Skip to main content

Palvelutuotannon ja hallinnon juridiikka (5 op)

Toteutuksen tunnus: YS00BY56-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

18.01.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Sosiaalialan ylempi AMK, erityissosiaaliohjaus (YAMK)

Opettaja

 • Asta Suomi
 • Katri Ylönen

Vastuuopettaja

Katri Ylönen

Ryhmät

 • ZJAYSG23S1
  Avoin AMK, sote,Sosiaalialan ylempi AMK, erityissosiaaliohjaus (YAMK), YAMK-polku
 • YSG23S1
  Sosiaalialan ylempi AMK, erityissosiaaliohjaus (YAMK)
 • 18.01.2024 08:30 - 15:30, Palvelutuotannon ja hallinnon juridiikka YS00BY56-3001
 • 16.02.2024 12:00 - 16:00, Palvelutuotannon ja hallinnon juridiikka YS00BY56-3001
 • 27.03.2024 12:00 - 16:00, Palvelutuotannon ja hallinnon juridiikka YS00BY56-3001
 • 25.04.2024 12:00 - 16:00, Palvelutuotannon ja hallinnon juridiikka YS00BY56-3001

Objectives

Kurssin suoritettuaan opiskelija:

• tuntee sosiaalipalveluiden palvelutuotantoa ja sopimusjuridiikkaa koskevat perusteet 
• hallitsee palveluiden tilaaja-tuottajamallin perusperiaatteet 
• hallitsee palveluiden tuotantoa ja johtamista koskevan hallintomenettelyn periaatteet 
• hallitsee pitkäjänteistä palvelukumppanuutta koskevat periaatteet ja työtavat 
• osaa arvioida ja soveltaa palvelutuotannon juridiikkaa asiakaslähtöisesti ja eettisesti.

Content

Ydinsisältö:
• Hyvinvointialueisiin kytkeytyvä asiakastyötä ja palvelutuotantoa määrittävä juridiikka 
• Tilaaja-tuottaja- malli, hallintomenettely 
• Asiakastyöhön liittyvät jurdiset erityiskysymykset.

Learning materials and recommended literature

Tuori, K. & Kotkas, T. 2016. Sosiaalioikeus. Helsinki: Talentum.

Niemi, P. & Kotiranta, T. (toim.) 2008. Sosiaalialan normatiivinen perusta. Palmenia.

Tuulio-Henriksson, A., Kalliomaa-Puha, L., Rauhala, P., Rajavaara, M., Kananoja, A., Kotiranta, T., . . . Eräsaari, R. 2017. Harkittu, tutkittu, avoin: Marketta Rajavaaran juhlakirja. Kelan tutkimus.

Student workload

Webinaarit 16h
Itsenäinen opiskelu, kirjallisuus, kirjalliset tehtävät, dialogiset keskustelut 119h

Evaluation scale

0-5

Evaluation criteria, satisfactory (1-2)

Välttävä (1)
Ymmärrät palvelutuotannon ja hallinnon juridiikan perusteet toimintaympäristössäsi ja sovellat niitä kapea-alaisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen oikeudellisissa kysymyksissä. Ymmärrät palveluiden tilaaja-tuottajamallin sekä palveluiden tuotantoa ja johtamista koskevan hallintomenettelyn perusteet. Tunnistat pitkäjänteiseen palvelukumppanuuteen liittyvät periaatteet ja työtavat perustasolla. Arvioit palvelutuotannon juridiikkaa asiakaslähtöisesti ja eettisesti kestävällä tavalla. Tiedät hyvän hallinnon periaatteet. Hyödynnät perusteluissasi lähdemateriaalia, mutta tarkastelu on hyvin yksipuolista.

Tyydyttävä (2)
Sovellat palvelutuotannon ja hallinnon juridiikan perusteita toimintaympäristössäsi ja rajaat tarkastelun valitsemiisi sosiaali- ja terveyspalvelujen oikeudellisiin kysymyksiin. Ymmärrät palveluiden tilaaja-tuottajamallin sekä palveluiden tuotantoa ja johtamista koskevan hallintomenettelyn perusteet ja osaat soveltaa niitä. Tunnistat ja ymmärrät palveluiden tuotantoa ja johtamista koskevan hallintomenettelyn keskeiset periaatteet. Tunnistat pitkäjänteiseen palvelukumppanuuteen liittyvät periaatteet ja työtavat ja osaat soveltaa niitä tehtävissä. Arvioit ja sovellat palvelutuotannon juridiikkaa asiakaslähtöisesti ja eettisesti kestävällä tavalla. Ymmärrät hyvän hallinnon periaatteet ja osaat soveltaa niitä. Hyödynnät perusteluissasi lähdemateriaalia, mutta tarkastelu on yksipuolista.

Evaluation criteria, good (3-4)

Hyvä (3)
Analysoit palvelutuotannon ja hallinnon juridiikan perusteita toimintaympäristössäsi ja rajaat tarkastelun valitsemiisi sosiaali- ja terveyspalvelujen oikeudellisiin kysymyksiin perustellen. Hallitset palveluiden tilaaja-tuottajamallin sekä palveluiden tuotantoa ja johtamista koskevan hallintomenettelyn ja osaat soveltaa ja analysoida niitä. Analysoit palveluiden tuotantoa ja johtamista koskevan hallintomenettelyn keskeisiä periaatteita. Tunnistat pitkäjänteiseen palvelukumppanuuteen liittyvät periaatteet ja työtavat ja osaat soveltaa ja analysoida niitä tehtävissä. Osaat toimia hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti. Analysoit perustellen palvelutuotannon juridiikkaa asiakaslähtöisesti ja eettisesti kestävällä tavalla. Hyödynnät perusteluissasi lähdemateriaalia, tarkastelu on johdonmukaista, perusteltua ja havainnollista.

Kiitettävä (4)
Jäsennät ja sovellat palvelutuotannon ja hallinnon juridiikan perusteita toimintaympäristössäsi ja rajaat tarkastelun valitsemiisi sosiaali- ja terveyspalvelujen oikeudellisiin kysymyksiin perustellen. Hallitset palveluiden tilaaja-tuottajamallin sekä palveluiden tuotantoa ja johtamista koskevan hallintomenettelyn perusteet ja osaat soveltaa ja analysoida niitä. Analysoit ja jäsennät palveluiden tuotantoa ja johtamista koskevan hallintomenettelyn keskeisiä periaatteita. Arvioit pitkäjänteiseen palvelukumppanuuteen liittyviä periaatteita ja työtapoja. Analysoit ja arvioit palvelutuotannon juridiikkaa asiakaslähtöisesti ja eettisesti kestävällä tavalla. Osaat toimia hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti ja perustella toimintaasi. Hyödynnät perusteluissasi lähdemateriaalia, tarkastelu on monipuolista, analyyttista ja sujuvaa.

Evaluation criteria, excellent (5)

Edellä mainittujen lisäksi osoitat huomattavaa lainsäädännöllistä ymmärrystä ja osaat soveltaa lakia työssäsi monipuolisesti. Arvioit, seuraat ja erittelet kriittisesti sosiaali- ja terveysalan hallinnon ja päätöksenteon tutkimusta ja sosiaali- ja terveyspolitiikan ajankohtaiskeskustelua. Kykenet yhdistelemään tietoa ja esittämään perusteltuja näkökulmia palvelutuotannon ja hallinnon juridiikkaan liittyvissä kysymyksissä. Osaat toimia hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti ja perustella toimintaasi. Hyödynnät perusteluissasi lähdemateriaalia, tarkastelu on monipuolista, loogista, analyyttista ja uutta luovaa.