Skip to main content

Liiketoimintasuunnitelma (5 op)

Toteutuksen tunnus: LMSB6400-3009

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

30.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Biotalousinstituutti

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Maaseutuelinkeinot (AMK)

Opettaja

 • Kaisa Kinnunen

Ryhmät

 • ZJA23SLNO
  Avoin amk,Luva, Nonstop, Verkko
 • ZJA23SLNO2
  Avoin amk, Luva, Nonstop 2, Verkko
 • ZJA24KLNO3
  Avoin amk, Luva, Nonstop 3, Verkko

Objectives

Opintojakson tarkoitus
Mahdollisuus toteuttaa omia haaveita ja ideoita motivoi sinua hyviin suorituksiin ja menestykseen. Tämän opintojakson suoritettuasi sinulla on omaan liikeideaasi perustuva testattu, toteuttamiskelpoinen liiketoimintasuunnitelma.

Opintojakson osaamiset
Liiketoimintaosaaminen
Yrittäjyysosaaminen

Opintojakson osaamistavoite
Omien haaveiden, ideoiden ja kiinnostuksen pohjalta sinulla on liikeidea, josta tämän opintojakson aikana suunnittelet asiakaslähtöisen biotalouden tuotteen tai palvelun ja muotoilet kannattavan liiketoimintamallin. Hiot liikeideaasi pala palalta opintojen aikana. Eri opintojaksojen aikana pystyt tuottamaan omaa liiketoimintasuunnitelmaasi hyödyttäviä tuotoksia, kuten esimerkiksi viljely-, ruokinta- ja markkinointisuunnitelma, tuotekohtaiset kannattavuus- ja hinnoittelulaskelmat, tuotantoteknologiaan ja energiatalouteen liittyvät suunnitelmat. Biotalouden liiketoiminnan pilottien aikana pystyt testaamaan liikeideasi asiakastarvetta, tekemään tuotekehitystyötä, kokeilemaan eri tuotantoprosesseja tai muita esiin nousseita haasteita. Opinnäytetyössä voit syventyä hakemaan vastauksia liikeideasi kannalta tärkeisiin ja vastausta vailla oleviin tutkimusongelmiin. Harjoitteluissa pystyt tutustumaan toimialan toimintatapoihin sekä luomaan yhteistyöverkostoa. Kaikesta tästä opintojen aikana syntyvästä liikeideasi kannalta keskeisestä osaamisesta ja uudesta tiedosta kokoat oman testatun liiketoimintasuunnitelmasi. Osaat tehdä myös liiketoimintasuunnitelmaan liittyvän taloussuunnitelman, johon sisältyy kannattavuus-, maksuvalmius-, investointi- ja rahoituslaskelmat.

Content

Liiketoimintasuunnitelman sisällön jäsentelyn voit itse määrittää itsellesi sopivaksi, kunhan kaikki alla olevat asiat tulevat tavalla tai toisella esiin. Voit siis vapaasti laajentaa, tiivistää tai yhdistää teemoja. Liiketoimintasuunnitelman sisältö:
1. Liikeidea, innovaatio
2. Liiketoimintamalli
3. Tuote tai palvelu, arvolupaus
4. Asiakkaat, markkinaselvitys
5. Markkinatilanne ja kilpailijat
6. Myynti ja markkinointi: asiakassuhde, kanavat, viestintä, hinnoittelu
7. Tuotanto: tuotantoprosessit, toimitilat, sijainti, tuotantovälineet, pääoman tarve, tuotekehitys
8. Henkilöstö: työvoima, yritysmuoto, yrityksen organisaatio ja johto, osaamisen kehittäminen
9. Kumppanit ja sidosryhmät
10. Tuotot ja kustannukset, taloussuunnitelma: kannattavuus-, maksuvalmius-, investointi- ja rahoituslaskelmat
11. Riskit ja rajaukset
12. Itsearviointi: Oma osaaminen, SWOT-analyysi itsestä ja yrityksestä, johtopäätökset liiketoimintasuunnitelmasta.

Learning materials and recommended literature

Hesso, Johannes. 2015. Hyvä liiketoimintasuunnitelma. e-kirja. Jamk verkkoaineistot. Saatavana myös painettuna kirjana.
Tietoja ja palveluja yrityksille ja yrityksen perustajille. https://www.suomi.fi/yritykselle
Osterwalder, A. & Pigneur, Y. 2010. Business model generation. A handbook for visionaries, game changers, and challengers. eBook.
Pigneur, Osterwalder, Smith & Bernarda. 2014. Value proposition design: how to create products and services customers want.

Teaching methods

verkko-opinnot, oppimistehtävät, oman liiketoimintasuunnitelman laatiminen, itsenäinen opiskelu

Exam dates and retake possibilities

Opintojaksolla ei ole tenttiä. Liiketoimintasuunnitelma on arvioinnin kohteena.

Student workload

liiketoimintasuunnitelman laatiminen 85 h, itsenäinen opiskelu 50 h, yhteensä 135 h

Further information for students

Arviointi tapahtuu liiketoimintasuunnitelman itsearviointina ja opettajan arviointina.

AVOIN AMK Nuoren viljelijän opinnot 10

Evaluation scale

0-5

Evaluation criteria, satisfactory (1-2)

Välttävä 1: Osaat tehdä ohajtusti oman liikeidean perusteella toteuttamiskelpoisen liiketoimintasuunnitelman. Liiketoimintasuunnitelman eri osa-alueissa tehtyjä ratkaisuja osaat perustella analyysien ja testausten pohjalta, mutta joiltakin osin suppeasti ja puutteellisesti. Tiedät, kuinka käyttäjälähtöinen suunnittelu ja testaus tukevat liiketoimintasuunnitelmaa.

Tyydyttävä 2. Osaat tehdä oman innovatiivisen liikeidean perusteella toteuttamiskelpoisen liiketoimintasuunnitelman. Liiketoimintasuunnitelman eri osa-alueissa tehtyjä ratkaisuja osaat perustella analyysien ja testausten pohjalta tarkoituksenmukaisessa laajuudessa.

Evaluation criteria, good (3-4)

Hyvä 3. Osaat tehdä oman innovatiivisen liikeidean perusteella toteuttamiskelpoisen ja kilpailukykyisen liiketoimintasuunnitelman. Liiketoimintasuunnitelman eri osa-alueissa tehtyjä ratkaisuja osaat perustella analyysien ja testausten pohjalta laajasti ja monipuolisesti. Osaat tehdä liiketoimintasuunnitelman itsenäisesti.

Hyvä 4: Osaat tehdä oman innovatiivisen liikeidean perusteella toteuttamiskelpoisen ja kilpailukykyisen liiketoimintasuunnitelman. Liiketoimintasuunnitelman eri osa-alueissa tehtyjä ratkaisuja osaat perustella monipuolisten analyysien ja testausten pohjalta laajasti ja vakuuttavasti. Tekemäsi johtopäätökset ovat loogisia ja strategisesti järkeviä. Osaat tehdä liiketoimintasuunnitelman itsenäisesti.

Evaluation criteria, excellent (5)

Erinomainen 5: Osaat tehdä oman innovatiivisen liikeidean perusteella toteuttamiskelpoisen ja kilpailukykyisen liiketoimintasuunnitelman. Liiketoimintasuunnitelman eri osa-alueissa tehdyt ratkaisut ovat innovatiivisia ja olet perustellut niitä monipuolisten analyysien ja testausten pohjalta laajasti ja vakuuttavasti. Tehdyt johtopäätökset ovat loogisia ja strategisesti järkeviä. Olet tehnyt liiketoimintasuunnitelman itsenäisesti ja arvioit sitä kriittisesti.