Skip to main content

Professional Specialisation Education

Degree:
Education not leading to a qualification

Credits:
30 ects

Key learning outcomes

DIGIOPE-erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on lisätä oppilaitosten pedagogista asiantuntemusta työelämälähtöisten digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämisessä vahvistamalla koulutukseen osallistuvien erityisosaamista. Koulutuksen käytyään osallistujalla on valmiudet

1) ymmärtää työ- ja elinkeinoelämän murroksen ja digitalisoitumisen vaikutukset eri ammatteihin sekä tunnistaa, millaista osaamista tulevaisuuden työntekijältä vaaditaan ja mitä se merkitsee koulutuksen kehittämisessä, opetuksen tavoitteissa, pedagogisessa toteutuksessa sekä opettajan työssä. (Tulevaisuuden työelämä ja tulevaisuuden koulutus)

2) suunnitella, toteuttaa ja arvioida pedagogisesti monimuotoisen oppimisprosessin digitaalisessa ja digitaalisia työkaluja hyödyntävässä oppimisympäristössä. (Oppimisprosessin ohjaaminen digitaalisissa ympäristöissä)

3) hyödyntää avoimia oppimateriaaleja opetuksessaan. Hän ymmärtää opetusalan keskeiset tekijänoikeuskysymykset. Osallistuja tuntee avoimiin oppimisympäristöihin liittyvät tietosuojakysymykset sekä lupakäytänteet. Hän osaa ohjata opiskelijoitaan avointen oppimisympäristöjen tarkoituksenmukaisessa käytössä. (Medialukutaito)

4) tunnistaa erilaisia toimintakulttuureita ja hänellä on valmiudet johtaa oppilaitoksen tai asiantuntijayhteisön pedagogista kehittämistä sekä toimia digitaalisen osaamisen vertaismentorina. (Toimintakulttuurin kehittäminen)


Erikoistumiskoulutukseen hakevilta edellytetään ylempi tai alempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisestä osana opetusta. Koulutukseen voidaan valita myös hakija, jolla korkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.

Education content and professional growth and know-how

Koulutuksen lähtökohtana ovat jokaisen osallistujan henkilökohtaiset kehittämistavoitteet. Opiskelija laatii koulutuksen alussa henkilökohtaisen osaamisen kehittymissuunnitelman. Koulutuksen toteutus pohjautuu yhteisöllisen oppimisen periaatteisiin, jossa ryhmän keskinäinen vuorovaikutus ja yhteistyö ovat keskeisessä roolissa.

Flexible studies

Yhteistoiminnallisen oppimisen periaatteille rakentuva monimuoto-opiskelu pohjautuu suurimmalta osin opiskelijan itsenäiseen, omaan työhön kytkeytyvään työskentelyyn sekä opiskelijaryhmän keskinäiseen vuorovaikutukseen. Monimuoto-opiskelu edellyttää opiskelijalta aktiivista opiskeluotetta, motivaatiota sekä halua ottaa vastuuta omasta ja ryhmän oppimisesta. Koulutuksen tarkempi toteuttaminen julkaistaan www.jamk.fi/digiope -sivulla.

Working life oriented learning

Koulutus kytkeytyy kiinteästi työelämään mm. opintoihin sisältyvän kehittämistehtävän kautta. Opiskelija suunnittelee kehittämistehtävän, joka kytkeytyy johonkin hänelle keskeiseen toimintaympäristöön.

Education planning

Erikoistumiskoulutus on rakennettu yhteistyössä viiden ammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa. Työ- ja elinkeinoelämän edustajat ovat osallistuneet työpajojen ja kyselyiden kautta koulutuksen sisällön rakentamiseen, antaneet asiantuntijalausuntoja sekä tukeneet sopimusvalmistelua.

Erikoistumiskoulutusten osallistujilta kerätään laatujärjestelmän mukaisesti opiskelijapalautetta. Palautteet käsitellään palvelutoiminnan toimijoiden kesken ja tämän lisäksi tuloksia käsitellään yksikön johtoryhmässä. Koulutusprosessin aikana saatua palautetta käytetään meneillään olevan koulutuksen kehittämiseen ja oppimisprosessin tukemiseen. Loppupalautteita hyödynnetään koulutuksen toteutuksen ja opetussuunnitelman jatkokehittämistyössä. Ammatillisten opettajakorkeakoulujen TKI-toimintaan sisältyy vahvasti opettajan digitaalisen osaamisen tutkiminen ja kehittäminen. Myös näitä tuloksia hyödynnetään osana opetussuunnitelman jatkokehitystä.

Contact Information

Tiia Isohanni-Pynnönen, asiakkuuspäällikkö
Juha Hautanen, päällikkö TKI

Professional Skills Development in Special Education
Code
(EKA2022KDO)
Professional Skills Development in Special Education
Code
(EKA2022KDO)