Siirry suoraan sisältöön

Sähkön tuotanto ja jakelu (5 op)

Toteutuksen tunnus: TSASS510-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)

Opettaja

 • Pasi Puttonen

Ryhmät

 • TSA22KMS
  Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • 08.09.2023 12:15 - 14:15, Sähkön tuotanto ja jakelu TSASS510-3005
 • 29.09.2023 12:00 - 14:00, Sähkön tuotanto ja jakelu TSASS510-3005
 • 27.10.2023 12:00 - 15:00, Sähkön tuotanto ja jakelu TSASS510-3005
 • 16.11.2023 16:30 - 20:30, Sähkön tuotanto ja jakelu TSASS510-3005
 • 17.11.2023 08:00 - 12:15, Sähkön tuotanto ja jakelu TSASS510-3005
 • 08.12.2023 12:00 - 15:00, Sähkön tuotanto ja jakelu TSASS510-3005

Tavoitteet

Tutustut sähkön siirto- ja jakeluverkkoihin sekä eri sähköntuotantomuotoihin. Tällä opintojaksolla opiskelu edellyttää sähkötekniikan suunnitteluosaamista.

EUR-ACE TEKNIIKAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN
Hahmotat sähkön siirto- ja jakeluverkon perusrakenteen ja tunnet niiden peruskomponentit. Tiedät suurjännitetekniikassa käytettävät peruskomponentit ja niiden käyttökohteet. Tiedät sähkön siirto- ja jakeluverkossa käytettävät perussuojausmenetelmät kuten oikosulku- ja maasulkurelesuojauksen. Tunnistat hajautetun sähkötuotannon sähköverkon ohjaukselle ja rakenteelle asettamat vaatimukset. Osaat mitoittaa ja valita laitteita ja komponentteja teknistaloudellisilla periaatteilla. Sinulla on sähkönjakelun kojeitten ja kojeistojen sekä sähköjärjestelmien suojausten ja käytönvalvonnan tuntemus.

Sisältö

Sähkön siirto- ja jakeluverkot sekä suurjännitetekniikka
Sähkönsiirtojärjestelmät, ylijännitteet ja ylijännitesuojaus
Sähkön laatu
Sähkönjakelun komponentit, kojeistot
Johtojen tekninen ja taloudellinen mitoitus
Oikosulku- ja maasulkurelesuojaus
Sähkönjakelun automaatio sekä kaukokäyttö
Hajautettu sähköntuotanto
Uudet tekniikat ja tulevaisuuden näkymät
Sähköntuotantolaitokset (voimalaitostekniikka)
Uudet sähköntuotantomuodot
Älykkäät sähköverkot

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimisympäristön (Moodle) materiaalit.

Opetusmenetelmät

Oppimismenetelmänä käytetään ongelmaperustaista oppimista. Konkreettisesti oppiminen tapahtuu luentojen sekä itsenäisesti suoritettavien ja palautettavien oppimistehtävien ja harjoitustöiden kautta. Oppimistehtävien suorittamista ohjataan video-ohjeistuksilla ja kontaktitunneilla. Opintojaksolla suoritetaan myös laboratoriotöitä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Välikokeet 2 kpl
Uusintatentti 1
Uusintatentti 2
Ajat tarkentuvat myöhemmin.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdollisista opntojakson erityiskäytänteistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste tarkoittaa laskennallisesti keskimäärin 27 tunnin työtä eli viiden opintopisteen opintojakson kuormitus on noin 135 h. Kuormitus jakautuu eri tavoin opintojakson toteutustavasta riippuen.

Lisätietoja opiskelijoille

Itsearvioinnit tehdään pääosin oppimistehtävien avulla. Arviointipäätös pohjautuu harjoitustöissä ja välikokeissa osoitettuun osaamiseen.
Avoin AMK: 5

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä (1): Tunnistat perusasiat ja terminologian, mutta sinulla on puutteita keskeisten asioiden tulkitsemisessa.

Tyydyttävä (2): Tunnet perusasiat ja terminologian, mutta asioiden soveltaminen on haasteellista.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Tunnet yleisimmin käytössä olevat sähköntuotantomuodot. Hahmotat sähkön siirto- ja jakeluverkon perusrakenteen ja tunnet niiden peruskomponentit. Tiedät sähkön siirto- ja jakeluverkossa käytettävät perussuojausmenetelmät kuten oikosulku- ja maasulkurelesuojauksen. Osaat mitoittaa ja valita komponentteja teknistaloudellisin perustein.

Kiitettävä (4): Hallitset keskeiset asiat ja osaat soveltaa niitä monipuolisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Hallitset keskeiset asiat ja osaat soveltaa niitä monipuolisesti. Otteesi on asiantunteva.

Esitietovaatimukset

Sähkötekniikan perustuntemus ja suunnitteluosaaminen