Siirry suoraan sisältöön

Saksan alkeet 1Laajuus (5 op)

Tunnus: BI00CP93

Laajuus

5 op

Vastuuhenkilö

  • Susanna Kananoja

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoitus:
Tutustut saksan kielen alkeisiin sekä saksankielisten maiden kulttuuriin. Käytyäsi kurssin ymmärrät ja hallitset saksan kielen perusteita ja sanastoa ja pystyt käyttämään korrektia saksan kieltä helpohkoissa arkielämän vuorovaikutustilanteissa. Hallitset saksan kielen tavallisimmat kohteliaisuusfraasit ja osaat toimia kulttuurin mukaisten normien edellyttämällä tavalla. Lisäksi ymmärrät kotimaasi ja saksan välisiä kulttuurieroja.

Opintojakson osaamiset:
Kurssi kehittää ja antaa valmiuksia toimia ja työskennellä kansainvälisissä ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä.

Opintojakson osaamistavoite:
Osaat toimia yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa puhetilanteissa, vaikka ääntämisongelmat ja tauot puheessa voivat vaikeuttaa viestin välitystä. Ymmärrät pääasiat helposta tekstistä. Pystyt kirjoittamaan yksinkertaisen perustason tekstin hyödyntämällä opintojaksolla oppimaasi sanastoa ja rakenteita. Ymmärrät kotimaasi ja saksan välisiä kulttuurieroja.

Sisältö

Ääntäminen.

Tavanomaisissa arkielämän vuorovaikutustilanteissa tarvittava kirjallinen ja suullinen saksan kielen taito.

Saksankielisten maiden kulttuurin ominaispiirteiden tuntemus.

Viestintä- ja vuorovaikutustilanteita, mm. itsestä ja perheestä kertominen, tervehtiminen ja esittäytyminen, kohteliaisuusfraaseja, yksinkertaiset ostostilanteet.

Kielioppia, mm. persoonapronominit, lukusanat, substantiivien suku ja artikkelit, akkusatiivi, verbin preesenstaivutus, kysymysten muodostaminen, päälauseen sanajärjestys.

Esitietovaatimukset

Kurssi lähtee alkeista. Edeltävää osaamista ei vaadita.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Ymmärrät hitaasta ja selkeästä puheesta perustason ilmauksia. Hallitset yksinkertaisen ja rutiininomaisen puhetilanteen, vaikka ääntämisongelmat ja tauot puheessa voivat vaikeuttaa viestin välitystä. Tunnistat tutut asiat helposta tekstistä. Pystyt kirjoittamaan yksinkertaisen perustason tekstin. Sanaston ja kielen rakenteiden käytössä saattaa olla vielä puutteita.

Suoritat opintojaksoon kuuluvat oppimistehtävät ja tentit hyväksytysti.

Hylätty:
Osaamisen taso ei yllä hyväksytyn tasolle tai opintojaksoon kuuluvia oppimistehtäviä ja tenttejä ei ole suoritettu hyväksytysti.

HUOM! Jos haluat numeroarvioinnin (1 – 5), se on mahdollista saada erillisenä todistuksena. Tarve numeeriseen arviointiin on ilmoitettava opettajalle heti opintojakson alussa. Arviointiasteikkoa ei voi vaihtaa hyväksytty/hylätty -arvioinnista numeeriseen sen jälkeen, kun ensimmäinen tehtävä tai tentti on arvioitu.

Lisätiedot

Kurssi sopii kaikille, jotka haluavat tutustua saksan kieleen ja kulttuuriin ja oppia sen alkeet tehokkaasti.

Timing

03.09.2024 - 10.12.2024

Number of ECTS credits allocated

5 op

Mode of delivery

Face-to-face

Unit

TA94 - Kielikeskus

Campus

Main Campus

Teaching languages
  • English
Seats

20 - 40

Teachers
  • Piia Anttonen

Objective

The object of the course:
You will learn the basics of the German language and the culture of German speaking countries. By the end of the course, you can manage simple everyday communication situations in German. You know the most common polite phrases in German. You understand the cultural differences between your home country and German speaking countries.

Course competences:
The course prepares and equips you to act and work in an international and multicultural environment.

The learning objectives of the course:
You can interact in simple and routine everyday situations, although problems in pronunciation and pauses may affect communication. You understand the main points of a simple text. You are able to write a simple text using the vocabulary and structures you have learned on the course. You understand the cultural differences between your home country and German.

Content

Pronunciation.

Written and spoken German language skills needed in the most common everyday communication situations.

Knowledge of culture in German speaking countries (Landeskunde).

Communication and interaction situations e.g. telling about oneself and one’s family, greeting, introduction, polite phrases, simple phrases for shopping.

Grammar, e.g. personal pronouns, numeral, gender and articles used with nouns, accusative case, present tense verb conjugation, questions, word order in main clauses.

Location and time

On Tuesdays 16.00-18.30 at main campus.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Teacher provides the material for the course.

Teaching methods

Contact lectures, learning assignments, tests or exams.
The teaching language of this implementation is English. The course content is the same as in Saksa 1.

The topics are e.g.:
- basics of pronounciation
- greetings, basic phrases, introducing oneself
- regular and irregular verbs in the present tense, questions, personal pronouns, word order, accusative case, nouns
- family, hobbies, food, at a restaurant, in the supermarket, numbers, expressions of time, studies

Exam schedules

Tests during the course. Final exam 3.12.2024. Exam retakes in Exam studio.
Resit 1: 31.1.2025
Resit 2: 28.2.2025

Student workload

Classroom teaching 30-50h (depending on the implementation), independent/virtual work 81-103h (depending on the implementation), exams 2-4h (depending on the implementation).
Total 135h (One ECTS equals 27h of student work)

Further information

The course grade in based upon course assignments, tests, final exam and overall participation in the course.

Evaluation scale

Pass/Fail

Assessment criteria, approved/failed

Pass:
You understand basic expressions from slow and clear speech. You can interact in simple and routine everyday situations, although problems in pronunciation and pauses may affect communication. You understand simple texts on familiar topics. You can write a simple text. There may still be some faltering in the use of vocabulary and language structures.

Fail:
The level of competence does not reach the minimum requirements, or the assignments and exams of the course have not been successfully completed.

NB! If you need a numerical grade (1 - 5), it can be obtained on a separate certificate. The need for a numerical assessment must be communicated to the teacher at the beginning of the course. After the first assessed assignment or test, it is no longer possible to change the grading scale from pass-fail to a numerical scale.

Qualifications

No prerequisites.

Further information

The course is suitable for anyone willing to learn about the basics of German and the culture of German speaking countries.