Siirry suoraan sisältöön

Moninaiset vuorovaikutustilanteet palliatiivisessa hoidossa (5 op)

Toteutuksen tunnus: YSAP0107-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2022 - 11.09.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK (YAMK)

Opettaja

 • Annina Kangas-Niemi

Vastuuopettaja

Annina Kangas-Niemi

Ryhmät

 • YSY21SJ
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Sosiaali- ja terveysalan johtaminen
 • YSY21SK
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kliininen asiantuntija
 • YSY21ST
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen

Tavoitteet

Opiskelija
• arvioi ja kehittää ihmislähtöistä, tasavertaiseen kumppanuuteen perustuvaa palliatiivista hoitoa vaativissa vuorovaikutustilanteissa.
• varmistaa potilaan ja läheisten oikeuden saada kulttuuritaustansa, vakaumuksensa ja hoitotahtonsa mukaista hoitoa omalla kielellään ja kommunikaatiomenetelmällään.
• arvioi ja analysoi potilaan ja hänen läheistensä kommunikoinnin erityistarpeita sekä kehittää niihin ihmislähtöisiä ratkaisuja yhteistyössä moniammatillisen tiimin kanssa.
• tukee ja kannustaa ammattilaisia taiteen ja kulttuurin hyödyntämisessä eksistentiaalisen kriisin käsittelyssä ja oireiden lievittämisessä.
• Konsultoi ja toimii konsultoitavana asiantuntijana potilaan ja hänen läheistensä eksistentiaaliseen kärsimykseen ja toivoon liittyvissä erityiskysymyksissä kielelliset ja kulttuuriset lähtökohdat huomioiden.
• arvioi, soveltaa ja kehittää eksistentiaaliseen kärsimykseen ja vuorovaikutustilanteisiin liittyviä interventioita moniammatillisissa kansallisissa verkostoissa

Sisältö

• Erityistä tukea tarvitsevat henkilöt ja heitä edustavat yhteisöt, järjestöt ja verkostot (esim. kolmas sektori, katsomukselliset yhteisöt, vapaaehtoiset, erityistyöntekijät/- asiantuntijat)
• Eksistentiaalinen kärsimys, toivo ja suru elämänkaaren eri vaiheissa (moniammatilliset verkostot ja taidelähtöiset auttamismenetelmät) 
• Dialoginen ja kumppanuuteen perustuva vuorovaikutus sekä puheeksi ottamista ja vuorovaikutusta tukevat menetelmät (partnership relationship)
• Kommunikointi ja sen mahdollistaminen: kommunikoinnin muutokset puhutussa tai viitotussa kielessä, puhetta tukevan tai korvaavan kommunikointimenetelmän tai kommunikoinnin apuvälineen käytön muutokset ja tarpeet, kommunikaatio-ohjaus
• Tulkin käyttö ja kommunikointi toista kieltä puhuvan potilaan ja hänen läheistensä kanssa
• Hoitotahdon ja itsemääräämisoikeuden erityiskysymykset elämän loppuvaiheessa

Aika ja paikka

Opintojen suorittamisaika: 12.10. - 18.12.2022
Toteuttamistapa: Verkko-opinnot, jossa käytetään erilaisia työskentelymenetelmiä. Opintojaksoon kuuluu myös kontaktiopetusta, johon opiskelijan tulee osallistua.

Aloitusinfo ja webinaarit toteutuvat seuraavina ajankohtina:
12.10.2022 klo. 14.00–16.00 info (zoom)
web1: 8.11.2022 klo. 9.00–16.00 (zoom)
web2: 7.12.2022 klo. 9.00–16.00 (zoom)

Opintojen paikka: Kamit/DevMoodle, https://devmoodle.kamit.fi/
Kirjautuminen hakatunnuksilla

Opintojakso: Moninaiset vuorovaikutustilanteet palliatiivisessa hoidossa 5op

Moodlessa opintojakso avautuu 12.9.2022. Moodle avain ja lisätiedot tulevat viimeistään viikon 35 aikana opintojaksoon ilmoittautuneille

ILMOITTAUTUMINEN: Ilmoittautuminen aukeaa 1.3.2022 ja päättyy 20.5.2022 23:59
Ilmoittautuminen linkki: https://hakija.diak.fi/#3111
(kopio linkki selaimeesi, jos ei aukea kirjeestä suoraan)

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson materiaalit on koottu KAMKMoodlen työtilaan.

Opetusmenetelmät

Opintojakson toteutuksesta vastaa Diakonia-ammattikorkeakoulu

Toteuttamistapa: Verkko-opinnot, jossa käytetään erilaisia työskentelymenetelmiä.

Kaikki opintojakson viestit ja kysymykset vastuuopettajalle:
Lehtori Piia Kekäläinen
piia.kekalainen@diak.fi

ILMOITTAUTUMINEN: Ilmoittautuminen aukeaa 1.3.2022 ja päättyy 12.9.2022
Ilmoittautuminen linkki: https://hakija.diak.fi/#3111
(kopio linkki selaimeesi, jos ei aukea kirjeestä suoraan)

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla on asiantuntijuutta tukevia sisältöjä ja omaan ammattialaan tutustumista.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tiettyyn ajankohtaan sidottuja tenttejä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Opintojaksoa ei voi hyväksilukea kokonaisuudessaan. Mikäli opiskelijalla on aiempia aiheeseen liittyviä korkeakouluopintoja, voi osasuorituksien hyväksilukemisesta keskustella vastuuopettajan kanssa.

Sisällön jaksotus

Aloitusinfo ja webinaarit toteutuvat seuraavina ajankohtina:

12.10.2022 klo. 14.00–16.00 info (zoom)
web1: 8.11.2022 klo. 9.00–16.00 (zoom)
web2: 7.12.2022 klo. 9.00–16.00 (zoom)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Hylätty (0)

Esseessä moninaisen vuorovaikutuksen osaamisen ja sen kehittämistarpeiden kuvaus jää ohueksi. Esseessä on mainintoja aihepiirin käsitteistä, mutta käsitteiden käytössä on epäloogisuutta tai käytettyjä käsitteitä ei avata tekstissä. Ennakkotehtävissä käytettyä ja/tai tiedonhaun avulla saatua materiaali ei ole hyödynnetty esseessä. Yleiset ammattieettiset periaatteet eivät juurikaan ole havaittavissa esseestä.
Arviointikriteerit - tyydyttävä (1-2)

Esseessä moninaisen vuorovaikutuksen osaamisen ja sen kehittämistarpeiden kuvaus on hyvää, mutta pohtiminen jää vajaaksi. Esseessä käytetään aihepiirin käsitteitä ja kuvataan omaa osaamista ja sen kehittämistarpeita, mutta käsitteiden käytössä on osin epäloogisuutta tai käytettyjä käsitteitä ei avata tekstissä. Moninaisen vuorovaikutuksen arvoperusta ja ammattietiikka sekä hyviin käytänteisiin perustuva tieto ovat havaittavissa esseestä.
Arviointikriteerit - hyvä (3-4)

Esseessä moninaisen vuorovaikutuksen osaamisen ja sen kehittämistarpeiden pohdinta on selkeää ja perusteltua. Essee osoittaa kykyä käyttää monipuolisesti aihepiirin käsitteitä oman osaamisen ja sen kehittämistarpeiden analysoinnissa. Esseessä hyödynnetään monipuolisesti moninaisen vuorovaikutukseen arvoperustaa ja ammattietiikkaa sekä hyviin käytäntöihin ja näyttöön perustuvaa tietoa.
Arviointikriteerit - kiitettävä (5)

Esseessä moninaisen vuorovaikutuksen osaamista ja sen kehittämistarpeita on pohdittu kiitettävästi, perustellusti ja omaperäisesti. Essee osoittaa kykyä käyttää aihepiirin erityisosaamista vaativia käsitteitä luovasti ja kriittisesti omaan osaamisen ja sen kehittämistarpeiden analysoinnissa. Esseessä sovelletaan monipuolisesti ja syvällisesti moninaiseen vuorovaikutuksen arvoperustaa ja ammattietiikkaa sekä hyviin käytäntöihin ja näyttöön perustuvaa tietoa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3-4)
Esseessä moninaisen vuorovaikutuksen osaamisen ja sen kehittämistarpeiden pohdinta on selkeää ja perusteltua. Essee osoittaa kykyä käyttää monipuolisesti aihepiirin käsitteitä oman osaamisen ja sen kehittämistarpeiden analysoinnissa. Esseessä hyödynnetään monipuolisesti moninaisen vuorovaikutukseen arvoperustaa ja ammattietiikkaa sekä hyviin käytäntöihin ja näyttöön perustuvaa tietoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Esseessä moninaisen vuorovaikutuksen osaamista ja sen kehittämistarpeita on pohdittu kiitettävästi, perustellusti ja omaperäisesti. Essee osoittaa kykyä käyttää aihepiirin erityisosaamista vaativia käsitteitä luovasti ja kriittisesti omaan osaamisen ja sen kehittämistarpeiden analysoinnissa. Esseessä sovelletaan monipuolisesti ja syvällisesti moninaiseen vuorovaikutuksen arvoperustaa ja ammattietiikkaa sekä hyviin käytäntöihin ja näyttöön perustuvaa tietoa.

Esitietovaatimukset

Perustason (A-taso) osaaminen palliatiivisessa hoidossa.