Skip to main content

Tutkiva kehittäminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: YZZZ0110-3055

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

12.01.2024 - 07.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Organisaation ja talouden johtaminen (YAMK)
 • Projektijohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK), sosiaali- ja terveysala
 • Digitaalinen toimitusketju (YAMK)
 • Teknologialiiketoiminnan johtaminen (YAMK)
 • Elinkaaren hallinta (YAMK)
 • Kestävä energia (YAMK)
 • Biotalouden kehittäminen (YAMK)
 • Logistiikka (YAMK)
 • Projektijohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK), insinööri
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen (YAMK)
 • Verkostojohtaminen, teknologia (YAMK)
 • Verkostojohtaminen, sosiaali- ja terveysala (YAMK)
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK (YAMK)

Opettaja

 • Sami Kalliomaa
 • Anne Törn-Laapio

Ryhmät

 • ZJAYHO23S1
  Avoin AMK, lita, YAMK-polut, Organisaation ja talouden johtaminen
 • YHO23S1
  Organisaation ja talouden johtaminen (YAMK)
 • 17.01.2024 17:00 - 19:00, Tutkiva kehittäminen YZZZ0110-3055
 • 21.02.2024 17:00 - 19:00, Tutkiva kehittäminen YZZZ0110-3055
 • 03.04.2024 17:00 - 19:00, Tutkiva kehittäminen YZZZ0110-3055

Objectives

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson tarkoituksena on, että ymmärrät tutkivan otteen merkityksen työelämän kehittämisessä ja saat koottua itsellesi oman työkalupakin työelämän kehittämismenetelmistä.

Opintojakson osaamiset
Eettinen osaaminen
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen

Opintojakson osaamistavoitteet
Opintojakson käytyäsi ymmärrät tieteellisen tutkimuksen ja tutkimuksellisen kehittämistoiminnan eron. Ymmärrät tutkimuksellisen kehittämistoiminnan periaatteita eli metodologisia lähtökohtia. Tiedät tutkimuksellisen kehittämistoiminnan prosessin. Hallitset ja osaat soveltaa joitakin työelämän kehittämismenetelmiä oman alasi kehittämistoiminnassa. Ymmärrät tutkimusetiikan ja hyvän tieteellsen käytännön merkityksen tutkivassa kehittämistoiminnassa.

Content

Tutkivan kehittämisen lähtökohdat ja metodologia
Tutkimusetiikka ja hyvä tieteellinen käytäntö
Tutkivan kehittämisen prosessi ja sen hallinta
Kehittämismenetelmät, aineistot ja aineistojen analyysit
Arviointi osana tutkivaa kehittämistä

Time and location

Verkkototeutus 100%

Learning materials and recommended literature

Eskola, J. 2015. laadullisen tutkimuksen juhannustaiat. Laadullisen aineiston analyysi vaihe vaiheelta. Teoksessa Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2. Näkökumia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. Toim. Valli, R. & Aaltola, J. Juva: Bookwell Oy, 185-189

Hakala, Juha. 2004. Opinnäyteopas ammattikorkeakouluille. Gaudeamus, Helsinki. https://www.ellibslibrary.com/book/951-662-903-2

- Kirja esittelee keskeisimmät opinnäytteen tekijän kohtaamat kysymykset ja tarjoaa niihin ratkaisuehdotukset.

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2010. Tutki ja kirjoita. 15-16 p. Helsinki: Tammi.

Kamppinen, M., Kuusi, O., Söderlund, S. 2002. Tulevaisuudentutkimus. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura

Kiviniemi, K. 2015. Laadullinen tutkimus prosessina. Teoksessa Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2. Näkökumia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. Toim. Valli, R. & Aaltola, J. Juva: Bookwell Oy, 74-75
Klenke, K. 2016. Qualitative Researvh in the Study of Leadership. Great Britain. https://www.jamk.fi/kirjasto, Janet, Emerald

KvaliMOTV - Menetelmäopetuksen tietovaranto. Verkkojulkaisu. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. https://www.fsd.tuni.fi/menetelmaopetus

KvantiMOT - Kvantitatiivisen tutkimuksen käsikirja https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/menetelmaopetus/kvanti/

Koskela, M. & Pilke, N. (2020). Tieteellisen tekstin jäsentäminen. Teoksessa H. Katajamäki (toim.), Tieteellinen kirjoittaminen tiedeyhteisössä (s. 123–134). VAKKI. https://vakki.net/wp-content/uploads/2020/10/KoskelaPilke123-134Tieteellinenkirjoittaminentiedeyhteisossa.pdf

Laadullisen aineiston analyysi ja tulkinta. N.d. Kajaanin ammattikorkeakoulu. https://www.kamk.fi/fi/opari/Opinnaytetyopakki/Teoreettinenmateriaali/Tukimateriaali/Laadullisen-analyysi-ja-tulkinta
Ojansalo, K. Moilanen, T. & Ritalahti, J. 2009. Kehittämistyön menetelmät. Uudenlaista osaamista liiketoimintaan. Helsinki: WSOYpro

Patton, M. 2002. Qualitative research and evaluation methods. 3. painos. Thousand Oaks: Sage Publications

Puusa, A. & Juuti, P. 2011. Laadullisen lähestymistavan yleistyminen kulttuurinäkökulman myötä. Teoksessa Menetelmäviidakon raivaajat. Perusteita laadullisen tutkimuslähestymistavan valintaan. Toim. A. Puusa ja P. Juuti. Kirkkonummi: Johtamistaidon Opisto JTO

Rantala, I. 2015. Laadullisen aineiston analyysi tietokoneella. Teoksessa Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2. Näkökumia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. Toim. Valli, R. & Aaltola, J. Juva: Bookwell Oy, 108- 116.

Solatie, J. 2001. Focusryhmät: Kvalitatiiviset ryhmäkeskustelut strategisen markkinointitutkimuksen apuna. Helsinki: Mainostajien liitto.
Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2018, Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi, Uudistettu laitos. edn, Kustannusosakeyhtiö Tammi, Helsinki

Tutkimuseettisen neuvottelukunna julkaisuja 3/2019. Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettiinen ennakointi Suomessa. https://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/Ihmistieteiden_eettisen_ennakkoarvioinnin_o hje_2019.pdf.

Weber, K.M., Amanatidou, E.; Erdmann, L. & Nieminen, M. 2016. Research and innovation futures: exploring new ways of doing and organizing knowledge creation. Foresight: the Journal of Futures Studies, Strategic Thinking and Policy. Emerald publishing. Vol. 18, (193-203). https://janet.finna.fi, Proquest

Valli, R. 2015 . Johdatus tilastolliseen tutkimukseen. PS Kustannus, Jyväskylä. E-kirja, Luettavissa JAMK:n käyttäjätunnuksilla https://www.ellibslibrary.com/book/9789524516761

Valli, R. & Aaltola, J. 2015. Ikkunoita tutkimusmetodeihin: 2, Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. 4.uud. Jyväskylä: PS-kustannus
Vilkka, H. 2009. Tutki ja kehitä. 3. p., uud. p. Helsinki: Tammi

Teaching methods

Opintojaksolla voit edetä omassa tahdissa
Opintojaksolla on nauhoitettuja verkkoluentoja, erilaisia oppimistehtäviä, vertaiskommentointia:
- Yksilölliset oppimistehtävät:
- Pienryhmätyöskentely verkossa
- Webinaarit
- Verkkokeskustelut

Alternative completion methods

Opintojakson voit suorittaa opinnollistamalla. Sovi opintojakson opinnollistamisesta opintojakson vastuuopettajan kanssa. Lisätietoja opinnollistamisesta löydät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Student workload

- orientaatiotehtävät 10 tuntia
- verkkoluennot tai luennot 10 tuntia
- webinaarit tai korvaavat tehtävät 10 tuntia
- oppimistehtävät 65 tuntia
- opiskelumateriaaliin perehtyminen 40 tuntia

Yhteensä 135 opiskelijan työtuntia.

Content scheduling

Opintojaksolla oppiminen tapahtuu osallistumalla webinaareihin, itsenäisen tiedonhaun ja opiskelun sekä oppimistehtävien avulla.
Oppimistehtävien aikataulut Moodle - työtilassa
Esittäytyminen verkkokeskustelualustalla on merkki sinun osallistumisestasi opintojaksolle. Esittäytyminen tulee tehdä opintojakson alussa kahden ensimmäisen viikon aikaan.

Further information for students

Avoin amk 10 (sisältyy max-määrään)

Evaluation scale

0-5

Evaluation criteria, satisfactory (1-2)

Välttävä 1
Opiskelija tietää tutkimusperustaisen kehittämisen ja tieteellisen tutkimuksen eroja. Opiskelija osaa kuvata kehittämisprosessin vaiheet sekä valita tutkimus-/kehittämisaiheeseensa soveltuvia menetelmiä. Opiskelija ymmärtää tutkimusetiikan merkityksen tutkivassa kehittämistoiminnassa

Tyydyttävä 2
Opiskelija ymmärtää tutkimusperustaisen kehittämisen ja tieteellisen tutkimuksen eroja ja yhtäläisyyksiä. Opiskelija kuvailee kehittämisprosessin vaiheet ja valitsee kehittämisaiheeseensa soveltuvia menetelmiä sekä pohtii ja arvioi niiden soveltuvuutta hyödyntäen kirjallisuutta. Opiskelija ymmärtää tutkimusetiikan merkityksen tutkivassa kehittämistoiminnassa.

.

Evaluation criteria, good (3-4)

Hyvä 3
Opiskelija kykenee vertailemaan tutkimusperustaisen kehittämisen ja tieteellisen tutkimuksen eroja ja yhtäläisyyksiä. Opiskelija kykenee analysoimaan kehittämisprosesseja, kehittämisaiheeseensa soveltuvia menetelmiä sekä pohtii ja arvioi niiden soveltuvuutta kirjallisuutta hyödyntäen. Opiskelija ymmärtää tutkimusetiikan merkityksen tutkivassa kehittämistoiminnassa.

Kiitettävä 4
Opiskelija vertailee monipuolisesti tutkimusperustaisen kehittämisen ja tieteellisen tutkimuksen eroja ja yhtäläisyyksiä. Opiskelija kuvaa perustellen kehittämisprosessin vaiheet, soveltaa kehittämisaiheeseensa soveltuvia menetelmiä sekä pohtii ja arvioi niiden soveltuvuutta kriittisesti ja hyödyntäen kirjallisuutta. Opiskelija ymmärtää tutkimusetiikan merkityksen tutkivassa kehittämistoiminnassa.

Evaluation criteria, excellent (5)

Erinomainen 5
Opiskelija osaa arvioida kriittisesti tutkimusperustaista kehittämistä. Opiskelija kuvaa perustellen kehittämisprosessin vaiheet, soveltaa kehittämisaiheeseensa soveltuvia menetelmiä sekä arvioi kriittisesti niiden soveltuvuutta alan kehittämistyöhön. Opiskelija ymmärtää tutkimusetiikan merkityksen tutkivassa kehittämistoiminnassa.

Lisätiedot

Opintojakso voidaan opinnollistaa tutkintosäännön 17 § Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen ohjeiden sekä JAMKin prosessien mukaisesti.