Siirry suoraan sisältöön

Työelämän englanti (4 op)

Toteutuksen tunnus: ZZPC0220-3214

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 17.05.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

TA94 - Kielikeskus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

12 - 30

Koulutus

 • Musiikkipedagogi (AMK)
 • Logistiikka (AMK)
 • Toimintaterapeutti (AMK)
 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (AMK)
 • Palveluliiketoiminta (AMK)
 • Tiimiakatemia (AMK)
 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • Kätilö (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Tietojenkäsittely (AMK)
 • Konetekniikka (AMK)
 • Rakennusmestari (AMK)
 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • Liiketalous (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Maaseutuelinkeinot (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)

Opettaja

 • Petteri Ruuska
 • 12.01.2024 12:15 - 15:00, Työelämän englanti ZZPC0220-3214
 • 19.01.2024 12:15 - 15:00, Työelämän englanti ZZPC0220-3214
 • 26.01.2024 12:15 - 15:00, Työelämän englanti ZZPC0220-3214
 • 02.02.2024 12:15 - 15:00, Työelämän englanti ZZPC0220-3214
 • 09.02.2024 12:15 - 15:00, Työelämän englanti ZZPC0220-3214
 • 16.02.2024 12:15 - 15:00, Työelämän englanti ZZPC0220-3214
 • 23.02.2024 12:15 - 15:00, Työelämän englanti ZZPC0220-3214
 • 08.03.2024 12:15 - 15:00, Työelämän englanti ZZPC0220-3214
 • 15.03.2024 12:15 - 15:00, Työelämän englanti ZZPC0220-3214
 • 05.04.2024 12:15 - 15:00, Työelämän englanti ZZPC0220-3214
 • 12.04.2024 12:15 - 15:00, Työelämän englanti ZZPC0220-3214
 • 19.04.2024 12:15 - 15:00, Työelämän englanti ZZPC0220-3214

Tavoitteet

Työelämän englanti -opintojakso antaa sinulle valmiuksia käsitellä kansainvälistyvään työelämään liittyviä tilanteita englannin kielellä.

Opit toimimaan englanniksi työelämään liittyvissä tilanteissa ja saat itseluottamusta niin suulliseen kuin kirjalliseen ilmaisuun ammatillisesti tärkeissä konteksteissa. Lisäksi opit seuraamaan alasi kehitystä kotimaassa ja globaalisti.

Tämän opintojakson jälkeen olet oppinut kirjoittamaan ammattiisi liittyviä tekstejä englanniksi kontekstiin sopivalla tyylillä. Olet myös saanut varmuutta suullisiin englanninkielisiin vuorovaikutustilanteisiin sekä kerännyt englanninkielistä sanastoa, joka hyödyttää sinua myöhemmin urallasi.

Viestintä ja tiimityö: Osaat toimia tehokkaasti kansallisessa ja kansainvälisessä kontekstissa ja osaat tehdä tehokkaasti yhteistyötä oman alasi asiantuntijoiden ja muiden ammattiryhmien kanssa.

Sisältö

Opintojaksolla opiskelet seuraavia sisältöjä:
- opinnot ja työnhaku
- työelämän suullisia ja kirjallisia viestintätilanteita, esimerkiksi tapaaminen, jutustelu, asiakaspalvelu, puhelin, sähköposti ja mielipiteenilmaisu
- asiatekstin, kuten raportin, ohjeiden tai yhteenvetojen, tuottaminen
- oman alan keskeistä terminologiaa
- esitelmät, workshopit, ryhmäkeskustelut

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojaksolla käytetään opettajan laatimaa materiaalia, josta keskeisin on saatavilla myös sähköisenä. Voit halutessasi tulostaa ne itsellesi.
Opettaja antaa opiskelijoille tarvittaessa tukimateriaalia opintojakson aikana.

Opetusmenetelmät

Lähitoteutus 12.1.-26.4.2024
Tunnit perjantaisin klo 12:15-14:45 luokassa R35F304

Lähiopetuksessa teet sekä itsenäisesti että ohjatusti opettajan antamia kirjallisia ja suullisia harjoitustehtäviä. Opintojaksoon kuuluu myös pieniä ryhmätöitä, erityisesti keskusteluharjoituksia luokassa, sekä kotitehtäviä. Opintojaksoon sisältyy muutama arvioitava kirjallinen ja suullinen palautustehtävä (video), joista opettaja antaa palautteen. Opintojaksoon kuuluu kirjallinen tentti. Suullisesta kielitaidosta annetaan näyttö kurssin aikana.

Läsnäolovelvollisuus 80 %. Ethän ilmoittaudu toteutukselle, jos et voi sitoutua tulemaan säännöllisesti tunneille.

Lähiopetusta suositellaan sinulle, jos
• tehtävien teko itsenäisesti on haastavaa
• haluat saada opettajalta neuvoja, yksityiskohtaista ohjeistusta ja palautetta oikea-aikaisesti
• haluat harjoitella erityisesti suullista viestintää tehokkaasti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson tentti suoritetaan valvotusti opintojakson lopussa.

Opiskelijalla on kaksi uusintatenttimahdollisuutta erikseen sovittuna aikana toukokuussa 2024.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- lähiopetus 35h
- opiskelumateriaaliin perehtyminen, harjoitustehtävät, palautustehtävät ja muu itseopiskelu 50h-70h
- tentteihin valmistautuminen 10-15h

Yhteensä 108 tuntia (yhden opintopisteen työmäärä on 27 tuntia).

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1 Opiskelija pystyy pääosin ymmärrettävästi viestimään suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa työtehtävissä ja muissa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää keskeiset sisällöt tuttuja aiheita käsittelevästä selkeästä puheesta ja tekstistä. Hän hallitsee riittävästi kielen perusrakenteita ja sanastoa, jotta viesti välittyy. Opiskelijan ääntämisen taso riittää viestin pääsisällön välittymiseen. Opiskelija toimii vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

2 Opiskelija pystyy ymmärrettävästi viestimään suullisesti ja kirjallisesti tutuissa ja tavanomaisissa työtehtävissä ja tilanteissa, vaikka viestintä on paikoin hidasta ja epäyhtenäistä. Opiskelija ymmärtää selkeää puhetta ja tekstiä, joka koskee tuttuja aiheita. Hän hallitsee kielen perusrakenteet. Opiskelijan sanavarasto riittää selviytymiseen jokapäiväiseen elämään liittyvissä tilanteissa ja kohtalaisesti oman alan perustilanteissa. Hänen ääntämisen tasonsa riittää viestin välittymiseen. Opiskelija toimii vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3 Opiskelija selviää hyvin suullisesti ja kirjallisesti työtehtävissä sekä muissa jokapäiväisissä tilanteissa. Opiskelija pystyy kirjoittamaan sisällöllisesti yhtenäisen kokonaisuuden. Hän ymmärtää normaalitempoista puhetta, mutta harvinaisemmat aiheet ja ei-yleiskielinen puhe voivat tuottaa vaikeuksia. Opiskelija ymmärtää jo oman alansa vaativiakin tekstejä, vaikka yksityiskohtia voi jäädä epäselviksi. Hän osaa käyttää rakenteita monipuolisesti eivätkä virheet estä viestin välittymistä. Opiskelijan sanavarasto riittää viestimään keskeiset asiat vaativammissakin tehtävissä ja tilanteissa. Hän ääntää ymmärrettävästi. Opiskelija toimii vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

4 Opiskelija osaa viestiä sujuvasti eri kielenkäyttötilanteissa tuottaen selkeää ja sujuvaa kieltä asianmukaisella tyylillä. Hän ymmärtää ja tuottaa vaikeuksitta työelämässä tarvittavaa tekstiä ja puhetta, vaikka yleiskielestä poikkeavat ilmaisut aiheuttavat jonkin verran vaikeuksia. Opiskelija hallitsee hyvin kielen käytön, mutta satunnaisia ongelmia voi silti esiintyä. Opiskelija toimii vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5 Opiskelija osaa viestiä erittäin sujuvasti ja aktiivisesti osallistuen sekä oppimaansa monipuolisesti soveltaen vaativissa työelämän kielenkäyttötilanteissa sopivaa tyyliä käyttäen. Hän ymmärtää vaikeuksitta erilaisia kielenkäyttäjiä, vaikka hienot vivahteet ja merkittävästi yleiskielestä poikkeava puhe voivat tuottaa vaikeuksia. Opiskelija ymmärtää ja tuottaa sisällöllisesti vaativaa puhetta ja tekstiä. Hänen kielenkäytössään ei ole juurikaan puutteita. Opiskelija toimii vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

Esitietovaatimukset

Opintojakso on yleiseurooppalaisen viitekehyksen tasolla B2 (https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-fi.pdf). Mikäli opintojesi alkaessa olet saanut kielitestin perusteella suosituksen suorittaa Englannin tukiopinnot -opintojakson, se kannattaa tehdä ennen kuin aloitat Työelämän englanti -opintojakson.

Opintojaksolla on hallittava tietotekniikan perustaidot, esimerkiksi tekstinkäsittely sekä ääni- ja videotiedostojen tekeminen.