Siirry suoraan sisältöön

Työelämän ruotsi (4 op)

Toteutuksen tunnus: ZZ00CD01-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 25.08.2024

Ajoitus

26.08.2024 - 18.12.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

TA94 - Kielikeskus

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 30

Koulutus

 • Logistiikka (AMK)
 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • Toimintaterapeutti (AMK)
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (AMK)
 • Palveluliiketoiminta (AMK)
 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • Tiimiakatemia (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Konetekniikka (AMK)
 • Tietojenkäsittely (AMK)
 • Rakennusmestari (AMK)
 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • Liiketalous (AMK)
 • Varhaisiän musiikkikasvatus ja kulttuurihyvinvointi (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Maaseutuelinkeinot (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)
 • Instrumenttiopetus ja ryhmänohjaus (AMK)

Opettaja

 • Susanna Kananoja
 • 06.09.2024 11:30 - 14:00, Työelämän ruotsi ZZ00CD01-3004
 • 13.09.2024 11:30 - 14:00, Työelämän ruotsi ZZ00CD01-3004
 • 20.09.2024 11:30 - 14:00, Työelämän ruotsi ZZ00CD01-3004
 • 27.09.2024 11:30 - 14:00, Työelämän ruotsi ZZ00CD01-3004
 • 04.10.2024 11:30 - 14:00, Työelämän ruotsi ZZ00CD01-3004
 • 11.10.2024 11:30 - 14:00, Työelämän ruotsi ZZ00CD01-3004
 • 25.10.2024 11:30 - 14:00, Työelämän ruotsi ZZ00CD01-3004
 • 01.11.2024 11:30 - 14:00, Työelämän ruotsi ZZ00CD01-3004
 • 08.11.2024 11:30 - 14:00, Työelämän ruotsi ZZ00CD01-3004
 • 15.11.2024 11:30 - 14:00, Työelämän ruotsi ZZ00CD01-3004
 • 22.11.2024 11:30 - 14:00, Työelämän ruotsi ZZ00CD01-3004
 • 29.11.2024 11:30 - 14:00, Työelämän ruotsi ZZ00CD01-3004
 • 05.12.2024 11:30 - 14:00, Työelämän ruotsi ZZ00CD01-3004
 • 13.12.2024 11:00 - 14:30, Työelämän ruotsi ZZ00CD01-3004
 • 16.12.2024 10:30 - 13:30, Työelämän ruotsi ZZ00CD01-3003 ja ZZ00CD01-3004

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi, pystyt pääosin ymmärrettävästi viestimään ruotsiksi suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa työtehtävissä ja muissa tilanteissa.

Opintojakson suoritettuasi, hallitset itsestäsi ja osaamisestasi kertomisen esimerkiksi työnhakutilanteissa. Osaat toimia ruotsiksi työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa ja keskeisissä oman alasi työtehtävissä, kuten tapaamiset, opastamis- ja neuvomistilanteet, oman alan työsähköpostin kirjoittaminen ja asiakaspalvelutilanteet. Osaat arvioida ruotsin kielen osaamistasi ja olet motivoitunut kehittämään sitä elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti. Otat vastuuta omasta oppimisestasi ja toimit sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

Viestintä ja tiimityö: Osaat toimia kansallisessa ja kansainvälisessä kontekstissa ja osaat tehdä yhteistyötä oman alasi asiantuntijoiden ja muiden ammattiryhmien kanssa.

Sisältö

Opintojaksolla opiskelet seuraavia sisältöjä:
• opinnot ja työnhaku
• työelämän suullisia ja kirjallisia viestintätilanteita, esimerkiksi tapaaminen, jutustelu, asiakaspalvelu, puhelin, sähköposti ja mielipiteenilmaisu
• asiatekstin, kuten raportin, ohjeiden tai yhteenvetojen, tuottaminen
• oman alan keskeistä terminologiaa
• alakohtainen syventävä osio, jonka voit toteuttaa esimerkiksi workshop-työskentelynä, projektina, työelämään tutustumisena, portfoliona tai raporttina

Aika ja paikka

-

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojaksolla käytetään opettajan laatimaa materiaalia. Monisteet jaetaan ensimmäisellä kontaktikerralla. Materiaali ladattavissa myös pdf-tiedostona Moodle-työtilassa.
Opettaja antaa opiskelijoille tarvittaessa tukimateriaalia opintojakson aikana.

Suositeltavat oppikirjat: ReFlex-Uppdatera din svenska (perusteiden kertaus), Jobbsnack (digimateriaali työelämätilanteisiin), FlexHandel (liiketalous), FlexService (palvelualat), FlexVård (hoitoala), FlexSocial (sosiaaliala) & Flexteknik (tekniikan alat).

Opetusmenetelmät

Tämä opintojakso toteutetaan kontaktiopetuksena Rajakadun kampuksella perjantaisin klo 11.30-14. ajalla 6.9.-13.12.2024
Lisäksi kontakti to 5.12.klo 11.30-14 ja ma 16.12. klo 10.30-13.30.

Lähiopetustoteutuksissa läsnäolovelvollisuus on 80 %.

Opintojaksolla käytetään opettajan laatimaa materiaalia. Monisteet jaetaan ensimmäisellä kontaktikerralla. Materiaali saatavilla myös pdf-tiedostona.

Lähiopetuksessa teet sekä itsenäisesti että ohjatusti opettajan antamia kirjallisia ja suullisia harjoitustehtäviä. Teet myös pari- ja ryhmätöitä.

Opintojaksoon sisältyy myös itsenäisiä & aikataulutettuja harjoitustehtäviä Moodlessa sekä vähintään yksi kirjallinen ja/tai suullinen palautustehtävä. Näistä tehtävistä saat opettajalta kirjallisen tai suullisen palautteen. Opintojaksoon sisältyy näiden lisäksi parityönä toteutettava suullinen esitys (to 5.12.), jota ei valmistella oppitunneilla.

Kurssin työtila Moodlessa avautuu kurssin aloituspäivänä.


Opintojaksolla on kirjallinen ja suullinen tentti.
Suullinen tentti pe 13.12.2024 klo 11-14.30 välisenä aikana. Suullisen tentin kesto 30 minuuttia.
Kirjallinen tentti ma 16.12.2024 klo 10.30 tai tarvittaesa Exam-studiossa. Kirjallisen tentin kesto 2 tuntia, yksilöllisen tuen päätöksellä enintään 3 tuntia.

Suullisen tentin uusinta tai korotustentti: Sovi yhdessä opettajan kanssa.
Kirjallisen tentin uusinta tai korotustentti: Sovi yhdessä opettajan kanssa.
Uusinnat ja korotustentit suoritettava kevätlukukauden 2025 loppuun mennessä, jonka jälkeen kurssisuoritus vanhenee.
Molemmat kokeet saa tarvittaessa uusia kahdesti. Korotusmahdollisuuksia 1.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla on kirjallinen ja suullinen tentti.
Suullinen tentti pe 13.12.2024 klo 10-13.30 välisenä aikana. Suullisen tentin kesto 30 minuuttia.
Kirjallinen tentti ma 16.12.2024 klo 10.30 tai tarvittaesa Exam-studiossa. Kirjallisen tentin kesto 2 tuntia, yksilöllisen tuen päätöksellä enintään 3 tuntia.

Suullisen tentin uusinta tai korotustentti: Sovi yhdessä opettajan kanssa.
Kirjallisen tentin uusinta tai korotustentti: Sovi yhdessä opettajan kanssa.
Uusinnat ja korotustentit suoritettava kevätlukukauden 2025 loppuun mennessä, jonka jälkeen kurssisuoritus vanhenee.
Molemmat kokeet saa tarvittaessa uusia kahdesti. Korotusmahdollisuuksia 1.

Kansainvälisyys

-

Vaihtoehtoiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- lähiopetusta 30 - 40 h
- opiskelumateriaaliin perehtyminen, harjoitus- ja palautustehtävät Moodlessa sekä suullisen ryhmätyön valmistelu 40 - 50 h
- tentteihin valmistautuminen 5 - 10 h
Yhteensä 108 tuntia (yhden opintopisteen työmäärä on 27 tuntia).

Kuormittavuus per viikko 7,5 tuntia (kurssin kesto 14 viikkoa).

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta (6.6.2003/424).

Suullinen ja kirjallinen kielitaitosi arvioidaan erikseen arviointiasteikolla 0 - 5.

Arviointi perustuu jatkuvaan arviointiin ja palautteeseen, arvioitaviin palautustehtäviin, suulliseen ryhmätyöhön sekä kirjalliseen ja suulliseen tenttiin.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1 Välttävä
Pystyt pääosin ymmärrettävästi viestimään suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa työtehtävissä ja muissa tilanteissa, vaikka viestintä on paikoin hidasta ja epäyhtenäistä. Ymmärrät keskeiset sisällöt tuttuja aiheita käsittelevästä selkeästä puheesta ja tekstistä. Hallitset riittävästi kielen perusrakenteita ja sanastoa, jotta viesti välittyy. Ääntämisesi taso riittää viestin pääsisällön välittymiseen. Toimit vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

2 Tyydyttävä
Pystyt ymmärrettävästi viestimään suullisesti ja kirjallisesti tutuissa ja tavanomaisissa työtehtävissä ja tilanteissa, vaikka viestintä on paikoin hidasta ja epäyhtenäistä. Ymmärrät selkeää puhetta ja tekstiä, joka koskee tuttuja aiheita. Hallitset kielen perusrakenteet. Sanavarastosi riittää selviytymiseen jokapäiväiseen elämään liittyvissä tilanteissa ja kohtalaisesti oman alan perustilanteissa. Ääntämisesi taso riittää viestin välittymiseen. Toimit vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3 Hyvä
Selviät hyvin suullisesti ja kirjallisesti työtehtävissäsi sekä muissa jokapäiväisissä tilanteissa. Pystyt kirjoittamaan sisällöllisesti yhtenäisen kokonaisuuden. Ymmärrät normaalitempoista puhetta, mutta harvinaisemmat aiheet ja ei-yleiskielinen puhe voivat tuottaa sinulle vaikeuksia. Ymmärrät jo oman alasi vaativiakin tekstejä, vaikka yksityiskohtia voi jäädä epäselviksi. Osaat käyttää rakenteita monipuolisesti eivätkä virheet estä viestin välittymistä. Sanavarastosi riittää viestimään keskeiset asiat erilaisissa tehtävissä ja tilanteissa. Äännät ymmärrettävästi. Toimit vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

4 Kiitettävä
Osaat viestiä sujuvasti eri kielenkäyttötilanteissa tuottaen selkeää ja sujuvaa kieltä asianmukaisella tyylillä. Ymmärrät ja tuotat vaikeuksitta työelämässä tarvittavaa tekstiä ja puhetta, vaikka yleiskielestä poikkeavat ilmaisut aiheuttavat jonkin verran vaikeuksia. Hallitset hyvin kielen käytön, mutta satunnaisia ongelmia voi silti esiintyä. Toimit vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5 Erinomainen
Osaat viestiä erittäin sujuvasti ja aktiivisesti osallistuen sekä oppimaasi monipuolisesti soveltaen vaativissa työelämän kielenkäyttötilanteissa sopivaa tyyliä käyttäen. Ymmärrät vaikeuksitta erilaisia kielenkäyttäjiä, vaikka hienot vivahteet ja merkittävästi yleiskielestä poikkeava puhe voivat tuottaa vaikeuksia. Ymmärrät ja tuotat sisällöllisesti vaativaa puhetta ja tekstiä. Kielen käytössäsi ei ole juurikaan puutteita. Toimit vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2 tai B1 ruotsin kielessä.

Tämä tarkoittaa, että pystyt opintojakson alkaessa ymmärrettävästi viestimään suullisesti ja kirjallisesti tutuissa ja tavanomaisissa tilanteissa. Ymmärrät selkeää puhetta ja tekstiä, joka koskee tuttuja aiheita, kuten henkilön esittäytymistä, opinnoista keskustelua ja työstä kertomista. Hallitset pääosin ruotsin perusrakenteet, kuten persoonapronominien käytön, substantiivien ja adjektiivien taivutuksen ja käytön, verbien aikamuodot sekä pää- ja sivulauseen sanajärjestyksen. Sanavarastosi riittää selviytymiseen jokapäiväiseen elämään liittyvissä tilanteissa. Ääntämisesi taso riittää viestin välittymiseen.

Lisätiedot

Laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta 6.6.2003/424.

Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan erikseen.

Suorittamalla tutkinto-ohjelmansa ruotsin kielen pakollisen opintojakson (Työelämän ruotsi, 4 op) hyväksytysti opiskelija osoittaa hallitsevansa valtion virkamiehiltä vaadittavan suullisen ja kirjallisen ruotsin kielen taidon (laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta 424/2003, 6§).

Tutkintotodistuksessa toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito merkitään erikseen. Tämä arviointi perustuu pakollisen opintojakson suulliseen ja kirjalliseen arvosanaan siten, että arvosanat 4 ja 5 tarkoittavat tutkintotodistuksessa hyvää ja arvosanat 1, 2 ja 3 tyydyttävää taitoa

Jos opiskelijan koulusivistyskieli on ruotsi, hän suorittaa Työelämän viestintä -opintojakson yhteydessä virkamiessuomen eli saa arvioinnin suomen kielen suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta.