Siirry suoraan sisältöön

Näyttöön perustuva hoitotyöLaajuus (3 op)

Tunnus: SHZP1500

Laajuus

3 op

Opetuskieli

  • suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa hyödyntää hoitotieteellistä, näyttöön perustuvaa tietoa hoitotyön päätöksenteossa. Hän osaa määritellä asiakkaan ja potilaan hoitotyön tarpeen, suunnitella, toteuttaa ja arvioida hoitotyötä päätöksentekoprosessin mukaisesti. Opiskelija osaa hoitotyön dokumentoinnin ja siihen liittyvän lainsäädännön.

Sisältö

Hoitotyön keskeiset käsitteet, arvot, hoitotyön prosessi, hoitotieteen tietokannat ja hoitotyön suositukset, dokumentointi ja siihen liittyvä lainsäädäntö.

Esitietovaatimukset

-

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hyväksytty: Arviointi 0-5
E5 –Kirjallisessa työssä on tuotu esille keskeisin asiasisältö erittäin kattavasti, asiaa kuvattu ja arvioitu useasta eri näkökulmasta. Työssä on esitetty pohdintoja, perusteluja, omia näkemyksiä ja johtopäätöksiä erittäin runsaasti, kattavasti ja johdonmukaisesti hoitotyön näkökulmasta. Näyttöön perustuva hoitotyö on hyvin esillä. Kirjallinen työ erittäin selkeä ja looginen, JAMKin kirjallisten ohjeiden mukainen, posteri on ohjeistuksen mukainen, erittäin selkeä ja kattava.
K4 –Kirjallisessa työssä on tuotu esille keskeistä asiasisältöä melko kattavasti, asiaa kuvattu ja arvioitu muutamasta näkökulmasta / -kulmista. Työssä pyritään pohdintaan, perusteluun ja omien näkemysten esittämiseen ja johtopäätöksiin. Hoitotyön näkökulma sekä Näyttöön perustuva hoitotyö ovat hyvin esillä. Työssä ei ole suuria asiavirheitä. Kirjallinen työ selkeä ja looginen, JAMKin kirjallisten ohjeiden mukainen ja posteri on ohjeistuksen mukainen, selkeä ja kattava.
H3 - Kirjallisessa työssä on tuotu esille keskeinen asiasisältö jokseenkin hyvin, epäolennaista ainesta vain vähän tai ei ollenkaan. Työssä ei ole havaittavissa asioiden omakohtaista reflektiota. Perusteluja on vähän, kuitenkin pääosin hoitotyön näkökulmasta Näyttöön perustuva hoitotyö on esillä. Kirjallinen työ selkeä, JAMKin kirjallisten ohjeiden mukainen, samoin posteri on selkeä ja ohjeistuksen mukainen.
T2 –Kirjallisessa työssä asiat tuotu esille suppeasti ja luettelomaisesti, mukana on runsaasti epäolennaista ainesta sekä jonkin verran ristiriitaisuutta tai epäjohdonmukaisuutta. Työssä perustelut ovat lähes puutteellisia, hoitotyön näkökulma ja Näyttöön perustuva hoitotyö ovat niukasti esillä. Kirjallisessa työssä epäloogisuutta, JAMKin kirjallisen työn ohjeita noudatettu osittain. Posteri on osittain ohjeistuksen mukainen, melko selkeä.
T1 –Kirjallisessa työssä asiat käsitelty suppeasti, luettelomaisesti eivätkä välity täysin tehtävästä. Kirjallisessa työssä on ristiriitaisuutta / epäjohdonmukaisuutta, perustelut täysin puutteellisia, hoitotyön näkökulma puuttuu eikä Näyttöön perustuva hoitotyö ei ole esillä. Posteri on vain osittain ohjeistuksen mukainen ja sekava.
Hylätty: Kirjallinen työ ei noudata tehtäväksi annon rakennetta, asiat esitetty täysin ristiriitaisesti / epäjohdonmukaisesti. JAMKin kirjallisen työn ohjeita ei ole noudatettu; posteri ei noudata ohjeistusta.
Arvosanaan vaikuttaa: Käytetty näyttöön perustuva lähdemateriaali (monipuolisuus, kriittisyys ja ajankohtaisuus), Kirjallinen työ; Essee ja Posteri * Esitys & opponointi tukevat arvosanaa.

Kevät 2017/aiemmat hyv/hyl
Opiskelija tietää hoitotieteen keskeiset käsitteet hoitotyön lähtökohtana. Hänellä on valmiudet hakea tietoa hoitotieteen keskeisistä tietokannoista, tiivistää tutkimustietoa ja soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa sekä hoitotyön eettisiä periaatteita oppimistehtävässään. Opiskelija osaa hoitotyön dokumentoinnin lainsäädännön edellyttämällä tavalla.