Siirry suoraan sisältöön

Kliininen asiantuntija (Ylempi AMK), mielenterveys- ja päihdetyö: Monimuotototeutus

Tunnus: YSI2024SS

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Kätilö (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Kesto:
3 vuotta (90 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2024

Opetuskieli:
suomi

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2024-2025 2025-2026 2026-2027 Syksy 2024 Kevät 2025 Syksy 2025 Kevät 2026 Syksy 2026 Kevät 2027 1. / 2024 2. / 2025 3. / 2025 1. / 2025 2. / 2026 3. / 2026 1. / 2026 2. / 2027 3. / 2027
YSI2024SS-1001
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

(Valitaan kaikki )

10
YZ00CK87 Tutkiva kehittäminen 5 5 5 5
VAIHTOEHTOISET OPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

5
YZ00CB90 Laadullinen tutkimus 5 5 5 5
YZ00CB88 Määrällinen tutkimus 5
YSI2024SS-1002
JOHTAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

5
YZ00CL56 Johtajana kehittyminen 5 5 2 3 2 3
YZ00CL59 Henkilöstöjohtaminen 5
YZ00CL57 Strateginen johtaminen 5
YZ00CL58 Talousjohtaminen 5
YSI2024SS-1003
MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki )

30
YS00BY73 Mielenterveys- ja päihdehoitotyön laajavastuinen kliininen käytäntö 5 5 5 5
YS00BY71 Ihmisoikeudet, osallisuus ja toipumisorientaatio 5 5 5 5
YS00BY72 Dialoginen yhteistyösuhde 5 5 5 5
YS00BY74 Perhe-, verkosto- ja yhteisökeskeiset lähestymistavat 5 5 5 5
YS00BY75 Uudistuva ja kestävä mielenterveys- ja päihdetyö 5 5 5 5
YS00CL79 Reflektiivinen asiantuntijuus 5 3 2 2 1 1 1 2 1 1 1
YSI2024SS-1009
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki )

30
YZ00BL94 Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7 7 3 4 3 4
YZ00BL98 Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3 3 3 3
YZ00BL95 Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10 10 5 5 5 5
YZ00BL96 Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10 10 10 5 5
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
YSI2024SS-1010
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

15
YS00BX68 Ethical Expertise, Leadership and Organisational culture 5 5 5 5
YSZY0510 Digiosaajana sosiaali- ja terveysalalla 5
YS00BP81 Seksuaaliterveyden edistäminen ja ihmisoikeudet 5 5 5 5
YS00BX95 Kyberuhat ja digitaalinen turvallisuus terveysalalla 5
YHTYRI
Yhteiset yrittäjyysopinnot (AMK- ja YAMK-opiskelijalle)

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 23)

0 - 23
ZZ00BC02 Ideasta yritykseksi 5
ZZ00BC03 Yrittäjävalmennus 8
ZYVZ0200 Unelmat+Inspiraatio! 3
ZZ00CQ16 Yrittäjyystarinoita 2
ZZ00CQ17 Valmiina yrittämään 3
ZZ00CQ18 Vuosi yrittäjänä 1 - 5
ZZ00CQ62 Yritystoimintaa kehittävät opinnot 1 - 5
YZZA1300
Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle) 2023-2025

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 17)

0 - 17
YZZA1300-1001
Kasvatustieteelliset opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 12)

0 - 12
AJ00BN75 Oppiminen ja elämänkulku 6
AJ00BN76 Koulutuksen tulevaisuus 6
YZZA1300-1002
Pedagogisen osaamisen kehittämisen opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
AE00BO56 Erityispedagoginen tietoperusta 5
AJ00BN77 Osaavana ohjaajana oppimisessa ja työelämässä 5
AJ00BN78 Yhdenvertaisuus opetuksessa ja ohjauksessa 5
AJ00BP45 Monipuoliset verkko-oppimistehtävät 5
AJ00BP46 Video pedagogisena työkaluna 5
AJ00BY42 Saavutettavuus opetuksessa ja ohjauksessa 5
YSI2024SS-1012
RISTIINOPISKELUN OPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

0 - 20
YSI2024SS-1013
EUDRES-OPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
YSI2024SS-1014
SAIRAANHOITAJAN LÄÄKKEENMÄÄRÄÄMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

0 - 20
YSYSL100 Lääkehoidon eettinen ja juridinen tietoperusta 5
YSYSL200 Kliininen hoitotyö sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisessä 4
YSYSL300 Farmakologia 11
Yhteensä 90 38 37 10 17 21 21 16 10 0 17 21 0 21 11 5 10 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

YAMK: Yhteiset osaamiset 2023-2025

Eettisyys

Valmistuva opiskelija arvioi ja edistää ammattialan eettisten periaatteiden ja arvojen toteutumista huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden.
- kykenee edistämään eettisesti kestävää toimintaa ja eettisen reflektion toteutumista erilaisissa toimintaympäristöissään.
- edistää ammattieettisten periaatteiden ja arvojen toteutumista.
- tekee ratkaisuja huomioiden yksilölliset, yhteisölliset ja yhteiskunnalliset näkökulmat.
- edistää moninaisuuden ja saavutettavuuden toteutumista.
- toteuttaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita ja edistää niiden soveltamista työyhteisössään.
- kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen.

Tutkiva kehittäminen
Laadullinen tutkimus
Määrällinen tutkimus
Johtajana kehittyminen
Henkilöstöjohtaminen
Talousjohtaminen
Ihmisoikeudet, osallisuus ja toipumisorientaatio
Reflektiivinen asiantuntijuus
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Ennakoiva kehittäminen

Valmistuva opiskelija osaa johtaa uusien, tulevaisuutta ennakoivien ratkaisujen kehittämistä ja tuottaa uutta tietoa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä hyödyntäen.
- tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista.
- osaa toteuttaa tutkimus-, kehittämisja innovaatiohankkeita sekä soveltaa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä.
- osaa kehittää uusia asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja tulevaisuutta ennakoiden.
- osaa analysoida nykytilannetta ja ennakoida oman alan tulevaisuutta ja toimintaympäristön muutoksia.

Strateginen johtaminen
Talousjohtaminen
Mielenterveys- ja päihdehoitotyön laajavastuinen kliininen käytäntö
Perhe-, verkosto- ja yhteisökeskeiset lähestymistavat
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

Valmistuva opiskelija osaa kehittää ja johtaa monikulttuurisia ja kansainvälisiä toimintaympäristöjä ja verkostoja.
- osaa kehittää monikulttuurisuutta huomioivia toimintatapoja työyhteisössään.
- osaa ennakoida globaalin kehityksen ja ilmiöiden vaikutuksia sekä mahdollisuuksia.
- kykenee kansainväliseen vuorovaikutukseen, viestintään ja toiminnan kehittämiseen omalla alallaan.

Henkilöstöjohtaminen
Dialoginen yhteistyösuhde
Kestävä kehitys

Valmistuva opiskelija kehittää ja johtaa kestäviä ja vastuullisia toimintatapoja työssään sekä edistää kestävyysmuutosta työyhteisössään ja yhteiskunnassa.
- osaa soveltaa kestävän kehityksen tietoa ja tulevaisuuskuvia kokonaisvaltaisesti kestävien ratkaisujen perustana.
- osaa analysoida ja arvioida monialaisten kompleksisten ongelmien systeemisiä riippuvuuksia ja ratkaisujen erilaisia ulottuvuuksia.
- kykenee johtamaan työyhteisössään kestävien ratkaisujen ja toimintamallien etsimistä, käyttöönottamista ja vakiinnuttamista.

Henkilöstöjohtaminen
Uudistuva ja kestävä mielenterveys- ja päihdetyö
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Oppimaan oppiminen

Valmistuva opiskelija edistää omaa ja yhteisönsä jatkuvaa oppimista ja osaamisen kehittymistä hyödyntäen eri alojen tietoa ja digitalisaation mahdollisuuksia.
- osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan työuransa ja elämänsä eri vaiheissa.
- osaa hankkia, kriittisesti arvioida ja tuottaa tietoa eri alojen näkökulmat huomioiden.
- osaa kehittää ja johtaa yhteisön tavoitteellista, jatkuvaa oppimista.

Tutkiva kehittäminen
Laadullinen tutkimus
Määrällinen tutkimus
Johtajana kehittyminen
Talousjohtaminen
Reflektiivinen asiantuntijuus
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Työelämässä toimiminen

Valmistuva opiskelija osaa kehittää ja johtaa työyhteisöään sekä uudistaa työelämää.
- osaa kehittää ja johtaa monialaisia tiimejä ja työyhteisöjä.
- osaa kehittää työyhteisöjen viestintä- ja vuorovaikutuskulttuuria.
- osaa kehittää ja johtaa työyhteisön kokonaisvaltaista hyvinvointia.
- hyödyntää teknologian ja digitalisaation mahdollisuuksia kehittämisessä ja johtamisessa.
- edistää työyhteisön resilienssiä.

Tutkiva kehittäminen
Laadullinen tutkimus
Määrällinen tutkimus
Henkilöstöjohtaminen
Mielenterveys- ja päihdehoitotyön laajavastuinen kliininen käytäntö
Ihmisoikeudet, osallisuus ja toipumisorientaatio
Dialoginen yhteistyösuhde
Perhe-, verkosto- ja yhteisökeskeiset lähestymistavat
Uudistuva ja kestävä mielenterveys- ja päihdetyö
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Luokittelemattomat
Ethical Expertise, Leadership and Organisational culture
Digiosaajana sosiaali- ja terveysalalla
Seksuaaliterveyden edistäminen ja ihmisoikeudet
Kyberuhat ja digitaalinen turvallisuus terveysalalla
Lääkehoidon eettinen ja juridinen tietoperusta
Kliininen hoitotyö sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisessä
Farmakologia

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
YSI2024SS-1001
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

(Valitaan kaikki)

10
YZ00CK87 Tutkiva kehittäminen 5
VAIHTOEHTOISET OPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

5
YZ00CB90 Laadullinen tutkimus 5
YZ00CB88 Määrällinen tutkimus 5
YSI2024SS-1002
JOHTAMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

5
YZ00CL56 Johtajana kehittyminen 5
YZ00CL59 Henkilöstöjohtaminen 5
YZ00CL57 Strateginen johtaminen 5
YZ00CL58 Talousjohtaminen 5
YSI2024SS-1003
MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN YDINOSAAMINEN

(Valitaan kaikki)

30
YS00BY73 Mielenterveys- ja päihdehoitotyön laajavastuinen kliininen käytäntö 5
YS00BY71 Ihmisoikeudet, osallisuus ja toipumisorientaatio 5
YS00BY72 Dialoginen yhteistyösuhde 5
YS00BY74 Perhe-, verkosto- ja yhteisökeskeiset lähestymistavat 5
YS00BY75 Uudistuva ja kestävä mielenterveys- ja päihdetyö 5
YS00CL79 Reflektiivinen asiantuntijuus 5
YSI2024SS-1009
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

30
YZ00BL94 Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7
YZ00BL98 Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3
YZ00BL95 Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10
YZ00BL96 Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
YSI2024SS-1010
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

15
YS00BX68 Ethical Expertise, Leadership and Organisational culture 5
YSZY0510 Digiosaajana sosiaali- ja terveysalalla 5
YS00BP81 Seksuaaliterveyden edistäminen ja ihmisoikeudet 5
YS00BX95 Kyberuhat ja digitaalinen turvallisuus terveysalalla 5
YHTYRI
Yhteiset yrittäjyysopinnot (AMK- ja YAMK-opiskelijalle)
0 - 23
ZZ00BC02 Ideasta yritykseksi 5
ZZ00BC03 Yrittäjävalmennus 8
ZYVZ0200 Unelmat+Inspiraatio! 3
ZZ00CQ16 Yrittäjyystarinoita 2
ZZ00CQ17 Valmiina yrittämään 3
ZZ00CQ18 Vuosi yrittäjänä 1 - 5
ZZ00CQ62 Yritystoimintaa kehittävät opinnot 1 - 5
YZZA1300
Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle) 2023-2025
0 - 17
YZZA1300-1001
Kasvatustieteelliset opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 12)

0 - 12
AJ00BN75 Oppiminen ja elämänkulku 6
AJ00BN76 Koulutuksen tulevaisuus 6
YZZA1300-1002
Pedagogisen osaamisen kehittämisen opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
AE00BO56 Erityispedagoginen tietoperusta 5
AJ00BN77 Osaavana ohjaajana oppimisessa ja työelämässä 5
AJ00BN78 Yhdenvertaisuus opetuksessa ja ohjauksessa 5
AJ00BP45 Monipuoliset verkko-oppimistehtävät 5
AJ00BP46 Video pedagogisena työkaluna 5
AJ00BY42 Saavutettavuus opetuksessa ja ohjauksessa 5
YSI2024SS-1012
RISTIINOPISKELUN OPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

0 - 20
YSI2024SS-1013
EUDRES-OPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
YSI2024SS-1014
SAIRAANHOITAJAN LÄÄKKEENMÄÄRÄÄMINEN

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

0 - 20
YSYSL100 Lääkehoidon eettinen ja juridinen tietoperusta 5
YSYSL200 Kliininen hoitotyö sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisessä 4
YSYSL300 Farmakologia 11