Siirry suoraan sisältöön

Robotiikka YAMK: Monimuotototeutus

Tunnus: YTG2020SS

Tutkinto:
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (ylempi AMK), automaatiotekniikka

Laajuus:
60 op

Kesto:
2 vuotta (60 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2020

Opetuskieli:
suomi

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2020-2021 2021-2022 Syksy 2020 Kevät 2021 Syksy 2021 Kevät 2022 1. / 2020 2. / 2021 3. / 2021 1. / 2021 2. / 2022 3. / 2022
YZZZ0Z-1041
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

(Valitaan yksi )

5
YZZZ0110 Tutkiva kehittäminen 5 5 5 5
YZZZ0120 Määrällinen tutkimus 5
YZZZ0130 Laadullinen tutkimus 5
YZZZ1Z-1041
JOHTAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
YZZZ0210 Kehittyvä strategia 5
YTG01Z-1001
ROBOTIIKKA

(Valitaan kaikki )

20
YTGJ0100 Robotiikan sovellukset 5 5 5 5
YTGJ0200 Automaation turvallisuus 5 5 5 5
YTGJ0300 Koneoppiminen robotiikassa 5 5 5 5
YTGJ0400 Automaation tietoverkot ja kyberturvallisuus 5 5 5 5
YTTO1Z-1017
YAMK-OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki )

30
YZZON100 Opinnäytetyö, Ylempi AMK 30 10 20 5 5 5 15 5 5 5 15
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
YTG2020SS-1002
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

5
YTG2020SS-1003
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
YTG2020SS-1001
CAMPUS ONLINE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
YZZA1000
Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle) 2020-2021

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 21)

0 - 21
YZZA1000-1001
Kasvatustieteelliset opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 16)

0 - 16
AJ00BA18 Oppiminen ja elämänkulku 8
AJ00BA19 Koulutuksen tulevaisuus 8
YZZA1000-1002
Pedagogisen osaamisen kehittäminen

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
AJ00BA21 Monipuoliset verkko-oppimistehtävät 5
AJ00BA20 Verkko osaksi opetusta 5
AJ00BA22 Video pedagogisena työkaluna 5
AJ00BA23 Yrittäjyyskasvatus opettajan osaamisena 5
Yhteensä 60 30 25 15 15 10 15 15 15 0 10 15 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

YAMK: JAMKin yhteiset työelämäosaamiset 2020-2022

Eettinen osaaminen

Opiskelija
- edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista työelämän kehittäjänä
- soveltaa tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteita toiminnassaan ja edistää globaalia vastuullisuutta
- soveltaa toiminnassaan hyvän tieteellisen käytännön ja avoimen tieteen periaatteita.

Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Automaation turvallisuus
Opinnäytetyö, Ylempi AMK
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen

Opiskelija
- kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta
- kehittää oman alansa erilaisia viestintämuotoja, -kanavia ja -ympäristöjä
- ennakoi kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia ammattialallaan
- toimii monikulttuurisissa ja kansainvälisissä verkostoissa ja toimintaympäristöissä.

Kehittyvä strategia
Opinnäytetyö, Ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen

Opiskelija
- arvioi ja kehittää tavoitteellisesti asiantuntijuuttaan jatkuvan oppimisen keinoin
- ottaa vastuun omasta ja yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta sekä osaamisen jakamisesta
- hankkii, käsittelee, tuottaa ja arvioi tietoa kriittisesti sekä hyödyntää eri alojen tietoa tarkoituksenmukaisesti
- arvioi, hyödyntää ja soveltaa digitaalisia ympäristöjä ja työkaluja erilaisissa verkostoissa.

Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Kehittyvä strategia
Robotiikan sovellukset
Koneoppiminen robotiikassa
Automaation tietoverkot ja kyberturvallisuus
Opinnäytetyö, Ylempi AMK
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen

Opiskelija
- kykenee työskentelemään työelämän kehittäjänä vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä tai yrittäjänä
- kehittää ja luo uutta asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa ennakoiden toimintaympäristön muutoksia
- johtaa asioita, ihmisiä ja verkostoja sekä soveltavia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita
- kehittää työyhteisöjen toimintaa ja työhyvinvointia.

Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Kehittyvä strategia
Robotiikan sovellukset
Opinnäytetyö, Ylempi AMK
Luokittelemattomat

YAMK: Robotiikka 2020-2023

Robotiikan soveltamisosaaminen

Opiskelija tunnistaa robotiikan sovelluskohteita hyödyntäen robotiikan uusimpia kehityssuuntia. Opiskelija pystyy kehittämään robotiikkaa hyödyntäviä sovelluksia huomioiden robotiikan rajoitukset sekä ottaen huomioon turvallisuusnäkökulmat.

Robotiikan sovellukset
Automaation turvallisuus
Automaation tietoverkot ja kyberturvallisuus
Älykäs robotiikka

Opiskelija tuntee robotiikan uusimmat tekniset kehityssuunnat ja niiden mahdollisuudet sekä rajoitukset. Opiskelija pystyy kehittämään älykästä robotiikkaa hyödyntäviä käytännön sovelluksia.

Koneoppiminen robotiikassa
Luokittelemattomat
Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Kehittyvä strategia
Opinnäytetyö, Ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
YZZZ0Z-1041
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

(Valitaan yksi)

5
YZZZ0110 Tutkiva kehittäminen 5
YZZZ0120 Määrällinen tutkimus 5
YZZZ0130 Laadullinen tutkimus 5
YZZZ1Z-1041
JOHTAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
YZZZ0210 Kehittyvä strategia 5
YTG01Z-1001
ROBOTIIKKA

(Valitaan kaikki)

20
YTGJ0100 Robotiikan sovellukset 5
YTGJ0200 Automaation turvallisuus 5
YTGJ0300 Koneoppiminen robotiikassa 5
YTGJ0400 Automaation tietoverkot ja kyberturvallisuus 5
YTTO1Z-1017
YAMK-OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

30
YZZON100 Opinnäytetyö, Ylempi AMK 30
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
YTG2020SS-1002
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

5
YTG2020SS-1003
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
YTG2020SS-1001
CAMPUS ONLINE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
YZZA1000
Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle) 2020-2021
0 - 21
YZZA1000-1001
Kasvatustieteelliset opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 16)

0 - 16
AJ00BA18 Oppiminen ja elämänkulku 8
AJ00BA19 Koulutuksen tulevaisuus 8
YZZA1000-1002
Pedagogisen osaamisen kehittäminen

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
AJ00BA21 Monipuoliset verkko-oppimistehtävät 5
AJ00BA20 Verkko osaksi opetusta 5
AJ00BA22 Video pedagogisena työkaluna 5
AJ00BA23 Yrittäjyyskasvatus opettajan osaamisena 5