Siirry suoraan sisältöön

Mielenterveys- ja päihdetyön asiakaslähtöisen hoitoprosessin kehittäminen II (5 op)

Toteutuksen tunnus: YSSK0104-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.11.2021 - 09.01.2022

Ajoitus

01.01.2022 - 31.05.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 20

Koulutus

  • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK (YAMK)

Opettaja

  • Katja Kokkinen

Vastuuopettaja

Katja Kokkinen

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen osaat käyttää laaja-alaisesti mielenterveys- ja päihdetyössä käytössä olevia näyttöön perustuvia menetelmiä, sekä kriittisesti ja asiakaslähtöisesti arvioida, kehittää ja käyttää asiakkaan ja läheisten kanssa tarpeenmukaisia menetelmiä. Osaat työskennellä itsenäisesti ja kehittää ammatillisesti vaativan tasoista, näyttöön perustuvaa hoitosuhdetyöskentelyä. Osaat arvioida kriittisesti ja kehittää sekä asiakkaan, että perheiden ohjausta, sekä palvelunohjauksen käytäntöjä mielenterveys- ja päihdetyössä. Osaat arvioida asiakkaan ja hänen läheistensä psykoterapian tarpeen ja tuntee laaja-alaisesti erilaiset prykoterapeuttiset lähestymistavat, psykoterapian ohjauksen prosessit ja erilaiset psykoterapian toteutumismahdollisuudet. Osaat myös kehittää ja toteuttaa yhteistyössä muiden ammattilaisten, asiakkaiden sekä heidän läheistensä kanssa asiakaslähtöistä hoidon arviointia ja hoidon dokumentointia näyttöön perustuen.

Sisältö

- Näyttöön perustuvat menetelmät mielenterveys- ja päihdetyössä, niiden tarkastelu ja kehittäminen asiakaslähtöisesti ja tarpeenmukaisesti
- Itsenäinen hoitosuhdetyöskentely ja sen kehittäminen
- Asiakkaiden ja heidän läheistensä ohjauksen sekä palveluohjauksen käytäntöjen kehittäminen
- Asiakkaan ja hänen läheisten psykoterapiatarpeen arviointi, psykoterapiaan ohjaukseen prosessit, psykoterapeuttiset lähestymistavat ja erilaiset psykoterapian toteuttamismahdollisuudet
- Asiakaslähtöinen, moniammatillinen hoidon tarpeen arviointi ja näyttöön perustuva dokumentoinnin kehittäminen

Aika ja paikka

Intensiivipäivät ovat 21.-22.4.2022 Tampereella (TAMK)

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kirjasta Santos, JC. & Cutcliffe, JR. 2018. European Psychiatric/Mental Health Nursing in the 21st Century. A Person-Centered Evidence-Based Approach. Springer International Publishing Switzerland. Part III, 19-21 sekä kirjan muut kappaleet soveltuvin osin.
Skärsäter, I., Keogh, B., Doyle, L., Ellilä. H., Jormfeldt, H., Lahti, M., Higgins, A., Meade, O., Sitvast, J., Stickley, T. & Kilkku, N. (2018) Advancing the knowledge, skills and attitudes of mental health nurses working with families and caregivers: A critical review of the literature. Nurse Education in Practice 32, pp. 138-146. https://doi.org/10.1016/j.nepr.2018.07.002.
Lindfors, O., Laaksonen, M., & Knekt, P. (2016) Psykoterapian tarpeen ja soveltuvuuden arviointi haastattelumenetelmällä. Haastattelu terapiatarpeen arvioinnissa. Psykoterapia 35(1), pp. 3-19.
Käypä hoito –suositukset

Opetusmenetelmät

Ennakkotehtävä, kaksi peräkkäistä intensiivipäivää Tampereella (sisältää luentoja, ryhmätöitä), kirjallinen tehtävä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ennakkotehtävä 1 op, intensiivipäivät 1 op, opintojakson kirjallinen tehtävä 3 op

Sisällön jaksotus

Opintojakson ennakkotehtävä annetaan noin kuukausi ennen intensiivipäiviä. Kirjallinen tehtävä annetaan intensiivipäivillä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on osa Mielenterveys- ja päihdetyön syventävät YAMK-opinnot opintokokonaisuutta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opintojakson arvosana muodostuu opintojakson kirjallisen tehtävän perusteella. Tehtävien arvoinnissa käytetään mielenterveys- päihdetyön opintokokonaisuuden yhteisiä arviointikriteereitä. Mikäli opiskelija ei osallistu intensiivipäiville, arvosana alenee yhdellä numerolla.

Saadaksesi arvosanan 1 tai 2 kykenet hakemaan tietoa opintojakson aihealueeseen liittyen ja käyttämään kansallisia ja kansainvälisiä lähteitä. Kykenet soveltamaan kuvailevalla tasolla keräämäänsä tietoa nykyisten käytäntöjen ja toimintatapojen tarkastelussa, mutta et osoita aihealueen kriittistä arviointia. Osallistumisesi opintojaksolle on vaihtelevaa ja kirjallisissa tehtävissä tuotat vain osin tutkimusperustaista asiantuntijatekstiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opintojen arvosana muodostuu opintojakson kirjallisten tehtävien perusteella. Tehtävien arvoinnissa käytetään mielenterveys- päihdetyön opintokokonaisuuden yhteisiä arviointikriteereitä. Mikäli opiskelija ei osallistu intensiivipäiville, arvosana alenee yhdellä numerolla.

Saadaksesi arvosanan 3 tai 4 kykenet hakemaan näyttöön perustuvaa tietoa sekä kansallisista, että kansainvälisistä tietolähteistä sekä arvioimaan lähteitä kriittisellä otteella. Osaat tehdä analyysiä ja synteesiä aihealueesta ja osoitat kykeneväsi käyttämään hankkimaasi tietoa nykyisten toimintatapojen kriittisessä arvioinnissa ja kehittämisessä. Osallistumisesi opintojaksolla kokonaisuutena on aktiivista ja ammatillista. Kirjallisissa tehtävissä tuotat tutkimusperustaista asiantuntijatekstiä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opintojen arvosana muodostuu opintojakson kirjallisten tehtävien perusteella. Tehtävien arvoinnissa käytetään mielenterveys- päihdetyön opintokokonaisuuden yhteisiä arviointikriteereitä. Mikäli opiskelija ei osallistu intensiivipäiville, arvosana alenee yhdellä numerolla.

Saadaksesi arvosanan 5 kykenet hakemaan näyttöön perustuvaa tietoa useista kansallisista ja kansainvälisistä tiedonlähteistä, arvioimaan tutkimuksia kriittisellä otteella ja muodostamaan kerätystä tiedosta synteesin. Osoitat syvällisen näkemyksen aihealueesta ja kykenet kriittisesti arvioimaan nykyisiä käytäntöjä ja luomaan uusia, tutkimukseen perustuvia toimintatapoja. Osallistumisesi opintojaksolla kokonaisuutena on aktiivista ja ammatillista. Kirjallisissa tehtävissä tuotat selkeää, tutkimusperustaista asiantuntijatekstiä.