Siirry suoraan sisältöön

Johdon tietojärjestelmätLaajuus (5 op)

Tunnus: YHYYA320

Laajuus

5 op

Opetuskieli

  • suomi

Vastuuhenkilö

  • Teija Koskinen

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Hyödyntämällä erilaisia tietojärjestelmiä sekä sen raportointia yrityksen johto voi kerätä liiketoimintansa kannalta olennaista tietoa ja hyödyntää sitä erilaisten strategisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Opintojakson osaamiset
Organisaation ja talouden johtamisosaaminen
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen
Yrittäjyys-, Innovaatio- ja työyhteisöosaaminen

Opintojakson tavoitteet
Opiskelija tuntee hyvän johdon tietojärjestelmän vaatimukset sekä ymmärtää, millainen tulee yrityksen tai organisaation toiminnanohjaustarpeen kattavan järjestelmän olla. Opiskelija ymmärtää tietojärjestelmien tuottaman informaation ja raportoinnin merkityksen johdon työskentelyssä ja kykenee tuottamaan johdon raportointia annetusta materiaalista. Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee myös osallistumaan yrityksen käyttöön soveltuvan toiminnanohjausjärjestelmän määrittelyyn sekä hyödyntämään järjestelmän tuottamaa raportti-informaatiota liiketoiminnan erilaisissa päätöksentekotilanteissa.

Sisältö

Tietojärjestelmien yleiset periaatteet
Johdon tietojärjestelmät
Prosessimallintaminen
Investointilaskenta tietojärjestelmän hankinnassa ja kehittämisessä
Toiminnanohjausjärjestelmien perusteet (taloushallinto, asiakkuuksien hallinta, henkilöstöhallinto)
Johdon tietojärjestelmien raportointi
ERP - SAP

Esitietovaatimukset

Opiskelija tuntee taloushallinnon strategiaprosessia tukevat menetelmät.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Välttävä 1
Opiskelijalla on vaikeuksia käsittää tietojärjestelmien rakennetta ja niiden yhteyttä yrityksen toimintaan. Opiskelija ei kykene toimimaan itsenäisesti yrityksen tietojärjestelmäympäristössä eikä pysty ohjattuun raportointiin johdon toimintaa varten. Opiskelijalla on vaikeuksia ymmärtää ERP-järjestelmän toimintaa ja merkitystä yrityksen liiketoiminnalle.

Tyydyttävä 2
Opiskelija pystyy toimimaan yrityksen tietojärjestelmäympäristössä ohjatusti. Opiskelija ymmärtää tietojärjestelmien rakenteet ja tunnistaa raportoinnin merkityksen. Opiskelijalla on vaikeuksia tuottaa raportteja johdon tarpeisiin. Opiskelija tunnistaa ERP-järjestelmän merkityksen yrityksen liiketoiminnalle.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä 3
Toimit itsenäisesti yrityksen tietojärjestelmäympäristössä. Ymmärrät tietojärjestelmien toiminnan. Tunnistat yrityksen prosessit ja ymmärrät eri prosessien rajapintojen olemassaolon. Raportoit järjestelmästä johtoon ohjatusti. Ymmärrät ERP-järjestelmän toiminnan osana yrityksen liiketoimintamallia.

Kiitettävä 4
Toimit itsenäisesti yrityksen tietojärjestelmäympäristössä. Ymmärrät tietojärjestelmien rakenteet ja tuotat perusraportointia yrityksen päätöksentekoa varten. Osaat hahmottaa prosessien rakenteet ja niiden väliset yhteydet. Ymmärrät ERP-järjestelmien toiminnan periaatteet ja tunnistat ERP-järjestelmän osana yrityksen liiketoimintamallia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Toimit itsenäisesti yrityksen tietojärjestelmäympäristössä. Ymmärrät tietojärjestelmien rakenteet ja tuotat raportointitietoa yrityksen päätöksentekoa varten. Tunnistat prosessien merkityksen yrityksen toiminnalle, prosessien rakenteet ja ymmärrät eri prosessien väliset yhteydet. Hallitset ERP-järjestelmien toiminnan periaatteet, järjestelmän toiminnan osana yrityksen liiketoimintamallia ja osallistut järjestelmien kehitystyöhön.