Siirry suoraan sisältöön

Datan analysointi ja visualisointiLaajuus (4 op)

Tunnus: TTC8040

Laajuus

4 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

 • Juha Peltomäki
 • Tuomas Huopana

Osaamistavoitteet

Tarkoitus:
Nykyaikaisten sovellusten kehittämisen ja toiminnan kannalta olennaisessa osassa on sovellukseen liittyvän datan analysointi. Sovellukset käyttävät dataa, jota halutaan esittää loppukäyttäjille. Data ei kuitenkaan sellaisenaan ole loppukäyttäjälle esitettävässä muodossa. Datan analysointimenetelmiä tarvitaan tukemaan loppukäyttäjää, joka tekee datan tietosisältöön perustuvia päätöksiä.

EUR-ACE-osaamiset:
Tieto ja ymmärrys
Tekniikan soveltaminen käytäntöön
Tutkimukset ja tiedonhaku

Opintojakson tavoitteet:
Osaat tunnistaa datan sen sisällön ja metatietojen avulla. Osaat esittää datan tilanteen mukaisella tavalla. Olet analysoinut datan sen määritelmän pohjalta siten, että analyysin tuloksista voidaan tehdä johtopäätöksiä. Osaat esittää analysoimasi datan.

Sisältö

- Datan määrä ja laatu
- Datan analysointi osana koko tiedonkäsittelyprosessia
- Datan kuvaaminen
- Datan muokkaaminen
- Datan visualisointi
- Statistiikka
- Aikasarjat
- Korrelaatio
- Lineaarinen ja epälineaarinen regressiomalli
- Jaksollisen datan mallintaminen
- Analysoidun tuloksen esittäminen

Esitietovaatimukset

Tietotekniikan peruskäyttötaidot, ohjelmoinnin perusosaaminen, Python-ohjelmointikielen tunteminen ja osaaminen.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Välttävä (1):
Osaat tunnistaa datan sen sisällön ja metatietojen avulla. Tiedät data-analytiikan yleisimmin käytetyt tekniikat datan analysointitehtävissä. Osaat soveltaa yleisimpiä tekniikoita datan analysoinnissa. Osaat arvioida suppeasti data-analyysin tuloksia. Osaat esittää analysoimastasi datasta tuloksia.

Tyydyttävä (2):
Osaat ottaa datan käyttöön sen sisällön ja metatietojen avulla. Tiedät data-analytiikan yleisimmin käytetyt tekniikat datan analysointitehtävissä. Osaat valita tekniikat datan analysoinnissa ja soveltaa teknistä osaamista käytännössä. Osaat arvioida pintapuolisesti data-analyysin tulosta. Osaat esittää analysoimastasi datasta olennaisia tuloksia.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3):
Osaat ottaa olennaista dataa käyttöön sen sisällön ja metatietojen avulla. Tiedät data-analytiikan yleisimmin käytetyt tekniikat erilaisissa datan analysointitehtävissä. Osaat perustella ja valita tekniikat datan analysoinnissa ja osaat soveltaa teknistä osaamistaan käytännössä. Lisäksi osaat arvioida toteutusta ja perustella sen kehittämistä. Osaat esittää analysoimastasi datasta olennaiset tulokset.

Kiitettävä (4):
Osaat ottaa olennaisen datan käyttöön sen sisällön ja metatietojen avulla. Osaat data-analytiikan yleisimmin käytetyt tekniikat ja osaat laajasti perustella käytettyjen tekniikoiden käytön erilaisissa datan analysointitehtävissä. Osaat monipuolisesti perustella ja valita oikeat tekniikat datan analysoinnissa. Osaat soveltaa teknistä osaamistaan käytännössä. Osaat arvioida perusteellisesti toteutusta ja perustella sen kehittämistä. Osaat esittää analysoimastasi datasta kattavasti tuloksia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat ottaa olennaisen datan käyttöön sen sisällön ja metatietojen avulla ottaen huomioon substanssi. Osaat data-analytiikan yleisimmin käytetyt tekniikat ja osaat kriittisesti perustella käytettyjen tekniikoiden käytön erilaisissa datan analysointitehtävissä. Osaat soveltaa teknistä osaamistaan käytännössä. Osaat arvioida kriittisesti toteutusta ja perustella sen kehittämistä. Osaat esittää analysoimastasi datasta laaja-alaisesti tuloksia.

Enrollment

20.11.2023 - 04.01.2024

Timing

12.02.2024 - 30.03.2024

Number of ECTS credits allocated

4 op

Virtual portion

4 op

Mode of delivery

Online learning

Unit

School of Technology

Teaching languages
 • English
Seats

0 - 30

Degree programmes
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
Teachers
 • Juha Peltomäki
Groups
 • TTV21S3
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV21S5
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV21SM
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TIC21S1
  Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • TTV21S2
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • ZJA24KTIDA1
  Avoin amk, Data-analytiikka 1, Verkko
 • TTV21S1
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)

Objective

Purpose:
For the development of modern applications and for their functionality, a vital part is played by the data analysis concerning the data. Applications use data that is to be presented to the end users. For the end user, data as such is not in a presentable format. Hence, analysis methods are needed to support the end user who makes the decisions based on the information content.

EUR-ACE Competences:
Knowledge and Understanding
Engineering Practice
Investigations and information retrieval

Course objectives:
You are able to identify data with the help of its content and metadata. You are able to present the data in a way that is appropriate to the situation. You have analyzed the data based on its definition in such a way that conclusions can be drawn from the results of the analysis. You are able to present the data you are analyzing.

Content

- Quantity and quality of data
- Datan analysis as a part of information processing
- Describing data
- Modifying data
- Data visualization
- Statistics
- Time series
- Correlation
- Linear ja nonlinear regression model
- Modelling periodical data
- Representing the analysed results

Location and time

The course will be implemented in the spring semester of 2024.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

The material for the assignments and the content to be studied will be shared during the course. The course utilizes the Python 3.9+ environment, Git version control, NumPy and Pandas libraries, visualization libraries and other applicable libraries.

Teaching methods

Virtual study including doing assignments and familiarizing yourself with related lecture and example materials.

Employer connections

The aim is to connect the content of the course to problems that occur in working life.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

The admission procedures are described in the degree rule and the study guide. The teacher of the course will give you more information on possible specific course practices.

Student workload

The workload of one credit corresponds to 27 hours of study. The total amount of study work (4 ECTS) in the course is 108 hours.

Further information

The course is evaluated based on the returned assignments. Assignments must be returned within the given timescales.

Evaluation scale

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Sufficient (1):
You can identify data based on content and metadata. You know the most common techniques of data analytics used in data analysis tasks. You can apply the most common techniques for your data analysis. You can assess the results of data analysis in a restricted manner. You can present results of the data analyzed by you.

Satisfactory (2):
You are able to take data into use based on its content and metadata. You are familiar with the most commonly used techniques of data analytics in data analysis tasks. You are able to select the techniques for data analysis and apply the technical competence in practice. You are able to assess the data analysis result superficially. You are able to present the essential results of the data analyzed by you.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Good (3):
You can take essential data into used based on its content and metadata. You know the most commonly used techniques of data analytics in various data analysis tasks. You can justify and select the techniques for data analysis and apply your technical competence in practice. Additionally, you are able to assess the implementation and justify its development. You are able to present the essential results of the data analyzed by you.

Very good (4):
You are able to take the essential data into use based on its content and metadata. You know the most commonly used techniques in data analytics and are able to justify comprehensively the use of the implemented techniques in various data analysis tasks. You are able to justify and select the correct techniques for data analysis. You are able to apply your technical competence to practice. You are able to assess the implementation comprehensively and validate its further development. You are able to present the data analyzed by you extensively.

Assessment criteria, excellent (5)

Excellent (5):
You are able to take the essential data take into use based on its content and metadata taking into account the substance. You know the most commonly used techniques in data analytics and are able to critically justify the use of the implemented techniques in various data analysis tasks. You are able to apply your technical competence to practice. You are able to assess the implementation critically and validate its further development. You are able to present the results of the data analyzed by you comprehensively.

Qualifications

Basics in computing, programming, knowledge and know-how of Python programming language.