Siirry suoraan sisältöön

Terapeuttinen harjoittelu II (4 op)

Toteutuksen tunnus: SFTS2011-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 08.03.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Fysioterapeutti (AMK)

Opettaja

 • Lari Lautamäki
 • Sanna Paasu-Hynynen
 • Anu Myllyharju-Puikkonen
 • Kari Vehmaskoski

Vastuuopettaja

Sanna Paasu-Hynynen

Ryhmät

 • SFT22SM
  Fysioterapeutin tutkinto-ohjelma (AMK)
 • 16.01.2024 12:45 - 16:00, Terapeuttinen harjoittelu II SFTS2011-3006
 • 17.01.2024 12:00 - 16:00, Terapeuttinen harjoittelu II SFTS2011-3006
 • 18.01.2024 08:00 - 12:00, Terapeuttinen harjoittelu II SFTS2011-3006
 • 29.01.2024 12:00 - 16:00, Terapeuttinen harjoittelu II SFTS2011-3006
 • 30.01.2024 12:45 - 16:00, Terapeuttinen harjoittelu II SFTS2011-3006
 • 01.02.2024 08:00 - 12:00, Terapeuttinen harjoittelu II SFTS2011-3006
 • 13.02.2024 12:45 - 16:00, Terapeuttinen harjoittelu II SFTS2011-3006
 • 14.02.2024 08:00 - 12:00, Terapeuttinen harjoittelu II SFTS2011-3006
 • 15.02.2024 08:00 - 12:00, Terapeuttinen harjoittelu II SFTS2011-3006
 • 07.03.2024 08:00 - 12:00, Terapeuttinen harjoittelu II SFTS2011-3006
 • 07.03.2024 12:30 - 16:30, Terapeuttinen harjoittelu II SFTS2011-3006

Tavoitteet

Osaat soveltaa yksilöllisesti näyttöön perustuvaa tietoa suunnitellessasi voimaharjoitteluun, venyttelyyn tai hierontaan liittyvää fysioterapiaa. Osaat suunnitella ja toteuttaa progressiivisesti etenevää terapeuttista harjoittelua hyödyntäen pato-, kuormitus- ja neurofysiologian sekä biomekaniikan tietoa ja motorisen oppimisen periaatteita. Osaat soveltaa erilaisia ohjaus- ja opetusmenetelmiä (manuaalinen, verbaalinen, visuaalinen, digitaalinen) tavoitteellisesti. Huomioit yksilön ja ryhmän toimintakyvyn ja terveyden ylläpitämisessä sekä edistämisessä.

Opintojakson osaamiset
- Terapiaosaaminen
- Ohjaus- ja neuvontaosaaminen
- Eettinen osaaminen

Opintojakson osaamistavoite

Sisältö

Erilaisia menetelmiä voimaharjoitteluohjelmien suunnitteluun ja toteutukseen sekä käytännön taitojen ohjaukseen eri asiakasryhmille.
Venytyksen perusteet.
Manuaalisen terapian perusteet hieronnassa.
Palautumiseen vaikuttavat tekijät osana voimaharjoittelua.
Voimaharjoittelun, venyttelyn ja manuaalisen terapian tekniikoiden hyödyntäminen asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Tenttimateriaali:
Ylinen J. 2010 tai uudempi. Venytystekniikat

Muu materiaali:
Rytkönen - Voimaharjoittelun anatomia
Pasanen ym. 2021 - Urheiluvammojen ehkäisy, hoito ja kuntoutus

Opetusmateriaali
Muut opintojakson aikana määritellyt materiaalit

Opetusmenetelmät

Yksilö, pari ja pienryhmätyöskentely
Taitojen kliininen harjoittelu (voimaharjoittelu, venytystekniikat ja manuaalinen käsittely)
Luentotallenteet
Ryhmäkeskustelut
Case-tehtävä pienryhmissä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Venytysosuuden kirjatentti viikolla 10 opetusaikataulujen mukaisesti. Venytysosuuden näytöt käytännön harjoittelun ohessa opintojakson aikataulujen mukaisesti.
Voimaosuuden case-tehtävän esitys viikolla 7-8
Hierontaosuuden näytöt oikeailla asiakkailla opintojakson puolessa välissä opetusaikataulujen mukaisesti.

Uusintojen ajankohdat sovitaan erikseen opintojakson alussa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Voimaharjoittelu 1,5 op
Kudosten venytystekniikat 1,5 op
Manuaalinen käsittely 1 op

Lisätietoja opiskelijoille

Kontaktitunnit ovat pakollisia ja sisältävät pääsääntöisesti käytännön harjoittelua
Omatoiminen harjoittelu, yksin tai ryhmässä on vapaaehtoista, mutta suositeltavaa.
Ryhmätehtävien tekeminen pakollista ja jokaisen tulee työskennellä tasavertaisesti

Arviointi:
Hierontaosuus: Näytöt hyväksytty - hylätty
Venytysosuus: Näytöt hyväksytty-hylätty, teoriakoe numeroarvosana
Voimaosuus: Case-tehtävä numeroarvosana
HUOM! Riittävä läsnäolo vaaditaan tenttioikeuteen

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1.
Omaat kohtalaiset taidot venyttelystä, voimaharjoittelusta ja manuaalisesta terapiasta. Pystyt osittain perustelemaan toimintaasi, mutta osaamisen yhdistämisessä ja soveltamisessa tarvitset vielä harjoitusta. Toimit tiimissä luontevasti. Ohjauksesi ja manuaalinen työskentelysi sujuu kohtalaisesti, pystyt joihinkin johtopäätöksiin, sekä ajoittain kiinnittämään huomiota ergonomiaan toiminnoissasi. Itsearviointisi ja vertaisarviointisi ei ole kaikin puolin loogista. Teet sovitut tehtävät hyödyntämällä aihealueen kannalta oleellista kirjallisuutta ja lähteitä.

Tyydyttävä 2:
Omaat hyvät taidot venyttelyjen, voimaharjoittelun ja manuaalisen terapian osa-alueilla, mutta kokonaisuudessaan tarvitset vielä harjoittelua. Pystyt perustelemaan toimintaasi, mutta osaamisen soveltamisessa tarvitset vielä harjoitusta. Toimit tiimissä luontevasti. Ohjauksesi ja manuaalinen työskentelysi on sujuvaa, pystyt joihinkin johtopäätöksiin, sekä kiinnittämään huomiota ergonomiaasi, vaikka tarvitse taika-ajoin myös muistutusta asiasta. Itsearviointisi ja vertaisarviointisi huomioi oleelliset asiat, mutta ei yksityiskohtia. Teet sovitut tehtävät hyödyntämällä aihealueelle oleellista kirjallisuutta monipuolisesti, sekä hyödynnät näyttöön perustuvia lähteitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3:
Omaat hyvät tiedot ja taidot venyttelystä, voimaharjoittelusta ja manuaalisesta terapiasta. Pystyt perustelemaan toimintaasi, pyrit yhdistelemään ja soveltamaan osaamistasi, sekä toimit tiimissä luontevasti. Ohjauksesi ja manuaalinen työskentelysi on sujuvaa, johtopäätöksesi oikeita ja huomioit ergonomian toiminnoissasi. Pystyt itsearviointiin ja vertaisarviointiin. Osoitat kirjallisissa tehtävissä kykyä kuvata ja perustella aihealueen ilmiöitä hyödyntämällä monipuolisesti ja asianmukaisesti näyttöön perustuvia lähteitä.

Kiitettävä 4:
Omaat laajat tiedot ja taidot venyttelystä, voimaharjoittelusta ja manuaalisesta terapiasta. Perustelet toimintaasi, pyrit luomaan uusia ratkaisuja sekä toimit tiimissä rakentavasti. Ohjauksesi ja manuaalinen työskentelysi on taitavaa ja johtopäätökset perusteltuja. Kiinnität huomiota omaan ja asiakkaasi ergonomiaan, pystyt kehittävään itsearviointiin ja vertaisarviointiin. Osoitat kirjallisissa tehtävissä kykyä kuvata ja perustella aihealueen ilmiöitä kriittisesti oman pohdintasi kautta ja hyödyntäen monipuolisesti ja asianmukaisesti näyttöön perustuvia lähteitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5:
Omaat erittäin laajat tiedot ja taidot venyttelystä, voimaharjoittelusta ja manuaalisesta terapiasta. Perustelet toimintaansi, luot uusia ratkaisuja sekä toimit tiimissä rakentavasti. Ohjauksesi ja manuaalinen työskentelysi on johdonmukaista, taitavaa ja johtopäätökset perusteltuja. Huomioit oman ja asiakkaasi ergonomian, sekä turvallisuuden. Pystyt kehittävään itsearviointiin ja vertaisarviointiin. Osoitat kirjallisissa tehtävissä kykyä kuvata ja perustella aihealueen ilmiöitä kriittisesti oman pohdinnan kautta, hyödyntämällä monipuolisesti ja asianmukaisesti näyttöön perustuvia lähteitä.

Esitietovaatimukset

Anatomian ja fysiologian perusteet, ymmärrys ergonomiasta omasta ja asiakkaan näkökulmasta, perusteet asiakasohjaamisesta ja keinoista vaikuttaa toimintakykyyn, ymmärrys kuormitusfysiologiasta, sekä biomekaniikasta.