Siirry suoraan sisältöön

Kehittämis- ja tutkimustoiminta (5 op)

Toteutuksen tunnus: ZZPP0620-3170

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 35

Koulutus

 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)

Opettaja

 • Raija Hämäläinen

Ryhmät

 • TTV21S3
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV21S5
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV21S2
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TSA22KM
  Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka,monimuototeutus
 • TTV21S1
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • 17.01.2024 12:00 - 13:30, Kehittämis- ja tutkimustoiminta ZZPP0620-3170
 • 24.01.2024 12:00 - 13:30, Kehittämis- ja tutkimustoiminta ZZPP0620-3170
 • 31.01.2024 12:00 - 13:30, Kehittämis- ja tutkimustoiminta ZZPP0620-3170
 • 07.02.2024 12:00 - 13:30, Kehittämis- ja tutkimustoiminta ZZPP0620-3170
 • 14.02.2024 12:00 - 13:30, Kehittämis- ja tutkimustoiminta ZZPP0620-3170
 • 21.02.2024 12:00 - 13:30, Kehittämis- ja tutkimustoiminta ZZPP0620-3170
 • 06.03.2024 12:00 - 13:30, Kehittämis- ja tutkimustoiminta ZZPP0620-3170
 • 13.03.2024 12:00 - 13:30, Kehittämis- ja tutkimustoiminta ZZPP0620-3170
 • 20.03.2024 12:00 - 13:30, Kehittämis- ja tutkimustoiminta ZZPP0620-3170
 • 27.03.2024 12:00 - 13:30, Kehittämis- ja tutkimustoiminta ZZPP0620-3170
 • 03.04.2024 12:00 - 13:30, Kehittämis- ja tutkimustoiminta ZZPP0620-3170
 • 10.04.2024 12:00 - 13:30, Kehittämis- ja tutkimustoiminta ZZPP0620-3170

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson tarkoituksena on perehdyttää opiskelijaa kehittämis- ja tutkimustoiminnan perusteisiin ja tukea opinnäytetyön tekemistä.

Opintojakson osaamiset:
Eettinen osaaminen
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen

EUR-ACE akkreditoidut tutkinto-ohjelmat
Tutkimukset ja tiedonhaku
Tekniikan soveltaminen käytäntöön
Viestintä ja tiimityö

Opintojakson tavoitteet
Opiskelijana tunnet opinnäytetyötä tukevien kehittämis- ja tutkimusprosessien eri vaiheet, kehittämis- ja tutkimusotteet, sekä aineistonkeruun ja analyysien yleisimmät vaihtoehdot. Osaat valita opinnäytetyöhösi sopivan kehittämis- tai tutkimusotteen ja – menetelmät (aineistonkeruu- ja analysointimenetelmät). Tunnet JAMKin opinnäytetyöprosessin, osaat laatia opinnäytetyön aihe-ehdotuksen ja suunnitelman, jossa perustelet tekemäsi menetelmälliset valinnat. Tunnet opinnäytetyötä koskevan tutkimusetiikan ja toimit niiden ja hyvän tieteellisen käytännön periaatteiden mukaisesti.

Sisältö

Tutkimusprosessi (tutkimusasetelma: tutkimusongelma, tutkimuskysymys, tutkimusote, aineistonkeruu- ja analyysimenetelmät, luotettavuustarkastelu, avoin tiede)

Opinnäytetyön geneerinen rakenne, arviointikriteerit ja valmiiden töiden arviointiharjoitukset

Tutkimusetiikka ja hyvä tieteellinen tai taiteellinen käytäntö

Kuvaileva kirjallisuuskatsaus menetelmänä
- tutkimuskysymysten asettaminen, aineiston haku ja hankinta, aineiston keruu, aineiston laadun arviointi ja aineiston analysointi

Kvalitatiivinen tutkimus:
- yleisimmät kvalitatiiviset aineistonkeruumenetelmät, analyysimenetelmät, luotettavuustarkastelu

Kvantitatiivinen tutkimus:
- aineistonkeruu, mitta-asteikot, otanta, aineiston analysointimenetelmät perustasolla hyödyntämällä esim. Webropolin analysointimenetelmiä (esim. tunnusluvut, suora jakauma, ristiintaulukointi, tilastollinen merkitsevyys), määrällisen tutkimuksen luotettavuustarkastelu (reliabiliteetti ja validiteetti)

Tutkimuksellinen kehittämistoiminta:
- kehittämisongelmien/-kysymysten asettaminen, kehittämismenetelmien valinta, aineistonkeruu ja analysointi, tutkimuksellisen kehittämistoiminnan luotettavuuden arviointi

Opinnäytetyön aihe-ehdotuksen laadinta

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodlen verkkotyötilassa oleva materiaali.

Kirjallisuutta:
Aaltio, I., Juuti, P. & Puusa, A. 2020. Laadullisen tutkimuksen näkökulmat ja menetelmät. Helsinki: Gaudeamus.

Bister, T. 2019. Tietojenkäsittelyn opinnäytetyö: Viittoja ja karttoja tutkimisen ja kehittämisen teille. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 272. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2015. Tutki ja kirjoita. 20. painos. Helsinki: Tammi.

Kananen, J. 2015. Opinnäytetyön kirjoittajan opas. Näin kirjoitan opinnäytetyön tai pro gradun alusta loppuun. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 202. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Kananen, J. 2015. Verkkotutkimus opinnäytetyönä. Jyväskylän amk:n julkaisuja 187. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu. (Kirja sisältää laadullisen ja määrällisen tutkimuksen).

Kananen, J. 2019. Opinnäytetyön ja pro gradun pikaopas. Avain opinnäytetyön ja pro gradun kirjoittamiseen. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 262. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Liukko, S. & Perttula, S. Opinnäytetyön raportointi. Oppimateriaali. Uusin versio. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu. https://oppimateriaalit.jamk.fi/raportointiohje/.

Puusa, A., Juuti, P., Aaltio, I., Siltaoja, M., Puusa, A. & Sorsa, V. 2020. Laadullisen tutkimuksen näkökulmat ja menetelmät. Helsinki: Gaudeamus.

Tang, H. 2021. Engineering research: Design, methods, and publication. John Wiley & Sons, Ltd.

Valli, R. & Aaltola, J. 2018. Ikkunoita tutkimusmetodeihin: 2, Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. 5., uudistettu painos. Jyväskylä: PS-kustannus.

Valli, R. & Aarnos, E. 2018. Ikkunoita tutkimusmetodeihin: 1, Metodin valinta ja aineistonkeruu : virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. 5., uudistettu painos. Jyväskylä: PS-kustannus.

Vilkka, H. 2021. Näin onnistut opinnäytetyössä: Ratkaisut tutkimuksen umpikujiin. Jyväskylä: PS-kustannus.

Opetusmenetelmät

Toteutus kokonaan verkossa: Zoom-verkkoluennot ja -webinaarit, itseopiskelu, pienryhmätyöskentely, harjoitustyöt ja oppimistehtävät. Zoom-linkki https://jamk.zoom.us/j/8786743123

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksoon ei kuulu tenttiä. Opintojaksoon kuuluvat oppimistehtävät ja harjoitustyöt aikatauluineen esitellään opintojakson aloituskerralla ke 17.1.2024 klo 12-13.30.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdollisista opintojakson erityiskäytänteistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus 5 op = 135 opiskelijan työtuntia (1 op tarkoittaa keskimäärin 27 tunnin työtä)

- verkkoluennot ja webinaarit n. 20 tuntia
- opiskelumateriaaliin perehtyminen (itseopiskelu) n. 40 tuntia
- oppimistehtävät ja harjoitustyöt n. 75 tuntia

Sisällön jaksotus

Toteutus kokonaan verkossa: https://jamk.zoom.us/j/8786743123
Webinaarit keskiviikkoisin klo 12-13.30, aloitus 17.1.2024

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso arvioidaan skaalalla 0-5. Arviointiperusteet esitellään opintojakson aloituskerralla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Opiskelija tuntee kehittämis- ja tutkimusprosessin vaiheet. Hän tietää, miten hankkia omaa kehittämis- tai tutkimusaluettaan koskevaa tutkimustietoa. Opiskelija tietää keskeisiä tutkimus- ja kehittämismenetelmiä ja osaa kuvailla niiden eroja. Opiskelija tuntee opinnäytetyöhön liittyvät eettiset periaatteet ja hyvän tieteellisen käytännön periaatteet. Hän toimiin näiden mukaisesti.

Tyydyttävä 2
Opiskelija osaa hankkia omaa kehittämis- tai tutkimusaluettaan koskevaa tietoa. Hän tunnistaa kehittämis- ja tutkimusmenetelmien soveltamismahdollisuuksia. Opiskelija tuntee opinnäytetyöhön liittyvät eettiset periaatteet ja hyvän tieteellisen käytännön periaatteet. Hän toimiin näiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Opiskelija osaa itsenäisesti hankkia kehittämis- tai tutkimusaluettaan koskevaa tietoa sekä arvioida sitä. Hän osaa valita opinnäytetyöhönsä soveltuvan kehittämis- tai tutkimusmenetelmän. Opiskelija tuntee opinnäytetyöhön liittyvät eettiset periaatteet ja hyvän tieteellisen käytännön periaatteet. Hän toimiin näiden mukaisesti.

Kiitettävä 4
Opiskelija osaa itsenäisesti hankkia kehittämis- tai tutkimusaluettaan koskevaa tietoa sekä arvioida sitä kriittisesti. Opiskelija osaa valita omaan kehittämis- tai tutkimustyöhönsä soveltuvan kehittämis- tai tutkimusotteen ja -menetelmän ja perustella valintansa. Opiskelija tuntee opinnäytetyöhön liittyvät eettiset periaatteet ja hyvän tieteellisen käytännön periaatteet. Hän toimiin näiden mukaisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Opiskelija osaa hankkia kehittämis- tai tutkimusaluettaan koskevaa tietoa ja kykenee lähdekritiikkiin
Hän osaa analysoida kehittämis- ja tutkimusmenetelmien eroja ja perustella kehittämis- tai tutkimusmenetelmien valinnan opinnäytetyöhönsä. Opiskelija tuntee opinnäytetyöhön liittyvät eettiset periaatteet ja hyvän tieteellisen käytännön periaatteet. Hän toimiin näiden mukaisesti.