Siirry suoraan sisältöön

Biotalouden kehittäminen: Monimuotototeutus

Tunnus: YLB2021KYA

Tutkinto:
Maa- ja metsätalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Agrologi (ylempi AMK)

Laajuus:
60 op

Kesto:
2 vuotta (60 op)

Aloituslukukausi:
Kevät 2021

Opetuskieli:
suomi

Kuvaus

Biotalouden kehittämisen tutkinto-ohjelmassa kehität asiantuntijuusosaamistasi osana moniammatillista tutkivan oppimisen tiimiä. Perehdyt biotalousalan elinkeinotoiminnan muutosta ja kasvua edistävien palvelujen, prosessien ja toimintamallien kehittämisen ja uudistamisen menetelmiin. Osaat huomioida työssäsi niin ekologiset, teknologiset, taloudelliset kuin kulttuurilliset ja sosiaaliset näkökulmat.

Opit ennakoimaan biotalousalan kansallista ja kansainvälistä kehitystä. Kehität alan yritystoiminnan malleja oman organisaatiosi tarpeisiin perustuen. Kykenet toimimaan biotalousalan asiantuntijana sekä kehittämistoiminnan koordinaattorina niin julkisissa kuin yksityisissä organisaatioissa.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2020-2021 2021-2022 2022-2023 Kevät 2021 Syksy 2021 Kevät 2022 Syksy 2022 2. / 2021 3. / 2021 1. / 2021 2. / 2022 3. / 2022 1. / 2022
YLB2021KYA-1008
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOPINNOT

(Valitaan kaikki )

5
YLBM02000 Tutkimus- ja kehittämisopinnot 5
YLB2021KYA-1002
BIOTALOUDEN KEHITTÄMINEN

(Valitaan kaikki )

20 10 10 10 10 5 5 10
YLBM02200 Biotalous, ihminen ja yhteiskunta 5 5 5 5
YLBM02400 Teknologia biotalouden mahdollistajana 5 5 5 5
YLBM02500 Biotalouden talous ja toimintaympäristö 5 5 5 5
YLBM02300 Biotalouden ekologia ja ympäristö 5 5 5 5
YLB2021KYA-1003
OPINNÄYTETYÖ (YLEMPI AMK)

(Valitaan kaikki )

30 10 20 10 15 5 5 5 15 2.5 2.5
YZZON100 Opinnäytetyö, Ylempi AMK 30 10 20 10 10 10 2 8 10 7.5 2.5
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
YLB2021KYA-1004
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5 5 5 5
YLBM02600 Vapaasti valittavat opinnot 5
YLBM02602 Biotalouden menetelmät - paikkatieto 5 2 3 2 3 2 3
YLBM02700 Biotalouden syventävät opinnot 5 5 5 5
YLB2021KYA-1006
JOHTAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
YZZZ0220 Uudistuva johtajuus 5
YZZZ0210 Kehittyvä strategia 5
YZZZ0230 Talouden ohjaus 5
Yhteensä 60 22 38 0 22 28 10 0 7 15 28 7.5 2.5 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

YAMK: JAMKin yhteiset työelämäosaamiset 2020-2022

Eettinen osaaminen

Opiskelija
- edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista työelämän kehittäjänä
- soveltaa tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteita toiminnassaan ja edistää globaalia vastuullisuutta
- soveltaa toiminnassaan hyvän tieteellisen käytännön ja avoimen tieteen periaatteita.

Tutkimus- ja kehittämisopinnot
Opinnäytetyö, Ylempi AMK
Uudistuva johtajuus
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen

Opiskelija
- kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta
- kehittää oman alansa erilaisia viestintämuotoja, -kanavia ja -ympäristöjä
- ennakoi kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia ammattialallaan
- toimii monikulttuurisissa ja kansainvälisissä verkostoissa ja toimintaympäristöissä.

Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Uudistuva johtajuus
Kehittyvä strategia
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen

Opiskelija
- arvioi ja kehittää tavoitteellisesti asiantuntijuuttaan jatkuvan oppimisen keinoin
- ottaa vastuun omasta ja yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta sekä osaamisen jakamisesta
- hankkii, käsittelee, tuottaa ja arvioi tietoa kriittisesti sekä hyödyntää eri alojen tietoa tarkoituksenmukaisesti
- arvioi, hyödyntää ja soveltaa digitaalisia ympäristöjä ja työkaluja erilaisissa verkostoissa.

Tutkimus- ja kehittämisopinnot
Opinnäytetyö, Ylempi AMK
Uudistuva johtajuus
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen

Opiskelija
- kykenee työskentelemään työelämän kehittäjänä vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä tai yrittäjänä
- kehittää ja luo uutta asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa ennakoiden toimintaympäristön muutoksia
- johtaa asioita, ihmisiä ja verkostoja sekä soveltavia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita
- kehittää työyhteisöjen toimintaa ja työhyvinvointia.

Tutkimus- ja kehittämisopinnot
Uudistuva johtajuus
Kehittyvä strategia
Talouden ohjaus
Luokittelemattomat
Biotalous, ihminen ja yhteiskunta
Teknologia biotalouden mahdollistajana
Biotalouden talous ja toimintaympäristö
Biotalouden ekologia ja ympäristö
Vapaasti valittavat opinnot
Biotalouden menetelmät - paikkatieto
Biotalouden syventävät opinnot

YAMK: Biotalouden kehittäminen 2020-2023

Biotalouden tietoperustaosaaminen

Opiskelija
- hallitsee biotalousalan monitieteisen tietoperustan ja ymmärtää laaja-alaisesti ekologisten, teknologisten, taloudellisten sekä kulttuurillisten ja sosiaalisten näkökulmien välisiä suhteita biotalouden ja siihen liittyvän elinkeinotoiminnan muutosten kannalta.
- omaa kokonaisvaltaisen, kriittisen ja kehittämisorientoituneen työskentelytavan toimiessaan biotalouden kehittämisen asiantuntijana erilaisissa julkisissa, yksityisissä ja kolmannen sektorin organisaatioissa.

Tutkimus- ja kehittämisopinnot
Biotalous, ihminen ja yhteiskunta
Teknologia biotalouden mahdollistajana
Biotalouden talous ja toimintaympäristö
Biotalouden ekologia ja ympäristö
Opinnäytetyö, Ylempi AMK
Biotalouden menetelmät - paikkatieto
Biotalouden syventävät opinnot
Biotalouden toimintaympäristöosaaminen

Opiskelija
- kykenee analysoimaan ja ennakoimaan kansallisen ja kansainvälisen biotalousalan toimintaympäristön muutoksia.
- ymmärtää biotalouteen liittyviä innovaatioita ja kehitystrendejä ja osaa hyödyntää niiden tarjoamia mahdollisuuksia.
- osaa tunnistaa, kehittää ja uudistaa biotalouden kasvua kehittäviä ja vahvistavia prosesseja yksilö-, yhteisö- ja aluetasolla.

Biotalous, ihminen ja yhteiskunta
Teknologia biotalouden mahdollistajana
Biotalouden talous ja toimintaympäristö
Biotalouden ekologia ja ympäristö
Opinnäytetyö, Ylempi AMK
Biotalouden syventävät opinnot
Biotalousen substanssiosaaminen

Opiskelija
- osaa tuottaa biotalouden kehittämiseen liittyvää uutta tietoa omalta osaamisalueeltaan.
- osaa soveltaa oman osaamisalueessa teoreettista tutkimustietoa käytännön ongelmaratkaisuun.

Biotalous, ihminen ja yhteiskunta
Teknologia biotalouden mahdollistajana
Biotalouden talous ja toimintaympäristö
Biotalouden ekologia ja ympäristö
Opinnäytetyö, Ylempi AMK
Biotalouden menetelmät - paikkatieto
Luokittelemattomat
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Vapaasti valittavat opinnot
Uudistuva johtajuus
Kehittyvä strategia
Talouden ohjaus

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
YLB2021KYA-1008
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOPINNOT

(Valitaan kaikki)

5
YLBM02000 Tutkimus- ja kehittämisopinnot 5
YLB2021KYA-1002
BIOTALOUDEN KEHITTÄMINEN

(Valitaan kaikki)

20
YLBM02200 Biotalous, ihminen ja yhteiskunta 5
YLBM02400 Teknologia biotalouden mahdollistajana 5
YLBM02500 Biotalouden talous ja toimintaympäristö 5
YLBM02300 Biotalouden ekologia ja ympäristö 5
YLB2021KYA-1003
OPINNÄYTETYÖ (YLEMPI AMK)

(Valitaan kaikki)

30
YZZON100 Opinnäytetyö, Ylempi AMK 30
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
YLB2021KYA-1004
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
YLBM02600 Vapaasti valittavat opinnot 5
YLBM02602 Biotalouden menetelmät - paikkatieto 5
YLBM02700 Biotalouden syventävät opinnot 5
YLB2021KYA-1006
JOHTAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
YZZZ0220 Uudistuva johtajuus 5
YZZZ0210 Kehittyvä strategia 5
YZZZ0230 Talouden ohjaus 5