Siirry suoraan sisältöön

Master's Degree Programme in Sport and Exercise Physiotherapy: Part-time Studies

Tunnus: YSP2024SS

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Fysioterapeutti (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Kesto:
3 vuotta (90 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2024

Opetuskieli:
englanti

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2024-2025 2025-2026 2026-2027 Syksy 2024 Kevät 2025 Syksy 2025 Kevät 2026 Syksy 2026 Kevät 2027 1. / 2024 2. / 2025 3. / 2025 1. / 2025 2. / 2026 3. / 2026 1. / 2026 2. / 2027 3. / 2027
YSP2024SS-1001
MANAGEMENT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

10 - 20
YZ00CL56 Johtajana kehittyminen 5 5 5 5
YZ00CL57 Strateginen johtaminen 5
YZ00CL58 Talousjohtaminen 5
YZ00CL59 Henkilöstöjohtaminen 5 5 5 5
YSP2024SS-1008
RESEARCH AND DEVELOPMENT

(Valitaan kaikki )

10
YZ00CK87 Tutkiva kehittäminen 5 5 5 5
OPTIONAL RESEARCH AND DEVELOPMENT STUDIES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

5
YZ00CB88 Määrällinen tutkimus 5 5 5 5
YZ00CB90 Laadullinen tutkimus 5 5 5 5
YSP2024SS-1003
EXPERTISE IN SPORT AND EXERCISE PHYSIOTHERAPY

(Valitaan kaikki )

25
YHSW0110 Evidence-Based Theory and Practice in Sport Physiotherapy 5 5 5 5
YHSW0120 Sport Injury Prevention and Promotion of a Healthy Active Lifestyle 5 5 5 5
YHSW0130 Clinical Biomechanics 5 5 5 5
YHSW0140 Participation and Inter-Disciplinary Management in Sport and Exercise Physiotherapy 5 5 5 5
YH00CK58 Sport Entrepreneurship and Innovations 5 5 5 2.5 2.5
YSP2024SS-1004
MASTER'S THESIS

(Valitaan kaikki )

30
YZ00BL94 Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7 7 5 2 5 1 1
YZ00BL98 Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3 3 3 1.5 1.5
YZ00BL95 Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10 3 7 3 7 1.5 1.5 7
YZ00BL96 Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10 10 10 5 5
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
YSP2024SS-1005
ELECTIVE STUDIES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

15
YH00CB54 Sport Venue Management 5
YH00CK57 Strategic Management in Sport 5 5 5 2.5 2.5
YH00CB52 International Sport Events and Tourism 5
YH00CK62 Global Leadership and Culture 5
YH00CK61 JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5 5 5 5
YSP2024SS-1010
INTEGRATION TO FINLAND

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

0 - 10
ZZ00CK40 Finland Works 2
ZZ00CK41 Future of Work 2
ZZ00CK42 Design a Meaningful Career 2
ZZ00CD04 Finnish 1 4
BI00BB21 Finnish 2 5
YHTYRI
Yhteiset yrittäjyysopinnot (AMK- ja YAMK-opiskelijalle)

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 23)

0 - 23
ZZ00BC02 Ideasta yritykseksi 5
ZZ00BC03 Yrittäjävalmennus 8
ZYVZ0200 Unelmat+Inspiraatio! 3
ZZ00CQ16 Yrittäjyystarinoita 2
ZZ00CQ17 Valmiina yrittämään 3
ZZ00CQ18 Vuosi yrittäjänä 1 - 5
ZZ00CQ62 Yritystoimintaa kehittävät opinnot 1 - 5
YSP2024SS-1007
CROSS-INSTITUTIONAL STUDIES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
YSP2024SS-1009
EUDRES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
Yhteensä 90 30 33 27 15 15 15 18 17 10 15 12.5 2.5 15 11.5 6.5 17 5 5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

YAMK: Yhteiset osaamiset 2023-2025

Eettisyys

Valmistuva opiskelija arvioi ja edistää ammattialan eettisten periaatteiden ja arvojen toteutumista huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden.
- kykenee edistämään eettisesti kestävää toimintaa ja eettisen reflektion toteutumista erilaisissa toimintaympäristöissään.
- edistää ammattieettisten periaatteiden ja arvojen toteutumista.
- tekee ratkaisuja huomioiden yksilölliset, yhteisölliset ja yhteiskunnalliset näkökulmat.
- edistää moninaisuuden ja saavutettavuuden toteutumista.
- toteuttaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita ja edistää niiden soveltamista työyhteisössään.
- kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen.

Johtajana kehittyminen
Talousjohtaminen
Henkilöstöjohtaminen
Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Evidence-Based Theory and Practice in Sport Physiotherapy
Participation and Inter-Disciplinary Management in Sport and Exercise Physiotherapy
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Ennakoiva kehittäminen

Valmistuva opiskelija osaa johtaa uusien, tulevaisuutta ennakoivien ratkaisujen kehittämistä ja tuottaa uutta tietoa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä hyödyntäen.
- tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista.
- osaa toteuttaa tutkimus-, kehittämisja innovaatiohankkeita sekä soveltaa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä.
- osaa kehittää uusia asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja tulevaisuutta ennakoiden.
- osaa analysoida nykytilannetta ja ennakoida oman alan tulevaisuutta ja toimintaympäristön muutoksia.

Strateginen johtaminen
Talousjohtaminen
Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Evidence-Based Theory and Practice in Sport Physiotherapy
Sport Injury Prevention and Promotion of a Healthy Active Lifestyle
Clinical Biomechanics
Sport Entrepreneurship and Innovations
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

Valmistuva opiskelija osaa kehittää ja johtaa monikulttuurisia ja kansainvälisiä toimintaympäristöjä ja verkostoja.
- osaa kehittää monikulttuurisuutta huomioivia toimintatapoja työyhteisössään.
- osaa ennakoida globaalin kehityksen ja ilmiöiden vaikutuksia sekä mahdollisuuksia.
- kykenee kansainväliseen vuorovaikutukseen, viestintään ja toiminnan kehittämiseen omalla alallaan.

Henkilöstöjohtaminen
Clinical Biomechanics
Participation and Inter-Disciplinary Management in Sport and Exercise Physiotherapy
Kestävä kehitys

Valmistuva opiskelija kehittää ja johtaa kestäviä ja vastuullisia toimintatapoja työssään sekä edistää kestävyysmuutosta työyhteisössään ja yhteiskunnassa.
- osaa soveltaa kestävän kehityksen tietoa ja tulevaisuuskuvia kokonaisvaltaisesti kestävien ratkaisujen perustana.
- osaa analysoida ja arvioida monialaisten kompleksisten ongelmien systeemisiä riippuvuuksia ja ratkaisujen erilaisia ulottuvuuksia.
- kykenee johtamaan työyhteisössään kestävien ratkaisujen ja toimintamallien etsimistä, käyttöönottamista ja vakiinnuttamista.

Henkilöstöjohtaminen
Sport Injury Prevention and Promotion of a Healthy Active Lifestyle
Sport Entrepreneurship and Innovations
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Oppimaan oppiminen

Valmistuva opiskelija edistää omaa ja yhteisönsä jatkuvaa oppimista ja osaamisen kehittymistä hyödyntäen eri alojen tietoa ja digitalisaation mahdollisuuksia.
- osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan työuransa ja elämänsä eri vaiheissa.
- osaa hankkia, kriittisesti arvioida ja tuottaa tietoa eri alojen näkökulmat huomioiden.
- osaa kehittää ja johtaa yhteisön tavoitteellista, jatkuvaa oppimista.

Johtajana kehittyminen
Talousjohtaminen
Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Clinical Biomechanics
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Työelämässä toimiminen

Valmistuva opiskelija osaa kehittää ja johtaa työyhteisöään sekä uudistaa työelämää.
- osaa kehittää ja johtaa monialaisia tiimejä ja työyhteisöjä.
- osaa kehittää työyhteisöjen viestintä- ja vuorovaikutuskulttuuria.
- osaa kehittää ja johtaa työyhteisön kokonaisvaltaista hyvinvointia.
- hyödyntää teknologian ja digitalisaation mahdollisuuksia kehittämisessä ja johtamisessa.
- edistää työyhteisön resilienssiä.

Henkilöstöjohtaminen
Tutkiva kehittäminen
Evidence-Based Theory and Practice in Sport Physiotherapy
Sport Injury Prevention and Promotion of a Healthy Active Lifestyle
Participation and Inter-Disciplinary Management in Sport and Exercise Physiotherapy
Sport Entrepreneurship and Innovations
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Luokittelemattomat
Sport Venue Management
Strategic Management in Sport
International Sport Events and Tourism
Global Leadership and Culture
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA
Finland Works
Future of Work
Design a Meaningful Career
Finnish 1
Finnish 2

YAMK: Sport and Exercise Physiotherapy 2024

Injury Prevention and Treatment

You are able to manage the injured sport participants and develop and apply injury prevention strategies to prevent injuries in various environments and among different groups of sport participants. You can critically evaluate the implementation and results of programmes used and collaborate actively in multidisciplinary teams to promote safe participation in sports and exercise.

Evidence-Based Theory and Practice in Sport Physiotherapy
Sport Injury Prevention and Promotion of a Healthy Active Lifestyle
Participation and Inter-Disciplinary Management in Sport and Exercise Physiotherapy
Sport performance enhancement and promotion of exercise

You critically evaluate current training and treatment methods to enhance sport performance and active participation in exercise. Based on evidence-based research you formulate, manage and develop rehabilitation plans and processes both for participants in competitive and recreational sports. You develop expertise to understand and analyse human movement and gain knowledge of sport sciences.

Evidence-Based Theory and Practice in Sport Physiotherapy
Sport Injury Prevention and Promotion of a Healthy Active Lifestyle
Clinical Biomechanics
Participation and Inter-Disciplinary Management in Sport and Exercise Physiotherapy
Luokittelemattomat
Johtajana kehittyminen
Strateginen johtaminen
Talousjohtaminen
Henkilöstöjohtaminen
Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Sport Entrepreneurship and Innovations
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Sport Venue Management
Strategic Management in Sport
International Sport Events and Tourism
Global Leadership and Culture
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA
Finland Works
Future of Work
Design a Meaningful Career
Finnish 1
Finnish 2

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
YSP2024SS-1001
MANAGEMENT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

10 - 20
YZ00CL56 Johtajana kehittyminen 5
YZ00CL57 Strateginen johtaminen 5
YZ00CL58 Talousjohtaminen 5
YZ00CL59 Henkilöstöjohtaminen 5
YSP2024SS-1008
RESEARCH AND DEVELOPMENT

(Valitaan kaikki)

10
YZ00CK87 Tutkiva kehittäminen 5
OPTIONAL RESEARCH AND DEVELOPMENT STUDIES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

5
YZ00CB88 Määrällinen tutkimus 5
YZ00CB90 Laadullinen tutkimus 5
YSP2024SS-1003
EXPERTISE IN SPORT AND EXERCISE PHYSIOTHERAPY

(Valitaan kaikki)

25
YHSW0110 Evidence-Based Theory and Practice in Sport Physiotherapy 5
YHSW0120 Sport Injury Prevention and Promotion of a Healthy Active Lifestyle 5
YHSW0130 Clinical Biomechanics 5
YHSW0140 Participation and Inter-Disciplinary Management in Sport and Exercise Physiotherapy 5
YH00CK58 Sport Entrepreneurship and Innovations 5
YSP2024SS-1004
MASTER'S THESIS

(Valitaan kaikki)

30
YZ00BL94 Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7
YZ00BL98 Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3
YZ00BL95 Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10
YZ00BL96 Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
YSP2024SS-1005
ELECTIVE STUDIES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

15
YH00CB54 Sport Venue Management 5
YH00CK57 Strategic Management in Sport 5
YH00CB52 International Sport Events and Tourism 5
YH00CK62 Global Leadership and Culture 5
YH00CK61 JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5
YSP2024SS-1010
INTEGRATION TO FINLAND

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

0 - 10
ZZ00CK40 Finland Works 2
ZZ00CK41 Future of Work 2
ZZ00CK42 Design a Meaningful Career 2
ZZ00CD04 Finnish 1 4
BI00BB21 Finnish 2 5
YHTYRI
Yhteiset yrittäjyysopinnot (AMK- ja YAMK-opiskelijalle)
0 - 23
ZZ00BC02 Ideasta yritykseksi 5
ZZ00BC03 Yrittäjävalmennus 8
ZYVZ0200 Unelmat+Inspiraatio! 3
ZZ00CQ16 Yrittäjyystarinoita 2
ZZ00CQ17 Valmiina yrittämään 3
ZZ00CQ18 Vuosi yrittäjänä 1 - 5
ZZ00CQ62 Yritystoimintaa kehittävät opinnot 1 - 5
YSP2024SS-1007
CROSS-INSTITUTIONAL STUDIES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
YSP2024SS-1009
EUDRES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0