Siirry suoraan sisältöön

Ympäristö, turvallisuus ja resurssitehokkuusLaajuus (5 op)

Tunnus: YTNK0200

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

 • Hannariina Honkanen
 • Matti Siistonen

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee ympäristö-, turvallisuus- ja resurssitehokkuuden käsitteistön ja periaatteet sekä niiden merkityksen organisaation johtamisessa ja liiketoiminnassa. Hän osaa tunnistaa, arvioida, kehittää ja mitata näihin tekijöihin liittyviä riskejä, mahdollisuuksia ja prosesseja. Hän tuntee riskiviestinnän perusperiaatteet. Hän tuntee järjestelmällisen ja jatkuvan kehittämisen periaatteet ja organisaation sekä johdon roolin merkityksen kehitystyössä.

Sisältö

Ympäristö- ja turvallisuusjohtaminen sekä resurssitehokkuus organisaatiossa. Materiaali- ja energiatehokkuus. Kiertotalous.
Ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen sekä resurssitehokkuuden työkalut ja mittarit. Tuotteen elinkaarenhallinta.
Jatkuva parantaminen ja prosessien kehittäminen. Riskiarviointimenetelmät ja niiden soveltaminen. Riskiviestintä.

Esitietovaatimukset

Opiskelijalla on EQF/NQF6 -tason osaaminen aihepiiriin liittyen.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Arviointimenetelminä ovat opettajan palaute, itsearviointi ja vertaisarviointi.

1 (välttävä):
Tunnet ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen ja resurssitehokkuuden osa-alueet ja prosessit. Tunnet niiden merkityksen strategisessa johtamisessa.

2 (tyydyttävä):
Hallitset ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen ja resurssitehokkuuden peruskäsitteistön. Osaat arvioida niihin liittyviä organisaation prosesseja sekä johtamisen tasoa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3 (hyvä):
Hallitset ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen ja resurssitehokkuuden käsitteistön. Osaat arvioida niihin liittyviä organisaation prosesseja sekä johtamisen tasoa. Osaat esittää niiden kehittämistarpeita ja kehittämisen toteutusmalleja. Tunnistat kehittämisen vaikutuksen liiketoimintaan.

4 (kiitettävä):
Hallitset ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen ja resurssitehokkuuden käsitteistön laajasti. Pystyt kriittisesti arvioimaan niihin liittyviä organisaation prosesseja sekä johtamisen tasoa. Osaat esittää niiden kehittämistarpeita ja kehittämisen toteutusmalleja. Osaat käynnistää kehittämisprojekteja sekä kykenet hahmottamaan laajoja kokonaisuuksia ja asioiden välisiä syy-seuraussuhteita. Osaat soveltaa käsiteltyä tietoperustaa ongelmien ratkaisuissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5 (erinomainen):
Hallitset ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen ja resurssitehokkuuden käsitteistön laajasti. Pystyt kriittisesti arvioimaan niihin liittyviä organisaation prosesseja sekä johtamisen tasoa. Osaat esittää niiden kehittämistarpeita ja kehittämisen toteutusmalleja. Osaat käynnistää kehittämisprojekteja sekä kykenet hahmottamaan laajoja kokonaisuuksia ja asioiden välisiä syy-seuraussuhteita. Pystyt osoittamaan asiantuntijuutta ja laajaa omaehtoista tietoperustaan perehtymistä.

Ilmoittautumisaika

01.11.2022 - 28.02.2023

Ajoitus

22.03.2023 - 04.06.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Kestävä energia (YAMK)
 • Energialiiketoiminnan johtaminen (YAMK)
Opettaja
 • Matti Siistonen
 • Hannariina Honkanen
Vastuuopettaja

Hannariina Honkanen

Ryhmät
 • YTK22S1
  Insinööri (ylempi AMK), kestävä energia

Tavoitteet

Opiskelija tuntee ympäristö-, turvallisuus- ja resurssitehokkuuden käsitteistön ja periaatteet sekä niiden merkityksen organisaation johtamisessa ja liiketoiminnassa. Hän osaa tunnistaa, arvioida, kehittää ja mitata näihin tekijöihin liittyviä riskejä, mahdollisuuksia ja prosesseja. Hän tuntee riskiviestinnän perusperiaatteet. Hän tuntee järjestelmällisen ja jatkuvan kehittämisen periaatteet ja organisaation sekä johdon roolin merkityksen kehitystyössä.

Sisältö

Ympäristö- ja turvallisuusjohtaminen sekä resurssitehokkuus organisaatiossa. Materiaali- ja energiatehokkuus. Kiertotalous.
Ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen sekä resurssitehokkuuden työkalut ja mittarit. Tuotteen elinkaarenhallinta.
Jatkuva parantaminen ja prosessien kehittäminen. Riskiarviointimenetelmät ja niiden soveltaminen. Riskiviestintä.

Aika ja paikka

Kontaktiopetuspäivät 25.3.2023, 21.4.2023 sekä 26.-27.5.2023. Itsenäinen opiskelu ja harjoitustöiden ajoitus opintojaksolla ilmoitetun mukaisesti.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Laamanen, K. & Tinnilä, M. 2009. Prosessijohtamisen käsitteet. Teknova.
Laitinen, H., Vuorinen, M. & Simola, A. 2013. Työturvallisuuden ja –terveyden johtaminen. Tietosanoma.
Gregory, R., Failing, L., Harstone, M., Long, G., McDaniels, T. & Ohlson, D. 2012. Structured Decision Making – A Practical Guide to Environmental Management Choices. Wiley-Blackwell.
Karvonen, M-M., Kärnä, A. & Maijala, A. 2006. Tuottajan ympäristövastuu – riskienhallinnasta strategiseen suunnitteluun. Edita.
Leppänen, J. 2006. Yritysturvallisuus käytännössä – turvallisuusjohtamisen portfolio. Talentum.
Pohjola, T. 2003. Johda ympäristöasioita tehokkaasti. Talentum.
Lehtonen, J. 2009. Ettei pahin tapahtuisi – riski- ja kriisiviestinnän perusteet. Mainostajien liitto.
Vähähiiliset tiekartat 2035. 2020. Työ- ja elinkeinoministeriö.
Kiertotalous energia-alalla. Loppuraportti. Deloitte 2018. Energiateollisuus.
Kiertotalouden nykytilaselvitys 2019. Energiateollisuus.
Kiertotalous ja sen esteet energia-alalla. Raportti. Pöyry 2019. Energiateollisuus.

Opetusmenetelmät

Luennot, verkko-opiskelu, harjoitustyöt/oppimistehtävät, oppimateriaalin itsenäinen opiskelu.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 32 h. Harjoitustyöt 80 h. Muu itsenäinen työskentely 23 h. Yhteensä 135 h.

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi: Harjoitustehtävien palautteet, itsearviointi.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arviointimenetelminä ovat opettajan palaute, itsearviointi ja vertaisarviointi.

1 (välttävä):
Tunnet ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen ja resurssitehokkuuden osa-alueet ja prosessit. Tunnet niiden merkityksen strategisessa johtamisessa.

2 (tyydyttävä):
Hallitset ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen ja resurssitehokkuuden peruskäsitteistön. Osaat arvioida niihin liittyviä organisaation prosesseja sekä johtamisen tasoa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3 (hyvä):
Hallitset ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen ja resurssitehokkuuden käsitteistön. Osaat arvioida niihin liittyviä organisaation prosesseja sekä johtamisen tasoa. Osaat esittää niiden kehittämistarpeita ja kehittämisen toteutusmalleja. Tunnistat kehittämisen vaikutuksen liiketoimintaan.

4 (kiitettävä):
Hallitset ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen ja resurssitehokkuuden käsitteistön laajasti. Pystyt kriittisesti arvioimaan niihin liittyviä organisaation prosesseja sekä johtamisen tasoa. Osaat esittää niiden kehittämistarpeita ja kehittämisen toteutusmalleja. Osaat käynnistää kehittämisprojekteja sekä kykenet hahmottamaan laajoja kokonaisuuksia ja asioiden välisiä syy-seuraussuhteita. Osaat soveltaa käsiteltyä tietoperustaa ongelmien ratkaisuissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5 (erinomainen):
Hallitset ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen ja resurssitehokkuuden käsitteistön laajasti. Pystyt kriittisesti arvioimaan niihin liittyviä organisaation prosesseja sekä johtamisen tasoa. Osaat esittää niiden kehittämistarpeita ja kehittämisen toteutusmalleja. Osaat käynnistää kehittämisprojekteja sekä kykenet hahmottamaan laajoja kokonaisuuksia ja asioiden välisiä syy-seuraussuhteita. Pystyt osoittamaan asiantuntijuutta ja laajaa omaehtoista tietoperustaan perehtymistä.

Esitietovaatimukset

Opiskelijalla on EQF/NQF6 -tason osaaminen aihepiiriin liittyen.

Ilmoittautumisaika

01.11.2021 - 09.01.2022

Ajoitus

04.02.2022 - 15.05.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Kestävä energia (YAMK)
Opettaja
 • Matti Siistonen
 • Hannariina Honkanen
Ryhmät
 • YTK21S1
  Insinööri (ylempi AMK), kestävä energia
 • ZJA21STPYKE
  Avoin AMK, tekniikka, Kestävä energia

Tavoitteet

Opiskelija tuntee ympäristö-, turvallisuus- ja resurssitehokkuuden käsitteistön ja periaatteet sekä niiden merkityksen organisaation johtamisessa ja liiketoiminnassa. Hän osaa tunnistaa, arvioida, kehittää ja mitata näihin tekijöihin liittyviä riskejä, mahdollisuuksia ja prosesseja. Hän tuntee riskiviestinnän perusperiaatteet. Hän tuntee järjestelmällisen ja jatkuvan kehittämisen periaatteet ja organisaation sekä johdon roolin merkityksen kehitystyössä.

Sisältö

Ympäristö- ja turvallisuusjohtaminen sekä resurssitehokkuus organisaatiossa. Materiaali- ja energiatehokkuus. Kiertotalous.
Ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen sekä resurssitehokkuuden työkalut ja mittarit. Tuotteen elinkaarenhallinta.
Jatkuva parantaminen ja prosessien kehittäminen. Riskiarviointimenetelmät ja niiden soveltaminen. Riskiviestintä.

Aika ja paikka

Kontaktiopetuspäivät 4.-5.2.2022 sekä 8.-9.4.2022. Itsenäinen opiskelu ja harjoitustöiden ajoitus opintojaksolla ilmoitetun mukaisesti.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Laamanen, K. & Tinnilä, M. 2009. Prosessijohtamisen käsitteet. Teknova.
Laitinen, H., Vuorinen, M. & Simola, A. 2013. Työturvallisuuden ja –terveyden johtaminen. Tietosanoma.
Gregory, R., Failing, L., Harstone, M., Long, G., McDaniels, T. & Ohlson, D. 2012. Structured Decision Making – A Practical Guide to Environmental Management Choices. Wiley-Blackwell.
Karvonen, M-M., Kärnä, A. & Maijala, A. 2006. Tuottajan ympäristövastuu – riskienhallinnasta strategiseen suunnitteluun. Edita.
Leppänen, J. 2006. Yritysturvallisuus käytännössä – turvallisuusjohtamisen portfolio. Talentum.
Pohjola, T. 2003. Johda ympäristöasioita tehokkaasti. Talentum.
Lehtonen, J. 2009. Ettei pahin tapahtuisi – riski- ja kriisiviestinnän perusteet. Mainostajien liitto.
Vähähiiliset tiekartat 2035. 2020. Työ- ja elinkeinoministeriö.
Kiertotalous energia-alalla. Loppuraportti. Deloitte 2018. Energiateollisuus.
Kiertotalouden nykytilaselvitys 2019. Energiateollisuus.
Kiertotalous ja sen esteet energia-alalla. Raportti. Pöyry 2019. Energiateollisuus.

Opetusmenetelmät

Luennot, verkko-opiskelu, harjoitustyöt/oppimistehtävät, oppimateriaalin itsenäinen opiskelu.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 32 h. Harjoitustyöt 80 h. Muu itsenäinen työskentely 23 h. Yhteensä 135 h.

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi: Harjoitustehtävien palautteet, itsearviointi.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arviointimenetelminä ovat opettajan palaute, itsearviointi ja vertaisarviointi.

1 (välttävä):
Tunnet ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen ja resurssitehokkuuden osa-alueet ja prosessit. Tunnet niiden merkityksen strategisessa johtamisessa.

2 (tyydyttävä):
Hallitset ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen ja resurssitehokkuuden peruskäsitteistön. Osaat arvioida niihin liittyviä organisaation prosesseja sekä johtamisen tasoa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3 (hyvä):
Hallitset ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen ja resurssitehokkuuden käsitteistön. Osaat arvioida niihin liittyviä organisaation prosesseja sekä johtamisen tasoa. Osaat esittää niiden kehittämistarpeita ja kehittämisen toteutusmalleja. Tunnistat kehittämisen vaikutuksen liiketoimintaan.

4 (kiitettävä):
Hallitset ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen ja resurssitehokkuuden käsitteistön laajasti. Pystyt kriittisesti arvioimaan niihin liittyviä organisaation prosesseja sekä johtamisen tasoa. Osaat esittää niiden kehittämistarpeita ja kehittämisen toteutusmalleja. Osaat käynnistää kehittämisprojekteja sekä kykenet hahmottamaan laajoja kokonaisuuksia ja asioiden välisiä syy-seuraussuhteita. Osaat soveltaa käsiteltyä tietoperustaa ongelmien ratkaisuissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5 (erinomainen):
Hallitset ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen ja resurssitehokkuuden käsitteistön laajasti. Pystyt kriittisesti arvioimaan niihin liittyviä organisaation prosesseja sekä johtamisen tasoa. Osaat esittää niiden kehittämistarpeita ja kehittämisen toteutusmalleja. Osaat käynnistää kehittämisprojekteja sekä kykenet hahmottamaan laajoja kokonaisuuksia ja asioiden välisiä syy-seuraussuhteita. Pystyt osoittamaan asiantuntijuutta ja laajaa omaehtoista tietoperustaan perehtymistä.

Esitietovaatimukset

Opiskelijalla on EQF/NQF6 -tason osaaminen aihepiiriin liittyen.

Ilmoittautumisaika

02.08.2021 - 05.09.2021

Ajoitus

01.09.2021 - 15.01.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Koulutus
 • Kestävä energia (YAMK)
Opettaja
 • Matti Siistonen
 • Hannariina Honkanen
Vastuuopettaja

Hannariina Honkanen

Ryhmät
 • YTK20S1
  Kestävä energia (YAMK)

Tavoitteet

Opiskelija tuntee ympäristö-, turvallisuus- ja resurssitehokkuuden käsitteistön ja periaatteet sekä niiden merkityksen organisaation johtamisessa ja liiketoiminnassa. Hän osaa tunnistaa, arvioida, kehittää ja mitata näihin tekijöihin liittyviä riskejä, mahdollisuuksia ja prosesseja. Hän tuntee riskiviestinnän perusperiaatteet. Hän tuntee järjestelmällisen ja jatkuvan kehittämisen periaatteet ja organisaation sekä johdon roolin merkityksen kehitystyössä.

Sisältö

Ympäristö- ja turvallisuusjohtaminen sekä resurssitehokkuus organisaatiossa. Materiaali- ja energiatehokkuus. Kiertotalous.
Ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen sekä resurssitehokkuuden työkalut ja mittarit. Tuotteen elinkaarenhallinta.
Jatkuva parantaminen ja prosessien kehittäminen. Riskiarviointimenetelmät ja niiden soveltaminen. Riskiviestintä.

Aika ja paikka

Kontaktiopetuspäivät 24.-25.9.2021 sekä 12.-13.11.2021. Itsenäinen opiskelu ja harjoitustöiden ajoitus opintojaksolla ilmoitetun mukaisesti.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Laamanen, K. & Tinnilä, M. 2009. Prosessijohtamisen käsitteet. Teknova.
Laitinen, H., Vuorinen, M. & Simola, A. 2013. Työturvallisuuden ja –terveyden johtaminen. Tietosanoma.
Gregory, R., Failing, L., Harstone, M., Long, G., McDaniels, T. & Ohlson, D. 2012. Structured Decision Making – A Practical Guide to Environmental Management Choices. Wiley-Blackwell.
Karvonen, M-M., Kärnä, A. & Maijala, A. 2006. Tuottajan ympäristövastuu – riskienhallinnasta strategiseen suunnitteluun. Edita.
Leppänen, J. 2006. Yritysturvallisuus käytännössä – turvallisuusjohtamisen portfolio. Talentum.
Pohjola, T. 2003. Johda ympäristöasioita tehokkaasti. Talentum.
Lehtonen, J. 2009. Ettei pahin tapahtuisi – riski- ja kriisiviestinnän perusteet. Mainostajien liitto.
Kiertotalous energia-alalla. Loppuraportti. Deloitte 2018. Energiateollisuus.
Kiertotalous ja sen esteet energia-alalla. Raportti. Pöyry 2019. Energiateollisuus.

Opetusmenetelmät

Luennot, verkko-opiskelu, harjoitustyöt/oppimistehtävät, oppimateriaalin itsenäinen opiskelu.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 32 h. Harjoitustyöt 80 h. Muu itsenäinen työskentely 23 h. Yhteensä 135 h.

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi: Harjoitustehtävien palautteet, itsearviointi.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arviointimenetelminä ovat opettajan palaute, itsearviointi ja vertaisarviointi.

1 (välttävä):
Tunnet ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen ja resurssitehokkuuden osa-alueet ja prosessit. Tunnet niiden merkityksen strategisessa johtamisessa.

2 (tyydyttävä):
Hallitset ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen ja resurssitehokkuuden peruskäsitteistön. Osaat arvioida niihin liittyviä organisaation prosesseja sekä johtamisen tasoa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3 (hyvä):
Hallitset ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen ja resurssitehokkuuden käsitteistön. Osaat arvioida niihin liittyviä organisaation prosesseja sekä johtamisen tasoa. Osaat esittää niiden kehittämistarpeita ja kehittämisen toteutusmalleja. Tunnistat kehittämisen vaikutuksen liiketoimintaan.

4 (kiitettävä):
Hallitset ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen ja resurssitehokkuuden käsitteistön laajasti. Pystyt kriittisesti arvioimaan niihin liittyviä organisaation prosesseja sekä johtamisen tasoa. Osaat esittää niiden kehittämistarpeita ja kehittämisen toteutusmalleja. Osaat käynnistää kehittämisprojekteja sekä kykenet hahmottamaan laajoja kokonaisuuksia ja asioiden välisiä syy-seuraussuhteita. Osaat soveltaa käsiteltyä tietoperustaa ongelmien ratkaisuissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5 (erinomainen):
Hallitset ympäristö- ja turvallisuusjohtamisen ja resurssitehokkuuden käsitteistön laajasti. Pystyt kriittisesti arvioimaan niihin liittyviä organisaation prosesseja sekä johtamisen tasoa. Osaat esittää niiden kehittämistarpeita ja kehittämisen toteutusmalleja. Osaat käynnistää kehittämisprojekteja sekä kykenet hahmottamaan laajoja kokonaisuuksia ja asioiden välisiä syy-seuraussuhteita. Pystyt osoittamaan asiantuntijuutta ja laajaa omaehtoista tietoperustaan perehtymistä.

Esitietovaatimukset

Opiskelijalla on EQF/NQF6 -tason osaaminen aihepiiriin liittyen.