Siirry suoraan sisältöön

Projektijohtaminen ylempi AMK, liiketalous: Monimuotototeutus

Tunnus: YHP2023SS

Tutkinto:
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (ylempi AMK), talous, hallinto ja markkinointi

Laajuus:
90 op

Kesto:
3 vuotta (90 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2023

Opetuskieli:
suomi

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2023-2024 2024-2025 2025-2026 Syksy 2023 Kevät 2024 Syksy 2024 Kevät 2025 Syksy 2025 Kevät 2026 1. / 2023 2. / 2024 3. / 2024 1. / 2024 2. / 2025 3. / 2025 1. / 2025 2. / 2026 3. / 2026
YHP2023SS-1002
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

10 - 15
YZZZ0110 Tutkiva kehittäminen 5 5 5 5
YZZZ0120 Määrällinen tutkimus 5 5 5 5
YZZZ0130 Laadullinen tutkimus 5 5 5 5
YHP2023SS-1001
JOHTAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

5 - 10
YZZZ0220 Uudistuva johtajuus 5 5 5 5
YZZZ0210 Kehittyvä strategia 5
YHP2023SS-1010
PROJEKTIJOHTAMISEN ASIANTUNTIJUUS

(Valitaan kaikki )

20
YZZP0110 Projektin suunnittelu ja sen kehittäminen 5 5 5 5
YZZP0120 Projektin johtaminen ja ketterät menetelmät 5 5 5 5
YS00BT49 Palvelumuotoilu kehittämistoiminnassa 5 5 5 5
YZZZ0230 Talouden ohjaus 5 5 5 5
YHP2023SS-1005
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki )

30
YZ00BL94 Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7 7 7 7
YZ00BL98 Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3 3 3 3
YZ00BL95 Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10 10 10 10
YZ00BL96 Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10 10 10 10
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
YHP2023SS-1006
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 25)

25
YHLYH500 Valmentava johtajuus 5 5 5 5
YMRJ2110 Responsible Management 5
YMRA7000 Palveluverkoston kehittäminen 5
YHIHV320 JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5
YMRJ3120 Vastuullinen palvelujen johtaminen 5
YHTYRI
Yhteiset yrittäjyysopinnot (AMK- ja YAMK-opiskelijalle)

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 23)

0 - 23
ZZ00BC02 Ideasta yritykseksi 5
ZZ00BC03 Yrittäjävalmennus 8
ZYVZ0200 Unelmat+Inspiraatio! 3
ZZ00CQ16 Yrittäjyystarinoita 2
ZZ00CQ17 Valmiina yrittämään 3
ZZ00CQ18 Vuosi yrittäjänä 1 - 5
ZZ00CQ62 Yritystoimintaa kehittävät opinnot 1 - 5
YZZA1300
Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle) 2023-2025

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 17)

0 - 17
YZZA1300-1001
Kasvatustieteelliset opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 12)

0 - 12
AJ00BN75 Oppiminen ja elämänkulku 6
AJ00BN76 Koulutuksen tulevaisuus 6
YZZA1300-1002
Pedagogisen osaamisen kehittämisen opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
AE00BO56 Erityispedagoginen tietoperusta 5
AJ00BN77 Osaavana ohjaajana oppimisessa ja työelämässä 5
AJ00BN78 Yhdenvertaisuus opetuksessa ja ohjauksessa 5
AJ00BP45 Monipuoliset verkko-oppimistehtävät 5
AJ00BP46 Video pedagogisena työkaluna 5
AJ00BY42 Saavutettavuus opetuksessa ja ohjauksessa 5
YHP2023SS-1007
CAMPUSONLINE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
YHP2023SS-1008
EDUFUTURA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
Yhteensä 90 30 35 10 15 15 25 10 10 0 15 15 0 25 10 0 10 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

YAMK: Projektijohtaminen 2020-2023

Henkilöstön johtamisosaaminen

Opiskelija
- osaa johtaa ja kehittää henkilöstön osaamista.
- osaa toimia esimiehenä työyhteisössä.

Ei liitettyjä opintojaksoja

Liiketoiminnan kehittämis- ja johtamisosaaminen

Opiskelija
- käyttää uusia innovatiivisia toimintatapoja strategisen johtamisen osa-alueella
- kehittää organisaation yhteistyösuhteita vastuullisella ja innovatiivisella tavalla
- toimii taitavasti verkostoissa erilaisissa ammatillisissa vuorovaikutustilanteissa
- kehittää organisaation ja verkoston kilpailukykyä.

Projektin suunnittelu ja sen kehittäminen
Projektin johtaminen ja ketterät menetelmät
Talouden ohjaus
Valmentava johtajuus
Projektijohtamisen asiantuntijuus

Opiskelija
- vahvistaa osallistujien kokonaistietämystä projekti­toiminnasta
- antaa uusimman tiedon projektinhallintaan ja projektitoiminnan johtamiseen mukaan lukien projektinhallinnan ketterät menetelmät
- antaa osaamisen projektijohtamisen mene­telmiin, työkaluihin ja ratkaisuihin organisaation tarpeisiin soveltaen
- lisää ymmärrystä projektitoiminnasta kansainvälisessä ympäristössä
- antaa selkeän käsityksen projektien tulok­sellisuuteen vaikuttavista tekijöistä
- mahdollistaa verkostoitumisen kautta hyvien käytäntöjen oivaltamisen yli toimialarajojen.

Projektin suunnittelu ja sen kehittäminen
Projektin johtaminen ja ketterät menetelmät
Palvelumuotoilu kehittämistoiminnassa
Strategiaosaaminen

Opiskelija
- ennakoi ja analysoi kansallisen ja kansainvälisen toimintaympäristön muutoksia sekä löytää niistä uusia lähestymistapoja.
- hallitsee organisaationsa tavoitteiden, ydinosaamisen ja strategioiden määrittelyn sekä niiden mukaisen johtamisen verkostomaisessa toimintaympäristössä yhteistyössä muiden organisaatioiden kanssa.

Projektin suunnittelu ja sen kehittäminen
Projektin johtaminen ja ketterät menetelmät
Talousosaaminen

Opiskelija
- ymmärtää strategian ja talouden väliset kytkennät ja osaa johtaa organisaatiota taloudelliset näkökulmat huomioiden.

Talouden ohjaus
Valmentava johtajuus
Luokittelemattomat
Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Uudistuva johtajuus
Kehittyvä strategia
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Responsible Management
Palveluverkoston kehittäminen
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA
Vastuullinen palvelujen johtaminen

YAMK: Yhteiset osaamiset 2023-2025

Eettisyys

Valmistuva opiskelija arvioi ja edistää ammattialan eettisten periaatteiden ja arvojen toteutumista huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden.
- kykenee edistämään eettisesti kestävää toimintaa ja eettisen reflektion toteutumista erilaisissa toimintaympäristöissään.
- edistää ammattieettisten periaatteiden ja arvojen toteutumista.
- tekee ratkaisuja huomioiden yksilölliset, yhteisölliset ja yhteiskunnalliset näkökulmat.
- edistää moninaisuuden ja saavutettavuuden toteutumista.
- toteuttaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita ja edistää niiden soveltamista työyhteisössään.
- kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen.

Tutkiva kehittäminen
Uudistuva johtajuus
Projektin johtaminen ja ketterät menetelmät
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Ennakoiva kehittäminen

Valmistuva opiskelija osaa johtaa uusien, tulevaisuutta ennakoivien ratkaisujen kehittämistä ja tuottaa uutta tietoa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä hyödyntäen.
- tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista.
- osaa toteuttaa tutkimus-, kehittämisja innovaatiohankkeita sekä soveltaa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä.
- osaa kehittää uusia asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja tulevaisuutta ennakoiden.
- osaa analysoida nykytilannetta ja ennakoida oman alan tulevaisuutta ja toimintaympäristön muutoksia.

Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Uudistuva johtajuus
Kehittyvä strategia
Projektin suunnittelu ja sen kehittäminen
Projektin johtaminen ja ketterät menetelmät
Talouden ohjaus
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

Valmistuva opiskelija osaa kehittää ja johtaa monikulttuurisia ja kansainvälisiä toimintaympäristöjä ja verkostoja.
- osaa kehittää monikulttuurisuutta huomioivia toimintatapoja työyhteisössään.
- osaa ennakoida globaalin kehityksen ja ilmiöiden vaikutuksia sekä mahdollisuuksia.
- kykenee kansainväliseen vuorovaikutukseen, viestintään ja toiminnan kehittämiseen omalla alallaan.

Kehittyvä strategia
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Kestävä kehitys

Valmistuva opiskelija kehittää ja johtaa kestäviä ja vastuullisia toimintatapoja työssään sekä edistää kestävyysmuutosta työyhteisössään ja yhteiskunnassa.
- osaa soveltaa kestävän kehityksen tietoa ja tulevaisuuskuvia kokonaisvaltaisesti kestävien ratkaisujen perustana.
- osaa analysoida ja arvioida monialaisten kompleksisten ongelmien systeemisiä riippuvuuksia ja ratkaisujen erilaisia ulottuvuuksia.
- kykenee johtamaan työyhteisössään kestävien ratkaisujen ja toimintamallien etsimistä, käyttöönottamista ja vakiinnuttamista.

Tutkiva kehittäminen
Kehittyvä strategia
Projektin suunnittelu ja sen kehittäminen
Projektin johtaminen ja ketterät menetelmät
Talouden ohjaus
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Oppimaan oppiminen

Valmistuva opiskelija edistää omaa ja yhteisönsä jatkuvaa oppimista ja osaamisen kehittymistä hyödyntäen eri alojen tietoa ja digitalisaation mahdollisuuksia.
- osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan työuransa ja elämänsä eri vaiheissa.
- osaa hankkia, kriittisesti arvioida ja tuottaa tietoa eri alojen näkökulmat huomioiden.
- osaa kehittää ja johtaa yhteisön tavoitteellista, jatkuvaa oppimista.

Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Uudistuva johtajuus
Projektin suunnittelu ja sen kehittäminen
Projektin johtaminen ja ketterät menetelmät
Palvelumuotoilu kehittämistoiminnassa
Talouden ohjaus
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Valmentava johtajuus
Työelämässä toimiminen

Valmistuva opiskelija osaa kehittää ja johtaa työyhteisöään sekä uudistaa työelämää.
- osaa kehittää ja johtaa monialaisia tiimejä ja työyhteisöjä.
- osaa kehittää työyhteisöjen viestintä- ja vuorovaikutuskulttuuria.
- osaa kehittää ja johtaa työyhteisön kokonaisvaltaista hyvinvointia.
- hyödyntää teknologian ja digitalisaation mahdollisuuksia kehittämisessä ja johtamisessa.
- edistää työyhteisön resilienssiä.

Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Uudistuva johtajuus
Projektin suunnittelu ja sen kehittäminen
Projektin johtaminen ja ketterät menetelmät
Palvelumuotoilu kehittämistoiminnassa
Talouden ohjaus
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Valmentava johtajuus
Luokittelemattomat
Responsible Management
Palveluverkoston kehittäminen
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA
Vastuullinen palvelujen johtaminen

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
YHP2023SS-1002
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

10 - 15
YZZZ0110 Tutkiva kehittäminen 5
YZZZ0120 Määrällinen tutkimus 5
YZZZ0130 Laadullinen tutkimus 5
YHP2023SS-1001
JOHTAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

5 - 10
YZZZ0220 Uudistuva johtajuus 5
YZZZ0210 Kehittyvä strategia 5
YHP2023SS-1010
PROJEKTIJOHTAMISEN ASIANTUNTIJUUS

(Valitaan kaikki)

20
YZZP0110 Projektin suunnittelu ja sen kehittäminen 5
YZZP0120 Projektin johtaminen ja ketterät menetelmät 5
YS00BT49 Palvelumuotoilu kehittämistoiminnassa 5
YZZZ0230 Talouden ohjaus 5
YHP2023SS-1005
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

30
YZ00BL94 Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7
YZ00BL98 Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3
YZ00BL95 Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10
YZ00BL96 Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
YHP2023SS-1006
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 25)

25
YHLYH500 Valmentava johtajuus 5
YMRJ2110 Responsible Management 5
YMRA7000 Palveluverkoston kehittäminen 5
YHIHV320 JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5
YMRJ3120 Vastuullinen palvelujen johtaminen 5
YHTYRI
Yhteiset yrittäjyysopinnot (AMK- ja YAMK-opiskelijalle)
0 - 23
ZZ00BC02 Ideasta yritykseksi 5
ZZ00BC03 Yrittäjävalmennus 8
ZYVZ0200 Unelmat+Inspiraatio! 3
ZZ00CQ16 Yrittäjyystarinoita 2
ZZ00CQ17 Valmiina yrittämään 3
ZZ00CQ18 Vuosi yrittäjänä 1 - 5
ZZ00CQ62 Yritystoimintaa kehittävät opinnot 1 - 5
YZZA1300
Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle) 2023-2025
0 - 17
YZZA1300-1001
Kasvatustieteelliset opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 12)

0 - 12
AJ00BN75 Oppiminen ja elämänkulku 6
AJ00BN76 Koulutuksen tulevaisuus 6
YZZA1300-1002
Pedagogisen osaamisen kehittämisen opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
AE00BO56 Erityispedagoginen tietoperusta 5
AJ00BN77 Osaavana ohjaajana oppimisessa ja työelämässä 5
AJ00BN78 Yhdenvertaisuus opetuksessa ja ohjauksessa 5
AJ00BP45 Monipuoliset verkko-oppimistehtävät 5
AJ00BP46 Video pedagogisena työkaluna 5
AJ00BY42 Saavutettavuus opetuksessa ja ohjauksessa 5
YHP2023SS-1007
CAMPUSONLINE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
YHP2023SS-1008
EDUFUTURA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15