Siirry suoraan sisältöön

Master's Degree Programme in Sport Business Management: YHS2019SYA

Tunnus: YHS2019SYA

Tutkinto:
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (ylempi AMK), talous, hallinto ja markkinointi

Laajuus:
90 op

Kesto:
2.5 vuotta (90 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2019

Opetuskieli:
englanti

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2019-2020 2020-2021 2021-2022 Syksy 2019 Kevät 2020 Syksy 2020 Kevät 2021 Syksy 2021 1. / 2019 2. / 2020 3. / 2020 1. / 2020 2. / 2021 3. / 2021 1. / 2021
YZWZ1Z-1008
MANAGEMENT

(Valitaan kaikki )

10
YZWZ0220 Leadership Dynamics 5 5 5 5
YZWZ0230 Managerial Accounting 5 5 5 5
YZWZ0Z-1008
RESEARCH AND DEVELOPMENT

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
YZWZ0110 Research-based Development 5 5 5 5
YZWZ0120 Quantitative Research 5 5 5 5
YZWZ0130 Qualitative Research 5 5 5 5
YHSH1Z-1003
SPORT BUSINESS MANAGEMENT

(Valitaan kaikki )

20
YHSW0300 Sports Law 5 5 5 5
YHSW0100 Marketing and Service Design in Sport Events 5 5 5 5
YHSW0500 Economic and Financial Management of Sport 5 5 5 5
YHSW0400 Strategic Management in Sports 5 5 5 5
YHIHOZ-1026
MASTER'S THESIS

(Valitaan kaikki )

30
YZWON100 Master's Thesis 30 20 10 10 10 10 10 10 10
YBBHZ300 Maturity Test 0
YBBHVZ-1014
ELECTIVE STUDIES

(Valitaan opintopisteitä: 20)

20
YHSW0200 International Sport Tourism 5 5 5 5
YHSW0600 Sport Entrepreneurship and Innovations 5 5 5 5
YHIYH300 Strategic Human Resource Management 5 5 5 5
YHIHV320 JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5 5 5 5
YHSW1000 Sport Operations and Facility Management 5 5 5 5
YHSW0001 EASM Summer School 5 5 5 5
YHSW0002 EASM Student Seminar 5 5 5 5
YHYYM310 Brand Management 5 5 5 5
YHIHV400 Global Leadership and Culture 5 5 5 5
Yhteensä 90 35 75 10 15 20 45 30 10 15 20 0 45 30 0 10

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

YAMK: JAMKin yhteiset osaamiset 2019

Kansainvälisyysosaaminen

Opiskelija
* viestii taitavasti toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä työtehtävissään ja toiminnan kehittämisessä sekä kansainvälisissä yhteyksissä
* toimii kansainvälisissä toimintaympäristöissä
* ennakoi kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla ammattialallaan.

Leadership Dynamics
Sports Law
Strategic Management in Sports
Maturity Test
International Sport Tourism
Sport Entrepreneurship and Innovations
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA
Sport Operations and Facility Management
EASM Summer School
EASM Student Seminar
Brand Management
Global Leadership and Culture
Oppimisen taidot

Opiskelija
* arvioi ja kehittää monipuolisesti ja tavoitteellisesti asiantuntijuuttaan ja on valmis jatkuvaan oppimiseen
* hankkii, käsittelee, tuottaa ja arvioi tietoa kriittisesti ja eri alojen näkökulmista
* ottaa vastuun yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta.

Managerial Accounting
Research-based Development
Quantitative Research
Qualitative Research
Sports Law
Master's Thesis
Maturity Test
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA
EASM Summer School
EASM Student Seminar
Tiedonhallintaosaaminen

Opiskelija
* hallitsee tiedonhankinnan ja käytön eettiset periaatteet
* tunnistaa avoimen tieteen ja tutkimuksen merkityksen yhteiskunnan kehittämisessä ja osaa soveltaa avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita omassa työssään
* osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa ja yhdistää eri alojen tietoa relevantisti toisiinsa.

Managerial Accounting
Research-based Development
Quantitative Research
Qualitative Research
Marketing and Service Design in Sport Events
Economic and Financial Management of Sport
Master's Thesis
Maturity Test
Sport Entrepreneurship and Innovations
Strategic Human Resource Management
EASM Summer School
EASM Student Seminar
Työyhteisöosaaminen

Opiskelija
* soveltaa alansa ammattieettisiä periaatteita, edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskun-tavastuun toteutumista
* kehittää työyhteisöjen toimintaa ja työhyvinvointia
* osaa luoda verkostoja ja kumppanuuksia
* johtaa asioita, ihmisiä ja verkostoja sekä kehittää ennakoiden uusia strategisia lähestymistapoja
* osallistuu ja johtaa yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen.

Leadership Dynamics
Sports Law
Economic and Financial Management of Sport
Strategic Management in Sports
Strategic Human Resource Management
Global Leadership and Culture
Viestintäosaaminen

Opiskelija
* viestii hyvin suullisesti ja kirjallisesti äidinkielellään erilaisissa työympäristöissä
* kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta
* tekee ratkaisuja ottaen huomioon yksilön ja yhteisön sekä tasa-arvoisuuden periaatteiden näkökulmat.

Leadership Dynamics
Research-based Development
Quantitative Research
Qualitative Research
Strategic Management in Sports
Master's Thesis
Maturity Test
International Sport Tourism
EASM Summer School
EASM Student Seminar
Global Leadership and Culture
Yrittäjyys- ja innovaatio-osaaminen

Opiskelija
* työskentelee itsenäisesti ja yhteistoiminnallisesti alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä tai yrittä-jänä
* kehittää ja luo uutta asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa
* osaa johtaa projekteja sekä soveltavia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita
* hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmiä oman alan, työympäristön ja työelämän kehittämiseen
* osaa tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista
* omaa erikoistuneet ongelmanratkaisutaidot joita tarvitaan työelämän kehittämisessä.

Leadership Dynamics
Managerial Accounting
Sports Law
Marketing and Service Design in Sport Events
Economic and Financial Management of Sport
Strategic Management in Sports
Maturity Test
International Sport Tourism
Sport Entrepreneurship and Innovations
Strategic Human Resource Management
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA
Sport Operations and Facility Management
Brand Management
Global Leadership and Culture
Luokittelemattomat

YAMK: Sport Business Management 2019

Strategic Sport Management Competence

The student
* is able to manage knowledge, people and lead organization for competitive advantage within complex field of sport.
* is able to develop, implement and measure strategies, create new customer-oriented projects and activities both in sustainable and economical manner.

Leadership Dynamics
Managerial Accounting
Quantitative Research
Qualitative Research
Sports Law
Economic and Financial Management of Sport
Strategic Management in Sports
Maturity Test
Sport Entrepreneurship and Innovations
Strategic Human Resource Management
Sport Operations and Facility Management
EASM Summer School
EASM Student Seminar
Global Leadership and Culture
Strategic Sport Marketing Competence

The student
* understands the core of marketing in sport sector, is able to think critically, has good analytical skills to understand multiple interconnected systems and digital integration within sport industry.
* understands the concept of sport business intelligence in developing sport organisations.

Research-based Development
Marketing and Service Design in Sport Events
Maturity Test
International Sport Tourism
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA
EASM Summer School
EASM Student Seminar
Brand Management
Luokittelemattomat
Master's Thesis

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
YZWZ1Z-1008
MANAGEMENT

(Valitaan kaikki)

10
YZWZ0220 Leadership Dynamics 5
YZWZ0230 Managerial Accounting 5
YZWZ0Z-1008
RESEARCH AND DEVELOPMENT

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
YZWZ0110 Research-based Development 5
YZWZ0120 Quantitative Research 5
YZWZ0130 Qualitative Research 5
YHSH1Z-1003
SPORT BUSINESS MANAGEMENT

(Valitaan kaikki)

20
YHSW0300 Sports Law 5
YHSW0100 Marketing and Service Design in Sport Events 5
YHSW0500 Economic and Financial Management of Sport 5
YHSW0400 Strategic Management in Sports 5
YHIHOZ-1026
MASTER'S THESIS

(Valitaan kaikki)

30
YZWON100 Master's Thesis 30
YBBHZ300 Maturity Test 0
YBBHVZ-1014
ELECTIVE STUDIES

(Valitaan opintopisteitä: 20)

20
YHSW0200 International Sport Tourism 5
YHSW0600 Sport Entrepreneurship and Innovations 5
YHIYH300 Strategic Human Resource Management 5
YHIHV320 JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5
YHSW1000 Sport Operations and Facility Management 5
YHSW0001 EASM Summer School 5
YHSW0002 EASM Student Seminar 5
YHYYM310 Brand Management 5
YHIHV400 Global Leadership and Culture 5