Siirry suoraan sisältöön

Vähähiilinen rakentaminen (YAMK): Monimuotototeutus

Tunnus: YTY2023KS

Tutkinto:
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (ylempi AMK), rakennustekniikka ja yhdyskuntatekniikka

Laajuus:
60 op

Kesto:
2 vuotta (60 op)

Aloituslukukausi:
Kevät 2023

Opetuskieli:
suomi

Kuvaus

Monimuoto YAMK vähähiilinen rakentaminen.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2022-2023 2023-2024 2024-2025 Kevät 2023 Syksy 2023 Kevät 2024 Syksy 2024 2. / 2023 3. / 2023 1. / 2023 2. / 2024 3. / 2024 1. / 2024
YHTEINEN MASTER-OSAAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

5
YTY2023KS-1001
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

(Valitaan kaikki )

5 5 5 5
YZZZ0110 Tutkiva kehittäminen 5 5 5 5
YTY2023KS-1002
JOHTAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
YZZZ0220 Uudistuva johtajuus 5
YZZZ0230 Talouden ohjaus 5
YZZZ0210 Kehittyvä strategia 5
ASIANTUNTIJAN YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki )

50
YTY2023KS-1003
VÄHÄHIILINEN RAKENTAMINEN

(Valitaan kaikki )

20
YT00BL81 Vähähiilisen rakentamisen perusteet ja ympäristöluokitukset 5 5 5 5
YT00BL82 Rakennusfysiikka ja talotekniikka 5 5 5 5
YT00BL83 Rakentamisen sopimuskäytänteet 5 5 5 5
YT00BL84 Tietomallien hyödyntäminen 5 5 5 5
YTY2023KS-1004
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki )

30
YZ00BL94 Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7 7 7 7
YZ00BL98 Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3 3 3 3
YZ00BL95 Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10 10 10 10
YZ00BL96 Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10 5 5 5 5 5 5
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

5
YTY2023KS-1005
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
YZZZ0120 Määrällinen tutkimus 5
YZZZ0130 Laadullinen tutkimus 5
YTY2023KS-1006
CAMPUSONLINE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
YTY2023KS-1007
EDUFUTURA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
YZZA1200
Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle) 2022-2023

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 17)

0 - 17
YZZA1200-1001
Kasvatustieteelliset opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 12)

0 - 12
AJ00BN75 Oppiminen ja elämänkulku 6
AJ00BN76 Koulutuksen tulevaisuus 6
YZZA1200-1002
Pedagogisen osaamisen kehittämisen opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
AJ00BP46 Video pedagogisena työkaluna 5
AJ00BN77 Osaavana ohjaajana oppimisessa ja työelämässä 5
AJ00BN78 Yhdenvertaisuus opetuksessa ja ohjauksessa 5
AE00BO56 Erityispedagoginen tietoperusta 5
AJ00BS40 Palvelujohtaminen digiajan oppilaitoksessa 5
AJ00BT50 Yrittäjyyskasvatus opettajan osaamisena 5
AJ00BP45 Monipuoliset verkko-oppimistehtävät 5
Yhteensä 60 10 40 5 10 15 25 5 10 0 15 20 5 5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

YAMK: Rakennustekniikka, vähähiilinen rakentaminen 2021-2023

Elinkaariosaaminen

Opiskelija ymmärtää rakennushankkeen elinkaaren ja pystyy arvioimaan eri vaiheiden vaikutusta rakentamisen mittareihin. Opiskelija hahmottaa uudet sopimustyypit ja ymmärtää miten hyödyntää rakennushankkeen yhteistyössä, riskien hallinnassa, vastuiden jakamisessa ja elinkaaren hallinnassa.

Vähähiilisen rakentamisen perusteet ja ympäristöluokitukset
Rakentamisen sopimuskäytänteet
Tietomallien hyödyntäminen
Johtamisosaaminen

Opiskelija hallitsee laaja-alaiset ja pitkälle erikoistuneet oman alansa johtamisosaamista vastaavat käsitteet, menetelmät ja tiedot. Opiskelija johtaa asioita, ihmisiä ja verkostoja sekä kehittää ennakoiden uusia strategisia lähestymistapoja. Opiskelija osallistuu ja johtaa yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin ja ekologisiin arvoihin perustuen digitalisoituvassa ympäristössä.

Uudistuva johtajuus
Talouden ohjaus
Kehittämisosaaminen

Opiskelija osaa eri kehittämismenetelmät ja osaa hyödyntää niitä tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Opiskelija kykenee kriittisesti arvioimaan tutkimustietoa ja olemassa olevia työelämän käytäntöjä. Opiskelija osaa tuottaa työelämää kehittävää uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista.

Tutkiva kehittäminen
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Vähähiilinen/ympäristöystävällinen rakentaminen

Opiskelija tiedostaa vähähiilisen rakentamisen tiekartan ja ymmärtää rakentamisen ympäristöystävällisyyttä ohjaavaa lainsäädäntöä. Opiskelijaa pystyy käyttämään kiertotalouden ja rakentamisen työkaluja ja mittareita.

Vähähiilisen rakentamisen perusteet ja ympäristöluokitukset
Rakennusfysiikka ja talotekniikka
Luokittelemattomat
Kehittyvä strategia
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK

YAMK: Yhteiset osaamiset 2023-2025

Eettisyys

Valmistuva opiskelija arvioi ja edistää ammattialan eettisten periaatteiden ja arvojen toteutumista huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden.
- kykenee edistämään eettisesti kestävää toimintaa ja eettisen reflektion toteutumista erilaisissa toimintaympäristöissään.
- edistää ammattieettisten periaatteiden ja arvojen toteutumista.
- tekee ratkaisuja huomioiden yksilölliset, yhteisölliset ja yhteiskunnalliset näkökulmat.
- edistää moninaisuuden ja saavutettavuuden toteutumista.
- toteuttaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita ja edistää niiden soveltamista työyhteisössään.
- kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen.

Tutkiva kehittäminen
Uudistuva johtajuus
Vähähiilisen rakentamisen perusteet ja ympäristöluokitukset
Rakentamisen sopimuskäytänteet
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Ennakoiva kehittäminen

Valmistuva opiskelija osaa johtaa uusien, tulevaisuutta ennakoivien ratkaisujen kehittämistä ja tuottaa uutta tietoa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä hyödyntäen.
- tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista.
- osaa toteuttaa tutkimus-, kehittämisja innovaatiohankkeita sekä soveltaa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä.
- osaa kehittää uusia asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja tulevaisuutta ennakoiden.
- osaa analysoida nykytilannetta ja ennakoida oman alan tulevaisuutta ja toimintaympäristön muutoksia.

Tutkiva kehittäminen
Uudistuva johtajuus
Talouden ohjaus
Kehittyvä strategia
Rakentamisen sopimuskäytänteet
Tietomallien hyödyntäminen
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

Valmistuva opiskelija osaa kehittää ja johtaa monikulttuurisia ja kansainvälisiä toimintaympäristöjä ja verkostoja.
- osaa kehittää monikulttuurisuutta huomioivia toimintatapoja työyhteisössään.
- osaa ennakoida globaalin kehityksen ja ilmiöiden vaikutuksia sekä mahdollisuuksia.
- kykenee kansainväliseen vuorovaikutukseen, viestintään ja toiminnan kehittämiseen omalla alallaan.

Kehittyvä strategia
Rakentamisen sopimuskäytänteet
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Kestävä kehitys

Valmistuva opiskelija kehittää ja johtaa kestäviä ja vastuullisia toimintatapoja työssään sekä edistää kestävyysmuutosta työyhteisössään ja yhteiskunnassa.
- osaa soveltaa kestävän kehityksen tietoa ja tulevaisuuskuvia kokonaisvaltaisesti kestävien ratkaisujen perustana.
- osaa analysoida ja arvioida monialaisten kompleksisten ongelmien systeemisiä riippuvuuksia ja ratkaisujen erilaisia ulottuvuuksia.
- kykenee johtamaan työyhteisössään kestävien ratkaisujen ja toimintamallien etsimistä, käyttöönottamista ja vakiinnuttamista.

Tutkiva kehittäminen
Talouden ohjaus
Kehittyvä strategia
Vähähiilisen rakentamisen perusteet ja ympäristöluokitukset
Rakennusfysiikka ja talotekniikka
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Oppimaan oppiminen

Valmistuva opiskelija edistää omaa ja yhteisönsä jatkuvaa oppimista ja osaamisen kehittymistä hyödyntäen eri alojen tietoa ja digitalisaation mahdollisuuksia.
- osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan työuransa ja elämänsä eri vaiheissa.
- osaa hankkia, kriittisesti arvioida ja tuottaa tietoa eri alojen näkökulmat huomioiden.
- osaa kehittää ja johtaa yhteisön tavoitteellista, jatkuvaa oppimista.

Tutkiva kehittäminen
Uudistuva johtajuus
Talouden ohjaus
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Työelämässä toimiminen

Valmistuva opiskelija osaa kehittää ja johtaa työyhteisöään sekä uudistaa työelämää.
- osaa kehittää ja johtaa monialaisia tiimejä ja työyhteisöjä.
- osaa kehittää työyhteisöjen viestintä- ja vuorovaikutuskulttuuria.
- osaa kehittää ja johtaa työyhteisön kokonaisvaltaista hyvinvointia.
- hyödyntää teknologian ja digitalisaation mahdollisuuksia kehittämisessä ja johtamisessa.
- edistää työyhteisön resilienssiä.

Tutkiva kehittäminen
Uudistuva johtajuus
Talouden ohjaus
Vähähiilisen rakentamisen perusteet ja ympäristöluokitukset
Rakennusfysiikka ja talotekniikka
Rakentamisen sopimuskäytänteet
Tietomallien hyödyntäminen
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Luokittelemattomat

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
YHTEINEN MASTER-OSAAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

5
YTY2023KS-1001
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

(Valitaan kaikki)

5
YZZZ0110 Tutkiva kehittäminen 5
YTY2023KS-1002
JOHTAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
YZZZ0220 Uudistuva johtajuus 5
YZZZ0230 Talouden ohjaus 5
YZZZ0210 Kehittyvä strategia 5
ASIANTUNTIJAN YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

50
YTY2023KS-1003
VÄHÄHIILINEN RAKENTAMINEN

(Valitaan kaikki)

20
YT00BL81 Vähähiilisen rakentamisen perusteet ja ympäristöluokitukset 5
YT00BL82 Rakennusfysiikka ja talotekniikka 5
YT00BL83 Rakentamisen sopimuskäytänteet 5
YT00BL84 Tietomallien hyödyntäminen 5
YTY2023KS-1004
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

30
YZ00BL94 Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7
YZ00BL98 Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3
YZ00BL95 Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10
YZ00BL96 Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

5
YTY2023KS-1005
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
YZZZ0120 Määrällinen tutkimus 5
YZZZ0130 Laadullinen tutkimus 5
YTY2023KS-1006
CAMPUSONLINE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
YTY2023KS-1007
EDUFUTURA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
YZZA1200
Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle) 2022-2023
0 - 17
YZZA1200-1001
Kasvatustieteelliset opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 12)

0 - 12
AJ00BN75 Oppiminen ja elämänkulku 6
AJ00BN76 Koulutuksen tulevaisuus 6
YZZA1200-1002
Pedagogisen osaamisen kehittämisen opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
AJ00BP46 Video pedagogisena työkaluna 5
AJ00BN77 Osaavana ohjaajana oppimisessa ja työelämässä 5
AJ00BN78 Yhdenvertaisuus opetuksessa ja ohjauksessa 5
AE00BO56 Erityispedagoginen tietoperusta 5
AJ00BS40 Palvelujohtaminen digiajan oppilaitoksessa 5
AJ00BT50 Yrittäjyyskasvatus opettajan osaamisena 5
AJ00BP45 Monipuoliset verkko-oppimistehtävät 5