Siirry suoraan sisältöön

Teknologialiiketoiminnan johtaminen (YAMK): Monimuotototeutus

Tunnus: YTO2021SS

Tutkinto:
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (ylempi AMK), muu tai tuntematon tekniikka

Laajuus:
60 op

Kesto:
2 vuotta (60 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2021

Opetuskieli:
suomi

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2021-2022 2022-2023 Syksy 2021 Kevät 2022 Syksy 2022 Kevät 2023 1. / 2021 2. / 2022 3. / 2022 1. / 2022 2. / 2023 3. / 2023
YHTEINEN MASTER-OSAAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

5 - 15
YTO2021SS-1002
JOHTAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
YZZZ0210 Kehittyvä strategia 5
YTO2021SS-1001
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

5 - 10 5 5 2.5 2.5
YZZZ0110 Tutkiva kehittäminen 5 5 5 2.5 2.5
YZZZ0120 Määrällinen tutkimus 5
YZZZ0130 Laadullinen tutkimus 5
ASIANTUNTIJAN YDINOSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 55)

50 - 55
YTO2021SS-1003
TEKNOLOGIAOSAAMINEN JA JOHTAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 25)

20 - 25 20 10 15 5 5 5 15 2.5 2.5 5 2.5 2.5
YZZZ0220 Uudistuva johtajuus 5 5 5 5
YTTJ0601 Kansainvälinen teknologialiiketoiminta 5 5 5 5
YZZZ0230 Talouden ohjaus 5 5 5 2.5 2.5
YTTJ8501 Teollisuuden palveluliiketoiminta 5 5 5 5
YTTJ8201 Tuotannon johtaminen 5 5 5 2.5 2.5
YTTJ8101 Tuotekehitystoiminnan johtaminen 5 5 5 5
YTO2021SS-1004
YAMK-OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki )

30 5 25 5 10 15 2.5 2.5 10 7.5 7.5
YZ00BL94 Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7 7 7 3.5 3.5
YZ00BL98 Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3 3 3 1.5 1.5
YZ00BL95 Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10 10 10 10
YZ00BL96 Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10 10 10 5 5
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
YTO2021SS-1006
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
YHIHV320 JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5
YLHX1570 Hankintojen johtaminen 5
YLHV1590 Purchasing 5
YLLX1570 Minne menet, logistiikka ? 5
YHYYM110 Myynti ja myynnin johtaminen 5
YHYYM200 Asiakkuuksien johtaminen 5
YHYYM310 Brand Management 5
YTSP0100 Modern Software Development 5
YMPT2100 Toimintaympäristön analyysi 5
YTGJ0100 Robotiikan sovellukset 5
YSJZV100 Yritystoimintaa kehittävät opinnot 5
YTO2021SS-1007
CAMPUSONLINE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
YTO2021SS-1008
EDUFUTURA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
YZZA1100
Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle) 2021-2022

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 17)

0 - 17
YZZA1100-1001
Kasvatustieteelliset opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 12)

0 - 12
AJ00BN75 Oppiminen ja elämänkulku 6
AJ00BN76 Koulutuksen tulevaisuus 6
YZZA1100-1002
Pedagogisen osaamisen kehittäminen

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
AJ00BA20 Verkko osaksi opetusta 5
AJ00BA21 Monipuoliset verkko-oppimistehtävät 5
AJ00BA22 Video pedagogisena työkaluna 5
AJ00BN77 Osaavana ohjaajana oppimisessa ja työelämässä 5
AJ00BN78 Yhdenvertaisuus opetuksessa ja ohjauksessa 5
AJ00BA23 Yrittäjyyskasvatus opettajan osaamisena 5
Yhteensä 60 40 25 15 25 15 10 15 12.5 12.5 15 5 5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

YAMK: JAMKin yhteiset työelämäosaamiset 2020-2022

Eettinen osaaminen

Opiskelija
- edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista työelämän kehittäjänä
- soveltaa tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteita toiminnassaan ja edistää globaalia vastuullisuutta
- soveltaa toiminnassaan hyvän tieteellisen käytännön ja avoimen tieteen periaatteita.

Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Uudistuva johtajuus
Teollisuuden palveluliiketoiminta
Tuotekehitystoiminnan johtaminen
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen

Opiskelija
- kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta
- kehittää oman alansa erilaisia viestintämuotoja, -kanavia ja -ympäristöjä
- ennakoi kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia ammattialallaan
- toimii monikulttuurisissa ja kansainvälisissä verkostoissa ja toimintaympäristöissä.

Kehittyvä strategia
Uudistuva johtajuus
Kansainvälinen teknologialiiketoiminta
Teollisuuden palveluliiketoiminta
Tuotannon johtaminen
Tuotekehitystoiminnan johtaminen
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen

Opiskelija
- arvioi ja kehittää tavoitteellisesti asiantuntijuuttaan jatkuvan oppimisen keinoin
- ottaa vastuun omasta ja yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta sekä osaamisen jakamisesta
- hankkii, käsittelee, tuottaa ja arvioi tietoa kriittisesti sekä hyödyntää eri alojen tietoa tarkoituksenmukaisesti
- arvioi, hyödyntää ja soveltaa digitaalisia ympäristöjä ja työkaluja erilaisissa verkostoissa.

Kehittyvä strategia
Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Uudistuva johtajuus
Kansainvälinen teknologialiiketoiminta
Talouden ohjaus
Teollisuuden palveluliiketoiminta
Tuotannon johtaminen
Tuotekehitystoiminnan johtaminen
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen

Opiskelija
- kykenee työskentelemään työelämän kehittäjänä vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä tai yrittäjänä
- kehittää ja luo uutta asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa ennakoiden toimintaympäristön muutoksia
- johtaa asioita, ihmisiä ja verkostoja sekä soveltavia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita
- kehittää työyhteisöjen toimintaa ja työhyvinvointia.

Kehittyvä strategia
Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Uudistuva johtajuus
Kansainvälinen teknologialiiketoiminta
Talouden ohjaus
Teollisuuden palveluliiketoiminta
Tuotannon johtaminen
Tuotekehitystoiminnan johtaminen
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Luokittelemattomat
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA
Hankintojen johtaminen
Purchasing
Minne menet, logistiikka ?
Myynti ja myynnin johtaminen
Asiakkuuksien johtaminen
Brand Management
Modern Software Development
Toimintaympäristön analyysi
Robotiikan sovellukset
Yritystoimintaa kehittävät opinnot

YAMK: Teknologialiiketoiminnan johtaminen 2020-2023

Henkilöstön johtamisosaaminen

Opiskelija
- osaa johtaa ja kehittää henkilöstön osaamista
- osaa toimia esimiehenä työyhteisössä.

Kehittyvä strategia
Uudistuva johtajuus
Strategiaosaaminen

Opiskelija
- ennakoi ja analysoi kansallisen ja kansainvälisen toimintaympäristön muutoksia sekä löytää niistä uusia lähestymistapoja
- hallitsee organisaationsa tavoitteiden, ydinosaamisen ja strategioiden määrittelyn sekä niiden mukaisen johtamisen verkostomaisessa toimintaympäristössä yhteistyössä muiden organisaatioiden kanssa.

Kehittyvä strategia
Uudistuva johtajuus
Talousosaaminen

Opiskelija
- ymmärtää strategian ja talouden väliset kytkennät ja osaa johtaa organisaatiota taloudelliset näkökulmat huomioiden.

Talouden ohjaus
Teknologiaosaamisen johtamisen ydinosaaminen

Opiskelija
- ymmärtää teknologisia innovaatioita ja kehitystrendejä ja osaa hyödyntää niiden tarjoamia mahdollisuuksia.
- hallitsee teknologiastrategioiden mukaisen johtamisen
- innovoi, uudistaa ja kehittää tuotteita, palveluja ja liiketoimintaa yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa
- kehittää organisaation ja verkoston kilpailukykyä.

Uudistuva johtajuus
Kansainvälinen teknologialiiketoiminta
Talouden ohjaus
Teollisuuden palveluliiketoiminta
Tuotannon johtaminen
Tuotekehitystoiminnan johtaminen
Luokittelemattomat
Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA
Hankintojen johtaminen
Purchasing
Minne menet, logistiikka ?
Myynti ja myynnin johtaminen
Asiakkuuksien johtaminen
Brand Management
Modern Software Development
Toimintaympäristön analyysi
Robotiikan sovellukset
Yritystoimintaa kehittävät opinnot

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
YHTEINEN MASTER-OSAAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

5 - 15
YTO2021SS-1002
JOHTAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
YZZZ0210 Kehittyvä strategia 5
YTO2021SS-1001
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

5 - 10
YZZZ0110 Tutkiva kehittäminen 5
YZZZ0120 Määrällinen tutkimus 5
YZZZ0130 Laadullinen tutkimus 5
ASIANTUNTIJAN YDINOSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 55)

50 - 55
YTO2021SS-1003
TEKNOLOGIAOSAAMINEN JA JOHTAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 25)

20 - 25
YZZZ0220 Uudistuva johtajuus 5
YTTJ0601 Kansainvälinen teknologialiiketoiminta 5
YZZZ0230 Talouden ohjaus 5
YTTJ8501 Teollisuuden palveluliiketoiminta 5
YTTJ8201 Tuotannon johtaminen 5
YTTJ8101 Tuotekehitystoiminnan johtaminen 5
YTO2021SS-1004
YAMK-OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

30
YZ00BL94 Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7
YZ00BL98 Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3
YZ00BL95 Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10
YZ00BL96 Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
YTO2021SS-1006
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
YHIHV320 JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5
YLHX1570 Hankintojen johtaminen 5
YLHV1590 Purchasing 5
YLLX1570 Minne menet, logistiikka ? 5
YHYYM110 Myynti ja myynnin johtaminen 5
YHYYM200 Asiakkuuksien johtaminen 5
YHYYM310 Brand Management 5
YTSP0100 Modern Software Development 5
YMPT2100 Toimintaympäristön analyysi 5
YTGJ0100 Robotiikan sovellukset 5
YSJZV100 Yritystoimintaa kehittävät opinnot 5
YTO2021SS-1007
CAMPUSONLINE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
YTO2021SS-1008
EDUFUTURA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
YZZA1100
Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle) 2021-2022
0 - 17
YZZA1100-1001
Kasvatustieteelliset opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 12)

0 - 12
AJ00BN75 Oppiminen ja elämänkulku 6
AJ00BN76 Koulutuksen tulevaisuus 6
YZZA1100-1002
Pedagogisen osaamisen kehittäminen

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
AJ00BA20 Verkko osaksi opetusta 5
AJ00BA21 Monipuoliset verkko-oppimistehtävät 5
AJ00BA22 Video pedagogisena työkaluna 5
AJ00BN77 Osaavana ohjaajana oppimisessa ja työelämässä 5
AJ00BN78 Yhdenvertaisuus opetuksessa ja ohjauksessa 5
AJ00BA23 Yrittäjyyskasvatus opettajan osaamisena 5