Siirry suoraan sisältöön

Logistiikka: Monimuotototeutus

Tunnus: YLO2021SS

Tutkinto:
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (ylempi AMK), logistiikka

Laajuus:
60 op

Kesto:
2 vuotta (60 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2021

Opetuskieli:
suomi

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2021-2022 2022-2023 Syksy 2021 Kevät 2022 Syksy 2022 Kevät 2023 1. / 2021 2. / 2022 3. / 2022 1. / 2022 2. / 2023 3. / 2023
YHTEINEN MASTER-OSAAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

15 - 30
YLO2021SS-1002
JOHTAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 15)

10 - 15
YZZZ0220 Uudistuva johtajuus 5 5 5 5
YZZZ0210 Kehittyvä strategia 5
YZZZ0230 Talouden ohjaus 5 5 5 5
YLO2021SS-1001
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

5 - 15
YZZZ0110 Tutkiva kehittäminen 5 5 3 2 3 2
YZZZ0120 Määrällinen tutkimus 5
YZZZ0130 Laadullinen tutkimus 5
ASIANTUNTIJAN YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki )

40
YLO2021SS-1003
TOIMITUSKETJUN HALLINTA

(Valitaan kaikki )

10
YLOM2200 Logistiikan johtaminen 5 5 5 5
YLLX1570 Minne menet, logistiikka ? 5 5 5 5
YLO2021SS-1004
YAMK-OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki )

30
YZ00BL94 Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7 7 7 7
YZ00BL98 Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3 3 3 3
YZ00BL95 Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10 10 10 10
YZ00BL96 Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10 10 10 10
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
YLO2021SS-1006
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
YLHX1570 Hankintojen johtaminen 5 5 2 3 2 3
YLO2021SS-1007
CAMPUSONLINE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
YLO2021SS-1008
EDUFUTURA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
YZZA1100
Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle) 2021-2022

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 17)

0 - 17
YZZA1100-1001
Kasvatustieteelliset opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 12)

0 - 12
AJ00BN75 Oppiminen ja elämänkulku 6
AJ00BN76 Koulutuksen tulevaisuus 6
YZZA1100-1002
Pedagogisen osaamisen kehittäminen

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
AJ00BA20 Verkko osaksi opetusta 5
AJ00BA21 Monipuoliset verkko-oppimistehtävät 5
AJ00BA22 Video pedagogisena työkaluna 5
AJ00BN77 Osaavana ohjaajana oppimisessa ja työelämässä 5
AJ00BN78 Yhdenvertaisuus opetuksessa ja ohjauksessa 5
AJ00BA23 Yrittäjyyskasvatus opettajan osaamisena 5
Yhteensä 60 30 30 15 15 20 10 15 15 0 20 10 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

YAMK: Logistiikka 2015-2023

Johtamisosaaminen

Opiskelija
- osaa johtaa organisaatioita ja kehittää niiden toimintaa
- hallitsee logistiikan osaamisen johtamisen
- osaa johtaa ja kehittää omaa osaamistaan

Uudistuva johtajuus
Talouden ohjaus
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Hankintojen johtaminen
Logistiikkaosaaminen

Opiskelija
- osaa johtaa toimitusketjua globaaleilla markkinoilla
- hallitsee logistiikkastrategioiden mukaisen johtamisen
- osaa etsiä logistiikkaan liittyvät innovaatiot ja hyödyntää niitä.

Logistiikan johtaminen
Minne menet, logistiikka ?
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Hankintojen johtaminen
Strategiaosaaminen

Opiskelija
- osaa määritellä organisaatioiden tavoitteiden mukaiset strategiat
- osaa johtaa osaamisen kehittämistä
- osaa soveltaa normeja ja toimintatapoja strategisessa ja operatiivisessa johtamisessa.

Uudistuva johtajuus
Talouden ohjaus
Minne menet, logistiikka ?
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Hankintojen johtaminen
Talousosaaminen

Opiskelija
- osaa analysoida organisaation toimintaa taloudellisten mittareiden valossa
- osaa johtaa hankintoja ja toimittajayhteistyötä kannattavasti
- osaa eritellä taloudellisia ja muita päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä.

Talouden ohjaus
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Luokittelemattomat
Kehittyvä strategia
Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK

YAMK: JAMKin yhteiset työelämäosaamiset 2020-2022

Eettinen osaaminen

Opiskelija
- edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista työelämän kehittäjänä
- soveltaa tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteita toiminnassaan ja edistää globaalia vastuullisuutta
- soveltaa toiminnassaan hyvän tieteellisen käytännön ja avoimen tieteen periaatteita.

Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen

Opiskelija
- kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta
- kehittää oman alansa erilaisia viestintämuotoja, -kanavia ja -ympäristöjä
- ennakoi kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia ammattialallaan
- toimii monikulttuurisissa ja kansainvälisissä verkostoissa ja toimintaympäristöissä.

Minne menet, logistiikka ?
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Hankintojen johtaminen
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen

Opiskelija
- arvioi ja kehittää tavoitteellisesti asiantuntijuuttaan jatkuvan oppimisen keinoin
- ottaa vastuun omasta ja yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta sekä osaamisen jakamisesta
- hankkii, käsittelee, tuottaa ja arvioi tietoa kriittisesti sekä hyödyntää eri alojen tietoa tarkoituksenmukaisesti
- arvioi, hyödyntää ja soveltaa digitaalisia ympäristöjä ja työkaluja erilaisissa verkostoissa.

Uudistuva johtajuus
Talouden ohjaus
Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Logistiikan johtaminen
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Hankintojen johtaminen
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen

Opiskelija
- kykenee työskentelemään työelämän kehittäjänä vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä tai yrittäjänä
- kehittää ja luo uutta asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa ennakoiden toimintaympäristön muutoksia
- johtaa asioita, ihmisiä ja verkostoja sekä soveltavia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita
- kehittää työyhteisöjen toimintaa ja työhyvinvointia.

Uudistuva johtajuus
Talouden ohjaus
Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Logistiikan johtaminen
Minne menet, logistiikka ?
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Hankintojen johtaminen
Luokittelemattomat
Kehittyvä strategia
Kypsyysnäyte, ylempi AMK

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
YHTEINEN MASTER-OSAAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

15 - 30
YLO2021SS-1002
JOHTAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 15)

10 - 15
YZZZ0220 Uudistuva johtajuus 5
YZZZ0210 Kehittyvä strategia 5
YZZZ0230 Talouden ohjaus 5
YLO2021SS-1001
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

5 - 15
YZZZ0110 Tutkiva kehittäminen 5
YZZZ0120 Määrällinen tutkimus 5
YZZZ0130 Laadullinen tutkimus 5
ASIANTUNTIJAN YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

40
YLO2021SS-1003
TOIMITUSKETJUN HALLINTA

(Valitaan kaikki)

10
YLOM2200 Logistiikan johtaminen 5
YLLX1570 Minne menet, logistiikka ? 5
YLO2021SS-1004
YAMK-OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

30
YZ00BL94 Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7
YZ00BL98 Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3
YZ00BL95 Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10
YZ00BL96 Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
YLO2021SS-1006
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
YLHX1570 Hankintojen johtaminen 5
YLO2021SS-1007
CAMPUSONLINE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
YLO2021SS-1008
EDUFUTURA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
YZZA1100
Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle) 2021-2022
0 - 17
YZZA1100-1001
Kasvatustieteelliset opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 12)

0 - 12
AJ00BN75 Oppiminen ja elämänkulku 6
AJ00BN76 Koulutuksen tulevaisuus 6
YZZA1100-1002
Pedagogisen osaamisen kehittäminen

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
AJ00BA20 Verkko osaksi opetusta 5
AJ00BA21 Monipuoliset verkko-oppimistehtävät 5
AJ00BA22 Video pedagogisena työkaluna 5
AJ00BN77 Osaavana ohjaajana oppimisessa ja työelämässä 5
AJ00BN78 Yhdenvertaisuus opetuksessa ja ohjauksessa 5
AJ00BA23 Yrittäjyyskasvatus opettajan osaamisena 5