Skip to main content

Erityissosiaaliohjauksen toimintaympäristöt (5 op)

Toteutuksen tunnus: YS00BY55-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

25.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 20

Koulutus

 • Sosiaalialan ylempi AMK, erityissosiaaliohjaus (YAMK)

Opettaja

 • Asta Suomi
 • Anne Koivisto
 • Tuija Ketola
 • Katri Ylönen

Vastuuopettaja

Katri Ylönen

Ryhmät

 • ZJAYSG23S1
  Avoin AMK, sote,Sosiaalialan ylempi AMK, erityissosiaaliohjaus (YAMK), YAMK-polku
 • YSG23S1
  Sosiaalialan ylempi AMK, erityissosiaaliohjaus (YAMK)
 • 26.08.2023 08:00 - 15:00, Erityissosiaaliohjauksen YAMK
 • 12.09.2023 12:00 - 16:30, Erityissosiaaliohjauksen toimintaympäristöt YS00BY55-3001
 • 05.10.2023 12:00 - 16:00, Erityissosiaaliohjauksen toimintaympäristöt YS00BY55-3001
 • 25.10.2023 12:00 - 16:00, Erityissosiaaliohjauksen toimintaympäristöt YS00BY55-3001

Objectives

Tavoitteena on, että opiskelija
•Osaa kriittisesti analysoida yhteiskunnallisia globaaleja muutoksia ja ennakoida niiden sosiaalisia vaikutuksia omaan työhön  
•Osaa ennakoida sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen muutosten vaikutusta omaan työhön
•Tuntee ja osaa soveltaa sosiaalityön vaikuttamis- ja osallisuustyön työorientaatioita omassa työssään  
•Tuntee ja osaa tulkita sekä arvioida sosiaalityön ajankohtaista tutkimusta ja osaa hyödyntää sitä asiakastyössä ja kehittämistoiminnassa 
•Osaa kehittää asiakas- ja palveluohjausta ja digitalisaatiota omassa työssään

Content

Ydinsisältö
•Sosiaalialan ajankohtainen tieteellinen tutkimustyö ja käsitteet, palvelurakenteet ja digitalisaatio, asiakas- ja palveluohjaus 
•Moniammatillisuus, monitoimijuus ja monitieteisyys 
•Kohtaamisen ja vaikuttamisen työorientaatiot tässä ajassa: vaikuttamistyö, osallisuus- ja oikeudenmukaisuustyö, teknologia/robotiikka, antirasistinen työ ym. 

Learning materials and recommended literature

Aaltonen, E., Suoninen-Erhiö, L., & Mäntysaari, M. (2020). Sosiaaliala uudistuu: Tietopohjan ja vuorovaikutuksen kysymyksiä. Huoltaja-säätiö. (luettavissa e-kirjana)

Laaksonen, H., Laitinen, H., Hiilamo, H., Hautaviita, P., Hyvärinen, H., & Vänni, K. (2020). Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä (1. painos.). Sanoma Pro Oy. (luettavissa e-kirjana)

Raitakari, S. & Harrikari, T. & Hekkala, M. & Kivipelto, M. (toim.) 2023. Sosiaalityö kriiseissä ja poikkeuksellisissa olosuhteissa. Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja. Jyväskylän yliopisto, Sophi. E-julkaisu.

Hujala, A. & Taskinen H. (toim.) 2020. Uudistuva sosiaali- ja terveysala. University Press. E-julkaisu.

Student workload

Webinaarit ja lähiopetus 16 h, itsenäinen työskentely, ryhmätyöskentely sekä oppimistehtävä 119 h.

Further information for students

Avoin amk 10 paikkaa

Evaluation scale

0-5

Evaluation criteria, satisfactory (1-2)

Välttävä (1)
Osaat tarkastella sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää ja toimintaympäristöä kapea-alaisesti. Tunnistat joitakin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen muutoksia, mutta et analysoi niitä juurikaan. Hyödynnät niukasti tutkimustietoa ja pääpaino on kotimaisessa tutkimuksessa. Oma pohdinta ja kriittinen analysointi jää pintapuoliseksi. Kirjoitat havainnollisesti, mutta teksti sisältää epäloogisuuksia ja puutteita.

Tyydyttävä (2)
Osaat tarkastella sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää ja toimintaympäristöä useammasta kuin yhdestä näkökulmasta. Tunnistat ja osaat kuvata muutaman sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen muutoksen. Hyödynnät jonkin verran tutkimustietoa, mutta pääpaino on kotimaisessa tutkimuksessa. Omaa pohdintaa ja kriittistä analysointia on jonkin verran. Kirjoitat loogisesti ja osaat havainnollistaa tekstiä esimerkein.

Evaluation criteria, good (3-4)

Hyvä (3)
Osaat tarkastella sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää ja toimintaympäristöä monipuolisesti. Tunnistat vähintään kolme merkittävää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen muutosta ja osaat pohtia niihin ratkaisuja. Osaat hyödyntää tutkimustietoa, jossa on mukana sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä tutkimuksia. Osaat tuoda esiin omaa pohdintaa ja kriittistä analysointia hyvin esimerkeillä havainnollistaen. Kirjoitat johdonmukaisesti, perustellusti ja havainnollisesti. Kirjoitat jäsentynyttä tekstiä, jossa on satunnaisia kieli- ja tyylivirheitä.

Kiitettävä (4)
Osaat tarkastella sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää ja toimintaympäristöä useammasta eri näkökulmasta ja osaat arvioida niiden vaikutusta omaan työhön. Tunnistat useampia sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen muutoksia ja osaat kuvata niitä kattavasti. Osaat hyödyntää ja soveltaa tutkimustietoa, jossa on mukana sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä tutkimuksia runsaasti ja osaat soveltaa niitä monipuolisesti. Osaat tuoda esiin omaa pohdintaa ja kriittistä analysointia hyvin havainnollistaen. Kirjoitat loogisesti, analyyttisesti ja asiantuntevasti. Kirjoitat jäsentynyttä tekstiä sujuvalla ja lähes virheettömällä asiatyylillä.

Evaluation criteria, excellent (5)

Erinomainen (5)
Edellisten lisäksi pystyt tarkastelemaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöä useasta eri näkökulmasta ja osaat tehdä niistä johtopäätöksiä havainnollistavilla esimerkeillä. Osaat tarkastella aihetta laajemmasta yhteiskunnallisesta näkökulmasta ja tuottaa uusia näkökulmia aiheeseen. Kirjoitat vakuuttavasti esittäen selkeän loogisesti etenevän kokonaisuuden, jossa yhdistät asioita uudella tavalla. Osoitat kriittistä ja argumentoivaa kykyä kirjoittaa. Kirjoitat jäsentynyttä tekstiä sujuvalla ja virheettömällä asiatyylillä.