Siirry suoraan sisältöön

Työelämän ruotsi (4 op)

Toteutuksen tunnus: ZZ00CD01-3024

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

26.08.2024 - 30.09.2024

Ajoitus

21.10.2024 - 18.12.2024

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

TA94 - Kielikeskus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Logistiikka (AMK)
 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • Toimintaterapeutti (AMK)
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (AMK)
 • Palveluliiketoiminta (AMK)
 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • Tiimiakatemia (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Konetekniikka (AMK)
 • Tietojenkäsittely (AMK)
 • Rakennusmestari (AMK)
 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • Liiketalous (AMK)
 • Varhaisiän musiikkikasvatus ja kulttuurihyvinvointi (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Maaseutuelinkeinot (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)
 • Instrumenttiopetus ja ryhmänohjaus (AMK)

Opettaja

 • Maria Rautamo
 • 22.10.2024 16:00 - 18:00, Työelämän ruotsi ZZ00CD01-3024
 • 04.11.2024 18:00 - 20:00, Työelämän ruotsi ZZ00CD01-3024
 • 18.11.2024 16:00 - 18:00, Työelämän ruotsi ZZ00CD01-3024

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi, pystyt pääosin ymmärrettävästi viestimään ruotsiksi suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa työtehtävissä ja muissa tilanteissa.

Opintojakson suoritettuasi, hallitset itsestäsi ja osaamisestasi kertomisen esimerkiksi työnhakutilanteissa. Osaat toimia ruotsiksi työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa ja keskeisissä oman alasi työtehtävissä, kuten tapaamiset, opastamis- ja neuvomistilanteet, oman alan työsähköpostin kirjoittaminen ja asiakaspalvelutilanteet. Osaat arvioida ruotsin kielen osaamistasi ja olet motivoitunut kehittämään sitä elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti. Otat vastuuta omasta oppimisestasi ja toimit sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

Viestintä ja tiimityö: Osaat toimia kansallisessa ja kansainvälisessä kontekstissa ja osaat tehdä yhteistyötä oman alasi asiantuntijoiden ja muiden ammattiryhmien kanssa.

Sisältö

Opintojaksolla opiskelet seuraavia sisältöjä:
• opinnot ja työnhaku
• työelämän suullisia ja kirjallisia viestintätilanteita, esimerkiksi tapaaminen, jutustelu, asiakaspalvelu, puhelin, sähköposti ja mielipiteenilmaisu
• asiatekstin, kuten raportin, ohjeiden tai yhteenvetojen, tuottaminen
• oman alan keskeistä terminologiaa
• alakohtainen syventävä osio, jonka voit toteuttaa esimerkiksi workshop-työskentelynä, projektina, työelämään tutustumisena, portfoliona tai raporttina

Aika ja paikka

Opiskelu tapahtuu Moodle-ympäristössä pääsääntöisesti itsenäisesti, mutta ohjatusti.
Opintojaksolla on 3 kpl ZOOMin välityksellä pidettävää webinaaria.
Näiden osoite on aina sama: https://jamk.zoom.us/j/4080004364

Kurssi alkaa ma 21.10.2024.
Moodle-kurssi aukeaa viimeistään perjantaina 11.10. Käy jo silloin tutustumassa kurssin sisältöön ja kurssi-infoon. Jos jokin on epäselvää, kysy asiasta aloitus-ZOOMissamme.
Aloitus-ZOOM tiistaina 22.10. klo 16.00-18.00 -> Aloitustapaamiseen osallistuminen on pakollista ja osa kurssisuoritusta. Se käynnistää opiskelusi hyvin ja tiedät miten toimia juuri tällä toteutuksella.

1. OSIO 21.10.-3.11. (2 viikkoa)
ZOOM-webinaari ti 22.10. klo 16.00-18.00 (aloitusinfo + 1. osio)

2. OSIO 4-17.11. (2 viikkoa)
ZOOM-webinaari ma 4.11. klo 18.00-20.00

3. OSIO 18.11.-1.12. (2 viikkoa)
ZOOM-webinaari ma 18.11. klo 16.00-18.00

Opetusmenetelmät

Tämä on verkkototeutus ZZ00CD01-3024 Työelämän ruotsi
Opintojakso toteutuuu ajalla 21.10.-18.12.2024 (Huomaa tiivis aikataulu!)


MITÄ JA KENELLE?

Huomioi tätä toteutusta harkitessasi, että tämä on itsenäiseen työskentelyyn painottuva verkkototeutus. Verkkototeutuksella opiskelu tapahtuu pitkälti itsenäisesti, mutta kuitenkin ohjatusti ja aikataulutetusti. Jos koet tarvitsevasi enemmän ohjausta ja välitöntä palautetta opiskelussasi, suosittelemme ehdottomasti kontaktitoteutusta.

Tutustu aikatauluun (alla) ja valitse tämä toteutus vain siinä tapauksessa, että pääsääntöisesti itsenäinen työskentely sopii sinulle ja kurssiin sisältyvät aikataulut (aloitustapaaminen, muut Zoom-tapaamiset ja tentit) ovat sinulle sopivat.
Aloitustapaamiseen osallistuminen on pakollista ja osa kurssisuoritusta. Näin siksi, jotta saat tietoa kurssin käytänteistä ja tiedät, miten kurssilla opiskellaan.
Tämä toteutus sopii eri alojen opiskelijoille.

EDELTÄVÄ OSAAMINEN?

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2 tai B1 ruotsin kielessä.
Tämä tarkoittaa, että
• pystyt opintojakson alkaessa ymmärrettävästi viestimään suullisesti ja kirjallisesti tutuissa ja tavanomaisissa tilanteissa.
• ymmärrät selkeää puhetta ja tekstiä, joka koskee tuttuja aiheita, kuten henkilön esittäytymistä, opinnoista keskustelua ja työstä kertomista.
• hallitset pääosin ruotsin perusrakenteet, kuten persoonapronominien käytön, substantiivien ja adjektiivien taivutuksen ja käytön, verbien aikamuodot sekä pää- ja sivulauseen sanajärjestyksen.
• sanavarastosi riittää selviytymiseen jokapäiväiseen elämään liittyvissä tilanteissa.
• ääntämisesi taso riittää viestin välittymiseen.

Jos edellä mainituissa osa-alueissa on puutteita, suosittelen Ruotsin tukiopinnot -opintojakson suorittamista ennen tätä opintojaksoa.

MISSÄ JA MITEN OPISKELLAAN?

Opiskelemme Moodle-oppimisympäristössä.
Opiskelu verkkototeutuksella edellyttää sinulta oman työskentelysi aikatauluttamista, oma-aloitteisuutta sekä vastuun ottamista omasta opiskelustasi. Opettaja toki ohjaa ja auttaa sinua tässä.
Kurssi koostuu kolmesta osiosta, joita opiskellaan annetun aikataulun ja ohjeiden mukaisesti. Tämä auttaa sinua opiskelemaan sopivassa tahdissa. Noudata siis aikataulua opiskelusi sujuvoittamiseksi.OPINTOJAKSOLLA TARVITTAVAT VÄLINEET

Web-kameran käyttöä edellytetään videotehtävissä ja suullisessa tentissä.

Sinulla tulee olla mahdollisuus tallentaa ja jakaa videotiedostoja. Joissakin tehtävissä älypuhelin riittää tai ilmainen Screencastomatic-sovellus on myös hyvä ja helppo vaihtoehto ruudunkaappausvideoiden tallentamiseen. Zoomilla tai Teamsilla voi toki tehdä videoita myös. JAMKilla tarjolla Panopto-ohjelma videoiden tekemiseen ja editoimiseen.

Tekstinkäsittelyohjelmasuositus on Word, sillä palautat kirjalliset tehtävät docx- tai rtf -muodossa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

TENTIT

• Opintojakson suorituksiin kuuluu sekä kirjallinen että suullinen tentti
• Ks. lisätietoa Moodle -> Tenttiminen

Kirjallisen tentin voi suorittaa kahdella eri tavalla:

• luokassa kynä + paperi -tenttinä Jamkin pääkampuksella (Rajakatu 35, luokka ilmoitetaan myöhemmin) maanantaina 2.12. klo 16-18 TAI
• EXAM-tenttinä tai -tenttivierailuna 25.11.-15.12.

Suullinen tentti suoritetaan 3-4 hengen ryhmässä (ilmoittautumislinkki löytyy Moodlesta -> Suullinen tentti: ilmoittautuminen):

• ke 4.12. klo 8.30-20.00 välisenä aikana

Lisätietoa EXAM-tentistä:

• Jamkin Exam: https://help.jamk.fi/exam/fi/
•T enttivierailu: https://help.jamk.fi/exam/fi/opiskelijalle/exam-tenttivierailu-toisessa-korkeakoulussa/

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson kuormitus on 108 tuntia, joka opintojakson käynnissäolon aikana vastaa noin 6 tunnin viikkotuntimäärää opiskelua. Yksilölliset erot esim. kielitaidossa vaikuttavat opintojakson kuormitukseen.

Lisätietoja opiskelijoille

ARVIOINTI

Pääpaino on kirjallisella ja suullisella tentillä.
Opintojakson arviointiin vaikuttavat suoritukset: kirjallinen tentti ja suullinen tentti, arviointiasteikko 0-5 ja opiskelijan on saatava vähintään arvosanan 1 tasoinen suoritus sekä kirjallisesta että suullisesta tentistä.
Vaatimukset hyväksytylle suoritukselle: kaikki oppimistehtävät tehtynä, suurin osa harjoituksista (80%) sekä tentit ja itsearviointi pitää olla suoritettuna hyväksytysti.
Arvosanan muodostuminen: kirjallisen tentin arvosana ja suullisen tentin arvosana erikseen
Arviointikriteerit Moodlessa

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1 Välttävä
Pystyt pääosin ymmärrettävästi viestimään suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa työtehtävissä ja muissa tilanteissa, vaikka viestintä on paikoin hidasta ja epäyhtenäistä. Ymmärrät keskeiset sisällöt tuttuja aiheita käsittelevästä selkeästä puheesta ja tekstistä. Hallitset riittävästi kielen perusrakenteita ja sanastoa, jotta viesti välittyy. Ääntämisesi taso riittää viestin pääsisällön välittymiseen. Toimit vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

2 Tyydyttävä
Pystyt ymmärrettävästi viestimään suullisesti ja kirjallisesti tutuissa ja tavanomaisissa työtehtävissä ja tilanteissa, vaikka viestintä on paikoin hidasta ja epäyhtenäistä. Ymmärrät selkeää puhetta ja tekstiä, joka koskee tuttuja aiheita. Hallitset kielen perusrakenteet. Sanavarastosi riittää selviytymiseen jokapäiväiseen elämään liittyvissä tilanteissa ja kohtalaisesti oman alan perustilanteissa. Ääntämisesi taso riittää viestin välittymiseen. Toimit vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3 Hyvä
Selviät hyvin suullisesti ja kirjallisesti työtehtävissäsi sekä muissa jokapäiväisissä tilanteissa. Pystyt kirjoittamaan sisällöllisesti yhtenäisen kokonaisuuden. Ymmärrät normaalitempoista puhetta, mutta harvinaisemmat aiheet ja ei-yleiskielinen puhe voivat tuottaa sinulle vaikeuksia. Ymmärrät jo oman alasi vaativiakin tekstejä, vaikka yksityiskohtia voi jäädä epäselviksi. Osaat käyttää rakenteita monipuolisesti eivätkä virheet estä viestin välittymistä. Sanavarastosi riittää viestimään keskeiset asiat erilaisissa tehtävissä ja tilanteissa. Äännät ymmärrettävästi. Toimit vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

4 Kiitettävä
Osaat viestiä sujuvasti eri kielenkäyttötilanteissa tuottaen selkeää ja sujuvaa kieltä asianmukaisella tyylillä. Ymmärrät ja tuotat vaikeuksitta työelämässä tarvittavaa tekstiä ja puhetta, vaikka yleiskielestä poikkeavat ilmaisut aiheuttavat jonkin verran vaikeuksia. Hallitset hyvin kielen käytön, mutta satunnaisia ongelmia voi silti esiintyä. Toimit vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5 Erinomainen
Osaat viestiä erittäin sujuvasti ja aktiivisesti osallistuen sekä oppimaasi monipuolisesti soveltaen vaativissa työelämän kielenkäyttötilanteissa sopivaa tyyliä käyttäen. Ymmärrät vaikeuksitta erilaisia kielenkäyttäjiä, vaikka hienot vivahteet ja merkittävästi yleiskielestä poikkeava puhe voivat tuottaa vaikeuksia. Ymmärrät ja tuotat sisällöllisesti vaativaa puhetta ja tekstiä. Kielen käytössäsi ei ole juurikaan puutteita. Toimit vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2 tai B1 ruotsin kielessä.

Tämä tarkoittaa, että pystyt opintojakson alkaessa ymmärrettävästi viestimään suullisesti ja kirjallisesti tutuissa ja tavanomaisissa tilanteissa. Ymmärrät selkeää puhetta ja tekstiä, joka koskee tuttuja aiheita, kuten henkilön esittäytymistä, opinnoista keskustelua ja työstä kertomista. Hallitset pääosin ruotsin perusrakenteet, kuten persoonapronominien käytön, substantiivien ja adjektiivien taivutuksen ja käytön, verbien aikamuodot sekä pää- ja sivulauseen sanajärjestyksen. Sanavarastosi riittää selviytymiseen jokapäiväiseen elämään liittyvissä tilanteissa. Ääntämisesi taso riittää viestin välittymiseen.

Lisätiedot

Laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta 6.6.2003/424.

Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan erikseen.

Suorittamalla tutkinto-ohjelmansa ruotsin kielen pakollisen opintojakson (Työelämän ruotsi, 4 op) hyväksytysti opiskelija osoittaa hallitsevansa valtion virkamiehiltä vaadittavan suullisen ja kirjallisen ruotsin kielen taidon (laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta 424/2003, 6§).

Tutkintotodistuksessa toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito merkitään erikseen. Tämä arviointi perustuu pakollisen opintojakson suulliseen ja kirjalliseen arvosanaan siten, että arvosanat 4 ja 5 tarkoittavat tutkintotodistuksessa hyvää ja arvosanat 1, 2 ja 3 tyydyttävää taitoa

Jos opiskelijan koulusivistyskieli on ruotsi, hän suorittaa Työelämän viestintä -opintojakson yhteydessä virkamiessuomen eli saa arvioinnin suomen kielen suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta.