Siirry suoraan sisältöön

Opiskelun henkilökohtaistaminen (7 op)

Toteutuksen tunnus: AE00BC86-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

31.05.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.05.2026

Opintopistemäärä

7 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 50

Koulutus

  • Ammatillinen erityisopettajankoulutus

Opettaja

  • Tiina Parviainen
  • Seija Eskola
  • Jari Karttunen

Ryhmät

  • AJE23SJE
    Ammatillinen erityisopettajan koulutus

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus:
Tämän opintojakson tarkoituksena on auttaa sinua asettamaan oman osaajaidentiteettisi kehittymisen kannalta tarkoituksenmukaisia tavoitteita oppimisellesi. Tavoitteet konkretisoituvat henkilökohtaisessa kehittymissuunnitelmassa, jonka laadit, toteutat ja arvioit tämän jakson aikana. Opintojaksolla harjoittelet myös erityisopettajan työssä olennaisia yhteisöllisiä ja konsultatiivisia työskentelytaitoja.

Opintojakson osaamiset:
Tällä opintojaksolla edistetään ja arvioidaan

Kehittymisosaamista,
joka tarkoittaa erityisopettajan kykyä kehittää omaa ja yhteisöjensä osaamista tukemaan inklusiivista koulutusta ja monenlaisten oppijoiden oppimista. Se edellyttää kehittymis- ja kehittämistarpeiden tunnistamista, osaamisen kehittämisen suunnittelua ja osaamisen hankkimista suunnitellusti ja systemaattisesti sekä osaamisen yhteisöllistä jakamista. Osaamisen kehittäminen perustuu tutkittuun tietoon.

Reflektio-osaamista,
joka ilmenee erityisopettajan kyvyssä tunnistaa ja kriittisesti arvioida omia eettisiä ratkaisujaan, arvojaan ja asenteitaan sekä ajattelu- ja toimintamallejaan suhteessa erityisopetukselliseen tietoon ja tutkimukseen. Kriittinen reflektointi tukee osaajaidentiteetin kehittymistä ja oman erityisopettajuuden rakentumista

Opintojakson osaamistavoitteet
Osaat edistää omaa ja oppimispiirisi jäsenten ammatillista kehittymistä koulutuksen tavoitteiden ja alan tulevaisuuden osaamisvaatimusten suunnassa.

Sisältö

Koulutuksen opetus-ja toteutussuunnitelma, erityinen tuki työkenttänä, oppimisen henkilökohtaiset tavoitteet ja kehittymissuunnitelma, oppimispiirin opiskelusuunnitelma, ammatti- ja osaajaidentiteetti, mentorointi, portfolio ja itsearviointi

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Valitse omaa ja oppimispiirisi osaamisen kehittymistä tukevaa kirjallisuutta tutkivan oppimisen menetelmän mukaisesti.

Opetusmenetelmät

Tämä opintojakso jatkuu koko opintojen ajan. Opintojen alussa laadit oman henkilökohtaisen osaamisesi kehittämissuunnitelman (HOKS) ja yhdessä oppimispiirisi kanssa ryhmän yhteisen opiskelusuunnitelman (ROPS), joita päivitetään opintojen kuluessa. Opintojen ajan pidät päiväkirjaa sinulle merkityksellisistä asioista ja reflektoit omaa toimintaasi. Ammatillisen kasvun tukemiseksi valitset opintojen alussa itsellesi mentorin, jonka kanssa käyt ohjauskeskusteluja. Opintojen lopuksi työstät portfolion ja itsearvioinnin. Opintojen aikana osallistut henkilökohtaisiin ja oppimispiirin yhteisiin ohjauskeskusteluihin vastuukouluttajasi kanssa sekä ohjauspäiviin. Valitset omaa osaamisidentiteettiäsi kehittävää kirjallisuutta reflektoinnin tueksi.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opinnoissa hyödynnät omaa työtäsi ja oman toimintasi reflektointia osana opintoja.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttejä. Opintojakso suoritetaan oppimistehtävillä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Osaamisen hankkiminen:
Tällä opintojaksolla vaadittavan osaamisen hankit arvioimalla omia osaamistarpeita laatimalla suunnitelman osaamisen hankkimisesta (HOKS), jota päivität ja toteutat koko opiskelun ajan. Oppimispiirisi kanssa laadit yhteisiin osaamistarpeisiinne pohjautuvat opiskelusuunnitelman (ROPS), joka ohjaa oppimispiirin toimintaa. Valitset ja luet omaa kehittymistäsi tukevaa kirjallisuutta. Opintojen loppuvaiheessa koostat osaamistasi kuvaavan portfolion ja itsearvioinnin sekä käyt päättökeskustelun ohjaavan kouluttajasi kanssa.

Osaamisen osoittaminen:
Tavoitteena olevan osaamisen osoitat työstämällä henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS), oppimispiirin yhteisen opiskelusuunnitelman (ROPS), portfolion ja itsearvioinnin sekä osallistumalla oppimispiirin ja henkilökohtaisiin ohjauskeskusteluihin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tämä opintojakso on 7 opintopisteen laajuinen, joten se merkitsee sinulta itseltäsi noin 189 tunnin työpanosta. Opintojakson todellinen kuormittavuus riippuu omista lähtökohdistasi, jotka määrittävät oppimistehtävien työllistävyyttä. Opintojakso kestää koko opintojen ajan.

Opintojaksolla työskennellään oppimispiirissä ja itsenäisesti. Opintojakson teemoja tarkastellaan myös vastuukouluttajasi kanssa käytävissä ohjauskeskusteluissa; oppimispiirin ohjauskeskusteluja on vähintään 3 kpl ja henkilökohtaisia ohjauskeskusteluja tarpeittesi mukaan.

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi on osaamistavoitteisiin pohjautuvaa ja laadullista.
Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat oppimispiirin vertaisarviointi, itsearviointi ja ohjauskeskustelut.
Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista. Arviointipäätöksen tekee vastuuopettajasi, kun kaikki opintojaksoon sisältyvät oppimistehtävät on tehty. Arviointiaineiston muodostavat henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS, oppimispiirin yhteinen opiskelusuunnitelma ROPS sekä ohjaus- ja arviointikeskusteluista, portfoliosta ja itsearvioinnista..

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat:

Kehittymisosaaminen
Tunnet ammatillisen erityisopettajan koulutuksen opetus- ja toteutussuunnitelman ja tunnistat alan tulevia kehityskulkuja ja muutoksia. Tunnistat omia, oppimispiirisi ja työyhteisösi osaamisen kehittämistarpeita suhteessa erityisopetuksen tulevaisuuden vaateisiin. Asetat perusteltuja ja suunnitelmallisia tavoitteita omalle ja yhteisölliselle oppimiselle ja suuntaat toimintaasi näiden tavoitteiden mukaisesti. Löydät tarkoituksenmukaisia verkostoja ja osaat käyttää niissä dialogista, yhteisöllistä, kehittävää ja tutkivaa otetta osaamisen kehittämisessä. Osaat määritellä omaa osaajaidentiteettiäsi ja tuet muiden oppijoiden identiteetin ja osaamisen kehittymistä.

Reflektio-osaaminen
Tunnistat ja arvioit kriittisesti osaamistasi, arvojasi ja asenteitasi sekä ajattelu- ja toimintamallejasi. Kykenet antamaan yhteisöissäsi kehittävää ja kannustavaa palautetta perustuen erityisopetukselliseen tietoon ja tutkimukseen. Kriittinen reflektointi tukee osaajaidentiteetin kehittymistä ja oman erityisopettajuuden rakentumista.