Siirry suoraan sisältöön

Kliinisen asiantuntijan tutkinto-ohjelma (YAMK)

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Kätilö (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Osaamiskuvaus

Opintojesi aikana saat valmiuksia vaativaan hoitotyön päätöksentekoon ja opit toimimaan mielenterveys- ja päihdetyön asiantuntijana eri yhteistyöverkostoissa. Vahvistat osaamistasi mielenterveyden edistämiseen sekä mielenterveys- ja päihdetyön uudistamiseen ja kehittämiseen. Kykenet arvioimaan ennakoivasti mielenterveyteen vaikuttavia globaaleja ja kansallisia ilmiöitä ja kehittämään nykyisiä sekä uusia mielenterveys- ja päihdetyön menetelmiä tulevaisuusorientoituneesti yhdessä asiakkaiden kanssa. Saat valmiuksia arvioida ja kehittää työyhteisön dialogista ja reflektiivistä työtapaa hyödyntäen myös digitaalisia menetelmiä. Kykenet tarkastelemaan kriittisesti kehittäen yhteistyökäytäntöjä kulttuurisen sensitiivisyyden ja moninaisuuden näkökulmasta.

Koulutuksen sisältö ja osaamisen rakentuminen

Kliininen asiantuntija, mielenterveys- ja päihdetyön tutkinto-ohjelman laajuus on 90 op. Opiskelet monialaisesti yhteisessä johtamisen opintokokonaisuudessa (5 op) ja tutkimus- ja kehittämistoiminnan opinnoissa (10 op). Syvennät osaamistasi mielenterveys- ja päihdetyössä (30 op), opinnäytetyössäsi (30 op) ja vapaasti valittavissa opinnoissasi (15 op).

Yhteinen johtamisosaaminen 5 op

Opintokokonaisuudessa opiskelet ihmisten ja talouden johtamista sekä strategista johtamista.
- Johtajana kehittyminen tai
- Henkilöstöjohtaminen tai
- Strateginen johtaminen tai
- Talousjohtaminen

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 10 op

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan opinnoissa opit keskeisimpiä työelämän kehittämismenetelmiä, erilaisten tutkimusmenetelmien käyttöä sekä tutkimusviestintää. Opit soveltamaan alasi tutkimustietoa ja kehittämään sen avulla oman organisaation tai valitsemasi organisaation toimintaa.
- Tutkiva kehittäminen
- Laadullinen tutkimus tai
- Määrällinen tutkimus

Ydinopinnot 30 op

Ydinopintojen avulla syvennät osaamistasi mielenterveys- ja päihdepotilaan kohtaamisessa sekä mielenterveys- ja päihdetyön uudistamisessa ja kehittämisessä osana moniammatillista tiimiä.
- Ihmisoikeudet, osallisuus ja toipumisorientaatio (5 op)
- Dialoginen yhteistyösuhde (5 op)
- Mielenterveys- ja päihdehoitotyön laajavastuinen kliininen käytäntö (5 op)
- Uudistuva ja kestävä mielenterveys- ja päihdetyö (5 op)
- Reflektiivinen asiantuntijuus (5 op)
- Perhe-, verkosto- ja yhteisökeskeiset lähestymistavat (5 op)

Opinnäytetyö 30 op

Opinnäytetyö on ylemmän AMK-tutkinnon ydinosaamista, jossa sovellat tutkimustietoa ja kehität valitsemaasi alaa sekä syvennät omaa ammatillista asiantuntijuuttasi mielenterveys- ja päihdetyön näkökulmasta.

Master-opinnäytetyö on työelämää palveleva tutkimus- ja/tai kehittämishanke, jossa sovellat tutkimusosaamistasi käytäntöön ja tuet omaa urakehitystäsi. Opinnäytetyön ja kehittämistehtävien avulla sinulla on mahdollisuus kehittää omaa työtäsi.

Vapaasti valittava osaaminen 15 op

Voit valita opintojaksoja tutkinto-ohjelman opintotarjonnasta, Jamkin YAMK-tutkinto-ohjelmien (esimerkiksi sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen tai palliatiivinen hoitotyö), EduFuturan, Summer School- tai muiden AMKien opintotarjonnasta.

Sinulla on mahdollisuus suorittaa kaksoistutkinto (DDP) Jamkin ja Itävallassa sijaitsevan Carinthia University of Applied Sciences (CUAS) yhteistoteutuksena.

Opintojen joustava toteuttaminen

Opinnot toteutetaan sekä verkko-opintoina että intensiivipäivinä. Opintojaksoihin liittyvät intensiivipäivät järjestetään kertaalleen TAMKin, Jamkin, OAMKin, Samkin ja Turun AMKin kampuksilla ja niihin on suositeltavaa, mutta ei pakollista, osallistua. Tämä edellyttää omakustanteista matkustamista näille paikkakunnille. Muut opintoihin liittyvät lähiopetuspäivät toteutuvat Jyväskylässä.

Opintoja toteutetaan myös etäopintoina. Etäopiskelu vaatii perus digitaitoja, joiden kehittymistä myös tuetaan opintojen aikana. Etäopiskelu sisältää mm. Webinaareja, ryhmässä tapahtuvaa työskentelyä, verkkokeskusteluja ryhmän tai ohjaajan kanssa, tehtävien itsenäistä työstämistä, videoluentoja ja muuta omatoimista opiskelua. Keskeistä oppimisprosessissa on monialaisen opiskelijaryhmän vuorovaikutus ja kokemusten jakaminen.

Webinaareja järjestetään, opintojaksosta riippuen, joko päivisin tai arki-iltaisin. Opiskelijan on suositeltavaa osallistua webinaareihin, tai suorittaa opintojaksosta riippuen korvaava tehtävä. Opiskelijaryhmän toiveet huomioidaan toteutustavoissa. Opiskelijoiden on suositeltavaa verkostoitua myös omatoimisesti ja sopia tapaamisia verkossa tai kasvokkain. Opiskelijalle on tarjolla opintojaksojen ja tutoropettajien tuki ja ohjaus koko opintojen ajan.

Sinulle on tarjolla vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia opintoja EduFutura-yhteistyöoppilaitoksissa (Jyväskylän yliopisto ja Gradia) ja kansainvälisiä opintoja eurooppalaisissa EUDRES-korkeakouluissa. Voit lisäksi valita opintoja suomalaisista ja ulkomaisista kumppanikorkeakouluista, esimerkiksi muista ammattikorkeakouluista ja yliopistoista. Voit hakea hyväksilukua muualla suoritetuista korkeakouluopinnoista.

Työelämäläheinen oppiminen

Opintoihin liittyvät oppimis- ja kehittämistehtävät voit integroida oman työyhteisösi kehittämiseen. Oppimisessa hyödynnetään ryhmän jäsenten osaamista ja asiantuntemusta koko ryhmän hyväksi aktiivisen vuorovaikutuksen kautta.

Opintoihin tuo joustavuutta aikaisemman osaamisen ja opintosuoritusten hyväksilukeminen osaksi tutkintoa (Tutkintosääntö 17 §). Tämä lyhentää opintoaikaasi ja keventää osin opiskeluasi. Tutkintoon voidaan hyväksilukea myös opinnollistamalla työelämässä syntyvää uutta osaamista, joka täyttää tutkinnon osaamistavoitteet.

Uramahdollisuudet ja työllistyminen

Valmistuttuasi voit työllistyä erilaisiin asiantuntija-, esihenkilö-, kehittämis-, johtamis- ja koordinointitehtäviin sosiaali- ja terveysalan julkisiin, yksityisiin ja kolmannen sektorin organisaatioihin ja asiantuntijoiksi. Valmistuttuasi voit toimia myös yrittäjänä tai asiantuntijana kansainvälisissä ja monikulttuurisissa kehittämistehtävissä.

Kelpoisuudet

Tutkinto antaa sinulle kelpoisuuden julkiseen virkaan ja tehtävään, jonka vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Tutkinto asettuu tasolle seitsemän eurooppalaisten tutkintojen viitekehyksessä (EQF7 – European Qualification Framework) sekä tutkintojen ja muun osaamisen kansallisen viitekehyksen (NQF7) osaamiskuvauksissa.

Jatko-opinnot

Voit valmistuttuasi hakeutua yliopistojen jatko-opintoihin tai ammatillisen opettajakorkeakoulun opintoihin. Voit jatkaa opintojasi myös hakeutumalla esimerkiksi vastaaviin jatkokoulutusohjelmiin ulkomaisissa korkeakouluissa, esimerkiksi EUDRES-korkeakouluissa. Ammattikorkeakoulu tarjoaa osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia mm. avoimessa ammattikorkeakoulussa, erikoistumiskoulutuksissa ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa.

Koulutuksen suunnittelu

Tutkintokokonaisuutta on kehitetty dialogissa Jamkin muiden ylempien korkeakoulututkintojen ja ammattikorkeakouluverkoston kanssa. Koulutuksen sisällöt perustuvat laajaan ennakkoarviointiin ja osaamisen ennakointityön hyödyntämiseen. Kaikilla kehittämiseen osallistuneilla ammattikorkeakouluilla on sama rakenne mielenterveys- ja päihdetyön tutkintokokonaisuudessa. Suunnittelussa on huomioitu myös hyvinvointialueiden uudet osaamis- ja kehittämistarpeet ja tutkinnon sisältämää osaamista kehitetään yhdessä työelämän kanssa. Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelija ja sieltä valmistunut alumni on elinikäinen kumppanimme, joiden kanssa tehdään yhteistyötä koulutuksen laadun kehittämiseksi.

Vastuuhenkilö

Sari Järvinen
Yliopettaja, Hyvinvointi
+358404861080
etunimi.sukunimi@jamk.fi

Kliininen asiantuntija (Ylempi AMK), mielenterveys- ja päihdetyö
Tunnus
(YSI2024SS)