Siirry suoraan sisältöön

Projektijohtaminen ylempi amk, sosiaali- ja terveysala: Monimuotototeutus

Tunnus: YSB2024SS

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Fysioterapeutti (ylempi AMK)
Sosionomi (ylempi AMK), sosiaaliala
Toimintaterapeutti (ylempi AMK)
Kätilö (ylempi AMK)
Kuntoutuksen ohjaaja (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Kesto:
3 vuotta (90 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2024

Opetuskieli:
suomi

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2024-2025 2025-2026 2026-2027 Syksy 2024 Kevät 2025 Syksy 2025 Kevät 2026 Syksy 2026 Kevät 2027 1. / 2024 2. / 2025 3. / 2025 1. / 2025 2. / 2026 3. / 2026 1. / 2026 2. / 2027 3. / 2027
YSB2024SS-1001
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

(Valitaan kaikki )

10
YZ00CK87 Tutkiva kehittäminen 5 5 5 5
VAIHTOEHTOISET OPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

5
YZ00CB90 Laadullinen tutkimus 5 5 5 5
YZ00CB88 Määrällinen tutkimus 5 5 2.5 2.5 2.5 2.5
YSB2024SS-1002
JOHTAMINEN

(Valitaan kaikki )

20
YZ00CL56 Johtajana kehittyminen 5 5 2 3 2 3
YZ00CL59 Henkilöstöjohtaminen 5 5 3 2 3 2
YZ00CL57 Strateginen johtaminen 5 5 5 5
YZ00CL58 Talousjohtaminen 5 5 5 5
YSB2024SS-1003
PROJEKTIJOHTAMISEN ASIANTUNTIJUUS

(Valitaan kaikki )

20
YZZP0110 Projektin suunnittelu ja sen kehittäminen 5 5 5 5
YZZP0120 Projektin johtaminen ja ketterät menetelmät 5 5 5 5
YZ00CL08 Asiakaslähtöisyys kehittämisessä 5 5 5 5
YZ00CO40 Talousjohtaminen projekteissa 5 5 5 5
YSB2024SS-1004
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki )

30
YZ00BL94 Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7 4 3 1 3 3 1 1.5 1.5 3
YZ00BL98 Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3 3 3 3
YZ00BL95 Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10 8 2 8 2 4 4 2
YZ00BL96 Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10 10 10 10
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
YSB2024SS-1005
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
YSZY0510 Digiosaajana sosiaali- ja terveysalalla 5 5 5 5
YS00BX68 Ethical Expertise, Leadership and Organisational culture 5 5 5 5
YS00BX95 Kyberuhat ja digitaalinen turvallisuus terveysalalla 5 5 5 5
YS00BP81 Seksuaaliterveyden edistäminen ja ihmisoikeudet 5 5 5 5
YHTYRI
Yhteiset yrittäjyysopinnot (AMK- ja YAMK-opiskelijalle)

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 23)

0 - 23
ZZ00BC02 Ideasta yritykseksi 5
ZZ00BC03 Yrittäjävalmennus 8
ZYVZ0200 Unelmat+Inspiraatio! 3
ZZ00CQ16 Yrittäjyystarinoita 2
ZZ00CQ17 Valmiina yrittämään 3
ZZ00CQ18 Vuosi yrittäjänä 1 - 5
ZZ00CQ62 Yritystoimintaa kehittävät opinnot 1 - 5
YZZA1300
Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle) 2023-2025

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 17)

0 - 17
YZZA1300-1001
Kasvatustieteelliset opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 12)

0 - 12
AJ00BN75 Oppiminen ja elämänkulku 6
AJ00BN76 Koulutuksen tulevaisuus 6
YZZA1300-1002
Pedagogisen osaamisen kehittämisen opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
AE00BO56 Erityispedagoginen tietoperusta 5
AJ00BN77 Osaavana ohjaajana oppimisessa ja työelämässä 5
AJ00BN78 Yhdenvertaisuus opetuksessa ja ohjauksessa 5
AJ00BP45 Monipuoliset verkko-oppimistehtävät 5
AJ00BP46 Video pedagogisena työkaluna 5
AJ00BY42 Saavutettavuus opetuksessa ja ohjauksessa 5
YSB2024SS-1006
EDUFUTURA YAMK

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

0 - 20
YSB2024SS-1007
METODIOPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

0 - 10
YS00BB91 Tiedot, taidot ja metodit (EduFutura-tarjonta) 2
YS00BB92 Kvalitatiivinen tutkimus (EduFutura-tarjonta) 3
YS00BB93 Kvantitatiivinen tutkimus (EduFutura-tarjonta) 5
YSB2024SS-1009
RISTIINOPISKELUN OPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

0 - 10
YSB2024SS-1008
EUDRES-OPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

0 - 20
Yhteensä 90 44 29 32 21 23 18.5 10.5 12 20 21 21.5 1.5 18.5 6.5 4 12 20 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

YAMK: Yhteiset osaamiset 2023-2025

Eettisyys

Valmistuva opiskelija arvioi ja edistää ammattialan eettisten periaatteiden ja arvojen toteutumista huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden.
- kykenee edistämään eettisesti kestävää toimintaa ja eettisen reflektion toteutumista erilaisissa toimintaympäristöissään.
- edistää ammattieettisten periaatteiden ja arvojen toteutumista.
- tekee ratkaisuja huomioiden yksilölliset, yhteisölliset ja yhteiskunnalliset näkökulmat.
- edistää moninaisuuden ja saavutettavuuden toteutumista.
- toteuttaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita ja edistää niiden soveltamista työyhteisössään.
- kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen.

Tutkiva kehittäminen
Laadullinen tutkimus
Määrällinen tutkimus
Johtajana kehittyminen
Henkilöstöjohtaminen
Talousjohtaminen
Projektin johtaminen ja ketterät menetelmät
Asiakaslähtöisyys kehittämisessä
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Ennakoiva kehittäminen

Valmistuva opiskelija osaa johtaa uusien, tulevaisuutta ennakoivien ratkaisujen kehittämistä ja tuottaa uutta tietoa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä hyödyntäen.
- tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista.
- osaa toteuttaa tutkimus-, kehittämisja innovaatiohankkeita sekä soveltaa erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä.
- osaa kehittää uusia asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja tulevaisuutta ennakoiden.
- osaa analysoida nykytilannetta ja ennakoida oman alan tulevaisuutta ja toimintaympäristön muutoksia.

Tutkiva kehittäminen
Laadullinen tutkimus
Määrällinen tutkimus
Strateginen johtaminen
Talousjohtaminen
Projektin suunnittelu ja sen kehittäminen
Projektin johtaminen ja ketterät menetelmät
Asiakaslähtöisyys kehittämisessä
Talousjohtaminen projekteissa
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

Valmistuva opiskelija osaa kehittää ja johtaa monikulttuurisia ja kansainvälisiä toimintaympäristöjä ja verkostoja.
- osaa kehittää monikulttuurisuutta huomioivia toimintatapoja työyhteisössään.
- osaa ennakoida globaalin kehityksen ja ilmiöiden vaikutuksia sekä mahdollisuuksia.
- kykenee kansainväliseen vuorovaikutukseen, viestintään ja toiminnan kehittämiseen omalla alallaan.

Henkilöstöjohtaminen
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Kestävä kehitys

Valmistuva opiskelija kehittää ja johtaa kestäviä ja vastuullisia toimintatapoja työssään sekä edistää kestävyysmuutosta työyhteisössään ja yhteiskunnassa.
- osaa soveltaa kestävän kehityksen tietoa ja tulevaisuuskuvia kokonaisvaltaisesti kestävien ratkaisujen perustana.
- osaa analysoida ja arvioida monialaisten kompleksisten ongelmien systeemisiä riippuvuuksia ja ratkaisujen erilaisia ulottuvuuksia.
- kykenee johtamaan työyhteisössään kestävien ratkaisujen ja toimintamallien etsimistä, käyttöönottamista ja vakiinnuttamista.

Henkilöstöjohtaminen
Projektin suunnittelu ja sen kehittäminen
Projektin johtaminen ja ketterät menetelmät
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Oppimaan oppiminen

Valmistuva opiskelija edistää omaa ja yhteisönsä jatkuvaa oppimista ja osaamisen kehittymistä hyödyntäen eri alojen tietoa ja digitalisaation mahdollisuuksia.
- osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan työuransa ja elämänsä eri vaiheissa.
- osaa hankkia, kriittisesti arvioida ja tuottaa tietoa eri alojen näkökulmat huomioiden.
- osaa kehittää ja johtaa yhteisön tavoitteellista, jatkuvaa oppimista.

Tutkiva kehittäminen
Laadullinen tutkimus
Määrällinen tutkimus
Johtajana kehittyminen
Talousjohtaminen
Projektin suunnittelu ja sen kehittäminen
Projektin johtaminen ja ketterät menetelmät
Asiakaslähtöisyys kehittämisessä
Talousjohtaminen projekteissa
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Kypsyysnäyte, ylempi AMK
Työelämässä toimiminen

Valmistuva opiskelija osaa kehittää ja johtaa työyhteisöään sekä uudistaa työelämää.
- osaa kehittää ja johtaa monialaisia tiimejä ja työyhteisöjä.
- osaa kehittää työyhteisöjen viestintä- ja vuorovaikutuskulttuuria.
- osaa kehittää ja johtaa työyhteisön kokonaisvaltaista hyvinvointia.
- hyödyntää teknologian ja digitalisaation mahdollisuuksia kehittämisessä ja johtamisessa.
- edistää työyhteisön resilienssiä.

Tutkiva kehittäminen
Henkilöstöjohtaminen
Projektin suunnittelu ja sen kehittäminen
Projektin johtaminen ja ketterät menetelmät
Talousjohtaminen projekteissa
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK
Luokittelemattomat
Digiosaajana sosiaali- ja terveysalalla
Ethical Expertise, Leadership and Organisational culture
Kyberuhat ja digitaalinen turvallisuus terveysalalla
Seksuaaliterveyden edistäminen ja ihmisoikeudet
Tiedot, taidot ja metodit (EduFutura-tarjonta)
Kvalitatiivinen tutkimus (EduFutura-tarjonta)
Kvantitatiivinen tutkimus (EduFutura-tarjonta)

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
YSB2024SS-1001
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

(Valitaan kaikki)

10
YZ00CK87 Tutkiva kehittäminen 5
VAIHTOEHTOISET OPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

5
YZ00CB90 Laadullinen tutkimus 5
YZ00CB88 Määrällinen tutkimus 5
YSB2024SS-1002
JOHTAMINEN

(Valitaan kaikki)

20
YZ00CL56 Johtajana kehittyminen 5
YZ00CL59 Henkilöstöjohtaminen 5
YZ00CL57 Strateginen johtaminen 5
YZ00CL58 Talousjohtaminen 5
YSB2024SS-1003
PROJEKTIJOHTAMISEN ASIANTUNTIJUUS

(Valitaan kaikki)

20
YZZP0110 Projektin suunnittelu ja sen kehittäminen 5
YZZP0120 Projektin johtaminen ja ketterät menetelmät 5
YZ00CL08 Asiakaslähtöisyys kehittämisessä 5
YZ00CO40 Talousjohtaminen projekteissa 5
YSB2024SS-1004
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

30
YZ00BL94 Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7
YZ00BL98 Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3
YZ00BL95 Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10
YZ00BL96 Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10
YZ00BB05 Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
YSB2024SS-1005
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
YSZY0510 Digiosaajana sosiaali- ja terveysalalla 5
YS00BX68 Ethical Expertise, Leadership and Organisational culture 5
YS00BX95 Kyberuhat ja digitaalinen turvallisuus terveysalalla 5
YS00BP81 Seksuaaliterveyden edistäminen ja ihmisoikeudet 5
YHTYRI
Yhteiset yrittäjyysopinnot (AMK- ja YAMK-opiskelijalle)
0 - 23
ZZ00BC02 Ideasta yritykseksi 5
ZZ00BC03 Yrittäjävalmennus 8
ZYVZ0200 Unelmat+Inspiraatio! 3
ZZ00CQ16 Yrittäjyystarinoita 2
ZZ00CQ17 Valmiina yrittämään 3
ZZ00CQ18 Vuosi yrittäjänä 1 - 5
ZZ00CQ62 Yritystoimintaa kehittävät opinnot 1 - 5
YZZA1300
Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle) 2023-2025
0 - 17
YZZA1300-1001
Kasvatustieteelliset opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 12)

0 - 12
AJ00BN75 Oppiminen ja elämänkulku 6
AJ00BN76 Koulutuksen tulevaisuus 6
YZZA1300-1002
Pedagogisen osaamisen kehittämisen opinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 5)

0 - 5
AE00BO56 Erityispedagoginen tietoperusta 5
AJ00BN77 Osaavana ohjaajana oppimisessa ja työelämässä 5
AJ00BN78 Yhdenvertaisuus opetuksessa ja ohjauksessa 5
AJ00BP45 Monipuoliset verkko-oppimistehtävät 5
AJ00BP46 Video pedagogisena työkaluna 5
AJ00BY42 Saavutettavuus opetuksessa ja ohjauksessa 5
YSB2024SS-1006
EDUFUTURA YAMK

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

0 - 20
YSB2024SS-1007
METODIOPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

0 - 10
YS00BB91 Tiedot, taidot ja metodit (EduFutura-tarjonta) 2
YS00BB92 Kvalitatiivinen tutkimus (EduFutura-tarjonta) 3
YS00BB93 Kvantitatiivinen tutkimus (EduFutura-tarjonta) 5
YSB2024SS-1009
RISTIINOPISKELUN OPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 10)

0 - 10
YSB2024SS-1008
EUDRES-OPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 20)

0 - 20