Siirry suoraan sisältöön

Konfliktin johtaminenLaajuus (5 op)

Tunnus: YZ00CO38

Laajuus

5 op

Opetuskieli

  • suomi

Vastuuhenkilö

  • Sami Kalliomaa
  • Anne Törn-Laapio

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoitus:

Konfliktin johtamisen osaaminen on merkityksellistä organisaatioiden, työyhteisön, tiimien, projektien ja yksilöiden näkökulmasta. Sen avulla vastuullisissa johto- ja tai projektin johtamistehtävissä voidaan parantaa työilmapiiriä ja eettisten arvojen toteutumista sekä edistää yhteistyötä eri sidosryhmien välillä.

Opintojakson osaamiset:
Työelämässä toiminen
- osaa kehittää ja johtaa monialaisia tiimejä ja työyhteisöjä.
- osaa kehittää työyhteisöjen viestintä- ja vuorovaikutuskulttuuria.
- osaa kehittää ja johtaa työyhteisön kokonaisvaltaista hyvinvointia.
- edistää työyhteisön resilienssiä.

Eettisyys
- kykenee edistämään eettisesti kestävää toimintaa ja eettisen reflektion toteutumista erilaisissa toimintaympäristöissään.
- edistää ammattieettisten periaatteiden ja arvojen toteutumista.
- tekee ratkaisuja huomioiden yksilölliset, yhteisölliset ja yhteiskunnalliset näkökulmat.
- edistää moninaisuuden ja saavutettavuuden toteutumista.

Kestävä kehitys
- kykenee johtamaan työyhteisössään kestävien ratkaisujen ja toimintamallien etsimistä, käyttöönottamista ja vakiinnuttamista.

Opintojakson tavoitteet:

Tunnistat konfliktin johtamisen teorian ja peruskäsitteet.
Ymmärrät konfliktien syntyyn vaikuttavia tekijöitä.
Osaat johtaa ja hallita konflikteja.
Ymmärrät esihenkilön roolin ja luottamuksen sekä kestävän kehityksen merkityksen konfliktien ratkaisussa.
Osaat ennaltaehkäistä konflikteja tunnistamalla ne varhaisessa vaiheessa.
Kehität viestintä- ja keskustelutaitojasi konfliktien hallinnassa.
Osaat soveltaa erilaisia konfliktinratkaisumenetelmiä ja ratkaista konflikteja eri tilanteissa.
Tunnistat eettiset kysymykset konfliktien johtamisessa ja osaat tehdä relevantteja eettisiä päätöksiä huomioiden yksilölliset, yhteisölliset ja yhteiskunnalliset näkökulmat.
Kehität kykyäsi reflektoida konfliktien johtamisen osaamistasi, jonka osoitat kriittisen itsearvioinnin avulla.

Sisältö

Konfliktien johtamisen teoria ja käsitteet
Konfliktien ennaltaehkäisy
Konfliktien johtaminen ja hallinta kestävä kehitys huomioiden
Konfliktien viestintä- ja vuorovaikutustaidot
Konfliktien eettiset näkökulmat

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Välttävä 1
Tunnistat ja määrittelet konfliktin johtamisen käsitteen. Tiivistät aihealueen/ilmiön olennaista teoriaa, jonka yhteys konfliktin johtamiseen on osin puutteellinen. Kuuntelet muita ja ilmaiset näkökulmasi selkeästi. Osaat noudattaa annettuja konfliktin johtamisen ohjeistuksia. Tunnistat eettiset periaatteet konfliktin johtamisessa ja osaat kuvata niiden merkityksen. Kokoat lähdeaineiston muutamista keskeisistä ilmiöön soveltuvista tutkimusartikkeleista ja tietokirjoista. Kirjoitat jäsentymätöntä tekstiä, jossa on erilaisia toistuvia kieli- ja tyylivirheitä. Noudatat raportointiohjeistusta puutteellisesti.

Tyydyttävä 2
Luokittelet keskeisiä konfliktin johtamisen käsitteitä. Informoit muita selkeästi. Kysyt osallistujien näkökulmia konfliktin ratkaisemiseen. Osaat toimia tutuissa konfliktitilanteissa. Osaat tehdä johtopäätöksiä eettisten periaatteiden käyttämisestä konfliktin johtamisessa. Tekemäsi tai pohtimasi ratkaisut ovat oikeudenmukaisia ja reiluja. Osaat hankkia lähdeaineistoa keskeisistä ilmiöön soveltuvista tutkimusartikkeleista ja tietokirjoista. Käytät pääosin alkuperäisiä lähteitä. Kirjoitat osittain jäsentymätöntä tekstiä, jossa on erilaisia kieli- ja tyylivirheitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
Osaat määritellä ja erotella konfliktin johtamisen käsitteitä sekä kytkeä ne osaksi kestävän kehityksen edistämistä. Ymmärrät relevantin tietoperustan, joka on rajattu aiheen ja käsiteltävän ilmiön kannalta. Osaat arvostaa muita ja neuvottelet konfliktiin liittyvistä asioista. Osaat ilmaista oman näkökulmasi konfliktiin huomioiden muut. Osaat ennakoida konflikteja ja soveltaa eri menetelmiä. Osaat analysoida eettisten periaatteiden kokonaisuutta ja huomioida ne konfliktin johtamisen eri vaiheissa. Osaat hankkia ja arvioida lähdeaineistoa useista alkuperäisistä ilmiöön soveltuvia tutkimusartikkeleista ja akateemisista kirjoista. Kirjoitat johdonmukaisesti, perustellusti ja havainnollisesti. Kirjoitat jäsentynyttä tekstiä, jossa on satunnaisia kieli- tyylivirheitä. Noudatat raportointiohjeistusta.

Kiitettävä 4
Osaat analysoida ja vertailla johtamisen käsitteitä osana kestävän kehityksen edistämistä. Kirjoitat aihealueen olennaisen ja rajatun tieteellisen tietoperustan, jossa osoitat kykyä seurata, eritellä ja analysoida konfliktin johtamisen tutkimustietoa. Osaat jäsentää, priorisoida ja sovitella erilaisia näkemyksiä keskustellen yhteen konfliktin johtamisessa. Osaat perustella ja mukauttaa ratkaisujasi konfliktin johtamisessa. Osaat arvioida eri menetelmien toimivuutta ja hyödyllisyyttä keskeistä teoriatietoa hyödyntäen. Osaat arvioida eettisten periaatteiden merkitystä ja onnistumista konfliktien johtamisessa sekä kytkeä ne osaksi kestävän kehityksen edistämistä. Osaat hankkia ja arvioida kriittisesti lähdeaineistoa useista monipuolisista, ajankohtaisista, luotettavista, merkityksellisistä ja alkuperäisistä ilmiöön soveltuvista tutkimusartikkeleista sekä muista laadukkaista teoksista. Kirjoitat jäsentynyttä tekstiä sujuvalla ja lähes virheettömällä asiatyylillä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Osaat arvioida kriittisesti johtamisen käsitteitä osana kestävän kehityksen edistämistä ja esität ne havainnollisesti. Osoitat tietoperustassa kriittistä kykyä seurata ja tulkita konfliktin johtamisen kansainvälistä tutkimustietoa. Reflektoit aihetta yhteiskunnallisella tasolla. Osaat tulkita muita ja huomioida muiden näkökulmia konfliktin johtamisessa. Omaat kyvyn toimia omien arvojesi mukaisesti erilaisissa ja yllättävissä konfliktitilanteissa. Esität uusia näkökulmia konfliktin johtamisen mahdollisuuksista ja haasteista työyhteisöissä keskeiseen teoriatietoon pohjautuen. Luot organisaatioosi sopivan eettisen ohjeistuksen konfliktien johtamiseen. Osoitat laajalla, kriittisesti arvioidulla ja laadukkaalla lähdevalinnallasi perehtyneisyytesi aiheeseen ja tieteenalan osaamiseen. Kirjoitat vakuuttavasti esittäen selkeän loogisesti etenevän kokonaisuuden, jossa yhdistät asioita uudella tavalla. Osoitat kriittistä ja argumentoivaa kykyä kirjoittaa.