Siirry suoraan sisältöön

Musiikin luova tuottaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: YK00BM00-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 17.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Suomalainen musiikkikampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Musiikkipedagogi (YAMK)

Opettaja

  • Juha Kujanpää

Ryhmät

  • YKM23S1
    Musiikkipedagogi (ylempi AMK)

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson tarkoituksena on musiikin luovan tuottamisen muotoihin ja niiden pedagogisiin mahdollisuuksiin perehtyminen.

Opintojakson osaaminen
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
Uusiutuvan musiikkipedagogiikan asiantuntijaosaaminen

Opintojakson osaamistavoitteet
Tunnet musiikin luovan tuottamisen muodot, ja hallitset aiheeseen liittyvän käsitteistön. Tunnet musiikin luovan tuottamisen koulutusta ohjaavat dokumentit, kuten opetussuunnitelmien perusteet. Olet perehtynyt musiikin luovan tuottamisen pedagogiikan historiaan, tutkimukseen ja kehittämishankkeisiin. Hallitset musiikin luovan tuottamisen pedagogisia menetelmiä, ja tiedostat erilaisten arviointimenetelmien ja pedagogisten haasteiden olemassaolon. Sinulla on valmiudet arvioida kriittisesti musiikin luovaan tuottamiseen liittyviä pedagogisia menetelmiä sekä kyky ratkaista musiikin luovan tuottamisen pedagogisia haasteita. Otat vastuun omasta ja yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta mm. jakamalla omaa osaamistasi sekä hyödyntämällä muiden tuottamaa tietoa vastuullisesti ja lähdekritiikkiä noudattaen.

Sisältö

- musiikin luovan tuottamisen käsitteistö ja muodot, kuten säveltäminen, sovittaminen, sanoittaminen sekä variointi ja improvisointi
- musiikin luovan tuottamisen koulutusta ohjaavat dokumentit, kuten opetussuunnitelmien perusteet
- musiikin luovan tuottamisen pedagogiikan historia, tutkimus ja kehittämishankkeet
- musiikin luovan tuottamisen pedagogiset menetelmät, arviointimenetelmät sekä haasteet

Aika ja paikka

1.1.2022-30.5.2022

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson aikana jaettava opintomateriaali, ammattikirjallisuus, koulutusta ohjaavat dokumentit kuten opetussunnitelmien perusteet, tutkimukset ja kehittämishankkeet.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla osallistut lähipäivien luentoihin sekä webinaareihin. Etäopiskelujaksoilla teet itsenäisiä oppimistehtäviä sekä ryhmätöitä. Kokoat musiikin luovan tuottamisen asiantuntijaosaamistasi portfolioon, jonka esittelet ryhmälle.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopiskelu (ml. webinaarit): 20 t
Etäopiskelujaksoilla itsenäiset oppimistehtävät: 40 t
Etäopiskelujaksoilla ryhmätyöt: 40 t
Portfolio (ml. sen esittely): 35 t
Yhteensä 135 t

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi perustuu opettajan jatkuvaan arviointiin sekä opiskelijan itsereflektioon. Portfolion arvioinnissa hyödynnetään myös vertaisarviointia.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Kokeilet rohkeasti erilaisia luovan musiikillisen ilmaisun muotoja, ja ohjaat musiikin luovan tuottamisen oppimista työelämässä tarvittavalla tavalla. Osoitat omalla toiminnallasi tuntevasi musiikin luovan tuottamisen koulutusta ohjaavat määräykset ja/tai muut reunaehdot. Valitset tarkoituksenmukaisia pedagogisia ratkaisuja musiikin luovan tuottamisen tueksi, ja suunnittelet mielekkäitä ja innostavia oppimistilanteita monenlaisille oppijoille.

Osoitat osaamisesi tekemällä sinulle osoitetut oppimistehtävät ja harjoitustyöt asiantuntevasti sekä keräämällä palautetta osaamisesi kehittymisestä itse- ja vertaisarvioinnin avulla. Osallistut yhdessä tehtäviin töihin vastuullisesti siten, että panoksellasi on positiivinen vaikutus työn onnistumiseen.