Siirry suoraan sisältöön

Kestävä energia (YAMK): Monimuototeutus

Tunnus: YTK2022SS

Tutkinto:
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (ylempi AMK), muu tai tuntematon tekniikka

Laajuus:
60 op

Kesto:
2 vuotta (60 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2022

Opetuskieli:
suomi

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2022-2023 2023-2024 Syksy 2022 Kevät 2023 Syksy 2023 Kevät 2024 1. / 2022 2. / 2023 3. / 2023 1. / 2023 2. / 2024 3. / 2024
YHTEINEN MASTER-OSAAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

5
YTK2022SS-1001
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

5
YZZZ0110 Tutkiva kehittäminen 5 5 5 5
YZZZ0120 Määrällinen tutkimus 5
YZZZ0130 Laadullinen tutkimus 5
ASIANTUNTIJAN YDINOSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 50)

50
YTK2022SS-1003
ENERGIALIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN

(Valitaan kaikki )

20
YT00BT19 Tulevaisuuden energiajärjestelmät 5 5 5 5
YZZZ0220 Uudistuva johtajuus 5 5 5 5
YTNK0200 Ympäristö, turvallisuus ja resurssitehokkuus 5 5 5 5
YT00BT20 Energialiiketoiminnan ja -palveluiden kehittäminen 5 5 5 2.5 2.5
YTK2022SS-1004
YAMK-OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki )

30
YZ00BL94 Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7 3 4 3 4 1.5 1.5 4
YZ00BL98 Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3 3 3 3
YZ00BL95 Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10 10 7 3 7 1.5 1.5
YZ00BL96 Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10 10 3 7 3 3.5 3.5
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
YTK2022SS-1005
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
YZZZ0230 Talouden ohjaus 5
YZZZ0210 Kehittyvä strategia 5
YLHX1570 Hankintojen johtaminen 5
YTK2022SS-1006
CAMPUSONLINE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
YTK2022SS-1007
EDUFUTURA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
YZZA1200
Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle) 2022-2023

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 17)

0 - 17
YZZA1200-1001
Kasvatustieteelliset opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 12)

0 - 12
AJ00BN75 Oppiminen ja elämänkulku 6
AJ00BN76 Koulutuksen tulevaisuus 6
YZZA1200-1002
Pedagogisen osaamisen kehittämisen opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
AJ00BP46 Video pedagogisena työkaluna 5
AJ00BN77 Osaavana ohjaajana oppimisessa ja työelämässä 5
AJ00BN78 Yhdenvertaisuus opetuksessa ja ohjauksessa 5
AE00BO56 Erityispedagoginen tietoperusta 5
AJ00BS40 Palvelujohtaminen digiajan oppilaitoksessa 5
AJ00BT50 Yrittäjyyskasvatus opettajan osaamisena 5
AJ00BP45 Monipuoliset verkko-oppimistehtävät 5
Yhteensä 60 28 27 10 18 17 10 10 14 4 17 5 5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

YAMK: JAMKin yhteiset työelämäosaamiset 2020-2022

Eettinen osaaminen

Opiskelija
- edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista työelämän kehittäjänä
- soveltaa tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteita toiminnassaan ja edistää globaalia vastuullisuutta
- soveltaa toiminnassaan hyvän tieteellisen käytännön ja avoimen tieteen periaatteita.

Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen

Opiskelija
- kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta
- kehittää oman alansa erilaisia viestintämuotoja, -kanavia ja -ympäristöjä
- ennakoi kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia ammattialallaan
- toimii monikulttuurisissa ja kansainvälisissä verkostoissa ja toimintaympäristöissä.

Tulevaisuuden energiajärjestelmät
Uudistuva johtajuus
Ympäristö, turvallisuus ja resurssitehokkuus
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen

Opiskelija
- arvioi ja kehittää tavoitteellisesti asiantuntijuuttaan jatkuvan oppimisen keinoin
- ottaa vastuun omasta ja yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta sekä osaamisen jakamisesta
- hankkii, käsittelee, tuottaa ja arvioi tietoa kriittisesti sekä hyödyntää eri alojen tietoa tarkoituksenmukaisesti
- arvioi, hyödyntää ja soveltaa digitaalisia ympäristöjä ja työkaluja erilaisissa verkostoissa.

Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Tulevaisuuden energiajärjestelmät
Uudistuva johtajuus
Ympäristö, turvallisuus ja resurssitehokkuus
Energialiiketoiminnan ja -palveluiden kehittäminen
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen

Opiskelija
- kykenee työskentelemään työelämän kehittäjänä vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä tai yrittäjänä
- kehittää ja luo uutta asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa ennakoiden toimintaympäristön muutoksia
- johtaa asioita, ihmisiä ja verkostoja sekä soveltavia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita
- kehittää työyhteisöjen toimintaa ja työhyvinvointia.

Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Tulevaisuuden energiajärjestelmät
Uudistuva johtajuus
Ympäristö, turvallisuus ja resurssitehokkuus
Energialiiketoiminnan ja -palveluiden kehittäminen
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Luokittelemattomat
Talouden ohjaus
Kehittyvä strategia
Hankintojen johtaminen

YAMK: Kestävä energia 2020-2023

Energia-alan teknologiaosaaminen

Opiskelija
- ymmärtää kansallisia ja kansainvälisiä energia-alan sekä kestävän toiminnan taustaohjausmekanismeja ja tulevaisuuden tavoitteita
- hallitsee kansallisen energiajärjestelmän toimintaympäristönä sekä energialiiketoiminnan periaatteita
- tuntee kansainvälistä energia-alan kehitystä, sekä uuden teknologian mahdollisuuksia liiketoiminnassa.

Tulevaisuuden energiajärjestelmät
Ympäristö, turvallisuus ja resurssitehokkuus
Energialiiketoiminnan ja -palveluiden kehittäminen
Henkilöstön johtamisosaaminen

Opiskelija
- osaa johtaa ja kehittää henkilöstön osaamista.
- osaa toimia esimiehenä työyhteisössä.

Uudistuva johtajuus
Kehittämis- ja projektiosaaminen

Opiskelija
- ymmärtää energialiiketoimintaan liittyviä tuote ja palveluinnovaatioita ja kehitystrendejä sekä osaa hyödyntää niiden tarjoamia mahdollisuuksia
- tunnistaa ja osaa hyödyntää energia-alan prosessin kehittämisessä laatuun, turvallisuuteen ja resurssitehokkuuteen liittyviä näkökulmia
- kykenee suunnittelemaan, toteuttamaan ja raportoimaan energialiiketoiminnan kehittämiseen kytkeytyvän projektin.

Tutkiva kehittäminen
Tulevaisuuden energiajärjestelmät
Ympäristö, turvallisuus ja resurssitehokkuus
Energialiiketoiminnan ja -palveluiden kehittäminen
Strategiaosaaminen

Opiskelija
- kykenee ennakoimaan ja analysoimaan kansallisen ja kansainvälisen toimintaympäristön muutoksia.
- hallitsee organisaationsa tai yrityksensä tavoitteiden, ydinosaamisen ja strategioiden määrittelyn sekä niiden mukaisen johtamisen.

Energialiiketoiminnan ja -palveluiden kehittäminen
Luokittelemattomat
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Talouden ohjaus
Kehittyvä strategia
Hankintojen johtaminen

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
YHTEINEN MASTER-OSAAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

5
YTK2022SS-1001
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

5
YZZZ0110 Tutkiva kehittäminen 5
YZZZ0120 Määrällinen tutkimus 5
YZZZ0130 Laadullinen tutkimus 5
ASIANTUNTIJAN YDINOSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 50)

50
YTK2022SS-1003
ENERGIALIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN

(Valitaan kaikki)

20
YT00BT19 Tulevaisuuden energiajärjestelmät 5
YZZZ0220 Uudistuva johtajuus 5
YTNK0200 Ympäristö, turvallisuus ja resurssitehokkuus 5
YT00BT20 Energialiiketoiminnan ja -palveluiden kehittäminen 5
YTK2022SS-1004
YAMK-OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

30
YZ00BL94 Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7
YZ00BL98 Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3
YZ00BL95 Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10
YZ00BL96 Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
YTK2022SS-1005
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
YZZZ0230 Talouden ohjaus 5
YZZZ0210 Kehittyvä strategia 5
YLHX1570 Hankintojen johtaminen 5
YTK2022SS-1006
CAMPUSONLINE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
YTK2022SS-1007
EDUFUTURA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
YZZA1200
Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle) 2022-2023
0 - 17
YZZA1200-1001
Kasvatustieteelliset opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 12)

0 - 12
AJ00BN75 Oppiminen ja elämänkulku 6
AJ00BN76 Koulutuksen tulevaisuus 6
YZZA1200-1002
Pedagogisen osaamisen kehittämisen opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
AJ00BP46 Video pedagogisena työkaluna 5
AJ00BN77 Osaavana ohjaajana oppimisessa ja työelämässä 5
AJ00BN78 Yhdenvertaisuus opetuksessa ja ohjauksessa 5
AE00BO56 Erityispedagoginen tietoperusta 5
AJ00BS40 Palvelujohtaminen digiajan oppilaitoksessa 5
AJ00BT50 Yrittäjyyskasvatus opettajan osaamisena 5
AJ00BP45 Monipuoliset verkko-oppimistehtävät 5