Siirry suoraan sisältöön

Gerontologisen kuntoutuksen menetelmätLaajuus (5 op)

Tunnus: SZZZ1504

Laajuus

5 op

Opetuskieli

  • suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa käyttää keskeisiä terveyden, toimintakyvyn, hyvinvoinnin, elämänlaadun ja asumisen arviointimenetelmiä luotettavasti tavoitteellisen kuntoutumisprosessin eri vaiheissa. Hän osaa oman kokemuksensa ja teoriatiedon pohjalta soveltaa luovaa ja taiteellista toimintaa ja sen erilaisia menetelmiä ikääntyvien yksilö- ja ryhmätoiminnan ohjaamiseen ja kuntoutukseen. Hän osaa käyttää erilaisia kuntoutusmenetelmiä yksilö- ja ryhmäkuntoutuksessa.
Hänellä on valmiudet moniammatilliseen verkostotyöhön.

Sisältö

Ikääntyneen asiakkaan toimintakyvyn arviointimenetelmät (havainnointi, haastattelu, mittaaminen)
Turvallisen ja itsenäisen kotona asumisen arviointi ja edistäminen: kotikäynnit, esteettömyys (HE)
Fyysisen aktiivisuuden edistäminen ja tapaturmien ehkäisy (kotitapaturmat, kaatumiset)
Moniammatillinen verkostotyön perusteet
Ryhmätoiminnat ja niiden perusteet kuntoutuksessa
Psykososiaaliset menetelmät: taide, liikeilmaisu, musiikki ja kuvallinen ilmaisu, aististimulaatio, luontokuntoutus (Green Care) ja niiden teoreettiset perusteet

Esitietovaatimukset

Opiskelija tietää ikääntyneiden kuntoutuksen tietoperustan ja käsitteet sekä asiakaslähtöisen kuntoutusprosessin ja ikääntyneiden kuntoutuksen lainsäädännön.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

ERINOMAINEN (5)
Opiskelija osaa käyttää monipuolisesti, tarkoituksenmukaisesti ja luotettavasti ikääntyneiden toimintakyvyn, hyvinvoinnin, elämänlaadun ja asumisen arviointimenetelmiä useamman kuin yhden asiakasryhmän kuntoutusprosessissa ja niiden eri vaiheissa. Hän hallitsee yksilö- ja ryhmäkuntoutuksen useita erilaisia kuntoutusmenetelmät valitsemillaan kuntoutussektoreilla tai työalueilla ja pystyy yhdistelemään niitä kuntoutujalähtöisesti. Hän toimii moniammatillisesti tunnistaen oman ja toisten työn erityispiirteet, yhteistyöskentelyn periaatteet ja kehittää moniammatillista toimintatapaa avoimesti ja innovatiivisesti. Hän kykenee asiakaslähtöiseen, kuntoutumista edistävään kirjaamiseen, hallitsee kirjallisen työn periaatteet ja noudattaa raportointiohjeita moitteettomasti.
KIITETTÄVÄ (4)
Opiskelija osaa käyttää luotattavasti ja tarkoituksenmukaisesti valitsemiaan ikääntyneiden toimintakyvyn, hyvinvoinnin, elämänlaadun ja asumisen arviointimenetelmiä pääsääntöisesti vain yhden asiakasryhmän kuntoutusprosessin eri vaiheissa. Hän hallitsee keskeiset yksilö- ja ryhmäkuntoutuksen kuntoutusmenetelmät valitsemallaan kuntoutussektorilla. Hän toimii moniammatillisesti tunnistaen oman ja toisten työn erityispiirteet, yhteistyöskentelyn periaatteet ja pohtii moniammatillista toimintatapaa avoimesti ja pyrkien oman roolinsa kehittämiseen. Hän kykenee selkeään asiakaslähtöiseen kirjaamiseen noudattavan annettuja raportointiohjeita.

HYVÄ (3)
Opiskelija osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti ja luotettavasti rajatusti valitsemiaan ikääntyneiden toimintakyvyn, hyvinvoinnin, elämänlaadun ja asumisen arviointimenetelmiä yhden asiakasryhmän / asiakkaan kuntoutusprosessin keskeisissä vaiheissa. Hän hallitsee joitakin yksilö- ja ryhmäkuntoutuksen menetelmiä valitsemallaan yhdellä kuntoutussektorilla. Hän tunnistaa moniammatillisen työn erityispiirteet, oman moniammatillisen työnsä vahvuuksia ja haasteita sekä pyrkii kehittämään omaa moniammatillista toimintatapaansa. Hän kykenee selkeään asiakaslähtöiseen kirjaamiseen noudattavan annettuja raportointiohjeita.

TYYDYTTÄVÄ (2)
Opiskelija osaa ohjatusti käyttää tarkoituksenmukaisia ja luotettavia ikääntyneiden toimintakyvyn, hyvinvoinnin, elämänlaadun ja asumisen arviointimenetelmiä valitsemansa yhden asiakasryhmän kuntoutusprosessin joissakin vaiheissa. Hän hallitsee ohjatusti yksittäisiä yksilö- ja ryhmäkuntoutusmenetelmiä valitsemallaan kuntoutussektorilla. Hän tunnistaa moniammatillisen työn erityispiirteitä ja kykenee ohjatusti analysoimaan omaa moniammatillista työskentelyään. Hän pyrkii kehittämään moniammatillisuuttaan. Hän kykenee ohjatusti selkeyttämään kirjaamistaan ja ohjatusti noudattamaan annettuja raportointiohjeita.

HEIKKO (1)
Opiskelija osaa käyttää ohjatusti ja rajatusti ikääntyneiden toimintakyvyn, hyvinvoinnin, elämänlaadun ja asumisen arviointimenetelmiä valitsemansa yhden asiakkaan kuntoutusprosessin joissakin vaiheissa. Hän osaa käyttää vain rajatusti joko yksilö- tai ryhmämenetelmiä valitsemassaan yhdessä kuntoutusprosessin vaiheessa. Hän pyrkii ohjatusti tunnistamaan moniammatillisen työn erityispiirteet ja yhteistyöskentelyn periaatteita omassa työssään ja analysoiden omaa osaamistaan. Hän pyrkii ohjatusti kehittämään selkeää ja asiakaslähtöistä kirjaamista ja annettuja raportointiohjeita.