Siirry suoraan sisältöön

Logistiikka: Monimuotototeutus

Tunnus: YLO2023SS

Tutkinto:
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (ylempi AMK), logistiikka

Laajuus:
60 op

Kesto:
2 vuotta (60 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2023

Opetuskieli:
suomi

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2023-2024 2024-2025 Syksy 2023 Kevät 2024 Syksy 2024 Kevät 2025 1. / 2023 2. / 2024 3. / 2024 1. / 2024 2. / 2025 3. / 2025
YHTEINEN MASTER-OSAAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

5 - 10
YLO2023SS-1001
JOHTAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
YZZZ0210 Kehittyvä strategia 5
YLO2023SS-1002
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

5 - 10
YZZZ0110 Tutkiva kehittäminen 5 5 5 5
YZZZ0120 Määrällinen tutkimus 5
YZZZ0130 Laadullinen tutkimus 5
ASIANTUNTIJAN YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki )

50
YLO2023SS-1003
TOIMITUSKETJUN HALLINTA

(Valitaan kaikki )

20
YLOM2200 Logistiikan johtaminen 5 5 5 5
YLLX1570 Minne menet, logistiikka ? 5 5 3 2 3 1 1
YZZZ0220 Uudistuva johtajuus 5 5 5 5
YZZZ0230 Talouden ohjaus 5 5 5 2.5 2.5
YLO2023SS-1004
YAMK-OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki )

30
YZ00BL94 Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7 7 7 7
YZ00BL98 Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3 3 3 3
YZ00BL95 Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10 10 4 6 4 6
YZ00BL96 Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10 10 10 10
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
YLO2023SS-1005
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
YLHX1570 Hankintojen johtaminen 5 5 5 2.5 2.5
YHTYRI
Yhteiset yrittäjyysopinnot (AMK- ja YAMK-opiskelijalle)

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 23)

0 - 23
ZZ00BC02 Ideasta yritykseksi 5
ZZ00BC03 Yrittäjävalmennus 8
ZYVZ0200 Unelmat+Inspiraatio! 3
ZZ00CQ16 Yrittäjyystarinoita 2
ZZ00CQ17 Valmiina yrittämään 3
ZZ00CQ18 Vuosi yrittäjänä 1 - 5
ZZ00CQ62 Yritystoimintaa kehittävät opinnot 1 - 5
YZZA1300
Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle) 2023-2025

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 17)

0 - 17
YZZA1300-1001
Kasvatustieteelliset opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 12)

0 - 12
AJ00BN75 Oppiminen ja elämänkulku 6
AJ00BN76 Koulutuksen tulevaisuus 6
YZZA1300-1002
Pedagogisen osaamisen kehittämisen opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
AE00BO56 Erityispedagoginen tietoperusta 5
AJ00BN77 Osaavana ohjaajana oppimisessa ja työelämässä 5
AJ00BN78 Yhdenvertaisuus opetuksessa ja ohjauksessa 5
AJ00BP45 Monipuoliset verkko-oppimistehtävät 5
AJ00BP46 Video pedagogisena työkaluna 5
AJ00BY42 Saavutettavuus opetuksessa ja ohjauksessa 5
YLO2023SS-1006
CAMPUSONLINE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
YLO2023SS-1007
EDUFUTURA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
Yhteensä 60 30 30 13 17 14 16 13 11 6 14 16 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

YAMK: Logistiikka 2015-2023

Johtamisosaaminen

Opiskelija
- osaa johtaa organisaatioita ja kehittää niiden toimintaa
- hallitsee logistiikan osaamisen johtamisen
- osaa johtaa ja kehittää omaa osaamistaan

Logistiikan johtaminen
Uudistuva johtajuus
Talouden ohjaus
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Hankintojen johtaminen
Logistiikkaosaaminen

Opiskelija
- osaa johtaa toimitusketjua globaaleilla markkinoilla
- hallitsee logistiikkastrategioiden mukaisen johtamisen
- osaa etsiä logistiikkaan liittyvät innovaatiot ja hyödyntää niitä.

Logistiikan johtaminen
Minne menet, logistiikka ?
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Hankintojen johtaminen
Strategiaosaaminen

Opiskelija
- osaa määritellä organisaatioiden tavoitteiden mukaiset strategiat
- osaa johtaa osaamisen kehittämistä
- osaa soveltaa normeja ja toimintatapoja strategisessa ja operatiivisessa johtamisessa.

Logistiikan johtaminen
Minne menet, logistiikka ?
Uudistuva johtajuus
Talouden ohjaus
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Hankintojen johtaminen
Talousosaaminen

Opiskelija
- osaa analysoida organisaation toimintaa taloudellisten mittareiden valossa
- osaa johtaa hankintoja ja toimittajayhteistyötä kannattavasti
- osaa eritellä taloudellisia ja muita päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä.

Talouden ohjaus
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Luokittelemattomat
Kehittyvä strategia
Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK

YAMK: Yhteiset osaamiset 2023-2025

Eettisyys

Valmistuva opiskelija arvioi ja edistää ammattialan eettisten periaatteiden ja arvojen toteutumista huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden.
- kykenee edistämään eettisesti kestävää toimintaa ja eettisen reflektion toteutumista erilaisissa toimintaympäristöissään.
- edistää ammattieettisten periaatteiden ja arvojen toteutumista.
- tekee ratkaisuja huomioiden yksilölliset, yhteisölliset ja yhteiskunnalliset näkökulmat.
- edistää moninaisuuden ja saavutettavuuden toteutumista.
- toteuttaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita ja edistää niiden soveltamista työyhteisössään.
- kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen.

Tutkiva kehittäminen
Uudistuva johtajuus
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Hankintojen johtaminen
Ennakoiva kehittäminen

Valmistuva opiskelija osaa johtaa uusien, tulevaisuutta ennakoivien ratkaisujen kehittämistä ja tuottaa uutta tietoa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä hyödyntäen.
- tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista.
- osaa toteuttaa tutkimus-, kehittämisja innovaatiohankkeita sekä soveltaa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä.
- osaa kehittää uusia asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja tulevaisuutta ennakoiden.
- osaa analysoida nykytilannetta ja ennakoida oman alan tulevaisuutta ja toimintaympäristön muutoksia.

Kehittyvä strategia
Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Minne menet, logistiikka ?
Uudistuva johtajuus
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Hankintojen johtaminen
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

Valmistuva opiskelija osaa kehittää ja johtaa monikulttuurisia ja kansainvälisiä toimintaympäristöjä ja verkostoja.
- osaa kehittää monikulttuurisuutta huomioivia toimintatapoja työyhteisössään.
- osaa ennakoida globaalin kehityksen ja ilmiöiden vaikutuksia sekä mahdollisuuksia.
- kykenee kansainväliseen vuorovaikutukseen, viestintään ja toiminnan kehittämiseen omalla alallaan.

Kehittyvä strategia
Minne menet, logistiikka ?
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Hankintojen johtaminen
Kestävä kehitys

Valmistuva opiskelija kehittää ja johtaa kestäviä ja vastuullisia toimintatapoja työssään sekä edistää kestävyysmuutosta työyhteisössään ja yhteiskunnassa.
- osaa soveltaa kestävän kehityksen tietoa ja tulevaisuuskuvia kokonaisvaltaisesti kestävien ratkaisujen perustana.
- osaa analysoida ja arvioida monialaisten kompleksisten ongelmien systeemisiä riippuvuuksia ja ratkaisujen erilaisia ulottuvuuksia.
- kykenee johtamaan työyhteisössään kestävien ratkaisujen ja toimintamallien etsimistä, käyttöönottamista ja vakiinnuttamista.

Kehittyvä strategia
Tutkiva kehittäminen
Logistiikan johtaminen
Minne menet, logistiikka ?
Uudistuva johtajuus
Talouden ohjaus
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Hankintojen johtaminen
Oppimaan oppiminen

Valmistuva opiskelija edistää omaa ja yhteisönsä jatkuvaa oppimista ja osaamisen kehittymistä hyödyntäen eri alojen tietoa ja digitalisaation mahdollisuuksia.
- osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan työuransa ja elämänsä eri vaiheissa.
- osaa hankkia, kriittisesti arvioida ja tuottaa tietoa eri alojen näkökulmat huomioiden.
- osaa kehittää ja johtaa yhteisön tavoitteellista, jatkuvaa oppimista.

Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Logistiikan johtaminen
Minne menet, logistiikka ?
Uudistuva johtajuus
Talouden ohjaus
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Hankintojen johtaminen
Työelämässä toimiminen

Valmistuva opiskelija osaa kehittää ja johtaa työyhteisöään sekä uudistaa työelämää.
- osaa kehittää ja johtaa monialaisia tiimejä ja työyhteisöjä.
- osaa kehittää työyhteisöjen viestintä- ja vuorovaikutuskulttuuria.
- osaa kehittää ja johtaa työyhteisön kokonaisvaltaista hyvinvointia.
- hyödyntää teknologian ja digitalisaation mahdollisuuksia kehittämisessä ja johtamisessa.
- edistää työyhteisön resilienssiä.

Tutkiva kehittäminen
Määrällinen tutkimus
Laadullinen tutkimus
Logistiikan johtaminen
Minne menet, logistiikka ?
Uudistuva johtajuus
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Hankintojen johtaminen
Luokittelemattomat

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
YHTEINEN MASTER-OSAAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

5 - 10
YLO2023SS-1001
JOHTAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
YZZZ0210 Kehittyvä strategia 5
YLO2023SS-1002
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

5 - 10
YZZZ0110 Tutkiva kehittäminen 5
YZZZ0120 Määrällinen tutkimus 5
YZZZ0130 Laadullinen tutkimus 5
ASIANTUNTIJAN YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

50
YLO2023SS-1003
TOIMITUSKETJUN HALLINTA

(Valitaan kaikki)

20
YLOM2200 Logistiikan johtaminen 5
YLLX1570 Minne menet, logistiikka ? 5
YZZZ0220 Uudistuva johtajuus 5
YZZZ0230 Talouden ohjaus 5
YLO2023SS-1004
YAMK-OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

30
YZ00BL94 Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7
YZ00BL98 Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3
YZ00BL95 Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10
YZ00BL96 Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
YLO2023SS-1005
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
YLHX1570 Hankintojen johtaminen 5
YHTYRI
Yhteiset yrittäjyysopinnot (AMK- ja YAMK-opiskelijalle)
0 - 23
ZZ00BC02 Ideasta yritykseksi 5
ZZ00BC03 Yrittäjävalmennus 8
ZYVZ0200 Unelmat+Inspiraatio! 3
ZZ00CQ16 Yrittäjyystarinoita 2
ZZ00CQ17 Valmiina yrittämään 3
ZZ00CQ18 Vuosi yrittäjänä 1 - 5
ZZ00CQ62 Yritystoimintaa kehittävät opinnot 1 - 5
YZZA1300
Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle) 2023-2025
0 - 17
YZZA1300-1001
Kasvatustieteelliset opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 12)

0 - 12
AJ00BN75 Oppiminen ja elämänkulku 6
AJ00BN76 Koulutuksen tulevaisuus 6
YZZA1300-1002
Pedagogisen osaamisen kehittämisen opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
AE00BO56 Erityispedagoginen tietoperusta 5
AJ00BN77 Osaavana ohjaajana oppimisessa ja työelämässä 5
AJ00BN78 Yhdenvertaisuus opetuksessa ja ohjauksessa 5
AJ00BP45 Monipuoliset verkko-oppimistehtävät 5
AJ00BP46 Video pedagogisena työkaluna 5
AJ00BY42 Saavutettavuus opetuksessa ja ohjauksessa 5
YLO2023SS-1006
CAMPUSONLINE

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
YLO2023SS-1007
EDUFUTURA

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5