Siirry suoraan sisältöön

Imetysohjaus (1 op)

Toteutuksen tunnus: SZ00BC01-3012

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

18.09.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

5 - 5

Koulutus

  • Sairaanhoitaja (AMK)

Opettaja

  • Christina Mantsinen
  • Hanna Kuivalainen
  • 21.09.2023 10:00 - 16:00, Synnyttäneen naisen ja perheen kätilötyö sekä varhainen vuorovaikutus SLSS2012-3001/Imetysohajus
  • 21.09.2023 10:00 - 16:00, Imetysohjaus SZ00BC01-3012
  • 04.10.2023 12:15 - 16:00, Imetysohjaus SZ00BC01-3012
  • 15.11.2023 08:00 - 14:00, Imetysohjaus SZ00BC01-3012

Tavoitteet

Tarkoitus

Tällä opintojaksolla opit imetysohjauksessa tarvittavat perusvalmiudet, joiden avulla osaat ohjata ja tukea äitejä sekä perheitä onnistuneeseen imetykseen, edistää vauvamyönteisyyttä sekä suojella imetystä.

Opintojakson osaamiset

Sosiaali- ja terveysalan asiakkuusosaaminen

Terveyden edistämisen osaaminen

Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko-osaaminen

Tavoitteet

Tämän opintojakson käytyäsi osaat soveltaa lasta odottavan- ja imeväisikäisen lapsiperheen voimavaralähtöistä imetysohjausta sekä ravitsemusneuvontaa.

Ymmärrät imetystä edistäviä tekijöitä sekä imetykseen liittyviä haasteita yksilö-, yhteisö- ja yhteiskunnallisella tasolla.

Ymmärrät imetyksen suojelemisen, edistämisen ja tukemisen merkityksen osana naisen, imeväisikäisen perheen ja yhteisön kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Sisältö

Vauvamyönteisyysohjelma
Kansalliset ja kansainväliset imetyssuositukset
Imeväisikäisen ravitsemussuositukset
Imetyksen anatomia ja fysiologia
Maidontuotannon käynnistymisen ja jatkuvuuden turvaaminen
Imetysluottamus
Voimavaralähtöinen imetysohjaus
Imetyksen turvamerkit
Imemisote ja imetysasennot
Imetys ja terveys
Imetyksen erityis- ja haastetilanteet
Parisuhde, seksuaalisuus ja monikulttuurisuus imetyksen näkökulmasta

Aika ja paikka

Lähiopetus:
To 21.9.23 klo 10-16 P2_D304
Ke 4.10.23 klo 8-14 P2_D306
Ke15.11.23 klo 8-14 P2_D304

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Deufel M. & Montonen E. (toim.) 2017. Onnistunut imetys. Duodecim. e-kirja.
Hakulinen T., Otronen K. & Kuronen M. Kansallinen imetyksen edistämisen toimintaohjelma vuosille 2018-2022. THL.

Opetusmenetelmät

Flipped learning
Lähiopetus, itsenäinen materiaaliin perehtyminen, verkkotestit, oppimistehtävä, harjoittelu työelämässä, osaamisen osoittaminen

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Vierailevat luennoitsijat

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotentti syyslukukaudella 2023

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

40,5h
lähiopetus 15h
imetysohjausharjoittelu sekä osaamisen näyttö 8h
itsenäinen opiskelu 16h
verkkotentti 1,5h

Sisällön jaksotus

Lähiopetus toteutuu kolmena lähiopetuspäivänä syyslukukauden 2020 aikana
Lähiopetus:
To 21.9.23 klo 10-16 P2_D304
Ke 4.10.23 klo 8-14 P2_D306
Ke 15.11.23 klo 8-14 P2_D304
Imetysohjausharjoittelu sekä osaamisen näyttö toteutuvat harjoittelussa, jossa kohdataan odottavia perheitä tai perheitä, joissa on imeväisikäinen lapsi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida perustellen odottavan- ja imeväisikäisen lapsiperheen voimavaralähtöisen imetysohjauksen ja ravitsemusneuvonnan.

Osaat perustella imetystä edistäviä tekijöitä sekä imetykseen liittyviä haasteita yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatasolla.

Osaat perustella imetyksen suojelemisen, edistämisen ja tukemisen merkityksen osana naisen, imeväisen ja imeväisikäisen perheen hyvinvointia.

Esitietovaatimukset

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijolle ja ammattilaisille