Siirry suoraan sisältöön

Ihmislähtöinen palliatiivinen hoitoLaajuus (5 op)

Tunnus: YSAP0105

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

 • Annina Kangas-Niemi

Osaamistavoitteet

Opiskelija
• perustelee ja jäsentää palliatiivista hoitoa ihmislähtöisen käsitteen kautta.
• kehittää palliatiivista hoitoa hyödyntämällä potilaan, hänen läheistensä, kulttuurin, taiteen ja yhteisön näkökulmia.
• kehittää potilaan voimavarojen tukemista huomioiden palliatiivisen hoidon viitekehyksen.
• tunnistaa monikulttuuristen yhteisöjen toiminnan ihmislähtöisessä palliatiivisessa hoidossa.
• soveltaa ihmislähtöisen hoidon lähtökohtia palliatiivisen hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa arvioiden potilaan yksilönä ja yhteisönsä jäsenenä.
• laajentaa palliatiivisessa hoidon yhteiskunnallista ymmärrystä kansallisessa ja globalisoituvassa kontekstissa.
• edistää yhdenvertaisuuden-, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden- ja osallistamisen periaatteiden toteutumista palliatiivisessa hoidossa ja palveluissa.

Sisältö

• Ihmis- ja yhteisölähtöisen hoidon määritelmä
• Ihmislähtöisyys palliatiivisessa hoidossa
• Ihmisten ja yhteisöjen voimavarojen ja osallisuuden tukeminen
• Potilaan ja hänen läheisensä kohtaaminen ja ohjaaminen tukeminen palliatiivisessa hoidossa
• Yhteisöjen ja yhteiskunnan merkitys (kolmas sektori ja vapaaehtoistoiminta, uskonnolliset yhteisöt, kansalaisten tietämys ja ymmärrys olemassa olevista palveluista, yhteisön sosiaalinen pääoma ja avoimuus)
• Kuolema mediassa
• Kuoleman kulttuuri
• Taide palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa

Esitietovaatimukset

Perustason (A-taso) osaaminen palliatiivisessa hoidossa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 16.01.2024

Ajoitus

22.01.2024 - 12.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK (YAMK)
Opettaja
 • Annina Kangas-Niemi
Vastuuopettaja

Annina Kangas-Niemi

Ryhmät
 • YSY22ST
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen
 • YSY22SK
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kliininen asiantuntija
 • YSV22S1
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, verkostojohtaminen
 • ZJAYSB22S1
  Avoin AMK, sote, Projektijohtaminen, YAMK-polku
 • ZJAYSV22S1
  Avoin AMK, sote, Verkostojohtaminen, YAMK-polku
 • ZJAYSY22ST
  Avoin AMK, sote, Terveyden edistäminen, YAMK-polku
 • ZJAYSC23KM
  Avoin AMK, sote, Terveyden edistäminen, YAMK-polku
 • YSB22KAVO
  Projektijohtaminen YAMK
 • YSC23KM
  Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • ZJAYSY22SJ
  Avoin AMK, sote, Sosiaali- ja terveysalan johtaminen, YAMK-polku
 • YSY22SJ
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Sosiaali- ja terveysalan johtaminen
 • ZJAYSY22SK
  Avoin AMK, sote, Kliininen asiantuntija, YAMK-polku

Tavoitteet

Opiskelija
• perustelee ja jäsentää palliatiivista hoitoa ihmislähtöisen käsitteen kautta.
• kehittää palliatiivista hoitoa hyödyntämällä potilaan, hänen läheistensä, kulttuurin, taiteen ja yhteisön näkökulmia.
• kehittää potilaan voimavarojen tukemista huomioiden palliatiivisen hoidon viitekehyksen.
• tunnistaa monikulttuuristen yhteisöjen toiminnan ihmislähtöisessä palliatiivisessa hoidossa.
• soveltaa ihmislähtöisen hoidon lähtökohtia palliatiivisen hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa arvioiden potilaan yksilönä ja yhteisönsä jäsenenä.
• laajentaa palliatiivisessa hoidon yhteiskunnallista ymmärrystä kansallisessa ja globalisoituvassa kontekstissa.
• edistää yhdenvertaisuuden-, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden- ja osallistamisen periaatteiden toteutumista palliatiivisessa hoidossa ja palveluissa.

Sisältö

• Ihmis- ja yhteisölähtöisen hoidon määritelmä
• Ihmislähtöisyys palliatiivisessa hoidossa
• Ihmisten ja yhteisöjen voimavarojen ja osallisuuden tukeminen
• Potilaan ja hänen läheisensä kohtaaminen ja ohjaaminen tukeminen palliatiivisessa hoidossa
• Yhteisöjen ja yhteiskunnan merkitys (kolmas sektori ja vapaaehtoistoiminta, uskonnolliset yhteisöt, kansalaisten tietämys ja ymmärrys olemassa olevista palveluista, yhteisön sosiaalinen pääoma ja avoimuus)
• Kuolema mediassa
• Kuoleman kulttuuri
• Taide palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa

Aika ja paikka

Opintojakson toteutusaika on 11.3 -12.5.2024

Verkko-opinnot ei erillistä webinaaria aloituswebinaarin lisäksi


Ilmoittautuminen: 4.12.2023-14.1.2024

https://elomake.metropolia.fi/lomakkeet/41115/lomakkeet.html

Aloituswebinaari 9.1.2024 klo 9.00–12.00 zoom (yhteinen aloitus Savonian kanssa kevään 2024 opinnoista)

https://savonia.zoom.us/my/marjaanneli.hynynen

Opintojakso toeteutetaan KAMK:n Dev Moodlessa.
Kurssiavain ilmoitetaan opiskelijoille lähetettävässä sähköpostissa ennen opintojakson aloitusta maaliskuussa 2024. (Metropolia lähettää opintojaksolle tuleville opiskelijoille tiedot)

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Alan ajankohtainen kirjallisuus
Kirjallisuus löytyy luentodiojen lähdeluetteloista.

Opetusmenetelmät

Opintojakson toteutusaika on 11.3 -12.5.2024

Opintojakson toteutus: Metropolia AMK.
Vastuuopettaja: Terhi Lehtonen, terhi.lehtonen@metropolia.fi

Opintojakso on suunniteltu siten, että sen voi suorittaa suurelta osin itsenäisesti ajasta ja paikasta riippumatta sisältäen pääasiassa itsenäistä opiskelua ja osittain myös pienryhmätyöskentelyä.

YAMK-opintojen aineistot, esimerkiksi videot ja PowerPoint-esitykset, ovat vain YAMK-opiskelijoiden omaa opiskelua varten. Niitä ei saa jakaa tai hyödyntää omassa toiminnassa kuten omissa koulutuksissa tai asiantuntijaluennoissa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus 5 op = 130 tuntia sisältää oppimateriaaliin perehtymisen ja oppimistehtävien tekemisen sekä osallistumisen webinaareihin/kontakteihin.

Sisällön jaksotus

Opintojakso koostuu neljästä teemasta ja näihin liittyvistä tehtävistä:

Ihmislähtöisyys (luento 1 ja tehtävä 1)
Voimavaroja tukeva potilaohjaus (luento 2a - 2b ja tehtävä 2)
Kultuurinen näkökulma palliatiiviseen hoitoon (luento 3a-d ja tehtävä 3)
Kuolema ja kuoleman kuvat mediassa (tehtävät 4a ja 4b)

Opintojakso on suunniteltu siten, että sen voi suorittaa pääsääntöisesti omaan tahtiin opintojakson toteutusaikana.
Suositeltavaa on edetä tarjotussa järjestyksessä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson arviointi kiitettävä (5) – hylätty (0)

Opintojakso arvioidaan numeerisella asteikolla Kiitettävä (5) – Hylätty (0). Opintojakson arvosana perustuu numeerisesti arvioitujen tehtävien keskiarvoon. Kuitenkin kaikki tehtävät tulee suorittaa hyväksytysti. Kussakin tehtävässä on ilmoitettu arviointikohteet, joihin sovelletaan alla olevia yleisiä arviointikriteereitä.

Arviointikehikko (eri tehtävien arviointikriteerit)

Arviointikriteerit – tyydyttävä (1–2): Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointikriteerit – hyvä (3–4): Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.

Arviointikriteerit ­– kiitettävä (5): Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti opintojakson sisällön. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä ohjata muita. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.

Esitietovaatimukset

Perustason (A-taso) osaaminen palliatiivisessa hoidossa.

Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 30.06.2022

Ajoitus

01.06.2022 - 30.09.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK (YAMK)
Opettaja
 • Annina Kangas-Niemi
Vastuuopettaja

Annina Kangas-Niemi

Ryhmät
 • YSY21SK
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kliininen asiantuntija
 • YSY21ST
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen

Tavoitteet

Opiskelija
• perustelee ja jäsentää palliatiivista hoitoa ihmislähtöisen käsitteen kautta.
• kehittää palliatiivista hoitoa hyödyntämällä potilaan, hänen läheistensä, kulttuurin, taiteen ja yhteisön näkökulmia.
• kehittää potilaan voimavarojen tukemista huomioiden palliatiivisen hoidon viitekehyksen.
• tunnistaa monikulttuuristen yhteisöjen toiminnan ihmislähtöisessä palliatiivisessa hoidossa.
• soveltaa ihmislähtöisen hoidon lähtökohtia palliatiivisen hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa arvioiden potilaan yksilönä ja yhteisönsä jäsenenä.
• laajentaa palliatiivisessa hoidon yhteiskunnallista ymmärrystä kansallisessa ja globalisoituvassa kontekstissa.
• edistää yhdenvertaisuuden-, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden- ja osallistamisen periaatteiden toteutumista palliatiivisessa hoidossa ja palveluissa.

Sisältö

• Ihmis- ja yhteisölähtöisen hoidon määritelmä
• Ihmislähtöisyys palliatiivisessa hoidossa
• Ihmisten ja yhteisöjen voimavarojen ja osallisuuden tukeminen
• Potilaan ja hänen läheisensä kohtaaminen ja ohjaaminen tukeminen palliatiivisessa hoidossa
• Yhteisöjen ja yhteiskunnan merkitys (kolmas sektori ja vapaaehtoistoiminta, uskonnolliset yhteisöt, kansalaisten tietämys ja ymmärrys olemassa olevista palveluista, yhteisön sosiaalinen pääoma ja avoimuus)
• Kuolema mediassa
• Kuoleman kulttuuri
• Taide palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa

Aika ja paikka

Opintojakson toteutusaika on 1.6.2022-30.9.2022.

Opintojakso toeteutetaan KAMK:n Dev Moodlessa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Alan ajankohtainen kirjallisuus
Kirjallisuus löytyy luentodiojen lähdeluetteloista.

Opetusmenetelmät

Opintojakson toteutusaika on 1.6.2022-30.9.2022. '

Opintojakson on tuottanut Metropolia AMK.
Vastuuopettaja on: Terhi Lehtonen, terhi.lehtonen@metropolia.fi

Opintojakso on suunniteltu siten, että sen voi suorittaa suurelta osin itsenäisesti ajasta ja paikasta riippumatta sisältäen pääasiassa itsenäistä opiskelua ja osittain myös pienryhmätyöskentelyä.

YAMK-opintojen aineistot, esimerkiksi videot ja PowerPoint-esitykset, ovat vain YAMK-opiskelijoiden omaa opiskelua varten. Niitä ei saa jakaa tai hyödyntää omassa toiminnassa kuten omissa koulutuksissa tai asiantuntijaluennoissa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kaikilla tehtävillä on sama palautuspäivä 30.9.2022. Huomatkaa kuitenkin, että tehtävä 4a on kaksivaiheinen ja pienryhmätyöskentelyä sisältävä, joten opiskelijoita kannattaa muistuttaa oman ja pienryhmän aikataulun etukäteissuunnittelusta.

Kaikki tehtävät tulee olla tehtynä ja palautettuna viimeistään 30.9. Tehtävä 4 a osalta 23.9.2022

Opettajat tekevät tehtävien arviointia toteutusajan loputtua 1 kk ajan

Lähetä jaksoon liittyvät kysymykset ja ohjaustarpeesi keskustelualueelle: Kysymykset ja vastaukset (ohjauskeskustelut)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus 5 op = 130 tuntia sisältää oppimateriaaliin perehtymisen ja oppimistehtävien tekemisen sekä osallistumisen webinaareihin/kontakteihin.

Sisällön jaksotus

Opintojakso koostuu neljästä teemasta ja näihin liittyvistä tehtävistä:

Ihmislähtöisyys (luento 1 ja tehtävä 1)
Voimavaroja tukeva potilaohjaus (luento 2a - 2b ja tehtävä 2)
Kultuurinen näkökulma palliatiiviseen hoitoon (luento 3a-d ja tehtävä 3)
Kuolema ja kuoleman kuvat mediassa (tehtävät 4a ja 4b)

Opintojakso on suunniteltu siten, että sen voi suorittaa pääsääntöisesti omaan tahtiin opintojakson toteutusaikana.
Suositeltavaa on edetä tarjotussa järjestyksessä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson arviointi kiitettävä (5) – hylätty (0)

Opintojakso arvioidaan numeerisella asteikolla Kiitettävä (5) – Hylätty (0). Opintojakson arvosana perustuu numeerisesti arvioitujen tehtävien keskiarvoon. Kuitenkin kaikki tehtävät tulee suorittaa hyväksytysti. Kussakin tehtävässä on ilmoitettu arviointikohteet, joihin sovelletaan alla olevia yleisiä arviointikriteereitä.

Arviointikehikko (eri tehtävien arviointikriteerit)

Arviointikriteerit – tyydyttävä (1–2): Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa opintojakson perussisällön, mutta itsenäisessä tiedon hankinnassa, tulkinnassa ja kyvyssä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin on puutteita.

Arviointikriteerit – hyvä (3–4): Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa hyvin opintojakson sisällön. Hän hankkii aktiivisesti tietoa ja tulkitsee sen keskeisiä yhteyksiä työelämään. Hänellä on kyky analysoida oppimaansa ja soveltaa opittua työelämän kontekstiin.

Arviointikriteerit ­– kiitettävä (5): Opiskelija osoittaa osaamisen arviointikohteissa hallitsevansa monipuolisesti ja laajasti opintojakson sisällön. Hänellä on erinomainen tarkoitusta vastaava tiedonhankinnan osaaminen. Hän osoittaa tekemissään ratkaisuissa itsenäisyyttä, vastuullisuutta ja kykyä ohjata muita. Hänen kykynsä soveltaa oppimaansa työelämän kontekstiin osoittaa luovuutta ja laaja-alaisuutta.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.

Esitietovaatimukset

Perustason (A-taso) osaaminen palliatiivisessa hoidossa.