Skip to main content

Erityissosiaaliohjauksen toimintaympäristöt (5 op)

Toteutuksen tunnus: YS00CP20-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 25.08.2024

Ajoitus

23.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4.5 op

Toteutustapa

10 % Lähiopetus, 90 % Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 35

Koulutus

 • Sosiaalialan ylempi AMK, erityissosiaaliohjaus (YAMK)

Opettaja

 • Asta Suomi
 • Anne Koivisto
 • Tuija Ketola
 • Katri Ylönen

Vastuuopettaja

Katri Ylönen

Ryhmät

 • YSG24S1
  Sosiaalialan ylempi AMK, erityissosiaaliohjaus (YAMK)
 • ZJAYSG24S1
  Avoin AMK, sote, YAMK-väylät,Sosiaalialan ylempi AMK, erityissosiaaliohjaus (YAMK)
 • ZJA24SSYE
  Avoin AMK, sote, Erityissosiaaliohjauksen (ylempi AMK) osaamiskokonaisuus
 • 23.08.2024 13:00 - 17:00, Erityissosiaaliohjauksen toimintaympäristöt YS00CP20-3001
 • 24.08.2024 09:00 - 11:00, Erityissosiaaliohjauksen toimintaympäristöt YS00CP20-3001
 • 19.09.2024 12:00 - 16:00, Erityissosiaaliohjauksen toimintaympäristöt YS00CP20-3001
 • 22.10.2024 12:00 - 16:00, Erityissosiaaliohjauksen toimintaympäristöt YS00CP20-3001
 • 21.11.2024 12:00 - 16:00, Erityissosiaaliohjauksen toimintaympäristöt YS00CP20-3001

Objectives

Opintojakson tarkoituksena on syventää ymmärrystäsi erityissosiaaliohjauksen toimintaympäristöstä ja siinä tapahtuvien muutosten analysoinnista.

Osaamiset:

Ennakoiva kehittäminen
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus
Sosiaalialan asiantuntijaosaaminen

Opintojakson osaamistavoitteet:

Osaat kehittää uusia asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja tulevaisuutta ennakoiden.

Osaat ennakoida globaalin kehityksen ja ilmiöiden vaikutuksia sekä mahdollisuuksia omalla alallasi ja monialaisissa verkostoissa.

Osaat kriittisesti analysoida yhteiskunnallisia ja globaaleja muutoksia sekä ennakoida niiden sosiaalisia vaikutuksia kansalaisten elämänkulussa.

Content

Opintojakson keskeisimpänä sisältönä on sosiaalialan ajankohtainen tieteellinen tutkimustyö ja käsitteet, palvelurakenteet ja digitalisaatio, asiakas- ja palveluohjaus, moniammatillisuus, monitoimijuus ja monitieteisyys, kohtaamisen ja vaikuttamisen työorientaatiot.

Learning materials and recommended literature

Aaltonen, E., Suoninen-Erhiö, L., & Mäntysaari, M. (2020). Sosiaaliala uudistuu: Tietopohjan ja vuorovaikutuksen kysymyksiä. Huoltaja-säätiö. (luettavissa e-kirjana)

Hujala, A. & Taskinen H. (toim.) 2020. Uudistuva sosiaali- ja terveysala. University Press. E-julkaisu.

Laaksonen, H., Laitinen, H., Hiilamo, H., Hautaviita, P., Hyvärinen, H., & Vänni, K. (2020). Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä (1. painos.). Sanoma Pro Oy. (luettavissa e-kirjana)

Raitakari, S. & Harrikari, T. & Hekkala, M. & Kivipelto, M. (toim.) 2023. Sosiaalityö kriiseissä ja poikkeuksellisissa olosuhteissa. Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja. Jyväskylän yliopisto, Sophi. E-julkaisu.

Teaching methods

Opintojaksolla käytetään opetus- ja oppimismenetelminä webinaareja, lähiopetusta koululla, itsenäistä työskentelyä sekä itsenäisesti tai pienryhmissä toteutettavia oppimistehtäviä.

Sekä webinaarit että lähiopetus koululla ovat vuorovaikutteisia oppimistilanteita ja tulet niihin valmistautuneena etukäteen annetun ohjeistuksen mukaisesti.

Mikäli käytät tehtävissä tekoälyä, lisää tehtäviin sanallinen kuvaus, miten, missä määrin ja missä kohdin olet sitä hyödyntänyt.

Practical training and working life connections

Työelämäedustajien vierailut

Exam dates and retake possibilities

Oppimistehtävät jakautuvat tasaisesti koko opintojakson ajalle ja tarkempi aikataulu ilmoitetaan Moodlessa opintojakson alussa.

Student workload

Perehtyminen Moodle työtilaan ja tehtäviin sekä oman aikataulun suunnittelu 5h
Kontaktiopetus lähipäivät ja webinaarit sekä niihin valmistautuminen 20h
Ryhmätyöt ja itsenäisesti toteutettavat tehtävät 106h
Itsearviointi 4h

Yhteensä 135h

Further information for students

Opintojakson arvioitavat suoritukset ovat opintojakson aikana tehdyt oppimistehtävät (hyv-hyl) sekä numeerisesti arvioitava opintojaksolla käytyjä asioita kokoava oppimistehtävä (0-5). Kaikki opintojaksolla annetut oppimistehtävät tulee olla hyväksytysti suoritetut.Opintojakson numeerinen arvosana annetaan kokoavan kirjallisen oppimistehtävän perusteella. Opintojaksoon sisältyy lisäksi opiskelijan henkilökohtainen itsearviointi, joka perustuu opintojakson osaamistavoitteisiin.

Avoin amk:10 paikkaa (osa erityissososiaaliohjauksen 15 op osaamiskokonaisuutta)

Evaluation scale

0-5

Evaluation criteria, satisfactory (1-2)

Välttävä (1)
Ymmärrät ja erittelet sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää ja toimintaympäristöä kapea-alaisesti. Tunnistat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen muutoksia. Perustelet osaamistasi tutkittuun tietoon. Reflektoit omiin kokemuksiin. Kirjoitat havainnollisesti, mutta teksti sisältää epäloogisuuksia ja puutteita.

Tyydyttävä (2)
Ymmärrät ja sovellat sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää ja toimintaympäristöä useammasta kuin yhdestä näkökulmasta. Tunnistat ja osaat kuvata muutaman sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen muutoksen. Perustelet osaamistasi tutkittuun tietoon jäsennellysti. Reflektoit omiin kokemuksiin jäsennellysti. Kirjoitat johdonmukaisesti ja havainnollisesti, mutta siinä on puutteita. Kirjoitat osittain jäsentymätöntä tekstiä, jossa on erilaisia kieli- ja tyylivirheitä.

Evaluation criteria, good (3-4)

Hyvä (3)
Tarkastelet ja analysoit sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää ja toimintaympäristöä monipuolisesti. Tunnistat vähintään kolme merkittävää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen muutosta ja osaat pohtia niihin ratkaisuja. Perustelet osaamista tutkittuun tietoon perustellusti. Reflektoit omiin kokemuksiin jäsennellysti, kriitisesti ja selkeästi. Kirjoitat johdonmukaisesti, perustellusti ja havainnollisesti. Kirjoitat jäsentynyttä tekstiä, jossa on satunnaisia kieli- ja tyylivirheitä.

Kiitettävä (4)
Tarkastelet ja analysoit sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää ja toimintaympäristöä useammasta eri näkökulmasta ja osaat arvioida niiden vaikutusta omaan työhön. Tunnistat useampia sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen muutoksia ja osaat kuvata niitä kattavasti ja kriittisesti. Perustelet osaamistasi tutkittuun tietoon huolellisesti. Reflektoit omiin kokemuksiin jäsennellysti, kriittisesti ja selkeästi. Kirjoitat loogisesti, analyyttisesti ja asiantuntevasti. Kirjoitat jäsentynyttä tekstiä sujuvalla ja lähes virheettömällä asiatyylillä.

Evaluation criteria, excellent (5)

Erinomainen (5)
Tarkastelet ja analysoit sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää ja toimintaympäristöä useammasta eri näkökulmasta ja osaat arvioida kriittisesti niiden vaikutusta omaan työhön. Tunnistat useampia sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen muutoksia ja osaat kuvata niitä kattavasti ja kriittisesti. Perustelet osaamistasi tutkittuun tietoon huolellisesti. Reflektoit omiin kokemuksiin jäsennellysti, kriittisesti ja selkeästi. Tarjoat uusia näkökulmia. Kirjoitat vakuuttavasti esittäen selkeän loogisesti etenevän kokonaisuuden, jossa yhdistät asioita uudella tavalla. Osoitat kriittistä ja argumentoivaa kykyä kirjoittaa.