Skip to main content

Erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa (5 op)

Toteutuksen tunnus: AE00BO57-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

31.05.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 06.01.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 50

Koulutus

  • Ammatillinen erityisopettajankoulutus

Opettaja

  • Tiina Parviainen
  • Seija Eskola
  • Jari Karttunen

Ryhmät

  • AJE23SJE
    Ammatillinen erityisopettajan koulutus

Objectives

Tällä opintojaksolla perehdyt erityisen tuen järjestämistä koskeviin ohjeisiin ja säädöksiin niin opiskelija- kuin oppilaitostasolla. Tutustut erityisen tuen toimintamalleihin ja arvioit oman oppilaitoksesi erityisen tuen toimivuutta ja kehittämistarpeita. Tarkastelet myös erityisopettajan roolia ja tehtäviä oppimisen edistäjänä.
Tällä opintojaksolla edistetään ja arvioidaan:
Kehittämisosaamista, joka tarkoittaa erityisopettajan valmiuksia suunnitella ja toteuttaa erityisopetusta yksilölliset suunnitelmat huomioiden. Se edellyttää erityistä tukea/vaativaa erityistä tukea ohjaavien säädösten, arvolähtökohtien ja käsitteistön hallintaa, sekä omien toimintatapojen tiedostavaa reflektointia. Se on myös kykyä toimia ammatillisen erityisopetuksen ja erityisen tuen kehittämistyössä.
Verkosto-osaamista
joka tarkoittaa ammatillisen erityisopettajan valmiuksia verkostoitua ja kehittää palveluja erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden hyväksi eri oppimisympäristöissä, koulutuksen nivelvaiheissa ja työllistymisen edistämiseksi. Erityisopettaja osaa toimia erityisen tuen asiantuntijana oppilaitoksen erityisen tuen suunnittelussa, toteutuksessa ja kehittämisessä oman roolinsa rajoissa.
Opintojakson osaamistavoite:
Tunnet ja osaat hyödyntää erityisen tuen säädösperustaa, ammatillisen erityisopettajan roolia ja tehtävää sekä erityisen tuen mahdollisuuksia opiskelijan ohjaamisessa ja oppilaitoksen toiminnan kehittämisessä.

Content

Erityisen tuen suunnitelmallisuus
Erityinen tuki osana henkilökohtaistamista ja HOKSaa
Erityinen tuki erityisopettajan osaamisena ja tehtävänä

Time and location

Webinaarien ajankohdat ilmoitetaan kesäkuussa. Opintojakso on avoinna 7.6.-31.12.2023.
Voit aloittaa opintojakson, kun olet suorittanut opintojakson "Erityispedagoginen tietoperusta".

Learning materials and recommended literature

Ei tenttikirjallisuutta.
Suositeltava kirjallisuus:
Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/ 2017 ja Asetus ammatillisesta koulutuksesta säädös.
Erityisen tuen opas. ePerusteet. Opetushallitus.
Goman ym. 2021. Erityinen tuki voimavaraksi - Arviointi ammatillisen koulutuksen erityisestä tuesta. Karvi.
Kaikkonen, L. 2020. Erityisopettajat ammatillisessa koulutuksessa. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisusarja.

Teaching methods

Tämä opintojakso toteutetaan verkko-opintoina, opintoihin sisältyy myös tutustumiskäynti ja keskusteluja. Osaamista hankit osallistumalla opintojakson webinaareihin, perehtymällä verkkoaineistoon, tutustumalla ammatillisen koulutuksen erityisen tuen järjestämiseen ja tekemällä ohjeistetut tehtävät itsenäisesti tai oman oppimispiirin kanssa. Oppimispiirisi ja mentorisi kanssa käytävissä keskusteluissa syvennät tietoa ja osaamista oppilaitoskohtaisesta erityisen tuen suunnitelmallisuudesta ja yksilöllisen ohjausprosessin rakentamisesta. Opintojaksolla hankittu osaaminen konkretisoituu ja syventyy harjoittelussa.

Exam dates and retake possibilities

Tähän opintojaksoon ei sisälly tenttiä.

Alternative completion methods

Opintojakson tavoitteena olevan osaamisen hankit osallistumalla verkossa toteutuvaan opintojaksoon ja tekemällä siihen sisältyvät oppimistehtävät.  Opintojaksossa tavoitteena olevan osaamisen osoitat suorittamalla hyväksytysti verkko-opintojakson sekä muut opintojaksoon sisältyvät oppimistehtävät.

Olet voinut jo hankkia, tai parhaillaan olla hankkimassa, opintojaksossa tavoitteena olevaa osaamista esimerkiksi aikaisempien koulutusten tai työkokemuksen kautta. Sinulla on mahdollisuus hyväksilukea tähän opintojaksoon sellaista opintojakson tavoitteiden mukaista osaamista, jota olet aiemmin hankkinut muissa opinnoissa, työelämässä tai muissa yhteyksissä.  

Student workload

Opintojakso on viiden opintopisteen laajuinen. Se merkitsee, että sinulle on varattu erilaisiin tehtäviin laskennallisesti 135 tunnin työskentelymahdollisuus. Opintojakson todellinen kuormittavuus riippuu lähtökohdistasi ja niihin perustuvista oppimistehtävien työllistävyydestä. Opintojakso ajoittuu opiskelun 1. lukukaudelle.

Content scheduling

Voit suorittaa opintojakson oman aikataulusi/oppimispiirisi aikataulun mukaisesti ajalla 1.6.-31.12.2023 huomioiden webinaarien aikataulut, jotka ilmoitetaan kesäkuun alussa.

Further information for students

Arviointi on osaamistavoitteisiin pohjautuvaa ja laadullista. Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat palautteet ja itsearviointi.
Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arviointipäätöksen tekee opettajakorkeakoulun kouluttaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty. Arviointiaineisto muodostuu opintojakson oppimistehtävistä. 

Evaluation scale

Hyväksytty/Hylätty

Evaluation criteria, pass/failed

Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat:

Kehittämisosaaminen:
Tunnet erityistä tukea/vaativaa erityistä tukea ohjaavaa säädöstöä sekä erityisopetuksen arvolähtökohtia ja peruskäsitteistöä. Kykenet arvioimaan sekä omaa toimintaasi että oppilaitoksen toimintaa suhteessa säädöstöön. Osaat tarkastella ammatillisen erityisopettajan roolia ja tehtäviä suhteessa oppimisen edistämiseen.

Verkosto-osaaminen:
Tunnistat erityisopettajan asiantuntijaroolin ja tehtävät. Toimit niiden mukaisesti yhteistyössä opiskelijoiden, huoltajien, oppilaitoksen henkilöstön ja verkostokumppaneiden kanssa opiskelijan oppimisen tukemisessa, oppilaitoksen toiminnan kehittämisessä ja alueellisissa verkostoissa.

Prerequisites

Erityispedagoginen tietoperusta 5op on suoritettava ennen tätä opintojaksoa.