Siirry suoraan sisältöön

Työelämän englanti (4 op)

Toteutuksen tunnus: ZZPC0220-3217

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 17.05.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

TA94 - Kielikeskus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

12 - 30

Koulutus

 • Musiikkipedagogi (AMK)
 • Logistiikka (AMK)
 • Toimintaterapeutti (AMK)
 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (AMK)
 • Palveluliiketoiminta (AMK)
 • Tiimiakatemia (AMK)
 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • Kätilö (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Tietojenkäsittely (AMK)
 • Konetekniikka (AMK)
 • Rakennusmestari (AMK)
 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • Liiketalous (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Maaseutuelinkeinot (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)

Opettaja

 • Paula Vuorinen
 • 16.01.2024 14:15 - 16:45, Työelämän englanti ZZPC0220-3217
 • 23.01.2024 14:15 - 16:45, Työelämän englanti ZZPC0220-3217
 • 30.01.2024 14:15 - 16:45, Työelämän englanti ZZPC0220-3217
 • 06.02.2024 14:15 - 16:45, Työelämän englanti ZZPC0220-3217
 • 13.02.2024 14:15 - 16:45, Työelämän englanti ZZPC0220-3217
 • 20.02.2024 14:15 - 16:45, Työelämän englanti ZZPC0220-3217
 • 05.03.2024 14:15 - 16:45, Työelämän englanti ZZPC0220-3217
 • 12.03.2024 14:15 - 16:45, Työelämän englanti ZZPC0220-3217
 • 26.03.2024 14:15 - 16:45, Työelämän englanti ZZPC0220-3217
 • 02.04.2024 14:15 - 16:45, Työelämän englanti ZZPC0220-3217
 • 09.04.2024 14:15 - 16:45, Työelämän englanti ZZPC0220-3217
 • 16.04.2024 14:15 - 16:45, Työelämän englanti ZZPC0220-3217
 • 23.04.2024 14:15 - 16:45, Työelämän englanti ZZPC0220-3217
 • 07.05.2024 14:15 - 16:45, Työelämän englanti ZZPC0220-3217

Tavoitteet

Työelämän englanti -opintojakso antaa sinulle valmiuksia käsitellä kansainvälistyvään työelämään liittyviä tilanteita englannin kielellä.

Opit toimimaan englanniksi työelämään liittyvissä tilanteissa ja saat itseluottamusta niin suulliseen kuin kirjalliseen ilmaisuun ammatillisesti tärkeissä konteksteissa. Lisäksi opit seuraamaan alasi kehitystä kotimaassa ja globaalisti.

Tämän opintojakson jälkeen olet oppinut kirjoittamaan ammattiisi liittyviä tekstejä englanniksi kontekstiin sopivalla tyylillä. Olet myös saanut varmuutta suullisiin englanninkielisiin vuorovaikutustilanteisiin sekä kerännyt englanninkielistä sanastoa, joka hyödyttää sinua myöhemmin urallasi.

Viestintä ja tiimityö: Osaat toimia tehokkaasti kansallisessa ja kansainvälisessä kontekstissa ja osaat tehdä tehokkaasti yhteistyötä oman alasi asiantuntijoiden ja muiden ammattiryhmien kanssa.

Sisältö

Opintojaksolla opiskelet seuraavia sisältöjä:
- opinnot ja työnhaku
- työelämän suullisia ja kirjallisia viestintätilanteita, esimerkiksi tapaaminen, jutustelu, asiakaspalvelu, puhelin, sähköposti ja mielipiteenilmaisu
- asiatekstin, kuten raportin, ohjeiden tai yhteenvetojen, tuottaminen
- oman alan keskeistä terminologiaa
- esitelmät, workshopit, ryhmäkeskustelut

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojaksolla käytetään opettajan laatimaa materiaalia. Lisäksi opiskelijan oletetaan etsivän omaan alaan liittyvää englanninkielistä materiaalia ja hyödyntävän sitä opintojakson aikana.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus

TÄMÄ TOTEUTUS ON TÄYNNÄ

Kontaktitunnit 16.1. alkaen tiistaisin 14.15-16.45. .Läsnäolovelvollisuus oppitunneilla on 80 %, eli sinun odotetaan osallistuvan säännöllisesti oppitunneille paikan päällä.
Opintojaksolla on lisäksi käytössä Moodle-oppimisympäristö.

Lähiopetuksessa teet sekä itsenäisesti että ohjatusti opettajan antamia kirjallisia ja suullisia harjoitustehtäviä. Teet myös ryhmätöitä ja kotitehtäviä. Opintojaksoon sisältyy myös Moodle-oppimisympäristössä tehtäviä suullisia ja kirjallisia tehtäviä. Näistä tehtävistä saat opettajalta kirjallisen tai suullisen palautteen. Opintojaksolla on myös tentti.

Lähiopetusta suositellaan sinulle, jos
• tehtävien teko luokassa ja kontaktiopetuksessa on mieluisaa
• haluat saada opettajalta neuvoja, yksityiskohtaista ohjeistusta ja palautetta oikea-aikaisesti
• opiskelu- tai työskentely-ympäristösi on pääasiassa suomenkielinen tai käytät englantia arjessasi vain vähän, jolloin luokkahuone tarjoaa mahdollisuuden viikottaiseen englannin kielen harjoittamiseen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson tentti suoritetaan valvotusti opintojakson lopussa.
Opiskelijalla on oikeus hylätyn arvosanan uusimiseen kahdesti opettajan ilmoittamina uusinta-ajankohtina.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- lähiopetusta n. 35 h
- opiskelumateriaaliin perehtyminen, harjoitustehtävät, palautustehtävät 40 - 60 h
- tenttiin valmistautuminen 10 - 15 h

Yhteensä 108 tuntia (n. 7-8 h / vko).

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssi on Yleiseurooppalaisen viitekehyksen B2-tason mukainen. Arviointi on skaalattu noudattamaan viitekehyksen kuvauksia siten, että kurssin läpäiseminen vaatii vähintään B2-tason englannin kielen osoittamista kurssin aihepiirien ja tehtävien mukaisesti. Arviointi perustuu jatkuvaan arviointiin ja palautteeseen, arvioitaviin palautustehtäviin sekä tenttiin.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1 Opiskelija pystyy pääosin ymmärrettävästi viestimään suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa työtehtävissä ja muissa tilanteissa. Opiskelija ymmärtää keskeiset sisällöt tuttuja aiheita käsittelevästä selkeästä puheesta ja tekstistä. Hän hallitsee riittävästi kielen perusrakenteita ja sanastoa, jotta viesti välittyy. Opiskelijan ääntämisen taso riittää viestin pääsisällön välittymiseen. Opiskelija toimii vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

2 Opiskelija pystyy ymmärrettävästi viestimään suullisesti ja kirjallisesti tutuissa ja tavanomaisissa työtehtävissä ja tilanteissa, vaikka viestintä on paikoin hidasta ja epäyhtenäistä. Opiskelija ymmärtää selkeää puhetta ja tekstiä, joka koskee tuttuja aiheita. Hän hallitsee kielen perusrakenteet. Opiskelijan sanavarasto riittää selviytymiseen jokapäiväiseen elämään liittyvissä tilanteissa ja kohtalaisesti oman alan perustilanteissa. Hänen ääntämisen tasonsa riittää viestin välittymiseen. Opiskelija toimii vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3 Opiskelija selviää hyvin suullisesti ja kirjallisesti työtehtävissä sekä muissa jokapäiväisissä tilanteissa. Opiskelija pystyy kirjoittamaan sisällöllisesti yhtenäisen kokonaisuuden. Hän ymmärtää normaalitempoista puhetta, mutta harvinaisemmat aiheet ja ei-yleiskielinen puhe voivat tuottaa vaikeuksia. Opiskelija ymmärtää jo oman alansa vaativiakin tekstejä, vaikka yksityiskohtia voi jäädä epäselviksi. Hän osaa käyttää rakenteita monipuolisesti eivätkä virheet estä viestin välittymistä. Opiskelijan sanavarasto riittää viestimään keskeiset asiat vaativammissakin tehtävissä ja tilanteissa. Hän ääntää ymmärrettävästi. Opiskelija toimii vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

4 Opiskelija osaa viestiä sujuvasti eri kielenkäyttötilanteissa tuottaen selkeää ja sujuvaa kieltä asianmukaisella tyylillä. Hän ymmärtää ja tuottaa vaikeuksitta työelämässä tarvittavaa tekstiä ja puhetta, vaikka yleiskielestä poikkeavat ilmaisut aiheuttavat jonkin verran vaikeuksia. Opiskelija hallitsee hyvin kielen käytön, mutta satunnaisia ongelmia voi silti esiintyä. Opiskelija toimii vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5 Opiskelija osaa viestiä erittäin sujuvasti ja aktiivisesti osallistuen sekä oppimaansa monipuolisesti soveltaen vaativissa työelämän kielenkäyttötilanteissa sopivaa tyyliä käyttäen. Hän ymmärtää vaikeuksitta erilaisia kielenkäyttäjiä, vaikka hienot vivahteet ja merkittävästi yleiskielestä poikkeava puhe voivat tuottaa vaikeuksia. Opiskelija ymmärtää ja tuottaa sisällöllisesti vaativaa puhetta ja tekstiä. Hänen kielenkäytössään ei ole juurikaan puutteita. Opiskelija toimii vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

Esitietovaatimukset

Opintojakso on yleiseurooppalaisen viitekehyksen tasolla B2 (https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-fi.pdf). Mikäli opintojesi alkaessa olet saanut kielitestin perusteella suosituksen suorittaa Englannin tukiopinnot -opintojakson, se kannattaa tehdä ennen kuin aloitat Työelämän englanti -opintojakson.

Opintojaksolla on hallittava tietotekniikan perustaidot, esimerkiksi tekstinkäsittely sekä ääni- ja videotiedostojen tekeminen.