ja havainnollistat tuloksia esimerkkien avulla. Esimerkit osoittavat ymmärtämistä ja omaa ajattelua, joilla on yhteys teoriaan. Osaat tehdä yhteistyötä vastuullisesti ongelmanratkaisutilanteessa ja otat vastuuta vertaisen työstä. Ymmärrät tasa-arvoisen ja eettisen johtajuuden merkityksen. Arvioit omaa johtajuus- ja vuorovaikutusosaamista esimerkein ja perusteluin. Kirjoitat johdonmukaisesti ja havainnollisesti, mutta siinä on puutteita. Kirjoitat osittain jäsentymätöntä tekstiä, jossa on erilaisia kieli- ja tyylivirheitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Analysoit aihealueen olennaista ja rajattua teoriaa ja käsitteitä, joiden valinnat perustelet. Osoitat kykyä analysoida, seurata ja eritellä asiantuntijuusalueen kehitystä ja/tai tutkimustietoa. Kehität toimialasi toimintaa löytäen ratkaisuvaihtoehtoja. Yhdistät teoriaa ja käytäntöä toisiinsa. Arvioit omaa osaamistasi perustellen ja kykenet sen kehittämiseen. Kirjoitat johdonmukaisesti, perustellusti ja havainnollisesti. Kirjoitat jäsentynyttä tekstiä, jossa on satunnaisia kieli- ja tyylivirheitä.

Kiitettävä 4
Jäsennät aihealueen keskeisestä teoriasta ja käsitteistä kokonaisuuden, jota reflektoit kriittisesti. Arvioit, seuraat ja erittelet asiantuntijuusalueen kehitystä ajantasaisesti, sisältäen myös kansainvälistä tutkimustietoa. Kehität toimialasi toimintaa ja ratkaiset käytännön ongelmia. Arvioit prosessia ja lopputulosta hyödynnettävyyteen ja teoriaan peilaten. Reflektoit omaa osaamistasi ja kehittymistäsi realistisesti ja perustellen. Kirjoitat loogisesti, analyyttisesti ja asiantuntevasti. Kirjoitat jäsentynyttä tekstiä sujuvalla ja lähes virheettömällä asiatyylillä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Tuotat uusia näkökulmia tai uutta tietoa aihealueeseen. Arvioit ja tulkitset kriittisesti eri ammattialojen kehitystä hyödyntäen myös kansainvälistä tutkimustietoa. Reflektoit aihetta myös yhteiskunnallisella tasolla. Määrittelet keskeiset alan erityisosaamiseen liittyvät käsitteet oikein ja suhteessa toisiinsa. Osoitat ottavasi vastuuta oman ammattialasi uusien tietojen ja käytäntöjen kartuttamisesta ja tavoitteellisesta oppimisesta. Uudistat toimintatapoja alasi muuttuvissa toimintaympäristöissä. Arvioit, analysoit ja vertailet perustellusti prosessia, lopputulosta ja toimenpide-ehdotuksia, joilla on yhteys asetettuihin tavoitteisiin sekä kriteereihin. Arvioit oman osaamisesi kehittymistä kriittisesti, kokonaisvaltaisesti ja monipuolisesti argumenttisi hyvin perustellen. Raportoit vakuuttavasti esittäen selkeän loogisesti etenevän kokonaisuuden, jossa yhdistät asioita uudella tavalla. Kirjoitat vakuuttavasti esittäen selkeän loogisesti etenevän kokonaisuuden, jossa yhdistät asioita uudella tavalla. Osoitat kriittistä ja argumentoivaa kykyä kirjoittaa.

Esitietovaatimukset

AMK-tutkinto