Skip to main content

Practical ImplementationLaajuus (6 cr)

Code: AE00BC89

Credits

6 op

Teaching language

 • Finnish

Responsible person

 • Kaija Peuna-Korpioja
 • Leena Selkivuori
 • Jari Karttunen

Objective

Opintojakson tarkoitus:
Tällä opintojaksolla syvennät osaamistasi yksilöllisen oppimisprosessin ohjaamisessa ja erityisen tuen hyödyntämisessä oppimisprosessin tukena. Opit myös hyödyntämään teoreettista tietoa käytännön opetus- ja ohjaustyön tukena ja tarkastelemaan käytännön ilmiöitä teoreettisesti.

Opintojakson osaamiset:

Yksilöllisen oppimisen ohjausosaaminen
tarkoittaa erityisopettajan koulutuksessa yksilöllisen oppimisen ohjaamisen taitoja.
Tämä osaaminen on ammatillisen erityisopettajan työn keskeisintä osaamista. Tähän osaamiseen sisältyy tieto moninaisuuden ilmentymisestä ja tiedon käyttö oppimisen ohjauksen suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja kehittämisessä. Yksilöllinen ohjaus edellyttää opiskelijan tuen tarpeiden ja vahvuuksien huomioimista ja yksilöllisten pedagogisten ja opetusjärjestelmällisten tukikeinojen löytämistä. Osaaminen on taitoa arvioida ja hyödyntää erilaisten oppimisympäristöjen tarjoamia mahdollisuuksia. Ohjaamisosaamiseen sisältyy myös kyky tunnistaa ja hyödyntää opiskelijan omia sekä moniammatillisia ja -alaisia verkostoja oppimisen tukena.

Opintojakson osaamistavoite
Osaat opettaa ja ohjata erilaisia oppijoita yksilöllisesti erityisen tuen menetelmiä ja oppilaitoksen erityistä tukea hyödyntäen ja oppimisympäristön inklusiivisuutta edistäen.

Content

Harjoittelun ydinsisältö on teoreettisesti perustellun yksilölli-sen oppimisprosessin ja erityisen tuen/vaativan erityisen suunnittelu ja toteutus. Yksityiskohtaisempi sisältö määrittyy omien henkilökohtaisten harjoittelutavoitteittesi mukaisesti.

Qualifications

Harjoittelua ennen on hankittava Erityisopedagoginen tietoperusta ja Erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa -opintojaksojen osaaminen.

Assessment criteria, approved/failed

Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat seuraavat:

Yksilöllisen oppimisen ohjausosaaminen:
Osaat suunnitella omaa ammatillista kehittymistäsi edistävän kokonaisuuden ja valita siihen soveltuvaa kirjallisuuta.

Osaat tunnistaa ja huomioida yksilöllisiä oppimisvalmiuksia ja niiden perusteella suunnitella ja toteuttaa opetusta ja ohjausta monenlaisille oppijoille erityisen tuen menetelmiä hyödyntäen. Kykenet perustelemaan pedagogiset ratkaisusi kytkemällä ne teoriaan ja opiskelijan yksilöllisiin tarpeisiin.

Hyödynnät harjoitteluoppilaitoksen erilaisia tuki- ja palvelujärjestelmiä. Tunnet oppilaitoken yhteistyöverkostoja ja osaat toimia aktiivisesti ja tarkoituksenmukaisesti niiden kanssa oppimisen edistämiseksi. Ymmärrät inklusiivisen, esteettömän ja saavutettavan oppimisympäristön merkityksen oppimiselle ja osaat hyödyntää erilaisten oppimisympäristöjen tarjoamia mahdollisuuksia oppimisen edistämiseen.

Osaat arvioida omaa kehittymistäsi erityisen tuen asiantuntijana yksilöllisen oppimisen ohjaamisessa ja tukemisessa. Arvioit ja osoitat osaamistasi laatimalla harjoittelusta pedagogisesti jäsennellyn harjoitteluraportin, jossa hyödynnät valitsemaasi kirjallisuutta.

Enrollment

31.05.2023 - 24.08.2023

Timing

01.08.2023 - 31.05.2026

Number of ECTS credits allocated

6 op

Virtual portion

6 op

Mode of delivery

Online learning

Unit

School of Professional Teacher Education

Campus

Main Campus

Teaching languages
 • Finnish
Seats

0 - 50

Degree programmes
 • Vocational Special Needs Teacher Education
Teachers
 • Tiina Parviainen
 • Seija Eskola
 • Jari Karttunen
Groups
 • AJE23SJE
  Ammatillinen erityisopettajan koulutus

Objectives

Opintojakson tarkoitus:
Tällä opintojaksolla syvennät osaamistasi yksilöllisen oppimisprosessin ohjaamisessa ja erityisen tuen hyödyntämisessä oppimisprosessin tukena. Opit myös hyödyntämään teoreettista tietoa käytännön opetus- ja ohjaustyön tukena ja tarkastelemaan käytännön ilmiöitä teoreettisesti.

Opintojakson osaamiset:

Yksilöllisen oppimisen ohjausosaaminen
tarkoittaa erityisopettajan koulutuksessa yksilöllisen oppimisen ohjaamisen taitoja.
Tämä osaaminen on ammatillisen erityisopettajan työn keskeisintä osaamista. Tähän osaamiseen sisältyy tieto moninaisuuden ilmentymisestä ja tiedon käyttö oppimisen ohjauksen suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja kehittämisessä. Yksilöllinen ohjaus edellyttää opiskelijan tuen tarpeiden ja vahvuuksien huomioimista ja yksilöllisten pedagogisten ja opetusjärjestelmällisten tukikeinojen löytämistä. Osaaminen on taitoa arvioida ja hyödyntää erilaisten oppimisympäristöjen tarjoamia mahdollisuuksia. Ohjaamisosaamiseen sisältyy myös kyky tunnistaa ja hyödyntää opiskelijan omia sekä moniammatillisia ja -alaisia verkostoja oppimisen tukena.

Opintojakson osaamistavoite
Osaat opettaa ja ohjata erilaisia oppijoita yksilöllisesti erityisen tuen menetelmiä ja oppilaitoksen erityistä tukea hyödyntäen ja oppimisympäristön inklusiivisuutta edistäen.

Content

Harjoittelun ydinsisältö on teoreettisesti perustellun yksilölli-sen oppimisprosessin ja erityisen tuen/vaativan erityisen suunnittelu ja toteutus. Yksityiskohtaisempi sisältö määrittyy omien henkilökohtaisten harjoittelutavoitteittesi mukaisesti.

Learning materials and recommended literature

Ennen harjoittelun alkua valitse sellaista kirjallisuutta, joka tukee työskentelyäsi ja oppimistasi harjoittelussa. Kirjaa valitsemasi kirjallisuus harjoittelusuunnitelmaasi. Harjoittelun jälkeen hyödynnä raportissa lisäksi kirjallisuutta, jonka auttaa sinua tarkastelemaan harjoittelun aikaisia ilmiöitä ja asioita sekä reflektoimaan oppimistasi teoriaan kytkettynä.

Teaching methods

Harjoittelu pohjautuu henkilökohtaisiin, omalle oppimisellesi asettamiisi tavoitteisiin, jotka kuvaat ennen harjoittelua tehtävässä harjoittelusuunnitelmassa. Harjoittelua et voi tehdä omassa työssäsi, vaan toteutat sen itsellesi uudessa toimintaympäristössä. Harjoittelupaikka voi olla ammatillisessa erityisoppilaitoksessa, yleisessä ammattioppilaitoksessa tai yksilöllisiin tavoitteisiin pohjautuen muussa erityisopetuksen/erityisen tuen toimintaympäristössä.

Ennen harjoittelusuunnitelman tekoa tutustut harjoitteluympäristöön/-paikkaan ja valitset harjoittelua taustoittavaa kirjallisuutta. Sovit myös harjoittelunohjaajasta, jonka tulee olla harjoittelupaikkasi erityisopettaja. Harjoittelun voit aloittaa yksilöllisen aikataulun mukaisesti sen jälkeen, kun vastuukouluttajasi on hyväksynyt harjoittelusuunnitelmasi.

Harjoittelun toteutat harjoittelusuunnitelman mukaisesti. Harjoittelun aikana suunnittelet ja toteutat erityisen tuen oppimiskokonaisuuksia yhdessä opiskelijoiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Harjoittelussa ohjaat erityistä tukea tarvitsevien oppijoiden oppimista ja reflektoit toimintaasi ja oppimistasi suhteessa harjoittelun tavoitteisiin. Harjoittelua ohjaava erityisopettaja tukee osaamisesi kehittymistä antamalla palautetta. Harjoittelun jälkeen käyt palautekeskustelun myös oman oppimispiirisi ja vastuukouluttajasi kanssa. Oppimisen reflektoimiseksi on hyvä pitää oppimispäiväkirjaa.

Harjoittelusta laadit kirjallisuuteen ja päiväkirjaasi pohjautuvan harjoitteluraportin. Raportissa reflektoit osaamisesi kehittymistä ja tavoitteittesi saavuttamista sekä yhdistät käytännön kokemukset ja teoreettista tietoa erityisopettajan käyttöteorian perustaksi. Raportissa pohdit myös saadun ohjauksen ja harjoittelun merkitystä osaajaidentiteettisi kehittymisessä.

Practical training and working life connections

Harjoittelu tapahtuu itsellesi vieraassa ammatillisessa oppilaitoksessa tai yksilöllisiin tavoitteisiisi pohjautuen muussa erityisopetuksen/erityisen tuen toimintaympäristössä.

International connections

Osa harjoittelusta on mahdollista tehdä ulkomailla, jos se on oppimistavoitteesi huomioon ottaen tarkoituksenmukaista.

Alternative completion methods

Tämän opintojakson osaamisen hankit suunnittelemalla, toteuttamalla ja arvioimalla kolmen viikon mittaisen, henkilökohtaisiin tavoitteisiisi perustuvan harjoittelun itsellesi vieraassa oppilaitoksessa.

Student workload

Tämä opintojakso on 6 opintopisteen laajuinen, joten se merkitsee sinulta itseltäsi noin 162 tunnin työpanosta. Opintojakson todellinen kuormittavuus riippuu omista lähtökohdistasi.

Harjoittelusta kolme viikkoa on sinulle vieraassa oppilaitoksessa tehtävää monipuolista käytännön harjoittelua ja harjoittelunohjaajan kanssa käytävää ohjauskeskustelua. Muu työskentely on kirjallisuuteen perehtymistä, harjoittelusuunnitelman ja harjoitteluraportin työstämistä sekä ohjauskeskustelua oppimispiirissä ja vastuukouluttajan kanssa.

Further information for students

Arviointi on osaamistavoitteisiin pohjautuvaa ja laadullista.
Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat itsearviointi, harjoittelunohjaajan kanssa käytävät ohjauskeskustelut, oppimispiirin vertaisarviointi ja vastuukouluttajan kanssa käytävä ohjauskeskustelu.
Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista. Arviointipäätöksen tekee vastuukouluttajasi, kun kaikki harjoitteluun sisältyvät oppimistehtävät on tehty. Arviointiaineiston muodostavat harjoittelusuunnitelmasi ja harjoitteluraportti sekä ohjauskeskustelut.

Evaluation scale

Pass/Fail

Evaluation criteria, pass/failed

Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat seuraavat:

Yksilöllisen oppimisen ohjausosaaminen:
Osaat suunnitella omaa ammatillista kehittymistäsi edistävän kokonaisuuden ja valita siihen soveltuvaa kirjallisuuta.

Osaat tunnistaa ja huomioida yksilöllisiä oppimisvalmiuksia ja niiden perusteella suunnitella ja toteuttaa opetusta ja ohjausta monenlaisille oppijoille erityisen tuen menetelmiä hyödyntäen. Kykenet perustelemaan pedagogiset ratkaisusi kytkemällä ne teoriaan ja opiskelijan yksilöllisiin tarpeisiin.

Hyödynnät harjoitteluoppilaitoksen erilaisia tuki- ja palvelujärjestelmiä. Tunnet oppilaitoken yhteistyöverkostoja ja osaat toimia aktiivisesti ja tarkoituksenmukaisesti niiden kanssa oppimisen edistämiseksi. Ymmärrät inklusiivisen, esteettömän ja saavutettavan oppimisympäristön merkityksen oppimiselle ja osaat hyödyntää erilaisten oppimisympäristöjen tarjoamia mahdollisuuksia oppimisen edistämiseen.

Osaat arvioida omaa kehittymistäsi erityisen tuen asiantuntijana yksilöllisen oppimisen ohjaamisessa ja tukemisessa. Arvioit ja osoitat osaamistasi laatimalla harjoittelusta pedagogisesti jäsennellyn harjoitteluraportin, jossa hyödynnät valitsemaasi kirjallisuutta.

Prerequisites

Harjoittelua ennen on hankittava Erityisopedagoginen tietoperusta ja Erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa -opintojaksojen osaaminen.

Enrollment

01.06.2022 - 25.08.2022

Timing

01.08.2022 - 31.07.2025

Number of ECTS credits allocated

6 op

Virtual portion

6 op

Mode of delivery

Online learning

Unit

School of Professional Teacher Education

Campus

Lutakko Campus

Teaching languages
 • Finnish
Seats

0 - 50

Degree programmes
 • Vocational Special Needs Teacher Education
Teachers
 • Tiina Parviainen
 • Leena Selkivuori
 • Kaija Peuna-Korpioja
Groups
 • AJE22SJE
  Ammatillinen erityisopettajan koulutus

Objectives

Opintojakson tarkoitus:
Tällä opintojaksolla syvennät osaamistasi yksilöllisen oppimisprosessin ohjaamisessa ja erityisen tuen hyödyntämisessä oppimisprosessin tukena. Opit myös hyödyntämään teoreettista tietoa käytännön opetus- ja ohjaustyön tukena ja tarkastelemaan käytännön ilmiöitä teoreettisesti.

Opintojakson osaamiset:

Yksilöllisen oppimisen ohjausosaaminen
tarkoittaa erityisopettajan koulutuksessa yksilöllisen oppimisen ohjaamisen taitoja.
Tämä osaaminen on ammatillisen erityisopettajan työn keskeisintä osaamista. Tähän osaamiseen sisältyy tieto moninaisuuden ilmentymisestä ja tiedon käyttö oppimisen ohjauksen suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja kehittämisessä. Yksilöllinen ohjaus edellyttää opiskelijan tuen tarpeiden ja vahvuuksien huomioimista ja yksilöllisten pedagogisten ja opetusjärjestelmällisten tukikeinojen löytämistä. Osaaminen on taitoa arvioida ja hyödyntää erilaisten oppimisympäristöjen tarjoamia mahdollisuuksia. Ohjaamisosaamiseen sisältyy myös kyky tunnistaa ja hyödyntää opiskelijan omia sekä moniammatillisia ja -alaisia verkostoja oppimisen tukena.

Opintojakson osaamistavoite
Osaat opettaa ja ohjata erilaisia oppijoita yksilöllisesti erityisen tuen menetelmiä ja oppilaitoksen erityistä tukea hyödyntäen ja oppimisympäristön inklusiivisuutta edistäen.

Content

Harjoittelun ydinsisältö on teoreettisesti perustellun yksilölli-sen oppimisprosessin ja erityisen tuen/vaativan erityisen suunnittelu ja toteutus. Yksityiskohtaisempi sisältö määrittyy omien henkilökohtaisten harjoittelutavoitteittesi mukaisesti.

Learning materials and recommended literature

Ennen harjoittelun alkua valitse sellaista kirjallisuutta, joka tukee työskentelyäsi ja oppimistasi harjoittelussa. Kirjaa valitsemasi kirjallisuus harjoittelusuunnitelmaasi. Harjoittelun jälkeen hyödynnä raportissa lisäksi kirjallisuutta, jonka auttaa sinua tarkastelemaan harjoittelun aikaisia ilmiöitä ja asioita sekä reflektoimaan oppimistasi teoriaan kytkettynä.

Teaching methods

Harjoittelu pohjautuu henkilökohtaisiin, omalle oppimisellesi asettamiisi tavoitteisiin, jotka kuvaat ennen harjoittelua tehtävässä harjoittelusuunnitelmassa. Harjoittelua et voi tehdä omassa työssäsi, vaan toteutat sen itsellesi uudessa toimintaympäristössä. Harjoittelupaikka voi olla ammatillisessa erityisoppilaitoksessa, yleisessä ammattioppilaitoksessa tai yksilöllisiin tavoitteisiin pohjautuen muussa erityisopetuksen/erityisen tuen toimintaympäristössä.

Ennen harjoittelusuunnitelman tekoa tutustut harjoitteluympäristöön/-paikkaan ja valitset harjoittelua taustoittavaa kirjallisuutta. Sovit myös harjoittelunohjaajasta, jonka tulee olla harjoittelupaikkasi erityisopettaja. Harjoittelun voit aloittaa yksilöllisen aikataulun mukaisesti sen jälkeen, kun vastuukouluttajasi on hyväksynyt harjoittelusuunnitelmasi.

Harjoittelun toteutat harjoittelusuunnitelman mukaisesti. Harjoittelun aikana suunnittelet ja toteutat erityisen tuen oppimiskokonaisuuksia yhdessä opiskelijoiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Harjoittelussa ohjaat erityistä tukea tarvitsevien oppijoiden oppimista ja reflektoit toimintaasi ja oppimistasi suhteessa harjoittelun tavoitteisiin. Harjoittelua ohjaava erityisopettaja tukee osaamisesi kehittymistä antamalla palautetta. Harjoittelun jälkeen käyt palautekeskustelun myös oman oppimispiirisi ja vastuukouluttajasi kanssa. Oppimisen reflektoimiseksi on hyvä pitää oppimispäiväkirjaa.

Harjoittelusta laadit kirjallisuuteen ja päiväkirjaasi pohjautuvan harjoitteluraportin. Raportissa reflektoit osaamisesi kehittymistä ja tavoitteittesi saavuttamista sekä yhdistät käytännön kokemukset ja teoreettista tietoa erityisopettajan käyttöteorian perustaksi. Raportissa pohdit myös saadun ohjauksen ja harjoittelun merkitystä osaajaidentiteettisi kehittymisessä.

Practical training and working life connections

Harjoittelu tapahtuu itsellesi vieraassa ammatillisessa oppilaitoksessa tai yksilöllisiin tavoitteisiisi pohjautuen muussa erityisopetuksen/erityisen tuen toimintaympäristössä.

International connections

Osa harjoittelusta on mahdollista tehdä ulkomailla, jos se on oppimistavoitteesi huomioon ottaen tarkoituksenmukaista.

Alternative completion methods

Tämän opintojakson osaamisen hankit suunnittelemalla, toteuttamalla ja arvioimalla kolmen viikon mittaisen, henkilökohtaisiin tavoitteisiisi perustuvan harjoittelun itsellesi vieraassa oppilaitoksessa.

Student workload

Tämä opintojakso on 6 opintopisteen laajuinen, joten se merkitsee sinulta itseltäsi noin 162 tunnin työpanosta. Opintojakson todellinen kuormittavuus riippuu omista lähtökohdistasi.

Harjoittelusta kolme viikkoa on sinulle vieraassa oppilaitoksessa tehtävää monipuolista käytännön harjoittelua ja harjoittelunohjaajan kanssa käytävää ohjauskeskustelua. Muu työskentely on kirjallisuuteen perehtymistä, harjoittelusuunnitelman ja harjoitteluraportin työstämistä sekä ohjauskeskustelua oppimispiirissä ja vastuukouluttajan kanssa.

Further information for students

Arviointi on osaamistavoitteisiin pohjautuvaa ja laadullista.
Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat itsearviointi, harjoittelunohjaajan kanssa käytävät ohjauskeskustelut, oppimispiirin vertaisarviointi ja vastuukouluttajan kanssa käytävä ohjauskeskustelu.
Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista. Arviointipäätöksen tekee vastuukouluttajasi, kun kaikki harjoitteluun sisältyvät oppimistehtävät on tehty. Arviointiaineiston muodostavat harjoittelusuunnitelmasi ja harjoitteluraportti sekä ohjauskeskustelut.

Evaluation scale

Pass/Fail

Evaluation criteria, pass/failed

Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat seuraavat:

Yksilöllisen oppimisen ohjausosaaminen:
Osaat suunnitella omaa ammatillista kehittymistäsi edistävän kokonaisuuden ja valita siihen soveltuvaa kirjallisuuta.

Osaat tunnistaa ja huomioida yksilöllisiä oppimisvalmiuksia ja niiden perusteella suunnitella ja toteuttaa opetusta ja ohjausta monenlaisille oppijoille erityisen tuen menetelmiä hyödyntäen. Kykenet perustelemaan pedagogiset ratkaisusi kytkemällä ne teoriaan ja opiskelijan yksilöllisiin tarpeisiin.

Hyödynnät harjoitteluoppilaitoksen erilaisia tuki- ja palvelujärjestelmiä. Tunnet oppilaitoken yhteistyöverkostoja ja osaat toimia aktiivisesti ja tarkoituksenmukaisesti niiden kanssa oppimisen edistämiseksi. Ymmärrät inklusiivisen, esteettömän ja saavutettavan oppimisympäristön merkityksen oppimiselle ja osaat hyödyntää erilaisten oppimisympäristöjen tarjoamia mahdollisuuksia oppimisen edistämiseen.

Osaat arvioida omaa kehittymistäsi erityisen tuen asiantuntijana yksilöllisen oppimisen ohjaamisessa ja tukemisessa. Arvioit ja osoitat osaamistasi laatimalla harjoittelusta pedagogisesti jäsennellyn harjoitteluraportin, jossa hyödynnät valitsemaasi kirjallisuutta.

Prerequisites

Harjoittelua ennen on hankittava Erityisopedagoginen tietoperusta ja Erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa -opintojaksojen osaaminen.

Enrollment

01.06.2021 - 05.09.2021

Timing

01.09.2021 - 15.05.2022

Number of ECTS credits allocated

6 op

Mode of delivery

Face-to-face

Unit

School of Professional Teacher Education

Campus

Lutakko Campus

Teaching languages
 • Finnish
Seats

0 - 50

Degree programmes
 • Vocational Special Needs Teacher Education
Teachers
 • Tiina Parviainen
 • Seija Eskola
 • Leena Selkivuori
 • Kaisa Räty
 • Kaija Peuna-Korpioja
 • Jari Karttunen
Groups
 • AJE21SJE
  Ammatillinen erityisopettajan koulutus

Objectives

Opintojakson tarkoitus:
Tällä opintojaksolla syvennät osaamistasi yksilöllisen oppimisprosessin ohjaamisessa ja erityisen tuen hyödyntämisessä oppimisprosessin tukena. Opit myös hyödyntämään teoreettista tietoa käytännön opetus- ja ohjaustyön tukena ja tarkastelemaan käytännön ilmiöitä teoreettisesti.

Opintojakson osaamiset:

Yksilöllisen oppimisen ohjausosaaminen
tarkoittaa erityisopettajan koulutuksessa yksilöllisen oppimisen ohjaamisen taitoja.
Tämä osaaminen on ammatillisen erityisopettajan työn keskeisintä osaamista. Tähän osaamiseen sisältyy tieto moninaisuuden ilmentymisestä ja tiedon käyttö oppimisen ohjauksen suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja kehittämisessä. Yksilöllinen ohjaus edellyttää opiskelijan tuen tarpeiden ja vahvuuksien huomioimista ja yksilöllisten pedagogisten ja opetusjärjestelmällisten tukikeinojen löytämistä. Osaaminen on taitoa arvioida ja hyödyntää erilaisten oppimisympäristöjen tarjoamia mahdollisuuksia. Ohjaamisosaamiseen sisältyy myös kyky tunnistaa ja hyödyntää opiskelijan omia sekä moniammatillisia ja -alaisia verkostoja oppimisen tukena.

Opintojakson osaamistavoite
Osaat opettaa ja ohjata erilaisia oppijoita yksilöllisesti erityisen tuen menetelmiä ja oppilaitoksen erityistä tukea hyödyntäen ja oppimisympäristön inklusiivisuutta edistäen.

Content

Harjoittelun ydinsisältö on teoreettisesti perustellun yksilölli-sen oppimisprosessin ja erityisen tuen/vaativan erityisen suunnittelu ja toteutus. Yksityiskohtaisempi sisältö määrittyy omien henkilökohtaisten harjoittelutavoitteittesi mukaisesti.

Learning materials and recommended literature

Ennen harjoittelun alkua valitse sellaista kirjallisuutta, joka tukee työskentelyäsi ja oppimistasi harjoittelussa. Kirjaa valitsemasi kirjallisuus harjoittelusuunnitelmaasi. Harjoittelun jälkeen hyödynnä raportissa lisäksi kirjallisuutta, jonka auttaa sinua tarkastelemaan harjoittelun aikaisia ilmiöitä ja asioita sekä reflektoimaan oppimistasi teoriaan kytkettynä.

Teaching methods

Harjoittelu pohjautuu henkilökohtaisiin, omalle oppimisellesi asettamiisi tavoitteisiin, jotka kuvaat ennen harjoittelua tehtävässä harjoittelusuunnitelmassa. Harjoittelua et voi tehdä omassa työssäsi, vaan toteutat sen itsellesi uudessa toimintaympäristössä. Harjoittelupaikka voi olla ammatillisessa erityisoppilaitoksessa, yleisessä ammattioppilaitoksessa tai yksilöllisiin tavoitteisiin pohjautuen muussa erityisopetuksen/erityisen tuen toimintaympäristössä.

Ennen harjoittelusuunnitelman tekoa tutustut harjoitteluympäristöön/-paikkaan ja valitset harjoittelua taustoittavaa kirjallisuutta. Sovit myös harjoittelunohjaajasta, jonka tulee olla harjoittelupaikkasi erityisopettaja. Harjoittelun voit aloittaa yksilöllisen aikataulun mukaisesti sen jälkeen, kun vastuukouluttajasi on hyväksynyt harjoittelusuunnitelmasi.

Harjoittelun toteutat harjoittelusuunnitelman mukaisesti. Harjoittelun aikana suunnittelet ja toteutat erityisen tuen oppimiskokonaisuuksia yhdessä opiskelijoiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Harjoittelussa ohjaat erityistä tukea tarvitsevien oppijoiden oppimista ja reflektoit toimintaasi ja oppimistasi suhteessa harjoittelun tavoitteisiin. Harjoittelua ohjaava erityisopettaja tukee osaamisesi kehittymistä antamalla palautetta. Harjoittelun jälkeen käyt palautekeskustelun myös oman oppimispiirisi ja vastuukouluttajasi kanssa. Oppimisen reflektoimiseksi on hyvä pitää oppimispäiväkirjaa.

Harjoittelusta laadit kirjallisuuteen ja päiväkirjaasi pohjautuvan harjoitteluraportin. Raportissa reflektoit osaamisesi kehittymistä ja tavoitteittesi saavuttamista sekä yhdistät käytännön kokemukset ja teoreettista tietoa erityisopettajan käyttöteorian perustaksi. Raportissa pohdit myös saadun ohjauksen ja harjoittelun merkitystä osaajaidentiteettisi kehittymisessä.

Practical training and working life connections

Harjoittelu tapahtuu itsellesi vieraassa ammatillisessa oppilaitoksessa tai yksilöllisiin tavoitteisiisi pohjautuen muussa erityisopetuksen/erityisen tuen toimintaympäristössä.

International connections

Osa harjoittelusta on mahdollista tehdä ulkomailla, jos se oppimistavoitteesi huomioon ottaen tarkoituksenmukaista.

Alternative completion methods

Tämän opintojakson osaamisenankit suunnittelemalla, toteuttamalla ja arvioimalla kolmen viikon mittaisen, henkilökohtaisiin tavoitteisiisi perustuvan harjoittelun itsellesi vieraassa oppilaitoksessa.

Student workload

Tämä opintojakso on 6 opintopisteen laajuinen, joten se merkitsee sinulta itseltäsi noin 162 tunnin työpanosta. Opintojakson todellinen kuormittavuus riippuu omista lähtökohdistasi.

Harjoittelusta kolme viikkoa on sinulle vieraassa oppilaitoksessa tehtävää monipuolista käytännön harjoittelua ja harjoittelunohjaajan kanssa käytävää ohjauskeskustelua. Muu työskentely on kirjallisuuteen perehtymistä, harjoittelusuunnitelman ja harjoitteluraportin työstämistä sekä ohjauskeskustelua oppimispiirissä ja vastuukouluttajan kanssa.

Further information for students

Arviointi on osaamistavoitteisiin pohjautuvaa ja laadullista.
Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat itsearviointi, harjoittelunohjaajan kanssa käytävät ohjauskeskustelut, oppimispiirin vertaisarviointi ja vastuukouluttajan kanssa käytävä ohjauskeskustelu.
Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista. Arviointipäätöksen tekee vastuukouluttajasi, kun kaikki harjoitteluun sisältyvät oppimistehtävät on tehty. Arviointiaineiston muodostavat harjoittelusuunnitelmasi ja harjoitteluraportti sekä ohjauskeskustelut.

Evaluation scale

Pass/Fail

Evaluation criteria, pass/failed

Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat seuraavat:

Yksilöllisen oppimisen ohjausosaaminen:
Osaat suunnitella omaa ammatillista kehittymistäsi edistävän kokonaisuuden ja valita siihen soveltuvaa kirjallisuuta.

Osaat tunnistaa ja huomioida yksilöllisiä oppimisvalmiuksia ja niiden perusteella suunnitella ja toteuttaa opetusta ja ohjausta monenlaisille oppijoille erityisen tuen menetelmiä hyödyntäen. Kykenet perustelemaan pedagogiset ratkaisusi kytkemällä ne teoriaan ja opiskelijan yksilöllisiin tarpeisiin.

Hyödynnät harjoitteluoppilaitoksen erilaisia tuki- ja palvelujärjestelmiä. Tunnet oppilaitoken yhteistyöverkostoja ja osaat toimia aktiivisesti ja tarkoituksenmukaisesti niiden kanssa oppimisen edistämiseksi. Ymmärrät inklusiivisen, esteettömän ja saavutettavan oppimisympäristön merkityksen oppimiselle ja osaat hyödyntää erilaisten oppimisympäristöjen tarjoamia mahdollisuuksia oppimisen edistämiseen.

Osaat arvioida omaa kehittymistäsi erityisen tuen asiantuntijana yksilöllisen oppimisen ohjaamisessa ja tukemisessa. Arvioit ja osoitat osaamistasi laatimalla harjoittelusta pedagogisesti jäsennellyn harjoitteluraportin, jossa hyödynnät valitsemaasi kirjallisuutta.

Prerequisites

Harjoittelua ennen on hankittava Erityisopedagoginen tietoperusta ja Erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa -opintojaksojen osaaminen.

Enrollment

03.08.2020 - 30.08.2020

Timing

01.08.2020 - 31.07.2023

Number of ECTS credits allocated

6 op

Mode of delivery

Face-to-face

Unit

School of Professional Teacher Education

Teaching languages
 • Finnish
Seats

0 - 40

Degree programmes
 • Vocational Special Needs Teacher Education
Teachers
 • Leena Selkivuori
 • Kaisa Räty
 • Kaija Peuna-Korpioja
 • Jari Karttunen
Groups
 • AJE20SE
  Ammatillinen erityisopettajan koulutus

Objectives

Opintojakson tarkoitus:
Tällä opintojaksolla syvennät osaamistasi yksilöllisen oppimisprosessin ohjaamisessa ja erityisen tuen hyödyntämisessä oppimisprosessin tukena. Opit myös hyödyntämään teoreettista tietoa käytännön opetus- ja ohjaustyön tukena ja tarkastelemaan käytännön ilmiöitä teoreettisesti.

Opintojakson osaamiset:

Yksilöllisen oppimisen ohjausosaaminen
tarkoittaa erityisopettajan koulutuksessa yksilöllisen oppimisen ohjaamisen taitoja.
Tämä osaaminen on ammatillisen erityisopettajan työn keskeisintä osaamista. Tähän osaamiseen sisältyy tieto moninaisuuden ilmentymisestä ja tiedon käyttö oppimisen ohjauksen suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja kehittämisessä. Yksilöllinen ohjaus edellyttää opiskelijan tuen tarpeiden ja vahvuuksien huomioimista ja yksilöllisten pedagogisten ja opetusjärjestelmällisten tukikeinojen löytämistä. Osaaminen on taitoa arvioida ja hyödyntää erilaisten oppimisympäristöjen tarjoamia mahdollisuuksia. Ohjaamisosaamiseen sisältyy myös kyky tunnistaa ja hyödyntää opiskelijan omia sekä moniammatillisia ja -alaisia verkostoja oppimisen tukena.

Opintojakson osaamistavoite
Osaat opettaa ja ohjata erilaisia oppijoita yksilöllisesti erityisen tuen menetelmiä ja oppilaitoksen erityistä tukea hyödyntäen ja oppimisympäristön inklusiivisuutta edistäen.

Content

Harjoittelun ydinsisältö on teoreettisesti perustellun yksilölli-sen oppimisprosessin ja erityisen tuen/vaativan erityisen suunnittelu ja toteutus. Yksityiskohtaisempi sisältö määrittyy omien henkilökohtaisten harjoittelutavoitteittesi mukaisesti.

Learning materials and recommended literature

Ennen harjoittelun alkua valitse sellaista kirjallisuutta, joka tukee työskentelyäsi ja oppimistasi harjoittelussa. Kirjaa valitsemasi kirjallisuus harjoittelusuunnitelmaasi. Harjoittelun jälkeen hyödynnä raportissa lisäksi kirjallisuutta, jonka auttaa sinua tarkastelemaan harjoittelun aikaisia ilmiöitä ja asioita sekä reflektoimaan oppimistasi teoriaan kytkettynä.

Teaching methods

Harjoittelu pohjautuu henkilökohtaisiin, omalle oppimisellesi asettamiisi tavoitteisiin, jotka kuvaat ennen harjoittelua tehtävässä harjoittelusuunnitelmassa. Harjoittelua et voi tehdä omassa työssäsi, vaan toteutat sen itsellesi uudessa toimintaympäristössä. Harjoittelupaikka voi olla ammatillisessa erityisoppilaitoksessa, yleisessä ammattioppilaitoksessa tai yksilöllisiin tavoitteisiin pohjautuen muussa erityisopetuksen/erityisen tuen toimintaympäristössä.

Ennen harjoittelusuunnitelman tekoa tutustut harjoitteluympäristöön/-paikkaan ja valitset harjoittelua taustoittavaa kirjallisuutta. Sovit myös harjoittelunohjaajasta, jonka tulee olla harjoittelupaikkasi erityisopettaja. Harjoittelun voit aloittaa yksilöllisen aikataulun mukaisesti sen jälkeen, kun vastuukouluttajasi on hyväksynyt harjoittelusuunnitelmasi.

Harjoittelun toteutat harjoittelusuunnitelman mukaisesti. Harjoittelun aikana suunnittelet ja toteutat erityisen tuen oppimiskokonaisuuksia yhdessä opiskelijoiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Harjoittelussa ohjaat erityistä tukea tarvitsevien oppijoiden oppimista ja reflektoit toimintaasi ja oppimistasi suhteessa harjoittelun tavoitteisiin. Harjoittelua ohjaava erityisopettaja tukee osaamisesi kehittymistä antamalla palautetta. Harjoittelun jälkeen käyt palautekeskustelun myös oman oppimispiirisi ja vastuukouluttajasi kanssa. Oppimisen reflektoimiseksi on hyvä pitää oppimispäiväkirjaa.

Harjoittelusta laadit kirjallisuuteen ja päiväkirjaasi pohjautuvan harjoitteluraportin. Raportissa reflektoit osaamisesi kehittymistä ja tavoitteittesi saavuttamista sekä yhdistät käytännön kokemukset ja teoreettista tietoa erityisopettajan käyttöteorian perustaksi. Raportissa pohdit myös saadun ohjauksen ja harjoittelun merkitystä osaajaidentiteettisi kehittymisessä.

Practical training and working life connections

Harjoittelu tapahtuu itsellesi vieraassa ammatillisessa oppilaitoksessa tai yksilöllisiin tavoitteisiisi pohjautuen muussa erityisopetuksen/erityisen tuen toimintaympäristössä.

International connections

Osa harjoittelusta on mahdollista tehdä ulkomailla, jos se oppimistavoitteesi huomioon ottaen tarkoituksenmukaista.

Alternative completion methods

Tämän opintojakson osaamisenankit suunnittelemalla, toteuttamalla ja arvioimalla kolmen viikon mittaisen, henkilökohtaisiin tavoitteisiisi perustuvan harjoittelun itsellesi vieraassa oppilaitoksessa.

Student workload

Tämä opintojakso on 6 opintopisteen laajuinen, joten se mer-kitsee sinulta itseltäsi noin 162 tunnin työpanosta. Opintojakson todellinen kuormittavuus riippuu omista lähtökohdistasi.

Harjoittelusta kolme viikkoa on sinulle vieraassa oppilaitok-sessa tehtävää monipuolista käytännön harjoittelua ja harjoit-telunohjaajan kanssa käytävää ohjauskeskustelua. Muu työs-kentely on kirjallisuuteen perehtymistä, harjoittelusuunnitelman ja harjoitteluraportin työstämistä sekä ohjauskeskustelua oppimispiirissä ja vastuukouluttajan kanssa.

Further information for students

Arviointi on osaamistavoitteisiin pohjautuvaa ja laadullista.
Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat itsearviointi, harjoittelunohjaajan kanssa käytävät ohjauskeskustelut, oppimispiirin vertaisarviointi ja vastuukouluttajan kanssa käytävä ohjauskeskustelu.
Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista. Arviointipäätöksen tekee vastuukouluttajasi, kun kaikki harjoitteluun sisältyvät oppimistehtävät on tehty. Arviointiaineiston muodostavat harjoittelusuunnitelmasi ja harjoitteluraportti sekä ohjauskeskustelut.

Evaluation scale

Pass/Fail

Evaluation criteria, pass/failed

Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat seuraavat:

Yksilöllisen oppimisen ohjausosaaminen:
Osaat suunnitella omaa ammatillista kehittymistäsi edistävän kokonaisuuden ja valita siihen soveltuvaa kirjallisuuta.

Osaat tunnistaa ja huomioida yksilöllisiä oppimisvalmiuksia ja niiden perusteella suunnitella ja toteuttaa opetusta ja ohjausta monenlaisille oppijoille erityisen tuen menetelmiä hyödyntäen. Kykenet perustelemaan pedagogiset ratkaisusi kytkemällä ne teoriaan ja opiskelijan yksilöllisiin tarpeisiin.

Hyödynnät harjoitteluoppilaitoksen erilaisia tuki- ja palvelujärjestelmiä. Tunnet oppilaitoken yhteistyöverkostoja ja osaat toimia aktiivisesti ja tarkoituksenmukaisesti niiden kanssa oppimisen edistämiseksi. Ymmärrät inklusiivisen, esteettömän ja saavutettavan oppimisympäristön merkityksen oppimiselle ja osaat hyödyntää erilaisten oppimisympäristöjen tarjoamia mahdollisuuksia oppimisen edistämiseen.

Osaat arvioida omaa kehittymistäsi erityisen tuen asiantuntijana yksilöllisen oppimisen ohjaamisessa ja tukemisessa. Arvioit ja osoitat osaamistasi laatimalla harjoittelusta pedagogisesti jäsennellyn harjoitteluraportin, jossa hyödynnät valitsemaasi kirjallisuutta.

Prerequisites

Harjoittelua ennen on hankittava Erityisopedagoginen tietoperusta ja Erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa -opintojaksojen osaaminen.