Siirry suoraan sisältöön

Monialaisen kuntoutuksen tutkinto-ohjelma (YAMK)

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Kätilö (ylempi AMK)
Toimintaterapeutti (ylempi AMK)
Kuntoutuksen ohjaaja (ylempi AMK)
Sosionomi (ylempi AMK), sosiaaliala
Fysioterapeutti (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Osaamiskuvaus

Monialaisen kuntoutuksen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnoissa vahvistat kuntoutusosaamistasi. Opinnoissa hankit valmiuksia toimia monipuolisissa asiantuntija- tai johtotehtävissä julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa sekä järjestöissä tai yrittäjänä. Lisäksi osaat ennakoida sosiaali- ja terveysalan kansallista ja kansainvälistä kehitystä sekä kehittää kuntoutusta laaja-alaisesti ajankohtaiseen tutkimustietoon perustuen. Opintojen aikana perehdyt myös digitalisaation hyödyntämiseen osana kuntoutuspalveluja ja vahvistat osaamistasi toimia kestävän kehityksen ja vastuullisuuden periaatteita noudattaen. Opinnoissasi hankit valmiuksia yhteiskehittämiseen sekä kumppanuuksien rakentamiseen uudistuvissa ja muuttuvissa sosiaali- ja terveysalan rakenteissa.

Koulutuksen sisältö ja osaamisen rakentuminen

Koulutuksen laajuus on 90 opintopistettä. Opiskelu koostuu kuntoutuksen asiantuntijuutta lisäävistä opinnoista (60 op) sekä niitä täydentävistä johtamis- ja kehittämisopinnoista (20 op) sekä vapaasti valittavista opinnoista (10 op). Opinnäytetyönään opiskelija voi ratkaista työelämästä nousevan kehittämiskohteen soveltamalla tutkittua tietoa ja omaa asiantuntemustaan. Opettajatutorin kanssa käytävissä yhteisissä keskusteluissa saat ohjausta urasuunnitelmiesi mukaisen yksilöllisen opintopolun suunnitteluun.

Opintojen joustava toteuttaminen

Opiskelu tutkinto-ohjelmassa on verkkopainotteista sisältäen itsenäisesti ja tiimityönä työstettäviä tehtäviä, webinaareja, verkkoluentoja, työpajoja ja seminaareja.

Sinulle on tarjolla vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia opintoja EduFutura-yhteistyöoppilaitoksissa (Jyväskylän yliopisto ja Gradia) ja kansainvälisiä opintoja eurooppalaisissa EUDRES-korkeakouluissa. Voit lisäksi valita opintoja suomalaisista ja ulkomaisista kumppanikorkeakouluista, esimerkiksi muista ammattikorkeakouluista ja yliopistoista. Voit hakea hyväksilukua muualla suoritetuista korkeakouluopinnoista.

Opintojen suunnitteluun ja opinnoissa etenemiseen on tarjolla ohjausta ja tukea koko opintojen ajan opettajatutorien ja opintojaksojen opettajien toimesta.

Työelämäläheinen oppiminen

Opintoihin liittyvät oppimis- ja kehittämistehtävät integroidaan työelämään. Voit tuoda monia työyhteisösi kehittämistehtäviä suunniteltavaksi, jalostettavaksi ja ratkaistavaksi oppimistehtävinä. Oppimisessa hyödynnetään ryhmän jäsenten osaamista ja asiantuntemusta koko ryhmän hyväksi aktiivisen vuorovaikutuksen kautta.

Opinnäytetyösi on kuntoutusta koskeva työelämän tutkimuksellinen kehittämistehtävä tai soveltava tutkimus. Se muodostaa yhden kolmasosan tutkintosi opintopisteistä ja sen kautta sinun on mahdollista kehittää omaa osaamistasi ja viedä uratavoitteitasi haluamaasi suuntaan. Opinnäytetyö voi olla työyhteisösi tai oman yrityksesi toimintaa kehittävä, uutta oivaltava ja uusia ratkaisuja tuottava tutkimus- ja kehittämisprojekti. Voit myös kohdistaa opinnäytetyösi muuhun kuin nykyiseen toimintaan, jolloin sinun on mahdollista kartuttaa osaamistasi uudelle toimialalle ja vahvistaa asiantuntijuuttasi uudenlaisiin työtehtäviin. Voit myös halutessasi tehdä opinnäytetyön Jamkin tutkimus- ja kehittämisprojekteihin.

Uramahdollisuudet ja työllistyminen

Sosiaali- ja terveysalan ylemmistä AMK-tutkinto-ohjelmista valmistuneet ovat työllistyneet erilaisiin asiantuntija-, esihenkilö-, kehittämis-, johtamis- ja koordinointitehtäviin sosiaali- ja terveysalan julkisiin, yksityisiin ja kolmannen sektorin organisaatioihin, kehittämishankkeisiin projektipäälliköiksi ja asiantuntijoiksi. Valmistuttuasi voit toimia myös yrittäjänä tai asiantuntijana kansainvälisissä ja monikulttuurisissa kehittämistehtävissä.

Kelpoisuudet

Tutkinto antaa hakukelpoisuuden julkisiin virkoihin tai toimiin sekä muihin tehtäviin, joissa kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Jatko-opinnot

Voit valmistuttuasi hakeutua yliopistojen jatko-opintoihin tai ammatillisen opettajakorkeakoulun opintoihin. Voit jatkaa opintojasi myös hakeutumalla esimerkiksi vastaaviin jatkokoulutusohjelmiin ulkomaisissa korkeakouluissa, esimerkiksi EUDRES-korkeakouluissa. Ammattikorkeakoulu tarjoaa osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia mm. avoimessa ammattikorkeakoulussa, erikoistumiskoulutuksissa ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa.

Koulutuksen suunnittelu

Opetussuunnitelman laadinnassa on otettu huomioon työelämän edustajien ja kuntoutukseen liittyvien asiantuntijaorganisaatioiden sekä korkeakoulun asiantuntijoiden, alumnien ja opiskelijoiden näkemyksiä ja hyödynnetty osaamistarpeiden ennakointiin liittyviä aineistoja. Kehittämisessä käytetään ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheessa oleville opiskelijoille suunnatun palautekyselyn (AVOP) tuloksia ja työelämässä toimivien opiskelijoiden jatkuvaa palautetta. Muiden saman alan koulutusta antavien ammattikorkeakoulujen kanssa tehdään jatkuvaa vertaiskehittämistä. Tutkinto-ohjelman suunnittelussa on lisäksi huomioitu kansallisten ja kansainvälisten verkostojen ja yhteistyökumppaneiden näkemyksiä alan osaamisen kehittämisestä liittyen henkilöstön moninaiseen koulutus- ja tutkimus- ja kehittämisyhteistyöhön. Suunnittelussa on huomioitu myös hyvinvointialueiden uudet osaamis- ja kehittämistarpeet.

Vastuuhenkilö

Sanna Sihvonen
Tutkintovastaava
Hyvinvointiyksikkö, Kuntoutusinstituutti
+358407274085
etunimi.sukunimi@jamk.fi

Monialainen kuntoutus (YAMK)
Tunnus
(YSU2024SS)
Monialainen kuntoutus (YAMK)
Tunnus
(YSU2024KM)
Monialainen kuntoutus (YAMK)
Tunnus
(YSU2023KM)

Timing 04.09.2023 - 30.11.2023 Code YS00BX68-3002 Groups YSY22SM YSY22ST YSY21SJ YSY22SK YSY21SM YSY21SK YSY23VKDD YSB21S1 YSY22SJ YSV22S1 YSB22S1 YSV21S1 YSY21ST
Ajoitus 01.09.2023 - 20.12.2023 Toteutuksen tunnus YZZZ0210-3015 Ryhmät YSY22SM YSY22ST YSU23KM ZJAYSC23KM YSC23KM ZJAYSU23KM