Siirry suoraan sisältöön

Tuotantoeläinten anatomian, fysiologian ja etologian perusteet (5 op)

Toteutuksen tunnus: LVAE0100-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Biotalousinstituutti

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 35

Koulutus

  • Maaseutuelinkeinot (AMK)

Opettaja

  • Mirja Riipinen

Ryhmät

  • LMS20KM
    Maaseutuelinkeinot

Tavoitteet

Opiskelija tuntee tuotantoeläinten anatomian pääpiirteissään. Opiskelija tietää elimistön toiminnan vaikutuksen tuotantoeläinten tuotantoon ja käyttäytymiseen. Opiskelija tietää tuotantoeläinten normaalit elintoiminnot ja tunnistaa poikkeamat.
Opiskelija tuntee tuotantoeläinten käyttäytymisen perusteet. Opiskelija osaa tehdä havaintoja tuotantoeläinten käyttäytymisestä. Opiskelija tietää tuotantoeläinten lajikohtaisen käyttäytymisen. Opiskelija tietää ympäristön ja hoidon vaikutuksen käyttäytymiseen.

Sisältö

Solu
Kudokset
Iho, karvat, sorkat, kaviot, kynnet
Tuki- ja liikuntaelimistö
Immuniteetti
Hengitys
Ruuansulatus
Lisääntyminen ja hedelmällisyys
Aineenvaihdunta
Lämmönsäätely
Lajikohtainen käyttäytyminen
Käyttäytymisen havainnointi
Ympäristön ja hoidon vaikutus tuotantoeläinten käyttäytymiseen

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Frandson, R. D., Wilke, W. L. & Fails, A. D. 2009. Anatomy and Physiology of Farm Animals. Wiley- Blackwell. Markono Print Media Pte LTD, Singapore.

Campbell, N. A., Reece, B. J., Urry, L. A., Cain, M. L., Wasserman, S. A., Minorsky, P. V. & Jackson, R. B. 2008. Biology. Eighth Edition. Pearson International Edition, Benjamin Cummings.

Hostettler, H. & Rothenbühler, W. 1975. Kotieläinten rakenne ja elintoiminnot. Landseirtschaftliche Lehrmittelzentrale, Zollikoften. Oy Länsi-Suomi. Rauma.

Grandin, T. & Deesing, M. 2008. Humane Livestock Handling. Storey Publishing, The United States by Versa Press.

Ekesbo, I. 2011. Farm Animal Behaviour Characteristics for Assessment of Health and Welfare. Cambridge University Press, Cambridge.

Hulsen, J. 2007. Lehmähavaintoja. Maaseutukeskusten Liiton julkaisuja nro 1038, WS Bookwell Oy Porvoo

Hulsen, J. & Scheepens, K. 2012. Sikahavaintoja. ProAgria Keskusten Liiton julkaisuja nro 1091. Kariston Kirjapaino Oy Hämeenlinna.

Hulsen, J. & Lam, T.2011. Utareterveys - Hedelmällisyys. ProAgria Keskusten Liiton julkaisuja.

Hulsen, J. & Aerden, D. 2014 Ruokintahavaintoja. ProAgria Keskusten Liitto

Castrén, H. 1997. Kotieläinten käyttäyttyminen ja hyvinvointi. Helsingin yliopiston julkaisuja 52. Helsingin yliopiston Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus. Mikkeli.

Bestman, M., Ruis, M., Heijmans, J. & van Middelkoop, K. 2010. Kanahavaintoja. Suomen Siipikarjaliitto. Forssa Print, Forssa.

Steenbergen, M. & Hulsen, J. 2012. Hevoshavaintoja. ProAgria Keskusten Liitto, julkaisuja 1122. Karistin Kirjapaino Oy, Hämeenlinna.

Pyörälä, E. 2003. Kotieläinten synnytysoppi. Helsingin yliopisto, Eläinlääketieteellinen tiedekunta, Oppimateriaalia 3. Helsinki. http://ethesis.helsinki.fi

Nienstedt, W., Hänninen, O., Arstila, A. & Björkqvist, S-E. 2009. Ihmisen fysiologia ja anatomia. 18. painos. WSOY, Porvoo.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen verkko-opiskelu

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Opintojakson tai osan siitä voi suorittaa aikaisemman osaamisen perusteella tai opinnollistamalla työelämässä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäinen opiskelu, etäopiskelu. Yhteensä 135 h

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

0 (hylätty) Oppimistavoitteet eivät täyty
1 (välttävä) Opiskelija tietää alkeelliset perusteet tuotantoeläinten anatomiasta ja käyttäytymisestä
2 (tyydyttävä) Edellisten lisäksi opiskelija tietää elimistön rakenteen ja tunnistaa eri tuotantoeläinten erilaiset käyttäytymismallit

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3 (hyvä) Edellisten lisäksi opiskelija tuntee elimistön rakenteen käytännön tilanteissa
4 (kiitettävä) Edellisten lisäksi opiskelija osaa arvioida hoidon ja ruokinnan vaikutuksia eläinten yleiskuntoon ja käyttäytymiseen

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5 (erinomainen)Edellisten lisäksi opiskelija osaa tilaolosuhteissa arvioida eläinten käyttäytymistä ja sen syitä

Esitietovaatimukset

-