Siirry suoraan sisältöön

Organisaation ja talouden johtaminen: YHO2019SYA

Tunnus: YHO2019SYA

Tutkinto:
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (ylempi AMK), talous, hallinto ja markkinointi

Laajuus:
90 op

Kesto:
3 vuotta (90 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2019

Opetuskieli:
suomi

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2019-2020 2020-2021 2021-2022 Syksy 2019 Kevät 2020 Syksy 2020 Kevät 2021 Syksy 2021 Kevät 2022 1. / 2019 2. / 2020 3. / 2020 1. / 2020 2. / 2021 3. / 2021 1. / 2021 2. / 2022 3. / 2022
YZZZ1Z-1023
JOHTAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
YZZZ0230 Talouden ohjaus 5 5 5 5
YZWZ0210 Formulating Strategy 5 5 5 5
YZZZ0220 Uudistuva johtajuus 5 5 5 5
YZZZ0Z-1023
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
YZZZ0110 Tutkiva kehittäminen 5 5 5 5
YZZZ0120 Määrällinen tutkimus 5 5 5 5
YZZZ0130 Laadullinen tutkimus 5 5 5 5
YHOYHZ-1005
JOHTAJUUS JA TALOUS

(Valitaan kaikki )

20
YHLYH400 Johtaminen ja organisaatiokäyttäytyminen 5 5 5 5
YHLYH500 Valmentava johtajuus 5 5 5 5
YHLYH100 Talousjohtamisen etiikka 5 5 5 5
YHYYA220 Strateginen talousjohtaminen 5 5 5 5
YZZZZZ-1062
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki )

30
YZZON100 Opinnäytetyö, Ylempi AMK 30 7.5 15 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
YTZZ0601 Kypsyysnäyte 0
YHOZYZ-1005
JOHTAMINEN DIGIAJASSA

(Valitaan opintopisteitä: 20)

0 - 20
YHLH200 Johtaminen digiajassa 5
YMRJ2110 Responsible Management 5
YHIYH300 Strategic Human Resource Management 5
YHYYM310 Brand Management 5
YHIHV320 JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5
YHOZ1Z-1003
TALOUDEN JOHTAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 15)

0 - 15
YHLYH200 Yrityksen verosuunnittelu 5
YHYYA320 Johdon tietojärjestelmät 5
YHIHR300 Project Management 5
YHO2019SYA-1002
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 20)

20
Yhteensä 90 42.5 30 7.5 15 27.5 22.5 7.5 7.5 0 15 27.5 0 22.5 7.5 0 7.5 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

YAMK: JAMKin yhteiset osaamiset 2019

Kansainvälisyysosaaminen

Opiskelija
* viestii taitavasti toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä työtehtävissään ja toiminnan kehittämisessä sekä kansainvälisissä yhteyksissä
* toimii kansainvälisissä toimintaympäristöissä
* ennakoi kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla ammattialallaan.

Formulating Strategy
Johtaminen ja organisaatiokäyttäytyminen
Johtaminen digiajassa
Responsible Management
Strategic Human Resource Management
Brand Management
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA
Yrityksen verosuunnittelu
Project Management
Oppimisen taidot

Opiskelija
* arvioi ja kehittää monipuolisesti ja tavoitteellisesti asiantuntijuuttaan ja on valmis jatkuvaan oppimiseen
* hankkii, käsittelee, tuottaa ja arvioi tietoa kriittisesti ja eri alojen näkökulmista
* ottaa vastuun yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta.

Talouden ohjaus
Formulating Strategy
Uudistuva johtajuus
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Johtaminen ja organisaatiokäyttäytyminen
Valmentava johtajuus
Talousjohtamisen etiikka
Strateginen talousjohtaminen
Opinnäytetyö, Ylempi AMK
Kypsyysnäyte
Johtaminen digiajassa
Responsible Management
Strategic Human Resource Management
Brand Management
Johdon tietojärjestelmät
Project Management
Tiedonhallintaosaaminen

Opiskelija
* hallitsee tiedonhankinnan ja käytön eettiset periaatteet
* tunnistaa avoimen tieteen ja tutkimuksen merkityksen yhteiskunnan kehittämisessä ja osaa soveltaa avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita omassa työssään
* osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa ja yhdistää eri alojen tietoa relevantisti toisiinsa.

Talouden ohjaus
Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Johtaminen ja organisaatiokäyttäytyminen
Talousjohtamisen etiikka
Opinnäytetyö, Ylempi AMK
Kypsyysnäyte
Yrityksen verosuunnittelu
Johdon tietojärjestelmät
Työyhteisöosaaminen

Opiskelija
* soveltaa alansa ammattieettisiä periaatteita, edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskun-tavastuun toteutumista
* kehittää työyhteisöjen toimintaa ja työhyvinvointia
* osaa luoda verkostoja ja kumppanuuksia
* johtaa asioita, ihmisiä ja verkostoja sekä kehittää ennakoiden uusia strategisia lähestymistapoja
* osallistuu ja johtaa yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen.

Uudistuva johtajuus
Valmentava johtajuus
Responsible Management
Strategic Human Resource Management
Yrityksen verosuunnittelu
Viestintäosaaminen

Opiskelija
* viestii hyvin suullisesti ja kirjallisesti äidinkielellään erilaisissa työympäristöissä
* kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta
* tekee ratkaisuja ottaen huomioon yksilön ja yhteisön sekä tasa-arvoisuuden periaatteiden näkökulmat.

Uudistuva johtajuus
Tutkiva kehittäminen
Talousjohtamisen etiikka
Opinnäytetyö, Ylempi AMK
Kypsyysnäyte
Johtaminen digiajassa
Strategic Human Resource Management
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA
Yrittäjyys- ja innovaatio-osaaminen

Opiskelija
* työskentelee itsenäisesti ja yhteistoiminnallisesti alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä tai yrittä-jänä
* kehittää ja luo uutta asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa
* osaa johtaa projekteja sekä soveltavia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita
* hallitsee tutkimus- ja kehitystoiminnan menetelmiä oman alan, työympäristön ja työelämän kehittämiseen
* osaa tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista
* omaa erikoistuneet ongelmanratkaisutaidot joita tarvitaan työelämän kehittämisessä.

Talouden ohjaus
Formulating Strategy
Project Management
Luokittelemattomat

YAMK: Organisaation ja talouden johtaminen 2019

Organisaation ja talouden johtamisosaaminen

Opiskelija
*hallitsee oman asiantuntijuusalueensa monitieteisen tietoperustan sekä osaa arvioida ja soveltaa sitä kriittisesti
*osaa hyödyntää erikoistuneita ongelmaratkaisun taitoja ja toimintatapoja johtamisessa ja sen tutkimuksessa
* hallitsee organisaation strategisen ja talouden johtamisen sekä johtajuuden
* osaa johtaa organisaatioita vastuullisesti ja tuloksellisesti kansainvälistyvässä ja digitalisoituvassa työelämässä
* toimii taitavasti erilaisissa ammatillisissa vuorovaikutustilanteissa sekä ammatillisissa verkostoissa.

Talouden ohjaus
Formulating Strategy
Uudistuva johtajuus
Johtaminen ja organisaatiokäyttäytyminen
Valmentava johtajuus
Talousjohtamisen etiikka
Strateginen talousjohtaminen
Johtaminen digiajassa
Responsible Management
Strategic Human Resource Management
Brand Management
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA
Yrityksen verosuunnittelu
Project Management
Luokittelemattomat
Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Opinnäytetyö, Ylempi AMK
Kypsyysnäyte
Johdon tietojärjestelmät

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
YZZZ1Z-1023
JOHTAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
YZZZ0230 Talouden ohjaus 5
YZWZ0210 Formulating Strategy 5
YZZZ0220 Uudistuva johtajuus 5
YZZZ0Z-1023
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
YZZZ0110 Tutkiva kehittäminen 5
YZZZ0120 Määrällinen tutkimus 5
YZZZ0130 Laadullinen tutkimus 5
YHOYHZ-1005
JOHTAJUUS JA TALOUS

(Valitaan kaikki)

20
YHLYH400 Johtaminen ja organisaatiokäyttäytyminen 5
YHLYH500 Valmentava johtajuus 5
YHLYH100 Talousjohtamisen etiikka 5
YHYYA220 Strateginen talousjohtaminen 5
YZZZZZ-1062
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

30
YZZON100 Opinnäytetyö, Ylempi AMK 30
YTZZ0601 Kypsyysnäyte 0
YHOZYZ-1005
JOHTAMINEN DIGIAJASSA

(Valitaan opintopisteitä: 20)

0 - 20
YHLH200 Johtaminen digiajassa 5
YMRJ2110 Responsible Management 5
YHIYH300 Strategic Human Resource Management 5
YHYYM310 Brand Management 5
YHIHV320 JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5
YHOZ1Z-1003
TALOUDEN JOHTAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 15)

0 - 15
YHLYH200 Yrityksen verosuunnittelu 5
YHYYA320 Johdon tietojärjestelmät 5
YHIHR300 Project Management 5
YHO2019SYA-1002
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 20)

20