Siirry suoraan sisältöön

Työelämän viestintä (3 op)

Toteutuksen tunnus: ZZPC0420-3192

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 25.08.2023

Ajoitus

07.09.2023 - 14.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

TA94 - Kielikeskus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 13

Koulutus

 • Musiikkipedagogi (AMK)
 • Logistiikka (AMK)
 • Toimintaterapeutti (AMK)
 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (AMK)
 • Palveluliiketoiminta (AMK)
 • Tiimiakatemia (AMK)
 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • Kätilö (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Tietojenkäsittely (AMK)
 • Konetekniikka (AMK)
 • Rakennusmestari (AMK)
 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • Liiketalous (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Maaseutuelinkeinot (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)

Opettaja

 • Marjaana Häkkinen
 • 07.09.2023 08:30 - 10:00, Työelämän viestintä ZZPC0420-3192
 • 14.09.2023 08:30 - 10:00, Työelämän viestintä ZZPC0420-3192
 • 21.09.2023 08:30 - 10:00, Työelämän viestintä ZZPC0420-3192
 • 28.09.2023 08:30 - 10:00, Työelämän viestintä ZZPC0420-3192
 • 12.10.2023 08:15 - 11:00, Työelämän viestintä ZZPC0420-3192
 • 26.10.2023 08:15 - 11:00, Työelämän viestintä ZZPC0420-3192
 • 02.11.2023 08:15 - 11:00, Työelämän viestintä ZZPC0420-3192
 • 16.11.2023 08:15 - 11:00, Työelämän viestintä ZZPC0420-3192
 • 30.11.2023 08:30 - 10:00, Työelämän viestintä ZZPC0420-3192

Tavoitteet

Saat valmiuksia viestiä oman alasi asiantuntijatehtävissä.

Ymmärrät viestinnän merkityksen työyhteisössä ja osana ammattitaitoasi. Olet tietoinen viestinnän onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä. Sinulla on valmiuksia kehittää viestintätaitojasi työkeskusteluissa, puheenvuoron pitämisessä ja asiatyylisessä kirjoittamisessa.

Lisäksi opit projektityötaitoja, yhteiskirjoittamista ja sovellat Office365-työkaluja.

Osaat pitää asiantuntijaesityksen ja havainnollistaa sitä. Osaat perustella näkemyksesi ja antaa ja ottaa vastaan palautetta. Tunnistat tyypillisten työkeskustelujen keskeiset menettelytavat. Osaat toimia keskustelun osallistujana menettelytapojen mukaisesti. Osaat tuottaa asiakirjoja ja muita asiatekstejä ohjeiden ja mallien mukaan. Osaat kirjoittaa hyvän asiantyylin mukaista tekstiä. Osaat tarkastella omia viestintätaitojasi. Olet tietoinen oman viestintätyylisi vaikutuksesta viestintätilanteessa. Tunnistat viestintäprosessin osatekijät ja viestinnän roolin osana ammattitaitoa.

Viestintä ja tiimityö: Osaat kommunikoida tehokkaasti yksilönä ja tiimin jäsenenä työyhteisössä ja eri sidosryhmissä.

Sisältö

Työkeskustelut, niiden järjestäminen, johtaminen ja dokumentoiminen myös virtuaalisesti. Projektityötaidot.

Asiantuntijapuheenvuorot ja -esitykset.

Viestintätaitojen kehittäminen, viestintätilanteiden ja -taitojen havainnointi, analysointi ja reflektointi. Palautteen antaminen ja vastaanottaminen. Eri kulttuurien merkitys viestintätilanteissa.

Asiatyylinen kirjoittaminen. Yhteiskirjoittaminen.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Liukko, S. & Perttula, S. 2019. Opinnäytetyön raportointi. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Päivitetään vuosittain.
https://oppimateriaalit.jamk.fi/raportointiohje/.

Opetusmenetelmät

Verkkototeutus, työskentely projektiryhmissä opintojakson yhteisen aikataulun mukaisesti.

Jos haet opintojaksosta hyväksilukua tai odotat siitä päätöstä, älä ilmoittaudu opintojaksolle.

Opintojakso alkaa ennakkotehtävällä. Ennakkotehtävän palautus on ennen aloituswebinaaria.

Oppimisympäristönä on Moodle-työtila, joka aukeaa viimeistään kurssin alkaessa. Webinaarit pidetään Zoomissa, jonka linkki ilmoitetaan myöhemmin Moodlessa.

Tapaamiset:
Ennakkotehtävän palautus 4.9.
- to 7.9. klo 8.30–10.00 Aloituswebinaari
- to 14.9. klo 8.30–10.00 Aloituspalaverit
- to 21.9. klo 8.30–10.00 Webinaari puhe-esiintymisestä ja esiintymisjännityksestä
- to 28.9. klo 8.30–10.00 Webinaari kirjoittamisesta ja raportoinnista
- to 12.10. klo 8.15–11.00 Esityswebinaarit
- to 26.10. klo 8.15–11.00 Esityswebinaarit
- to 2.11. klo 8.15–11.00 Esityswebinaarit
- to 16.11. klo 8.15–11.00 Päätöspalaverit
- to 30.11. klo 8.30–10.00 Lopetuswebinaari
Opintojakso loppuu viikolla 50.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojaksoon ja työtilaan tutustuminen, ryhmäytyminen 5 t
Zoomissa tapaamiset, palaverit 20 - 30 t
Itsenäinen työskentely, tehtävien tekeminen 15 - 25 t
Projektityöskentely 30 - 35 t
yhteensä 81 t

Lisätietoja opiskelijoille

Jatkuva arviointi, itsearviointi, vertaisarviointi.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1 Tunnistat viestinnän peruskäsitteitä ja -teorioita. Osaat tarkastella omia viestintätaitojasi ja antaa ja ottaa vastaan palautetta. Tunnistat keskustelutaidon piirteitä ja tyypillisten työkeskustelujen keskeiset menettelytavat. Osallistut ryhmän keskusteluihin. Osaat pitää tehtävänannon mukaisen asiantuntijaesityksen (tyylilaji) ja havainnollistaa sitä. Esityksen sisältö on kuitenkin suppea ja rakenne viimeistelemätön. Vuorovaikutus yleisön kanssa puuttuu. Osaat tuottaa asiakirjoja ja muita asiatekstejä ohjeiden ja mallien mukaan. Noudatat teksteissäsi pääosin asiatyyliä. Tekstin sisältö on suppea. Osallistut projektiryhmän toimintaan ja oppimistilanteisiin.

2 Tunnistat viestintäprosessin osatekijät ja viestinnän roolin osana ammattitaitoa. Olet tietoinen oman viestintätyylisi vaikutuksesta viestintätilanteessa. Osaat toimia työkeskustelujen menettelytapoja noudattaen ja osaat arvioida niitä ja keskustelutaidon piirteitä. Osaat pitää kohdan 1 mukaisen esityksen. Rakenne on looginen ja sisältää aloituksen ja lopetuksen, mutta ne ovat niukat. Vuorovaikutus on vähäistä. Osaat tuottaa asiakirjoja ja muita asiatekstejä ohjeiden ja mallien mukaan. Toteutat teksteissäsi pääosin asiatyyliä. Teksti on jäsennelty, mutta loogisuudessa ja sisällössä voi olla joitakin puutteita. Osaat toimia projektiryhmässä ja osallistut opetuskeskusteluihin.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3 Osaat eritellä omia viestintätaitojasi. Osaat antaa perusteltua palautetta toisten viestintätaidoista. Osaat käyttää palautetta oman kehityksesi apuna. Pidät viestintätaitoja keskeisenä ammattitaitona ja olet kiinnostunut kehittämään niitä. Osaat toimia työkeskustelussa vastuullisesti ja aktiivisesti keskustelun tavoitteiden saavuttamiseksi. Osaat pitää kohdan 1 mukaisen esityksen. Osaat kohdentaa viestisi ja olla vuorovaikutuksessa yleisösi kanssa. Aloitus ja lopetus ovat selkeät. Osaat laatia tekstejä, joissa sisältö on tekstilajin mukainen. Hallitset tekstilajin vaatimuksia kielen, tyylin ja ulkoasun osalta. Eteneminen on loogista ja tekstin hierarkia hyvä. Sisällössä on pääasiat. Osaat toimia projektiryhmässä vastuullisesti ja aktiivisesti ja osallistut opetuskeskusteluihin.

4 Osaat analysoida ja reflektoida omaa viestinnän osaamistasi. Osaat käyttää palautetta reflektoiden oman kehityksesi apuna. Osaat eritellä omat vahvuutesi ja kehittämiskohteesi viestijänä ja tiedät kehittämiskeinoja. Osaat antaa perusteltua palautetta toisten viestintätaidoista. Osaat toimia työkeskustelussa vastuullisesti, aloitteellisesti ja aktiivisesti. Osaat edistää omalla toiminnallasi keskustelun tavoitteiden saavuttamista ja myönteistä ilmapiiriä. Osaat pitää kohdan 1 mukaisen esityksen. Osaat esittää asian mielenkiintoisesti ja motivoivasti. Havainnollistaminen on monipuolista. Ilmaisu on vapautunutta. Teksti on sujuvaa, hyvää asiatyyliä. Tekstissä voi olla satunnaisia kielivirheitä, jotka eivät vaikeuta tekstin lukemista. Sisältö on informatiivinen. Rakenne muodostaa toimivan kokonaisuuden. Osaat edistää omalla toiminnallasi projektiryhmän tavoitteita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5 Osaat analysoida ja reflektoida omaa viestinnän osaamistasi. Osaat eritellä omat vahvuutesi ja kehittämiskohteesi viestijänä ja tiedät kehittämiskeinoja. Sinulla on halu kehittää omia viestintätaitojasi. Osaat arvioida ja antaa perusteltua palautetta toisten viestintätaidoista. Osaat johtaa keskusteluja innostavasti ja huolehtia tuloksen laadusta. Osaat ehdottaa keskusteluun toimivia menettelytapoja ja pyrkiä johdonmukaisesti tavoitteisiin. Osaat pitää kohdan 1 mukaisen esityksen. Osaat ottaa yleisösi huomioon monella tavalla. Havainnollistaminen on luovaa. Osaat käyttää ilmaisullisia keinoja tehokkaasti hyväksesi. Osaat teksteissäsi ottaa huomioon lukijan ja mukauttaa tekstisi lukijalle sopivaksi. Teksti on oikeakielistä. Sisältö on harkittu ja tasapainoinen. Rakenne muodostaa harkitun ja ehyen kokonaisuuden. Osaat edistää projektiryhmän tavoitetta ja huolehtia työn laadusta.